Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Atłas, Z-ca Dyrektora Programu LLP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Atłas, Z-ca Dyrektora Programu LLP"— Zapis prezentacji:

1 Anna Atłas, Z-ca Dyrektora Programu LLP
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Prezentacja Programu Leonardo da Vinci Lublin, 30 września 2009 Anna Atłas, Z-ca Dyrektora Programu LLP

2 Struktura programu Uczenie się przez całe życie
Comenius Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej (wizyty studyjne); kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie PROGRAM LEONARDO DA VINCI

3 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Kraje biorące udział w programie Uczenie się przez całe życie: 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej kraje stowarzyszone EFTA/EEA (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) kraj kandydujący - Turcja Od 2010 możliwość uczestnictwa: Szwajcarii krajów Zachodnich Bałkanów: Macedonia, Chorwacja PROGRAM LEONARDO DA VINCI

4 Budżet programu LLP w okresie 2007-2013: PROGRAM LEONARDO DA VINCI
6,9 mld euro, w tym: Comenius ≥ 13% Erasmus ≥ 40% Leonardo da Vinci ≥ 25% Grundtvig ≥ 4% PROGRAM LEONARDO DA VINCI

5 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Dokumenty ustanawiające Program Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme): Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie - Zaproszenie do składania wniosków (Cz. I - Priorytety, Cz. II - Informacje administracyjne i finansowe) - Przewodniki dla wnioskodawców Publikowane co roku PROGRAM LEONARDO DA VINCI

6 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Cele programu Leonardo da Vinci Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych Zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku pracy Ułatwienie osobistego rozwoju zawodowego Wspieranie rozwoju instytucji zaangażowanych w proces kształcenia i szkolenia zawodowego PROGRAM LEONARDO DA VINCI

7 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci Poprawa pod względem ilościowym i jakościowym europejskiej mobilności osób uczestniczących w początkowym etapie kształcenia i szkolenia zawodowego; Poprawa pod względem ilościowym i jakościowym współpracy między instytucjami oferującymi możliwości kształcenia zawodowego z Europie; Ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie innym niż szkolnictwo wyższe oraz ich przenoszenie z jednego państwa do drugiego; PROGRAM LEONARDO DA VINCI

8 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Cele operacyjne programu Leonardo da Vinci – cd. Poprawa przejrzystości i uznawalności kwalifikacji oraz kompetencji w tym nabytych w toku kształcenia pozaformalnego i nieformalnego; Nauka branżowych języków obcych oraz poznawanie dziedzictwa kulturowego państw europejskich; Tworzenie innowacyjnych, opartych na nowych technologiach, treści nauczania, usług, praktyk oraz metodologii uczenia się przez całe życie PROGRAM LEONARDO DA VINCI

9 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Rodzaje projektów Projekty mobilności Projekty współpracy wielostronnej Praktyki i staże zawodowe Transfer innowacji Wymiana doświadczeń Projekty partnerskie PROGRAM LEONARDO DA VINCI

10 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Składanie wniosków Coroczne konkursy ogłaszane na stronie internetowej Wypełnianie formularzy on-line + wersje papierowe do NA Procedura selekcji Ocena formalna (NA) Ocena merytoryczna (ewaluatorzy zewnętrzni/jasne kryteria) Selekcja (Komitet Ewaluacyjny) Kontraktowanie (NA) PROGRAM LEONARDO DA VINCI

11 PROJEKTY MOBILNOŚCI Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” PROJEKTY MOBILNOŚCI

12 Akcja Priorytet Polskie priorytety krajowe Programu Leonardo da Vinci
Na lata Akcja Priorytet Projekty Mobilności (IVT,PLM,VETPRO) Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw Wspieranie projektów dla osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy. Wspieranie beneficjentów z terenów słabiej rozwiniętych Promowanie elastycznych form zatrudnienia i wspieranie absolwentów/ osób bezrobotnych w zakładaniu własnych firm. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

