Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Programu Leonardo da Vinci Katowice 12 stycznia 2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Programu Leonardo da Vinci Katowice 12 stycznia 2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Programu Leonardo da Vinci Katowice 12 stycznia 2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

2 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Struktura programu Uczenie się przez całe życie Program Uczenie się przez całe życie comenius erasmus Leonardo da vinci grundtvig

3 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Kraje biorące udział w programie Uczenie się przez całe życie: 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej kraje stowarzyszone EFTA/EEA (Islandia, Liechtenstein i Norwegia) kraj kandydujący - Turcja W przyszłości będzie możliwość uczestnictwa: Szwajcarii krajów Zachodnich Bałkanów – od 2010 Chorwacja i Macedonia mają możliwość wysyłania uczestników w projektach mobilności

4 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Program Leonardo da Vinci - beneficjenci Instytucje posiadające osobowość prawną Instytucje publiczne i niepubliczne, komercyjne przedsiębiorstwa MŚP instytucje/firmy szkoleniowo-doradcze (Podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego) organizacje branżowe izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, administracja rządowa i samorządowa szkoły zawodowe i techniczne instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego - CKU, CKP ośrodki badawcze uczelnie wyższe (projekty przeznaczone dla absolwentów/konkretnych grup zawodowych) organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje

5 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Rodzaje projektów Projekty mobilności Projekty współpracy wielostronnej Praktyki i staże zawodowe Wymiana doświadczeń Transfer innowacji Projekty partnerskie Projekty certyfikowane

6 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności Staże dla osób w fazie wstępnego kształcenia zawodowego (IVT) Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich Określony czas szkolenia i zdobywania doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu, spędzony w organizacji partnerskiej w innym kraju, w ramach współpracy między instytucjami i przedsiębiorstwami Wyjazdy zagraniczne osób zajmujących się szkoleniem zawodowym i zasobami ludzkimi (nauczyciele zawodu, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za szkolenia, kadra zarządzająca)

7 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Staże dla osób w fazie wstępnego kształcenia zawodowego (IVT) czeladnicy (pracujący) uczniowie szkół zawodowych 2-39 tygodni Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) 2-26 tygodni Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich 1-6 tygodni Czas trwania projektu – do 2 lat Projekty mobilności

8 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Staże dla osób w fazie wstępnego kształcenia zawodowego (IVT) Kategorie kosztów -organizacja i zarządzanie -podróż i pobyt/utrzymanie -przygotowanie językowo- kulturowo-pedagogiczne Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich Kalkulacja budżetu wg stawek: uczestnik/kraj/czas trwania Projekty mobilności

9 DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW - IVT i PLM Organizacja i zarządzanie staże trwające do 12 tyg.- 200 EUR/osoba staże powyżej 12 tygodni- 300 EUR/osoba Koszty podróży staże trwające do 12 tyg.- koszty rzeczywiste staże powyżej 12 tygodni- zawarte w stawce ryczałtowej na utrzymanie Utrzymanie (w tym ubezpieczenie) - stawka ryczałtowa (wysokość zależy od kraju przyjmującego i czasu trwania stażu Przygotowanie kulturowo-pedagogiczne - 200 EUR/osoba PROGRAM LEONARDO DA VINCI

10 DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW - VETPRO Organizacja i zarządzanie - 75 EUR/osoba Koszty podróży - koszty rzeczywiste Utrzymanie (w tym ubezpieczenie) - stawka ryczałtowa (wysokość zależy od kraju przyjmującego i czasu trwania stażu Przygotowanie kulturowo-pedagogiczne - 200 EUR/osoba PROGRAM LEONARDO DA VINCI

11 Polskie priorytety krajowe Programu Leonardo da Vinci na lata 2008 - 2010 AkcjaPriorytet Projekty Mobilności (IVT,PLM,VETPRO) Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (zwiększenie udziału pracowników MŚP w projektach mobilności, wspieranie MŚP jako beneficjentów projektów mobilności zarówno jako wnioskodawców jak i jako partnerów) Wspieranie projektów dla osób bezrobotnych i powracających na rynek pracy Wspieranie beneficjentów z terenów słabiej rozwiniętych (wschodnia część Polski, obszary ze strukturalnym bezrobociem) Promowanie elastycznych form zatrudnienia i wspieranie absolwentów/ osób bezrobotnych w zakładaniu własnych firm (staże w firmach z doświadczeniem w tym zakresie, promowanie przedsiębiorczości)

12 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Certyfikowane projekty mobilności Nowa akcja w Programie LdV od 2009 r. Założenie: Instytucje realizujące projekty mobilności o doskonałej jakości będą mogły ubiegać się o certyfikat do konkretnego projektu, która umożliwi przedłużenie finansowania w uproszczonej procedurze. Wniosek o przyznanie certyfikatu będzie składany razem z normalnym wnioskiem projektowym.

