Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs 2013 r. Warsztaty nt. przygotowywania wniosków w programie Leonardo da Vinci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs 2013 r. Warsztaty nt. przygotowywania wniosków w programie Leonardo da Vinci."— Zapis prezentacji:

1 Konkurs 2013 r. Warsztaty nt. przygotowywania wniosków w programie Leonardo da Vinci

2 Program Leonardo da Vinci wspiera: 1. Mobilność osób uczestniczących w początkowym etapie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz osób na rynku pracy; 2. Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 3. Współpracę między instytucjami oferującymi możliwości kształcenia zawodowego z Europie; 4. Rozwój innowacyjnych praktyk w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich przenoszenie z jednego państwa do drugiego. 5. Przejrzystość i uznawalność kwalifikacji oraz kompetencji, w tym nabytych w toku kształcenia pozaformalnego i nieformalnego; 6. Naukę branżowych języków obcych; 7. Tworzenie innowacyjnych, opartych na nowych technologiach, treści nauczania, usług, praktyk oraz metodologii uczenia się przez całe życie.

3 Cele programu Leonardo da Vinci Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; Ułatwienie osobistego rozwoju zawodowego; Wspieranie rozwoju instytucji zaangażowanych w proces kształcenia i szkolenia zawodowego; Zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce oraz na europejskim rynku pracy.

4 Projekty mobilności

5 Projekty mobilności – formy: Wyjazdy zagraniczne na określony czas w celu: szkolenia i zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu w organizacji partnerskiej w innym kraju, w ramach współpracy między instytucjami wysyłającymi i przedsiębiorstwami Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT)

6 Projekty mobilności – formy: Wyjazdy zagraniczne osób zajmujących się szkoleniem zawodowym i zasobami ludzkimi (nauczyciele zawodu, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za szkolenia, kadra zarządzająca) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich

7 Projekty mobilności o Czas trwania projektu: do 2 lat o Minimalna liczba partnerów: 2 o Minimalna liczba krajów: 2

8 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności – rola partnerów Organizacja wysyłająca: 1.Określa cele stażu zbieżne z potrzebami szkoleniowymi; 2.Wybiera odpowiedni kraj docelowy, organizację goszczącą, czas trwania stażu oraz program stażu; 3.Wybiera uczestników na podstawie przejrzystych, jasno określonych kryteriów; 4.Przygotowuje uczestników, we współpracy z organizacjami partnerskimi, do życia zawodowego i kulturalnego, a także warunków panujących w kraju goszczącym, przede wszystkim poprzez szkolenie językowe ukierunkowane na ich potrzeby zawodowe; 5.Sporządza umowę zwierającą Porozumienie o Programie Stażu; 6.Dokonuje oceny z każdym uczestnikiem jego rozwoju osobistego i zawodowego, osiągniętego dzięki uczestnictwu w stażu.

9 Projekty mobilności – rola partnerów Organizacja goszcząca/przyjmująca: 1.Przydziela uczestnikom zadania i obowiązki odpowiadające ich wiedzy, umiejętnościom, kwalifikacjom oraz celom szkolenia; 2.Zapewnia dostęp do odpowiedniego wyposażenia i wsparcia; 3.Wyznacza opiekuna, który będzie monitorować postępy uczestników; 4.Zapewnia wsparcie praktyczne; 5.Wystawia certyfikaty/zaświadczenia.

10 Projekty mobilności – rola partnerów Zalecenia dla Beneficjentów korzystających z usług organizacji pośredniczących 1. Wnioskodawca powinien przed dokonaniem wyboru organizacji pośredniczącej przeprowadzić rzetelną ocenę możliwości organizacyjnych pośrednika; 2. Zasady i warunki wsparcia, jakiego udzieli pośrednik, powinny być określone w pisemnej umowie zawartej między beneficjentem a pośrednikiem; umowa taka powinna precyzować prawa i obowiązki stron, w tym warunki odbywania stażu, jego szczegółowy program oraz zakres przygotowania pedagogicznego uczestników; 3. Wykonywanie usług przez pośrednika powinno odbywać się w sposób uwzględniający indywidualne potrzeby beneficjenta, priorytety i cele towarzyszące realizacji projektu, a sporządzana dokumentacja (np. wniosek, raport) powinna mieć charakter autorski, bez zbędnych zapożyczeń czy powielania treści; 4. Uczestnicy projektu stażowego powinni mieć zagwarantowane godziwe warunki zakwaterowania i wyżywienia, a także anonimowość i swobodę przy wypełnianiu ankiet z ocenami i raportów ze stażu; 5. Osoby reprezentujące instytucję beneficjenta mogą i powinny kontrolować wszelkie wydatki dokonywane przez organizację pośredniczącą oraz weryfikować wydatki pod względem merytorycznym i finansowym. Beneficjent ma pełne prawo nie uznać kosztów, jeśli uzna je za niewspółmiernie wysokie do zakresu świadczonych usług.