13 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty mobilności Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich Określony czas szkolenia i zdobywania doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu, spędzony w organizacji partnerskiej w innym kraju, w ramach współpracy między instytucjami i przedsiębiorstwami Wyjazdy zagraniczne osób zajmujących się szkoleniem zawodowym i zasobami ludzkimi (nauczyciele zawodu, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za szkolenia, kadra zarządzająca) PROGRAM LEONARDO DA VINCI

14 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty mobilności Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) 2-39 tygodni Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) 2-26 tygodni Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich 1-6 tygodni Czas trwania projektu – do 2 lat PROGRAM LEONARDO DA VINCI

15 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty mobilności Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) Kategorie kosztów podróż i pobyt/utrzymanie organizacja i zarządzanie przygotowanie językowo- kulturowo-pedagogiczne Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich Kalkulacja budżetu wg stawek: uczestnik/kraj/czas trwania PROGRAM LEONARDO DA VINCI

16 WSPÓLNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAM LEONARDO DA VINCI
możliwość dofinansowania 100% kosztów zakaz finansowania z dwóch źródeł UE nie wolno żądać wpłat od uczestników projekt nie może przynosić zysku PROGRAM LEONARDO DA VINCI

17 Certyfikowane projekty mobilności PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Nowość Certyfikowane projekty mobilności Nowa akcja w Programie LdV od 2009 r. Założenie: Instytucje realizujące projekty mobilności o doskonałej jakości będą mogły ubiegać się o certyfikat do konkretnego projektu, która umożliwi przedłużenie finansowania w uproszczonej procedurze. Wniosek o przyznanie certyfikatu będzie składany razem z „normalnym” wnioskiem projektowym. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

18 Certyfikowane projekty mobilności PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Nowość Certyfikowane projekty mobilności Warunki otrzymania certyfikatu: rozliczone min. 2 projekty w ciągu ostatnich trzech lat bardzo dobra jakość projektów (projekty poddane będą badaniu przez dwóch ekspertów) certyfikat zostaje przyznany warunkowo – realizacja projektu podlega zaostrzonemu monitoringowi otrzymanie certyfikatu nie obliguje do realizacji kolejnych projektów. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

19 PROJEKTY PARTNERSKIE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” PROJEKTY PARTNERSKIE

20 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty Partnerskie Są to projekty na niewielką skalę, których głównym zamierzeniem jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy mniejszymi, mniej doświadczonymi we współpracy europejskiej organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianą edukacją i kształceniem zawodowym, organizacjami, które chcą uwzględnić współpracę europejską w swojej działalności edukacyjnej. Projekty partnerskie są zorientowane są na aktywną współpracę pomiędzy partnerami nad tematyką, której dotyczy projekt. Rezultaty mogą być przedstawione w formie opisowej, materialnej, w formie wspólnego raportu, konferencji, płyty CD, produktu materialnego stworzonego przez osoby szkolone, koncepcji szkoleniowej w jakiejś dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, itp. Rezultaty będą opisane w raporcie końcowym, a ich jakość będzie stanowiła podstawę do wypłacenia II raty środków finansowych. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

21 Program LEONARDO DA VINCI
Projekty Partnerskie LdV główny cel: wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym kształceniem i doskonaleniem zawodowym kluczową rolę pełnią wzajemne wizyty składane instytucjom partnerskim (wyjazdy zagraniczne pracowników i słuchaczy/uczniów/stażystów) aktywne zaangażowanie w realizowany projekt słuchaczy/ uczniów/stażystów (grupa uczestników projektu) zorientowanie raczej na proces niż na innowacyjne produkty wymiar europejski projektu (współpraca międzynarodowa) Program LEONARDO DA VINCI

22 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty Partnerskie: obszary/działania Rozwój doradztwa w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego Otwarcie kształcenia i doskonalenia zawodowego na elastyczne ścieżki kariery zawodowej i tworzenie lepszych warunków do rozpoczęcia życia zawodowego Wzmacnianie lub tworzenie ściślejszych powiązań pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a życiem zawodowym Promocja uznawalności kształcenia nieformalnego i poza-formalnego Reagowanie na potrzeby rynku pracy, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz przewidywanie, które umiejętności będą przydatne na rynku pracy PROGRAM LEONARDO DA VINCI

