Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Czernice Borowe Gmina Czernice Borowe leży w północnej części województwa mazowieckiego i skrajnej zachodniej części powiatu przasnyskiego. Siedzibą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Czernice Borowe Gmina Czernice Borowe leży w północnej części województwa mazowieckiego i skrajnej zachodniej części powiatu przasnyskiego. Siedzibą"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Czernice Borowe Gmina Czernice Borowe leży w północnej części województwa mazowieckiego i skrajnej zachodniej części powiatu przasnyskiego. Siedzibą władz samorządowych jest wieś Czernice Borowe. W granicach administracyjnych gminy funkcjonuje 25 sołectw. Ogółem powierzchnia gminy obejmuje obszar 12 031 ha. Liczba ludności kształtuje się na ok. 4200 osób. Jest to gmina rolnicza. Dominacja tej funkcji na całym obszarze wynika z uwarunkowań glebowo-rolniczych / użytki rolne stanowią 10 346 ha /, z istniejącej tradycji gospodarki rolnej, w której główny potencjał stanowią indywidualne gospodarstwa rolne.

2 Organizacje Pozarządowe Działające na rzecz pobudzenia aktywności społeczności lokalnej Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Świetlik" Gminny Klub Sportowy Borovia

3 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej W październiku 2004 powstało z inicjatywy Wójta Gminy - Wojciecha Brzezińskiego Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej. Celem stowarzyszenia jest: Działania wspierające rozwój gminy, również społeczności lokalnej; Promocja gminy; Promocja aktywności zawodowej młodzieży i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy; Działania na rzecz reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa; Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; Wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym; Pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych; Działalność kulturalna i turystyczna; Integracja zawodowa kobiet; Prowadzenie działalności profilaktycznej i prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży; Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom; Promowanie zdrowego stylu życia; Szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia; Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie; Pomoc ofiarom wypadków drogowych.

4 Działalność Stowarzyszenia Stowarzyszenie co roku składa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie organizacji lokalnych imprez kulturalnych tj, : Dożynki Gminno Parafialne Noc Świętojańska w Czernicach Borowych – festyn regionalny połączony z prezentacją ludowej kultury i polskiej tradycji nocy sobótkowej Mazowiecki Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej Rostkowiada

5 Występ chóru ze Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych podczas nocy Świętojańskiej Laureaci przeglądu artystycznego Rostkowiada 2009 Dożynki 2009Wieńce dożynkowe

6 Stowarzyszenie pozyskało również środki na realizację projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. W 2008r. Stowarzyszenie zrealizowało projekty: "EDUKACJA JĘZYKOWA PIERWSZYM KROKIEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ" Budżet projektu wynosił 43 590,00 zł., w tym kwota dofinansowania 24 960,00 zł. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. "EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY KLUCZEM DO ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ Budżet projektu wynosi 44 864,00 zł., w tym kwota dofinansowania 24 834,00 zł. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W grudniu 2009r. Kończy się realizacja projektu pn.: Poznawanie Świata Oraz Samego Siebie Budżet projektu wynosi 38 010,00 zł., w tym kwota dofinansowania 24 000,00 zł. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

7 W 2009 r. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013 Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi na realizację projektu pn: Renowacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej dociepleniem i wyposażeniem we wsi Chojnowo. W ramach projektu przewidziane jest remont świetlicy wiejskiej z dociepleniem, montaż instalacji co, wyposażenie świetlicy, zakup sceny mobilnej z zadaszeniem i nagłośnieniem. Wartość projektu 518 497,19 zł.

8 LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA Celem działalności LOT PM jest: kreowanie i upowszechnianie wizerunku Północnego Mazowsza jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Północnego Mazowsza, zwiększanie liczby turystów odwiedzających Północne Mazowsze, wzrost wpływów z turystyki, poprawa infrastruktury turystycznej Północnego Mazowsza, stworzenie systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "it", inicjowanie tworzenia, wspomaganie i współpraca z innymi strukturami działającymi na rzecz rozwoju i promocji turystyki, w szczególności regionalnej organizacji turystycznej w województwie, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, udział w działaniach promocyjnych podejmowanych w województwie stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami terenowymi, regionalnymi i krajowymi.

9 Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich rozpoczęła swoją działalność 20 czerwca 2006 r. Do głównych celów Fundacji LGD Ciuchcia Krasińskich należą: Wdrażanie i wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Wzmacnianie przetwórstwa rolno-spożywczego produktów rolnych na bazie produktów rolnictwa ekologicznego Aktywizacja społeczności wiejskich

10 Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania CIUCHCIA KRASIŃSKICH w dniu 2 czerwca 2009r. Podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Do zadań LGD w nowym okresie programowania należy: ocena wniosków składanych w ramach działań Osi 3 PROW, oraz małych projektów Jest to ocena merytoryczna!

