Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Programu Leonardo da Vinci Lublin, 30 września 2009 Anna Atłas, Z-ca Dyrektora Programu LLP Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Programu Leonardo da Vinci Lublin, 30 września 2009 Anna Atłas, Z-ca Dyrektora Programu LLP Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Programu Leonardo da Vinci Lublin, 30 września 2009 Anna Atłas, Z-ca Dyrektora Programu LLP Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Struktura programu Uczenie się przez całe życie Comenius Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej (wizyty studyjne); kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

3 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Kraje biorące udział w programie Uczenie się przez całe życie: 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej kraje stowarzyszone EFTA/EEA (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) kraj kandydujący - Turcja Od 2010 możliwość uczestnictwa: Szwajcarii krajów Zachodnich Bałkanów: Macedonia, Chorwacja

4 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Budżet programu LLP w okresie 2007-2013: 6,9 mld euro, w tym: Comenius 13% Erasmus 40% Leonardo da Vinci 25% Grundtvig 4%

5 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Dokumenty ustanawiające Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme): - Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie - Zaproszenie do składania wniosków ( Cz. I - Priorytety, Cz. II - Informacje administracyjne i finansowe ) - Przewodniki dla wnioskodawców http://www.leonardo.org.pl Publikowane co roku

6 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Cele programu Leonardo da Vinci Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych Zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku pracy Ułatwienie osobistego rozwoju zawodowego Wspieranie rozwoju instytucji zaangażowanych w proces kształcenia i szkolenia zawodowego Cele programu Leonardo da Vinci Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych Zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku pracy Ułatwienie osobistego rozwoju zawodowego Wspieranie rozwoju instytucji zaangażowanych w proces kształcenia i szkolenia zawodowego

7 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci Poprawa pod względem ilościowym i jakościowym europejskiej mobilności osób uczestniczących w początkowym etapie kształcenia i szkolenia zawodowego; Poprawa pod względem ilościowym i jakościowym współpracy między instytucjami oferującymi możliwości kształcenia zawodowego z Europie; Ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie innym niż szkolnictwo wyższe oraz ich przenoszenie z jednego państwa do drugiego;

8 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci – cd. Poprawa przejrzystości i uznawalności kwalifikacji oraz kompetencji w tym nabytych w toku kształcenia pozaformalnego i nieformalnego; Nauka branżowych języków obcych oraz poznawanie dziedzictwa kulturowego państw europejskich; Tworzenie innowacyjnych, opartych na nowych technologiach, treści nauczania, usług, praktyk oraz metodologii uczenia się przez całe życie

9 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Rodzaje projektów Projekty mobilności Projekty współpracy wielostronnej Praktyki i staże zawodowe Wymiana doświadczeń Transfer innowacji Projekty partnerskie

10 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Składanie wniosków Procedura selekcji Coroczne konkursy ogłaszane na stronie internetowej Wypełnianie formularzy on-line + wersje papierowe do NA Ocena formalna (NA) Ocena merytoryczna (ewaluatorzy zewnętrzni/jasne kryteria) Selekcja (Komitet Ewaluacyjny) Kontraktowanie (NA)

11 PROJEKTY MOBILNOŚCI Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

12 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Polskie priorytety krajowe Programu Leonardo da Vinci Na lata 2008 - 2010 AkcjaPriorytet Projekty Mobilności (IVT,PLM,VETPRO) Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw Wspieranie projektów dla osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy. Wspieranie beneficjentów z terenów słabiej rozwiniętych Promowanie elastycznych form zatrudnienia i wspieranie absolwentów/ osób bezrobotnych w zakładaniu własnych firm.

13 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich Określony czas szkolenia i zdobywania doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu, spędzony w organizacji partnerskiej w innym kraju, w ramach współpracy między instytucjami i przedsiębiorstwami Wyjazdy zagraniczne osób zajmujących się szkoleniem zawodowym i zasobami ludzkimi (nauczyciele zawodu, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za szkolenia, kadra zarządzająca)

14 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) 2-39 tygodni Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) 2-26 tygodni Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich 1-6 tygodni Czas trwania projektu – do 2 lat

15 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) Kategorie kosztów - podróż i pobyt/utrzymanie - organizacja i zarządzanie - przygotowanie językowo- kulturowo-pedagogiczne Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich Kalkulacja budżetu wg stawek: uczestnik/kraj/czas trwania

16 WSPÓLNE ZASADY FINANSOWANIA możliwość dofinansowania 100% kosztów zakaz finansowania z dwóch źródeł UE nie wolno żądać wpłat od uczestników projekt nie może przynosić zysku PROGRAM LEONARDO DA VINCI

17 Certyfikowane projekty mobilności Nowa akcja w Programie LdV od 2009 r. Założenie: Instytucje realizujące projekty mobilności o doskonałej jakości będą mogły ubiegać się o certyfikat do konkretnego projektu, która umożliwi przedłużenie finansowania w uproszczonej procedurze. Wniosek o przyznanie certyfikatu będzie składany razem z normalnym wnioskiem projektowym. Nowość