23 Priorytety europejskie
Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia i szkolenia zawodowego Rozwój i wdrażanie wspólnych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego Wzmacnianie wzajemnego nauczania i uczenia się Zaangażowanie do współpracy wszystkich osób/podmiotów zainteresowanych kształceniem i doskonaleniem zawodowym Polskie priorytety krajowe Programu Leonardo da Vinci Na lata Projekty Partnerskie LdV bez priorytetów merytorycznych ograniczenie administracyjne: w jednym projekcie nie może być więcej niż dwie instytucje z Polski. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

24 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty Partnerskie: Potencjalni uczestnicy przedsiębiorstwa (podniesienie jakości kształcenia i powiązanie procesu szkoleniowego z zapotrzebowaniem rynku pracy) partnerzy społeczni (podniesienie jakości kształcenia i powiązanie procesu szkoleniowego z zapotrzebowaniem rynku pracy) szkoły zawodowe i techniczne instytucje sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (CKU, doradztwo zawodowe) instytucje/firmy szkoleniowo-doradcze decydenci podmioty zainteresowane realizacją kształcenia i szkolenia zawodowego stowarzyszenia przedstawiciele sektora gospodarczego (organizacje branżowe) PROGRAM LEONARDO DA VINCI

25 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty Partnerskie: zasady udziału Czas realizacji projektu: 2 lata Skład grupy partnerskiej: minimum 3 partnerów z trzech różnych krajów, w tym co najmniej jeden z kraju członkowskiego UE Wysokość dofinansowania: ryczałt w zależności od zaplanowanej liczby wyjazdów zagranicznych w każdej instytucji uczestniczącej w projekcie: Minimum 4 wyjazdy EUR dla partnera na 2 lata Minimum 8 wyjazdów EUR dla partnera na 2 lata Minimum 12 wyjazdów EUR dla partnera na 2 lata Minimum 24 wyjazdy EUR dla partnera na 2 lata Obowiązkowe jest stworzenie przez grupę projektową wspólnego produktu końcowego powstałego w wyniku realizacji projektu. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

26 Program LEONARDO DA VINCI
Projekty Partnerskie: dofinansowanie Dofinansowanie może być może być przeznaczone na wszelkie działania niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, w tym: wyjazdy zagraniczne, w tym: rzeczywiste koszty podróży, koszty utrzymania podczas wyjazdu zagranicznego (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy lokalne za granicą, ubezpieczenie na okres wyjazdu); działania lokalne : administrowanie i zarządzanie projektem, komunikacja z partnerami, zakup materiałów i sprzętu, stworzenie efektu materialnego, koszty podróży lokalnych; udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu lub sieci (np. Projekty Wielostronne, Działania Towarzyszące) programu „Uczenie się przez całe życie” lub programu poprzedzającego Program LEONARDO DA VINCI

27 Program LEONARDO DA VINCI
Projekty Partnerskie: dofinansowanie W projekcie partnerskim nie ma ograniczeń kwotowych na poszczególne wydatki związane z realizacją projektu. Beneficjent sam określa kwoty, jakie zostaną przez niego wydatkowane na realizację poszczególnych działań w projekcie Wszelkie środki finansowe, jakie zostały przyznane Beneficjentowi w umowie finansowej muszą być wykorzystane wyłącznie na działania służące prawidłowej realizacji projektu Zalecane prowadzenie np. systemu księgowości analitycznej bądź odpowiedniego systemu wewnętrznego umożliwiającego identyfikację źródła finansowania projektu oraz wydatki związane z realizacją projektu w okresie obowiązywania umowy Program LEONARDO DA VINCI

28 PROJEKTY TRANSFERU INNOWACJI
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” PROJEKTY TRANSFERU INNOWACJI

29 Projekty Transferu Innowacji PROGRAM LEONARDO DA VINCI
partnerstwo wielostronne min. 3 partnerów z 3 różnych państw grant max euro rocznie do 75% całkowitych kosztów czas trwania: 12, 18, 24 miesiące PROGRAM LEONARDO DA VINCI