13 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Warunki otrzymania certyfikatu: rozliczone min. 2 projekty w ciągu ostatnich trzech lat bardzo dobra jakość projektów (projekty poddane będą badaniu przez dwóch ekspertów) certyfikat zostaje przyznany warunkowo – realizacja projektu podlega zaostrzonemu monitoringowi otrzymanie certyfikatu nie obliguje do realizacji kolejnych projektów. Certyfikowane projekty mobilności

14 do 5 lutego 2010 r. PROGRAM LEONARDO DA VINCI Termin składania wniosków

15 Projekty stażowe (IVT i PLM) leonardo-staze@frse.org.pltel.: 022 46 31 382 Projekty wymiany doświadczeń (VETPRO) leonardo-wymiany@frse.org.pltel.: 022 46 31 384 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności – kontakt:

16 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie Projekty nastawione na proces Czas realizacji projektu: 2 lata (rozpoczęcie realizacji 01.08.2010) Skład grupy partnerskiej: minimum 3 partnerów z trzech różnych krajów, w tym co najmniej jeden z kraju członkowskiego UE Obowiązkowo stworzenie przez grupę projektową wspólnego produktu końcowego powstałego w wyniku realizacji projektu

17 PROGRAM LEONARDO DA VINCI rozwój doradztwa w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego otwarcie kształcenia i doskonalenia zawodowego na elastyczne ścieżki kariery zawodowej i tworzenie lepszych warunków do rozpoczęcia życia zawodowego wzmacnianie lub tworzenie ściślejszych powiązań pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a życiem zawodowym promocja uznawalności kształcenia nieformalnego i poza-formalnego reagowanie na potrzeby rynku pracy, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz przewidywanie, które umiejętności będą przydatne na rynku pracy Projekty partnerskie – obszary działań

18 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Priorytety europejskie podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia i szkolenia zawodowego rozwój i wdrażanie wspólnych narzędzi i rozwiązań w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego wzmacnianie wzajemnego nauczania i uczenia się zaangażowanie do współpracy wszystkich osób/podmiotów zainteresowanych kształceniem i doskonaleniem zawodowym

19 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie – dofinansowanie Wysokość dofinansowania: ryczałt w zależności od zaplanowanej liczby wyjazdów zagranicznych w każdej instytucji uczestniczącej w projekcie: Minimum 4 wyjazdy 6.000 EUR Minimum 8 wyjazdów12.000 EUR Minimum 12 wyjazdów18.000 EUR Minimum 24 wyjazdy25.000 EUR

20 Projekty Partnerskie: dofinansowanie Dofinansowanie może być przeznaczone na wszelkie działania niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, w tym: wyjazdy zagraniczne, w tym: rzeczywiste koszty podróży, koszty utrzymania podczas wyjazdu zagranicznego (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy lokalne za granicą, ubezpieczenie na okres wyjazdu); działania lokalne : administrowanie i zarządzanie projektem, komunikacja z partnerami, zakup materiałów i sprzętu, stworzenie efektu materialnego, koszty podróży lokalnych; udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu lub sieci (np. Projekty Wielostronne, Działania Towarzyszące) programu Uczenie się przez całe życie lub programu poprzedzającego Program LEONARDO DA VINCI

21 do 19 lutego 2010 r. PROGRAM LEONARDO DA VINCI Termin składania wniosków

22 Projekty partnerskie mkazinska@frse.org.pl etoronczyk@frse.org.pl PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności – kontakt:

23 Wspólne zasady finansowania możliwość dofinansowania 100% kosztów zakaz finansowania z dwóch źródeł UE nie wolno żądać wpłat od uczestników projekt nie może przynosić zysku PROGRAM LEONARDO DA VINCI

