Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Czernice Borowe Gmina Czernice Borowe leży w północnej części województwa mazowieckiego i skrajnej zachodniej części powiatu przasnyskiego. Siedzibą

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Czernice Borowe Gmina Czernice Borowe leży w północnej części województwa mazowieckiego i skrajnej zachodniej części powiatu przasnyskiego. Siedzibą"— Zapis prezentacji:

1 Gmina Czernice Borowe Gmina Czernice Borowe leży w północnej części województwa mazowieckiego i skrajnej zachodniej części powiatu przasnyskiego. Siedzibą władz samorządowych jest wieś Czernice Borowe. W granicach administracyjnych gminy funkcjonuje 25 sołectw. Ogółem powierzchnia gminy obejmuje obszar ha. Liczba ludności kształtuje się na ok osób. Jest to gmina rolnicza. Dominacja tej funkcji na całym obszarze wynika z uwarunkowań glebowo-rolniczych / użytki rolne stanowią ha /, z istniejącej tradycji gospodarki rolnej, w której główny potencjał stanowią indywidualne gospodarstwa rolne.

2 Organizacje Pozarządowe Działające na rzecz pobudzenia aktywności społeczności lokalnej Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Świetlik" Gminny Klub Sportowy Borovia

3 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej W październiku 2004 powstało z inicjatywy Wójta Gminy - Wojciecha Brzezińskiego Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej. Celem stowarzyszenia jest: Działania wspierające rozwój gminy, również społeczności lokalnej; Promocja gminy; Promocja aktywności zawodowej młodzieży i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy; Działania na rzecz reorientacji zawodowej osób odchodzących z rolnictwa; Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości; Wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym; Pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych; Działalność kulturalna i turystyczna; Integracja zawodowa kobiet; Prowadzenie działalności profilaktycznej i prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży; Udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom; Promowanie zdrowego stylu życia; Szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia; Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie; Pomoc ofiarom wypadków drogowych.

4 Działalność Stowarzyszenia Stowarzyszenie co roku składa wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie organizacji lokalnych imprez kulturalnych tj, : Dożynki Gminno Parafialne Noc Świętojańska w Czernicach Borowych – festyn regionalny połączony z prezentacją ludowej kultury i polskiej tradycji nocy sobótkowej Mazowiecki Przegląd Artystyczny Dzieci i Młodzieży Szkolnej Rostkowiada

5 Występ chóru ze Szkoły Podstawowej w Czernicach Borowych podczas nocy Świętojańskiej Laureaci przeglądu artystycznego Rostkowiada 2009 Dożynki 2009Wieńce dożynkowe

6 Stowarzyszenie pozyskało również środki na realizację projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. W 2008r. Stowarzyszenie zrealizowało projekty: "EDUKACJA JĘZYKOWA PIERWSZYM KROKIEM W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ" Budżet projektu wynosił ,00 zł., w tym kwota dofinansowania ,00 zł. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. "EDUKACJA DZIECI I MŁODZIEŻY KLUCZEM DO ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ Budżet projektu wynosi ,00 zł., w tym kwota dofinansowania ,00 zł. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W grudniu 2009r. Kończy się realizacja projektu pn.: Poznawanie Świata Oraz Samego Siebie Budżet projektu wynosi ,00 zł., w tym kwota dofinansowania ,00 zł. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

7 W 2009 r. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie w ramach PROW na lata Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi na realizację projektu pn: Renowacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej dociepleniem i wyposażeniem we wsi Chojnowo. W ramach projektu przewidziane jest remont świetlicy wiejskiej z dociepleniem, montaż instalacji co, wyposażenie świetlicy, zakup sceny mobilnej z zadaszeniem i nagłośnieniem. Wartość projektu ,19 zł.

8 LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA Celem działalności LOT PM jest: kreowanie i upowszechnianie wizerunku Północnego Mazowsza jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą, integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Północnego Mazowsza, zwiększanie liczby turystów odwiedzających Północne Mazowsze, wzrost wpływów z turystyki, poprawa infrastruktury turystycznej Północnego Mazowsza, stworzenie systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "it", inicjowanie tworzenia, wspomaganie i współpraca z innymi strukturami działającymi na rzecz rozwoju i promocji turystyki, w szczególności regionalnej organizacji turystycznej w województwie, inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, udział w działaniach promocyjnych podejmowanych w województwie stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami terenowymi, regionalnymi i krajowymi.

9 Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania Ciuchcia Krasińskich rozpoczęła swoją działalność 20 czerwca 2006 r. Do głównych celów Fundacji LGD Ciuchcia Krasińskich należą: Wdrażanie i wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Wzmacnianie przetwórstwa rolno-spożywczego produktów rolnych na bazie produktów rolnictwa ekologicznego Aktywizacja społeczności wiejskich

10 Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania CIUCHCIA KRASIŃSKICH w dniu 2 czerwca 2009r. Podpisała umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Do zadań LGD w nowym okresie programowania należy: ocena wniosków składanych w ramach działań Osi 3 PROW, oraz małych projektów Jest to ocena merytoryczna!

