Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki poprawy jakości informacji w administracji skarbowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki poprawy jakości informacji w administracji skarbowej"— Zapis prezentacji:

1

2 Kierunki poprawy jakości informacji w administracji skarbowej
Wiesława Gryncewicz Kierunki poprawy jakości informacji w administracji skarbowej Wrocław, 17 stycznia 2008

3 Program wykładu: Wprowadzenie do problematyki jakości informacji
Ogólna charakterystyka obszaru badawczego Czynniki implikujące proces doskonalenia jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej Działania podejmowane na rzecz poprawy jakości informacji Jakość informacji w administracji skarbowej Podsumowanie i wnioski

4 Program wykładu: Wprowadzenie do problematyki jakości informacji
Ogólna charakterystyka obszaru badawczego Czynniki implikujące proces doskonalenia jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej Działania podejmowane na rzecz poprawy jakości informacji Jakość informacji w administracji skarbowej Podsumowanie i wnioski

5 Rys. 1. Piramida mądrości Źródło: opracowanie własne na podstawie: (English 1999, Stefanowicz 2004).

6 Metainformacje Metadane

7 Informacje retrospektywne
Informacje bieżące Informacje prospektywne

8 Pseudoinformacje Dezinformacje Parainformacje

9 Ekologia informacyjna
Jej domeną jest przeciwdziałanie generowaniu informacji, które nie spełniają norm jakościowych i stanowią swoistą „truciznę” zanieczyszczającą środowisko informacyjne danego systemu.

10 L. English wyróżnia inherentną i pragmatyczną jakość informacji
L. English wyróżnia inherentną i pragmatyczną jakość informacji. Inherentną jakość informacji utożsamia on z dokładnością danych tworzących informację (data accuracy). Jest to stopień, w jakim dane te dokładnie odzwierciedlają, opisują rzeczywisty obiekt, którego dotyczą (correctness of facts). Pragmatyczna jakość informacji to stopień użyteczności informacji, stopień, w jakim informacja umożliwia odbiorcy realizację założonych celów skutecznie i efektywnie (degree of usefulness).

11 Jakość informacji odzwierciedla stopień spełnienia przez nią wymagań użytkownika

12 Zaprezentowana definicja:
stawia na centralnym miejscu użytkownika informacji, akcentuje fakt, iż jakość informacji jest pojęciem subiektywnym uzależnionym od oczekiwań odbiorcy, wskazuje, iż jakość informacji jest kategorią dynamiczną, zmienną w czasie, podobnie, jak zmieniają się w czasie potrzeby użytkowników.

13 Informacja wysokiej jakości:
prawdziwa (wiarygodna) – a więc obiektywnie zgodna z przedmiotem, który opisuje w danym czasie i miejscu, aktualna (nadążna) – to znaczy, że powinna być dostarczona odbiorcy w czasie trwania sytuacji, której dotyczy i opisywać ostatnie możliwe do zarejestrowania cechy stanów, zdarzeń i procesów, szczegółowa – a więc jej zakres powinien być na danym szczeblu zarządzania zgodny z klasą rozwiązywanych problemów decyzyjnych, przy czym należy pamiętać, że nadmiar informacji (jej zbytnia szczegółowość) jest równie szkodliwy jak niedobór, adresowalna – czyli skierowana do konkretnych odbiorców, którym jest obiektywnie niezbędna ze względu na zakres wykonywanej pracy, dokładna – to znaczy dostatecznie precyzyjna i odpowiednio ustrukturalizowana w granicach potrzeb odbiorcy i dopuszczalnego kosztu przetwarzania

14 jakościowe cechy informacji wg Kisielnickiego:
dyspozycyjność aktualność rzetelność porównywalność niezawodność elastyczność wydajność czas reakcji szczegółowość

15 jakościowe cechy informacji wg Niedźwiedzińskiego:
agregacja aktualność celowość cenność dokładność dostępność jednoznaczność kompletność opłacalność wiarygodność wierność prawdziwość

16 Kolbusz Informacja użyteczna ma oczekiwany sens ma cechę istotności

17 Program wykładu: Wprowadzenie do problematyki jakości informacji
Ogólna charakterystyka obszaru badawczego Czynniki implikujące proces doskonalenia jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej Działania podejmowane na rzecz poprawy jakości informacji Jakość informacji w administracji skarbowej Podsumowanie i wnioski

18 Rys. 2. Struktura administracji publicznej
w Polsce Źródło: opracowanie własne na podstawie (Ustawa o działach administracji rządowej ).