30 Projekty Transferu Innowacji PROGRAM LEONARDO DA VINCI
wybranie już istniejących innowacyjnych rozwiązań Poprawa jakości i atrakcyjności systemów kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez skupienie się na transferze innowacyjnych rozwiązań oraz ich dostosowaniu do potrzeb nowych grup odbiorców/sektorów programy nauczania moduły szkoleniowe materiały dydaktyczne metody nauczania modelowe systemy kształcenia narzędzia do oceny nabytych umiejętności Dostosowanie pod względem językowym, kulturowym i prawnym w celu wdrożenia w wybranych krajach partnerskich PROGRAM LEONARDO DA VINCI

31 Akcja Priorytet Polskie priorytety krajowe Programu Leonardo da Vinci
Na lata Akcja Priorytet Projekty Transferu Innowacji (TOI) Uznawanie kompetencji i kwalifikacji polskich pracowników na europejskim rynku pracy Poprawa jakości oraz dostępności kształcenia zawodowego a także oferty w zakresie edukacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych oraz osób o niskich kwalifikacjach Wspieranie rozwoju zawodowego pracowników małych i średnich przedsiębiorstw w tym kadry menedżerskiej poprzez tworzenie nowych programów/ofert i treści szkoleniowych, identyfikację narzędzi do badania potrzeb szkoleniowych Doskonalenie znajomości i kompetencji w zakresie komunikowania się w językach obcych na rynku pracy. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

32 WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ SEMINARIA KONTAKTOWE

33 Jak znaleźć pomysły i partnerów do projektu w LdV?
- kompendia zrealizowanych projektów - przykłady dobrych praktyk - ogłoszenia organizacji zagranicznych - publikacje (m.in. „Od pomysłu do realizacji”) internetowa baza poszukiwania partnerów PROGRAM LEONARDO DA VINCI

34 Jak znaleźć pomysły i partnerów do projektu w LdV?
Organizowane przez narodowe agencje Seminaria kontaktowe Wizyty przygotowawcze Organizują sami zainteresowani Możliwość uzyskania grantu z Narodowej Agencji PROGRAM LEONARDO DA VINCI

35 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Seminarium kontaktowe Cel: znalezienie partnerów z zagranicznych instytucji do współpracy w ramach przyszłego projektu. organizowane przez NA krajów uczestniczących w Programie LLP dofinansowanie kosztów dla 1 osoby: podróży, utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie) i ubezpieczenia czas trwania: maksymalnie 5 dni wnioski składane do NA wykaz seminariów kontaktowych na stronie internetowej NA. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

36 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Seminarium kontaktowe Zadania podczas seminarium kontaktowego: znalezienie partnerów do przyszłej współpracy nad wspólnym projektem dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu określenie roli i zadań partnerów opracowanie budżetu i planu pracy wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie przyszłego projektu uzyskanie konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania projektu (podział obowiązków i zadań w projekcie, opracowywania procedury oceny projektu i rozpowszechnienia jego wyników, itp.) uzyskanie praktycznych informacji dotyczących procedur, wypełniania formularzy wniosków, zobowiązań finansowych i kontraktowych instytucji, które otrzymały granty, itp. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

37 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Wizyta przygotowawcza Cel: dofinansowanie podróży zagranicznej i pobytu za granicą dla 1 osoby w celu stworzenia projektu. czas trwania: od 1 do 5 dni dofinansowanie kosztów: podróży, utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie) i ubezpieczenia wnioski składane do NA na 8 tygodni przed planowanym terminem wizyty. Zadania podczas wizyty przygotowawczej: dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu określenie roli i zadań partnerów opracowanie budżetu i planu pracy wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie przyszłego projektu. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

38 POWODZENIA ! Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu
ciekawych pomysłów na wspólne projekty oraz pomyślnego przejścia przez procedury aplikacyjne !


Pobierz ppt "Anna Atłas, Z-ca Dyrektora Programu LLP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google