11 Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Świetlik" Fundacja "Świetlik" powstała z inicjatywy rodziców dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W założeniu Fundatorów ma Ona nieść pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych niemożliwych do pokonania przy wykorzystaniu własnych środków związanych z leczeniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i młodzieżą dotkniętą niepełnosprawnością. Fundacja swoim działaniem pragnie przełamywać wszelkie bariery oraz dać większości dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ziemi przasnyskiej takie szanse na rozwój, jakie mają dzieci zdrowe, aby miały możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

12 Cele Fundacji: Tworzenie kompleksowej, skoordynowanej pomocy dzieciom, młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzinom i opiekunom Pomoc osobom niepełnosprawnym, szczególnie potrzebującym, w zakresie dofinansowania rehabilitacji, zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego i zapewnienia godziwych warunków życia. Skupianie wokół idei Fundacji osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Integracja osób chorych i niepełnosprawnych ze społeczeństwem, przełamywanie barier związanych z niepełnosprawnością. Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu osób chorych i niepełnosprawnych.

13 Gminny Klub Sportowy Borovia GKS Borovia Adres: Obrębiec, Czernice BoroweAdres2:korespondencja na: Rostkowo 10, Czernice Borowe Komórka: Strona WWW: marcin at borovia dot pl Prezes/Trener: Bartosz Jakóbiak / Grzegorz Kordek

14 Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich w Gminie Czernice Borowe Gmina Czernice Borowe jako jedna z 500 gmin w Polsce została zakwalifikowana do Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Celem programu jest wsparcie gminy we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z niej wynikających. Gmina Czernice Borowe w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia uzyskała ,30zł

15 Działania realizowane w ramach PPWOW Oferta spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłej młodzieży. Zajęcia sportowo-rekreacyjne. – realizator Gminny Klub Sportowy BOROVIA. W chwili obecnej BOROVIA prowadzi głównie zajęcia sportowe dla młodzieży i dorosłej młodzieży, natomiast młodsze dzieci uczestniczą w zajęciach sportowych realizowanych w ramach projektu pn. Dodatkowe zajęcia szansą na lepszy start dla uczniów wiejskich prowadzonego przez Urząd Gminy. Budżet projektu wynosi ,66zł. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach POKL.

16 Alternatywne formy wychowania przedszkolnego. Prowadzenie 3 klubów przedszkolaka dla dzieci w wieku 3-5 lat - realizator Szkoła Podstawowa im. Janiny Sielickiej w Czernicach Borowych Kluby przedszkolaka rozpoczęły działalność w lipcu 2008r. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu w godz Funkcjonowały 2 kluby w Czernicach Borowych i 1 klub w Rostkowie. Od marca 2009r. Kluby Przedszkolaka finansowane są w ramach realizowanego przez Gminę Czernice Borowe projektu pn.Mini Przedszkola skutecznym środkiem wyrównywania szans edukacyjnych. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach POKL. Budżet projektu: ,40zł

17 Świetlice wiejskie: zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych w różnych formach w szczególności: chóry dziecięce, nauka gry na instrumentach, wzmacnianie działalności drużyn harcerskich, klub seniora – realizator Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej Obecnie świetlice działają w 8 miejscowościach: Czernicach Borowych, Rostkowie, Węgrze, Chojnowie, Pawłowie Kościelnym, Borkowie, Kuskowie i Obrębcu. W ramach świetlic prowadzone są warsztaty muzyczne, plastyczne, kursy tańca dla dzieci i młodzieży, organizowane są wyjazdy do teatru oraz liczne imprezy integracyjne m.in. międzyświetlicowe turnieje tenisa stołowego, mikołajki, bale karnawałowe.

18 Organizacja konkursów wsi i gospodarstw w celu podniesienia ich estetyki i atrakcyjności miejscowości - realizator Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej W 2009 Stowarzyszenie zaprosiło mieszkańców gminy do udziału w konkursie w następujących kategoriach: 1. Zagroda gospodarstwa rolniczego i przydomowe ogródki. 2. Zagroda nierolnicza, dom jednorodzinny z przydomowym ogródkiem. 3. Ukwiecony balkon lub taras. 4. Najpiękniejsza wieś w Gminie Czernice Borowe.


Pobierz ppt "Gmina Czernice Borowe Gmina Czernice Borowe leży w północnej części województwa mazowieckiego i skrajnej zachodniej części powiatu przasnyskiego. Siedzibą"

Podobne prezentacje


Reklamy Google