19 Rys. 3. Struktura administracji skarbowej
w Polsce Źródło: opracowanie własne na podstawie (

20 Rodzaj jednostek Liczba
izby skarbowe 16 urzędy skarbowe 401 urzędy kontroli skarbowej izby celne urzędy celne 47 Tab. 1. Struktura administracji skarbowej w Polsce c.d. Źródło: opracowanie własne na podstawie (

21 Program wykładu: Wprowadzenie do problematyki jakości informacji
Ogólna charakterystyka obszaru badawczego Czynniki implikujące proces doskonalenia jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej Działania podejmowane na rzecz poprawy jakości informacji Jakość informacji w administracji skarbowej Podsumowanie i wnioski

22 DOSKONALENIE JAKOŚCI INFORMACJI W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
optymalizacja dochodów budżetowych potrzeby i wymagania wewnętrznych użytkowników informacji rozwijanie kompetencji pracowników strategia rozwoju organizacji informatyzacja potrzeby i wymagania petentów podążanie ku społeczeństwu informacyjnemu integracja z Unią Europejską informatyzacja ponadresortowa polityka podatkowa WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI Rys. 4. Czynniki implikujące proces doskonalenia jakości inf. w adm. skarb. Źródło: opracowanie własne.

23 DOSKONALENIE JAKOŚCI INFORMACJI W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
optymalizacja dochodów budżetowych potrzeby i wymagania wewnętrznych użytkowników informacji rozwijanie kompetencji pracowników strategia rozwoju organizacji informatyzacja potrzeby i wymagania petentów podążanie ku społeczeństwu informacyjnemu integracja z Unią Europejską informatyzacja ponadresortowa polityka podatkowa WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI Rys. 4. Czynniki implikujące proces doskonalenia jakości inf. w adm. skarb. Źródło: opracowanie własne.

24 DOSKONALENIE JAKOŚCI INFORMACJI W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
optymalizacja dochodów budżetowych potrzeby i wymagania wewnętrznych użytkowników informacji rozwijanie kompetencji pracowników strategia rozwoju organizacji informatyzacja potrzeby i wymagania petentów podążanie ku społeczeństwu informacyjnemu integracja z Unią Europejską informatyzacja ponadresortowa polityka podatkowa WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI Rys. 4. Czynniki implikujące proces doskonalenia jakości inf. w adm. skarb. Źródło: opracowanie własne.

25 Bardziej życzliwe nastawienie urzędników 28,8 %
Tab. 2. „Co Pani/Pana zdaniem poprawiłoby obsługę klientów w urzędach skarb.?” Propozycje zmian Odpowiedzi Bardziej życzliwe nastawienie urzędników 28,8 % Lepsza dostępność informacji telefonicznej 20,4 % Wyższe kwalifikacje urzędników 19,4 % Zmiana godzin pracy urzędu skarbowego 11,7 % Więcej urzędników 5,7 % Lepsze warunki lokalowe w urzędzie skarbowym 4,7 % Inne 5,6 % Nie wymienia nic 3,6 % Źródło: Opracowanie własne na podstawie: (Urzędy skarbowe w opinii , s. 43).

26 DOSKONALENIE JAKOŚCI INFORMACJI W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
optymalizacja dochodów budżetowych potrzeby i wymagania wewnętrznych użytkowników informacji rozwijanie kompetencji pracowników strategia rozwoju organizacji informatyzacja potrzeby i wymagania petentów podążanie ku społeczeństwu informacyjnemu integracja z Unią Europejską informatyzacja ponadresortowa polityka podatkowa WEWNĘTRZNE ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI Rys. 4. Czynniki implikujące proces doskonalenia jakości inf. w adm. skarb. Źródło: opracowanie własne.

27 Program wykładu: Wprowadzenie do problematyki jakości informacji
Ogólna charakterystyka obszaru badawczego Czynniki implikujące proces doskonalenia jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej Działania podejmowane na rzecz poprawy jakości informacji Jakość informacji w administracji skarbowej Podsumowanie i wnioski

28 Działania o zasięgu międzynarodowym:
System Wymiany Informacji o Podatku VAT (VIES), System Wymiany Informacji o Podatku Akcyzowym (SEED), Umowy o wzajemnej pomocy administracyjnej, Wewnątrzeuropejska Organizacja Administracji Podatkowych.