18 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Certyfikowane projekty mobilności Warunki otrzymania certyfikatu: rozliczone min. 2 projekty w ciągu ostatnich trzech lat bardzo dobra jakość projektów (projekty poddane będą badaniu przez dwóch ekspertów) certyfikat zostaje przyznany warunkowo – realizacja projektu podlega zaostrzonemu monitoringowi otrzymanie certyfikatu nie obliguje do realizacji kolejnych projektów. Nowość

19 PROJEKTY PARTNERSKIE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

20 Projekty Partnerskie Są to projekty na niewielką skalę, których głównym zamierzeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy mniejszymi, mniej doświadczonymi we współpracy europejskiej organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianą edukacją i kształceniem zawodowym, organizacjami, które chcą uwzględnić współpracę europejską w swojej działalności edukacyjnej. Projekty partnerskie są zorientowane są na aktywną współpracę pomiędzy partnerami nad tematyką, której dotyczy projekt. Rezultaty mogą być przedstawione w formie opisowej, materialnej, w formie wspólnego raportu, konferencji, płyty CD, produktu materialnego stworzonego przez osoby szkolone, koncepcji szkoleniowej w jakiejś dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, itp. Rezultaty będą opisane w raporcie końcowym, a ich jakość będzie stanowiła podstawę do wypłacenia II raty środków finansowych. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

21 Projekty Partnerskie LdV główny cel: wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym kształceniem i doskonaleniem zawodowym kluczową rolę pełnią wzajemne wizyty składane instytucjom partnerskim (wyjazdy zagraniczne pracowników i słuchaczy/uczniów/stażystów) aktywne zaangażowanie w realizowany projekt słuchaczy/ uczniów/stażystów (grupa uczestników projektu) zorientowanie raczej na proces niż na innowacyjne produkty wymiar europejski projektu (współpraca międzynarodowa) Program LEONARDO DA VINCI

22 Projekty Partnerskie: obszary/działania Rozwój doradztwa w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego Otwarcie kształcenia i doskonalenia zawodowego na elastyczne ścieżki kariery zawodowej i tworzenie lepszych warunków do rozpoczęcia życia zawodowego Wzmacnianie lub tworzenie ściślejszych powiązań pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a życiem zawodowym Promocja uznawalności kształcenia nieformalnego i poza-formalnego Reagowanie na potrzeby rynku pracy, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz przewidywanie, które umiejętności będą przydatne na rynku pracy PROGRAM LEONARDO DA VINCI

23 Polskie priorytety krajowe Programu Leonardo da Vinci Na lata 2008 - 2010 Projekty Partnerskie LdV bez priorytetów merytorycznych ograniczenie administracyjne: w jednym projekcie nie może być więcej niż dwie instytucje z Polski. Priorytety europejskie Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia i szkolenia zawodowego Rozwój i wdrażanie wspólnych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego Wzmacnianie wzajemnego nauczania i uczenia się Zaangażowanie do współpracy wszystkich osób/podmiotów zainteresowanych kształceniem i doskonaleniem zawodowym

24 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie: Potencjalni uczestnicy przedsiębiorstwa (podniesienie jakości kształcenia i powiązanie procesu szkoleniowego z zapotrzebowaniem rynku pracy) partnerzy społeczni (podniesienie jakości kształcenia i powiązanie procesu szkoleniowego z zapotrzebowaniem rynku pracy) szkoły zawodowe i techniczne instytucje sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (CKU, doradztwo zawodowe) instytucje/firmy szkoleniowo-doradcze decydenci podmioty zainteresowane realizacją kształcenia i szkolenia zawodowego stowarzyszenia przedstawiciele sektora gospodarczego (organizacje branżowe)

25 Projekty Partnerskie: zasady udziału Czas realizacji projektu: 2 lata Skład grupy partnerskiej: minimum 3 partnerów z trzech różnych krajów, w tym co najmniej jeden z kraju członkowskiego UE Wysokość dofinansowania: ryczałt w zależności od zaplanowanej liczby wyjazdów zagranicznych w każdej instytucji uczestniczącej w projekcie: Minimum 4 wyjazdy 6.000 EUR dla partnera na 2 lata Minimum 8 wyjazdów12.000 EUR dla partnera na 2 lata Minimum 12 wyjazdów18.000 EUR dla partnera na 2 lata Minimum 24 wyjazdy25.000 EUR dla partnera na 2 lata Obowiązkowe jest stworzenie przez grupę projektową wspólnego produktu końcowego powstałego w wyniku realizacji projektu. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

26 Projekty Partnerskie: dofinansowanie Dofinansowanie może być może być przeznaczone na wszelkie działania niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, w tym: wyjazdy zagraniczne, w tym: rzeczywiste koszty podróży, koszty utrzymania podczas wyjazdu zagranicznego (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy lokalne za granicą, ubezpieczenie na okres wyjazdu); działania lokalne : administrowanie i zarządzanie projektem, komunikacja z partnerami, zakup materiałów i sprzętu, stworzenie efektu materialnego, koszty podróży lokalnych; udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu lub sieci (np. Projekty Wielostronne, Działania Towarzyszące) programu Uczenie się przez całe życie lub programu poprzedzającego Program LEONARDO DA VINCI