11 Projekty mobilności – czas trwania: 1-6 tygodni Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich 2-26 tygodni Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) 2-39 tygodni Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) Czas trwania projektu – do 2 lat Wyjazd w jednym kierunku (polscy uczestnicy wyjeżdżają za granicę). Przyjazd grupy zagranicznej wymaga odrębnego projektu złożonego w Narodowej Agencji partnera

12 Projekty mobilności – dofinansowanie: Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Kategorie kosztów - podróż i pobyt/utrzymanie - organizacja i zarządzanie - przygotowanie językowo- kulturowo-pedagogiczne Staże dla uczniów szkół zawodowych (IVT) Kalkulacja budżetu wg stawek KE: uczestnik/kraj/czas trwania stażu/wymiany Dofinansowanie =100 %

13 Koszty uprawnione Bezpośrednio związane z przedmiotem umowy finansowej; Uzasadnione – niezbędne do realizacji projektu; Poniesione zgodnie z zasadami racjonalnego zarządzania; Powstałe w okresie wskazanym w umowie; Faktycznie poniesione przez beneficjenta – możliwe do sprawdzenia. Projekty mobilności

14 Koszty zarządzania (administracji projektu) Monitoring i kontrola projektu przed rozpoczęciem staży i w ich trakcie; Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kserograficzne; Zakup materiałów biurowych; Wynagrodzenia i/lub honoraria osób zarządzających projektem; Wynagrodzenia ekspertów dokonujących ewaluacji projektu; Sprzęt niezbędny do realizacji zadań w trakcie trwania projektu; Odzież ochronna dla stażystów. Projekty mobilności

15 Koszty podróży Podróż z miejsca zamieszkania uczestnika do miejsca odbywania stażu w kraju docelowym i z powrotem najtańszym, uzasadnionym środkiem transportu; Każdy uczestnik ma prawo do refundacji tylko jednego przejazdu tam i z powrotem. Projekty mobilności

16 Koszty utrzymania Zakwaterowanie; Wyżywienie; Ubezpieczenie; Przejazdy lokalne. Udział osoby towarzyszącej: w projekcie biorą udział uczniowie (1 opiekun/15 uczniów) w projekcie biorą udział osoby ze specjalnymi potrzebami lub osoby niepełnosprawne (bez ograniczenia liczby opiekunów) Projekty mobilności

17 Koszty przygotowania kulturowego, językowego, pedagogicznego Wynagrodzenia i/lub honoraria za przeprowadzenie kursów, szkoleń; Zakup materiałów (słowniki, przewodniki, materiały biurowe konieczne do przeprowadzenia przygotowania); Koszty wydarzeń kulturalnych w miejscu odbycia praktyki (bilety do muzeów, teatrów); Organizacja spotkań integrujących polskich beneficjentów w organizacji przyjmującej. Projekty mobilności

18 DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW - IVT i PLM Koszty utrzymania (w tym ubezpieczenie) - stawka ryczałtowa KE – wysokość zależy od kraju przyjmującego i czasu trwania stażu Koszty przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego – 250 Euro/osoba Koszty organizacji i zarządzania – 150 Euro/osoba Koszty podróży projekty do 12 tyg. - koszty rzeczywiste projekty 13 tyg. i więcej - zawarte w stawce ryczałtowej na utrzymanie

19 DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW - VETPRO Koszty utrzymania (w tym ubezpieczenie) – stawka ryczałtowa Koszty przygotowania jezykowo-kulturowego: 250 EUR/osoba Koszty zarządzania – 100 EUR/osoba Koszty podróży – koszty rzeczywiste

20 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW Projekty mobilności 1 lutego 2013 roku

21 Wnioskowanie w konkursie 2013 r.

22 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.2 Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

23 Budżet: 100 000 000,00 zł Okres realizacji projektu maj 2012 – 30 sierpnia 2015 Liczba mobilności: co najmniej 10 000 osób Zasady i procedury: Program Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci, akcja IVT (osoby w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego) Wnioski mogą składać instytucje publiczne i niepubliczne, które przystąpią do konkursu 2013 w ramach programu LLP - Leonardo da Vinci do akcji IVT i których wnioski zostaną pozytywnie ocenione przez ekspertów zewnętrznych (min. 50 pkt.) Obszar realizacji projektu: Cała Polska O projekcie

