Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Uczenie się przez całe życie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Uczenie się przez całe życie”"— Zapis prezentacji:

1 „Uczenie się przez całe życie”
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Program „Uczenie się przez całe życie” Program sektorowy COMENIUS

2 Program LLP Program „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) Program Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego Realizacja 4 programy sektorowe: COMENIUS - edukacja szkolna ERASMUS - szkolnictwo wyższe LEONARDO DA VINCI - szkolnictwo i doskonalenie zawodowe GRUNDTVIG - edukacja dorosłych 2 programy międzysektorowe: 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej, kształcenie językowe, rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych, rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki (np. WIZYTY STUDYJNE) JEAN MONNET – 3 rodzaje aktywności – akcja Jean Monnet, europejskie instytucje, stowarzyszenia europejskie „Uczenie się przez całe życie”

3 Kraje uczestniczące kraje EFTA/EOG – Islandia, Lichtenstein, Norwegia
kraje członkowskie Unii Europejskiej kraje EFTA/EOG – Islandia, Lichtenstein, Norwegia Chorwacja Szwajcaria Turcja Instytucje polskie i/lub uczestnicy indywidualni: udział w zależności od programu sektorowego i typu akcji „Uczenie się przez całe życie”

4 Comenius struktura programu
Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Asystentura Comeniusa Partnerskie Projekty Szkół Comeniusa Partnerskie Projekty Regio Wizyty przygotowawcze i seminaria kontaktowe Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa PROGRAM COMENIUS

5 Beneficjenci mogą brać udział w:
Comenius - Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej Celem akcji jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach odbywających się w krajach europejskich. Beneficjenci mogą brać udział w: kursach szkoleniowych, konferencjach i seminariach, job-shadowing. Kursy szkoleniowe mogą trwać od 5 dni do 6 tygodni. W tej grupie wyróżniamy: kursy językowe, kursy językowo-metodyczne, kursy tematyczne. Konferencje i seminaria to krótsze formy doskonalenia, które trwają nawet 1 dzień. Szeroki wybór szkoleń oferuje katalog kursów Comenius-Grundtvig Wnioskowanie: do polskiej NA – 3 razy w roku PROGRAM COMENIUS

6 Comenius asystentura Comeniusa
Akcja skierowana jest do studentów kierunków nauczycielskich oraz do szkół, które chciałyby gościć asystenta; Rola asystenta: nauczanie języka obcego nauczanie innego przedmiotu pomaganie w przygotowaniu i realizacji Partnerskich Projektów Szkół Comeniusa  wzbogacanie programu nauczania o elementy wiedzy o Unii Europejskiej pomaganie uczniom niepełnosprawnym oraz uczniom mającym trudności w nauce promowanie informacji o swym kraju ojczystym przygotowywanie materiałów dydaktycznych Szkoła goszcząca wyznacza dla asystenta opiekuna, w pełni wykwalifikowanego nauczyciela, który nadzoruje pracę asystenta, sprawuje nad nim opiekę, monitoruje jego postępy i działa jako osoba kontaktowa przez cały okres asystentury. Asystentura trwa od 13 do 45 tygodni; W trakcie pobytu asystenci otrzymują stypendium (wysokość zależy od kraju pobytu), a przedszkole lub szkoła goszcząca korzysta z pomocy i pracy asystenta nieodpłatnie; Wnioskowanie: do polskiej NA – 1 raz w roku PROGRAM COMENIUS

7 Comenius Partnerskie Projekty Szkół
Akcja wspiera współpracę międzynarodową szkół poprzez dofinansowywanie projektów 2-letniej współpracy związanej z wyjazdami do szkół partnerskich oraz realizacją działań lokalnych. W programie mogą wziąć udział szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, funkcjonujące w systemie oświaty (art. 2 Ustawy o systemie oświaty), które realizują obowiązek przedszkolny, szkolny oraz obowiązek nauki, czyli przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży, artystyczne I i II stopnia realizujące kształcenie ogólnokształcące łącznie z kształceniem artystycznym. PROGRAM COMENIUS

8 Comenius Partnerskie Projekty Szkół WIELOSTRONNE
projekty realizowane przez grupy partnerskie składające się z minimum trzech szkół/przedszkoli z trzech różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie mogą się koncentrować wokół zadań wykonywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli lub wymiany doświadczeń i działań nauczycieli związanych z dydaktyką, profilaktyką, wychowaniem, zarządzaniem placówką realizacja projektu: 2 lata dofinansowanie: w zależności od zaplanowanej liczby wyjazdów zagranicznych (maksymalnie EUR) Wnioskowanie: do polskiej NA – 1 raz w roku PROGRAM COMENIUS