24 Składanie wniosków Procedura selekcji Coroczne konkursy ogłaszane na stronie internetowej Wypełnianie formularzy: wersja elektroniczna + wersje papierowe do NA Ocena formalna (NA) Ocena merytoryczna (ewaluatorzy zewnętrzni/jasne kryteria) Selekcja (Komitet Ewaluacyjny) Kontraktowanie (NA)

25 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Zapoznanie się z dokumentami konkursowymi zamieszczonymi na stronie Programu Leonardo da Vinci www.leonardo.org.p l

26 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Dokumenty: - zaproszenie do składania wniosku - przewodnik dla wnioskodawców (Guide for Applicants) - formularz wniosku - inne dokumenty i instrukcje (np. informacje dotyczące poszczególnych akcji tzw.fiszki; priorytety krajowe) Wszelkie informacje i dokumenty są dostępne na stronie: http://www.leonardo.org.pl

27 WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE ORAZ SEMINARIA KONTAKTOWE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

28 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Jak znaleźć pomysły i partnerów do projektu w LdV? www.leonardo.org.pl kompendia zrealizowanych projektów przykłady dobrych praktyk ogłoszenia organizacji zagranicznych publikacje (m.in. Od pomysłu do realizacji) internetowa baza poszukiwania partnerów http://www.leonardo.org.uk/partnersearch

29 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Jak znaleźć pomysły i partnerów do projektu w LdV? Seminaria kontaktowe http://pv.org.pl/ http://leonardo.org.pl/index.php/ida/87/ Wizyty przygotowawcze http://pv.org.pl/ http://leonardo.org.pl/index.php/ida/49/ Organizują sami zainteresowani Organizowane przez narodowe agencje Możliwość uzyskania grantu z Narodowej Agencji

30 Seminarium kontaktowe organizowane przez NA krajów uczestniczących w Programie LLP dofinansowanie kosztów dla 1 osoby: podróży, utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie) i ubezpieczenia czas trwania: maksymalnie 5 dni wnioski składane do NA wykaz seminariów kontaktowych na stronie internetowej NA (www.leonardo.org.pl )www.leonardo.org.pl PROGRAM LEONARDO DA VINCI Możliwość uzyskania grantu z Narodowej Agencji Cel: znalezienie partnerów z zagranicznych instytucji do współpracy w ramach przyszłego projektu

31 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Seminarium kontaktowe Zadania podczas seminarium kontaktowego: znalezienie partnerów do przyszłej współpracy nad wspólnym projektem dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu określenie roli i zadań partnerów opracowanie budżetu i planu pracy wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie przyszłego projektu uzyskanie konkretnych informacji i wskazówek dotyczących opracowania projektu (podział obowiązków i zadań w projekcie, opracowywania procedury oceny projektu i rozpowszechnienia jego wyników, itp.) uzyskanie praktycznych informacji dotyczących procedur, wypełniania formularzy wniosków, zobowiązań finansowych i kontraktowych instytucji, które otrzymały granty, itp.

32 Wizyta przygotowawcza Zasady udziału: czas trwania: od 1 do 5 dni dofinansowanie kosztów: podróży, utrzymania (zakwaterowanie, wyżywienie) i ubezpieczenia wnioski składane do NA na 8 tygodni przed planowanym terminem wizyty. Zadania podczas wizyty przygotowawczej: dopracowanie założeń, celów i metodologii projektu określenie roli i zadań partnerów opracowanie budżetu i planu pracy wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie przyszłego projektu. PROGRAM LEONARDO DA VINCI Cel: dofinansowanie podróży zagranicznej i pobytu za granicą dla 1 osoby w celu przygotowania projektu

33 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Akceptacja projektu do realizacji Kontraktowanie Realizacja projektu Przygotowanie raportu końcowego Przekazanie I transzy na realizacje projektu w wysokości 80% grantu Zatwierdzenie raportu końcowego przez NA Wypłata II transzy do wysokości 20% grantu Podpisanie umowy z NA Złożenie raportu końcowego do NA Analiza merytoryczna i finansowa raportu przez NA Pismo NA powiadamiające o zakończeniu projektu

34 Dziękuję za uwagę i życzę Państwu nietuzinkowych pomysłów oraz satysfakcji podczas tworzenia projektu! www.leonardo.org.pl


Pobierz ppt "Prezentacja Programu Leonardo da Vinci Katowice 12 stycznia 2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google