29 Inicjatywy o zasięgu krajowym:
Strategia Modernizacji Polskiej Administracji Podatkowej do roku 2004, Strategia Zarządzania Finansami Publicznymi na lata , Program Fiscalis na lata , strony internetowe MF, Biuletyn Skarbowy MF, System Centralnej weryfikacji, System Identyfikacji Podatkowej, system e-Podatki, regionalne centra informacji podatkowej, audyty, konkursy, badania ankietowe, akcje edukacyjne, itp.

30 Są to działania, które zasługują na to, aby je kontynuować i rozwijać
Są to działania, które zasługują na to, aby je kontynuować i rozwijać. Zaobserwowano jednak pewne problemy w tym zakresie: System VIES funkcjonuje, ale uzyskanie przez polskiego przedsiębiorcę potwierdzenia danych zagranicznego kooperanta jest bardzo uciążliwe i czasochłonne. Strony internetowe MF nie są na bieżąco aktualizowane. Z tego względu ustawy i rozporządzenia, które są tam publikowane nie mogą być traktowane jako źródło prawa. Stworzono SIP, jednak w dalszym ciągu interpretacją przepisów podatkowych zajmują się urzędy skarbowe. Skutkiem tego w podobnych kwestiach podejmowane są różne decyzje. Wdrażanie aplikacji e-Podatki – tak pożądanej przez podatników – odbywa się w bardzo wolnym tempie.

31 Nie są to przedsięwzięcia zorientowane ściśle na doskonalenie jakości informacji
Są one podejmowane gdyż: wymaga tego Unia Europejska, urzędy powinny/chcą uzyskać certyfikat ISO, dąży się do poprawy wizerunku urzędów skarbowych. Są to zatem działania reakcyjne

32 Program wykładu: Wprowadzenie do problematyki jakości informacji
Ogólna charakterystyka obszaru badawczego Czynniki implikujące proces doskonalenia jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej Działania podejmowane na rzecz poprawy jakości informacji Jakość informacji w administracji skarbowej Podsumowanie i wnioski

33 Badania Opolskie

34 Rys. 5. Wartości atrybutów jakości dla poszczególnych komunikatów
Źródło: oprac. własne.

35 Rys. 6. Ważność oraz wagi poszczególnych komunikatów
Źródło: opracowanie własne.

36 Rys. 7. Mapa jakości komunikatów
Źródło: opracowanie własne.

37 Rys. 8. Wartości atrybutów jakości dla poszczególnych komunikatów
w opinii petentów Źródło: opracowanie własne.

38 Program wykładu: Wprowadzenie do problematyki jakości informacji
Ogólna charakterystyka obszaru badawczego Czynniki implikujące proces doskonalenia jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej Działania podejmowane na rzecz poprawy jakości informacji Jakość informacji w administracji skarbowej Podsumowanie i wnioski

39 Rys. 9. Model doskonalenia jakości informacji
Źródło: opracowanie własne.

40 Rys. 9. Model doskonalenia jakości informacji
Źródło: opracowanie własne.

41 Rys. 9. Model doskonalenia jakości informacji
Źródło: opracowanie własne.

42 Rys. 9. Model doskonalenia jakości informacji
Źródło: opracowanie własne.

43 Rys. 9. Model doskonalenia jakości informacji
Źródło: opracowanie własne.

44 Rys. 9. Model doskonalenia jakości informacji
Źródło: opracowanie własne.

45 Rys. 10. Model doskonalenia rejestrów
Źródło: opracowanie własne.

46 Rys. 11. Model doskonalenia formularzy
Źródło: opracowanie własne.

47 Rys. 12. Model doskonalenia ustaw
Źródło: opracowanie własne.

48 Podsumowując przeprowadzone badania należy zauważyć, iż aby przedsięwzięcia doskonalące przyniosły pożądane efekty powinny: być zakorzenione w strategii organizacji i być działaniem systemowym, a nie tylko fragmentarycznym i reakcyjnym, być procesem ciągłym, stopniowym i systematycznym, angażować wszystkich użytkowników informacji (wewnętrznych i klientów), kreować kulturę projakościową.

49 Bardzo dziękuję za uwagę!

50 Bardzo dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Kierunki poprawy jakości informacji w administracji skarbowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google