9 Comenius Partnerskie Projekty Szkół DWUSTRONNE
projekty realizowane przez dwie szkoły z dwóch różnych krajów uprawnionych do uczestnictwa w programie w harmonogramie działań muszą zawierać co najmniej dwie 10-dniowe wizyty grup uczniowskich nie mniejszych niż 10-osobowe, w obu partnerskich szkołach projekty dwustronne można realizować z uczniami w wieku ponad 12 lat. Ich zasadniczym celem jest rozwijanie umiejętności językowych młodzieży realizacja projektu: 2 lata dofinansowanie: w zależności od zaplanowanej liczby wyjazdów zagranicznych (maksymalnie EUR) Wnioskowanie: do polskiej NA – 1 raz w roku PROGRAM COMENIUS

10 Comenius Regio PROGRAM COMENIUS
Celem akcji jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie dwustronnej współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie poprzez realizację projektów w obszarze edukacji, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Instytucje uprawnione: jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, powiatu, województwa, kuratoria oświaty, szkoły oraz inne instytucje i organizacje działające w danym regionie na rzecz edukacji (między innymi: kluby młodzieżowe, sportowe, stowarzyszenia rodziców i uczniów, lokalne placówki doskonalenia nauczycieli, przedsiębiorstwa, muzea itd.). 2 kraje, minimum 3 różne instytucje z danego kraju realizacja projektu: 2 lata dofinansowanie: maksymalnie EUR (do koszty podróży + do na działania w ramach projektu) Wnioskowanie: do polskiej NA – 1 raz w roku PROGRAM COMENIUS

11 Comenius Wizyty przygotowawcze & seminaria kontaktowe
Służą przygotowaniu ram przyszłego projektu i wspólnemu (razem z innymi partnerami) opracowaniu formularza wniosku Jeżeli znaleźliśmy partnerów i chcemy się z nimi spotkać, żeby opracować projekt i wypełnić wniosek możemy skorzystać z wizyty przygotowawczej. Jeżeli poszukujemy partnerów i jednocześnie chcielibyśmy mieć możliwość bezpośredniego spotkania i opracowania projektu możemy skorzystać z seminarium kontaktowego. PV i CS – dla projektów partnerskich (wielostronnych i dwustronnych) + Regio dofinansowanie kosztów podróży i kosztów utrzymania czas trwania – maksymalnie 5 dni wykaz seminariów kontaktowych oraz szkół poszukujących partnerów do współpracy (linki do baz danych) na stronie Wnioskowanie: do polskiej NA – 8 tygodni przed wyjazdem PROGRAM COMENIUS

12 Comenius Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa
Celem akcji jest danie uczniom możliwości spędzenia od 3 do 10 miesięcy na nauce w szkole przyjmującej i rodzinie goszczącej za granicą. Uprawnione do udziału w akcji są: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, które kiedykolwiek realizowały lub są w trakcie realizacji Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa z następującymi krajami: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Liechtenstein, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy. dofinansowanie obejmuje: koszty administracyjne dla szkoły wysyłającej i przyjmującej koszty podróży ucznia koszt przygotowania językowego ucznia miesięczne kieszonkowe dla ucznia minimalny wiek wyjeżdżającego ucznia: 14 lat w dniu wyjazdu Wnioskowanie: do polskiej NA – 1 raz w roku PROGRAM COMENIUS

13 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Program sektorowy dotyczący kształcenia i doskonalenia zawodowego Szkoły zawodowe i techniczne mogą uczestniczyć w następujących akcjach: IVT – staże zagraniczne dla uczniów szkół zawodowych Projekty Partnerskie Leonardo da Vinci VETPRO – projekty wymiany doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za szkolenie zawodowe lub rozwój zasobów ludzkich Informacje na stronie PROGRAM LEONARDO DA VINCI

14 Program międzysektorowy – WIZYTY STUDYJNE
Udział w wizycie studyjnej umożliwia wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie europejskim. Dzięki temu, uczestniczy promują jakość i przejrzystość ich systemu edukacji i kształcenia. Adresatami jest szerokie grono osób związanych z kształtowaniem polityki w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, posiadających jednocześnie możliwość przekazania informacji uzyskanych w trakcie wizyty w swoim środowisku zawodowym i wśród społeczności lokalnej. wizyta studyjna to spotkanie specjalistów z rożnych krajów europejskich, na co dzień pracujący w podobnych obszarach edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego. czas trwania wizyty studyjnej 3-5 dni Wizyty studyjne adresowane są do: władz publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osób prowadzących szkolenia dla nauczycieli, doradców metodycznych, konsultantów, wizytatorów szkolnych, psychologów i pedagogów, kierowników sekcji językowych i kolegiów nauczycielskich, pracowników administracji oświatowej katalog wizyt studyjnych na stronie: Program międzysektorowy – WIZYTY STUDYJNE

15 kontakt z Narodową Agencją Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Program Comenius ul. Mokotowska 43 Warszawa strona Strona WYJAZDY IDYWIDUALNE UCZNIÓW COMENIUSA

16 Dziękuję za Państwa uwagę
PROGRAM COMENIUS


Pobierz ppt "„Uczenie się przez całe życie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google