11 Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Świetlik" Fundacja "Świetlik" powstała z inicjatywy rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W założeniu Fundatorów ma Ona nieść pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych niemożliwych do pokonania przy wykorzystaniu własnych środków związanych z leczeniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i młodzieżą dotkniętą niepełnosprawnością. Fundacja swoim działaniem pragnie przełamywać wszelkie bariery oraz dać większości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ziemi przasnyskiej takie szanse na rozwój, jakie mają dzieci zdrowe, aby miały możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

12 Cele Fundacji: Tworzenie kompleksowej, skoordynowanej pomocy dzieciom, młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzinom i opiekunom Pomoc osobom niepełnosprawnym, szczególnie potrzebującym, w zakresie dofinansowania rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego i zapewnienia godziwych warunków życia. Skupianie wokół idei Fundacji osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Integracja osób chorych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem, przełamywanie barier związanych z niepełnosprawnością. Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu osób chorych i niepełnosprawnych.

13 Gminny Klub Sportowy Borovia GKS Borovia Adres: Obrębiec, 06-415 Czernice BoroweAdres2:korespondencja na: Rostkowo 10, 06-415 Czernice Borowe Komórka:0-694-103-777 Strona WWW: http://www.borovia.plhttp://www.borovia.pl Email: marcin at borovia dot pl Prezes/Trener: Bartosz Jakóbiak / Grzegorz Kordek

14 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Czernice Borowe Gmina Czernice Borowe jako jedna z 500 gmin w Polsce została zakwalifikowana do Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Celem programu jest wsparcie gminy we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z niej wynikających. Gmina Czernice Borowe w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia uzyskała 209 652,30zł

15 Działania realizowane w ramach PPWOW Oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłej młodzieży. Zajęcia sportowo-rekreacyjne. – realizator Gminny Klub Sportowy BOROVIA. W chwili obecnej BOROVIA prowadzi głównie zajęcia sportowe dla młodzieży i dorosłej młodzieży, natomiast młodsze dzieci uczestniczą w zajęciach sportowych realizowanych w ramach projektu pn. Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich prowadzonego przez Urząd Gminy. Budżet projektu wynosi 1863 496,66zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach POKL.

16 Alternatywne formy wychowania przedszkolnego. Prowadzenie 3 klubów przedszkolaka dla dzieci w wieku 3-5 lat - realizator Szkoła Podstawowa im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych Kluby przedszkolaka rozpoczęły działalność w lipcu 2008r. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu w godz. 13-18. Funkcjonowały 2 kluby w Czernicach Borowych i 1 klub w Rostkowie. Od marca 2009r. Kluby Przedszkolaka finansowane są w ramach realizowanego przez Gminę Czernice Borowe projektu pn.Mini Przedszkola skutecznym środkiem wyrównywania szans edukacyjnych. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach POKL. Budżet projektu: 647 746,40zł

17 Świetlice wiejskie: zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych w różnych formach w szczególności: chóry dziecięce, nauka gry na instrumentach, wzmacnianie działalności drużyn harcerskich, klub seniora – realizator Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej Obecnie świetlice działają w 8 miejscowościach: Czernicach Borowych, Rostkowie, Węgrze, Chojnowie, Pawłowie Kościelnym, Borkowie, Kuskowie i Obrębcu. W ramach świetlic prowadzone są warsztaty muzyczne, plastyczne, kursy tańca dla dzieci i młodzieży, organizowane są wyjazdy do teatru oraz liczne imprezy integracyjne m.in. międzyświetlicowe turnieje tenisa stołowego, mikołajki, bale karnawałowe.

18 Organizacja konkursów wsi i gospodarstw w celu podniesienia ich estetyki i atrakcyjności miejscowości - realizator Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej W 2009 Stowarzyszenie zaprosiło mieszkańców gminy do udziału w konkursie w następujących kategoriach: 1. Zagroda gospodarstwa rolniczego i przydomowe ogródki. 2. Zagroda nierolnicza, dom jednorodzinny z przydomowym ogródkiem. 3. Ukwiecony balkon lub taras. 4. Najpiękniejsza wieś w Gminie Czernice Borowe.


Pobierz ppt "Gmina Czernice Borowe Gmina Czernice Borowe leży w północnej części województwa mazowieckiego i skrajnej zachodniej części powiatu przasnyskiego. Siedzibą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google