27 Projekty Partnerskie: dofinansowanie W projekcie partnerskim nie ma ograniczeń kwotowych na poszczególne wydatki związane z realizacją projektu. Beneficjent sam określa kwoty, jakie zostaną przez niego wydatkowane na realizację poszczególnych działań w projekcie Wszelkie środki finansowe, jakie zostały przyznane Beneficjentowi w umowie finansowej muszą być wykorzystane wyłącznie na działania służące prawidłowej realizacji projektu Zalecane prowadzenie np. systemu księgowości analitycznej bądź odpowiedniego systemu wewnętrznego umożliwiającego identyfikację źródła finansowania projektu oraz wydatki związane z realizacją projektu w okresie obowiązywania umowy Program LEONARDO DA VINCI

28 PROJEKTY TRANSFERU INNOWACJI Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

29 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty Transferu Innowacji partnerstwo wielostronne min. 3 partnerów z 3 różnych państw grant max. 150 000 euro rocznie do 75% całkowitych kosztów czas trwania: 12, 18, 24 miesiące

30 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty Transferu Innowacji Poprawa jakości i atrakcyjności systemów kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez skupienie się na transferze innowacyjnych rozwiązań oraz ich dostosowaniu do potrzeb nowych grup odbiorców/sektorów wybranie już istniejących innowacyjnych rozwiązań programy nauczania moduły szkoleniowe materiały dydaktyczne metody nauczania modelowe systemy kształcenia narzędzia do oceny nabytych umiejętności Dostosowanie pod względem językowym, kulturowym i prawnym w celu wdrożenia w wybranych krajach partnerskich

31 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Polskie priorytety krajowe Programu Leonardo da Vinci Na lata 2008 - 2010 AkcjaPriorytet Projekty Transferu Innowacji (TOI) Uznawanie kompetencji i kwalifikacji polskich pracowników na europejskim rynku pracy Poprawa jakości oraz dostępności kształcenia zawodowego a także oferty w zakresie edukacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych oraz osób o niskich kwalifikacjach Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w tym kadry menedżerskiej poprzez tworzenie nowych programów/ofert i treści szkoleniowych, identyfikację narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych Doskonalenie znajomości i kompetencji w zakresie komunikowania się w językach obcych na rynku pracy.

32 WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ SEMINARIA KONTAKTOWE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

33 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Jak znaleźć pomysły i partnerów do projektu w LdV? www.leonardo.org.pl - kompendia zrealizowanych projektów - przykłady dobrych praktyk - ogłoszenia organizacji zagranicznych - publikacje (m.in. Od pomysłu do realizacji) internetowa baza poszukiwania partnerów http://www.leonardo.org.uk/partnersearch

34 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Jak znaleźć pomysły i partnerów do projektu w LdV? Seminaria kontaktowe Wizyty przygotowawcze Organizują sami zainteresowani Organizowane przez narodowe agencje Możliwość uzyskania grantu z Narodowej Agencji

35 Seminarium kontaktowe Cel: znalezienie partnerów z zagranicznych instytucji do współpracy w ramach przyszłego projektu. organizowane przez NA krajów uczestniczących w Programie LLP dofinansowanie kosztów dla 1 osoby: podróży, utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie) i ubezpieczenia czas trwania: maksymalnie 5 dni wnioski składane do NA wykaz seminariów kontaktowych na stronie internetowej NA. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

36 Seminarium kontaktowe Zadania podczas seminarium kontaktowego: znalezienie partnerów do przyszłej współpracy nad wspólnym projektem dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu określenie roli i zadań partnerów opracowanie budżetu i planu pracy wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie przyszłego projektu uzyskanie konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania projektu (podział obowiązków i zadań w projekcie, opracowywania procedury oceny projektu i rozpowszechnienia jego wyników, itp.) uzyskanie praktycznych informacji dotyczących procedur, wypełniania formularzy wniosków, zobowiązań finansowych i kontraktowych instytucji, które otrzymały granty, itp. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

37 Wizyta przygotowawcza Cel: dofinansowanie podróży zagranicznej i pobytu za granicą dla 1 osoby w celu stworzenia projektu. czas trwania: od 1 do 5 dni dofinansowanie kosztów: podróży, utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie) i ubezpieczenia wnioski składane do NA na 8 tygodni przed planowanym terminem wizyty. Zadania podczas wizyty przygotowawczej: dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu określenie roli i zadań partnerów opracowanie budżetu i planu pracy wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie przyszłego projektu. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

38 POWODZENIA ! Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu ciekawych pomysłów na wspólne projekty oraz pomyślnego przejścia przez procedury aplikacyjne ! www.leonardo.org.pl


Pobierz ppt "Prezentacja Programu Leonardo da Vinci Lublin, 30 września 2009 Anna Atłas, Z-ca Dyrektora Programu LLP Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google