24 wsparcie co najmniej 10 000 uczniów szkół zawodowych w postaci staży i praktyk zawodowych, na zasadach obowiązujących w programie LLP Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci; wykorzystanie środków EFS na dofinansowanie projektów zagranicznych staży zawodowych programu LLP – LdV – komplementarność działań z realizacją projektów staży zawodowych w programie LLP – LdV; wsparcie realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej Szanse dla młodzieży – zmobilizowanie niewykorzystanych środków krajowych i europejskich do walki z bezrobociem młodzieży; dowartościowanie praktycznego wymiaru uczenia się - staży i praktyk zagranicznych; zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy; poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego; zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży. Cele projektu

25 Osoby w trakcie kształcenia zawodowego w systemie dualnym (nauka i praca) – uczniowie odbywający naukę zawodu w zakładach rzemieślniczych, Osoby w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego w szkołach o profilu zawodowym rożnego szczebla. zagranicznym. W projekcie uczestniczyć mogą instytucje uprawnione do udziału w programieUczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci (akcja IVT), zgodnie z kryteriami formalnymi obowiązującymi w konkursie 2013. Grupa docelowa

26 Dokumenty projektowe obowiązujące wnioskodawców: Wniosek aplikacyjny – podpisany oryginał i 2 kopie; Listy intencyjne – opcjonalnie, zalecane na etapie składania wniosku element oceny jakościowej partnerstwa; Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).

27 Ocena formalna – krajowe ograniczenia administracyjne 1. Ograniczenie maksymalnego dofinansowania dla jednej instytucji do kwoty 150 000 Euro. W przypadku gdy instytucja złoży dwa wnioski, kwota łącznego dofinansowania nie może przekroczyć 150 000 Euro 2. Ograniczenie liczby składanych wniosków przez instytucję do jednego projektu w ramach danej akcji projektów mobilności (IVT, PLM lub VETPRO). W sumie wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski na projekty mobilności 3. Wnioskodawca, który nie realizował w obecnej fazie programu (od 2007r.) projektu mobilności w programie LdV, może ubiegać się o finansowanie nie wyższe niż 100 000 Euro

28 Krajowe priorytety - 2013 r. 1. Wsparcie dla nowych wnioskodawców, którzy nie realizowali dotychczas projektu w programie Leonardo da Vinci – maksymalnie 5 punktów. 1. Promowanie projektów przygotowanych we współpracy z pracodawcami lub zaopiniowanych przez środowiska pracodawców (opracowanie we współpracy z pracodawcami programów staży pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy) – maksymalnie 5 punktów. 1. Wsparcie projektów zorientowanych na dokumentowanie indywidualnych osiągnięć uczniów uzyskanych w trakcie stażu zagranicznego, zgodnie z ideą europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) – maksymalnie 5 punktów. Punkty za spełnienie priorytetów krajowych będą dodawane do punktacji ogólnej przyznanej wnioskowi

29 Procedura oceny Ocena formalna – Narodowa Agencja Ocena jakościowa – Eksperci zewnętrzni Zatwierdzenie – Komitet Ewaluacyjny Kontraktowanie – Narodowa Agencja

30 Ocena formalna – europejskie kryteria oceny 2013 Czy wniosek został złożony na aktualnym formularzu obowiązującym w danym konkursie? Czy wszystkie pola wniosku zostały wypełnione? Czy wersja papierowa wniosku została wysłana w terminie? Czy wniosek nie został wypełniony ręcznie? Czy wniosek został podpisany (oryginalny podpis) przez osobę upoważnioną wskazaną we wniosku? Czy wnioskodawca przesłał wniosek do właściwej Narodowej Agencji? Czy wniosek został złożony przez podmiot uprawniony? Czy wniosek spełnia wymogi minimalnego partnerstwa? Czy wniosek został przygotowany w jednym z oficjalnych języków UE? Czy sekcja finansowa wniosku została wypełniona (budżet projektu)? Czy zostały dołączone dodatkowe wymagane dokumenty?

31 Ocena jakościowa – kryteria oceny 1. Partnerstwo – 15 pkt. 2. Cele i tło – 15 pkt. 3. Nabór, przygotowanie i praktyczne wsparcie – 10 pkt. 4. Program merytoryczny i monitoring – 15 pkt. 5. Potwierdzenie nabytych umiejętności – 10 pkt. 6. Zarządzanie projektem i ewaluacja – 15 pkt. 7. Upowszechnianie rezultatów – 10 pkt. 8. Budżet, grupy wyjeżdżających uczestników – 10 pkt. + 15 pkt za spełnienie priorytetów narodowych

32 Partnerstwo: Przedstawić partnerów i uzasadnić ich dobór; Partnerstwo adekwatne do tematyki i celów projektu; W przypadku współdziałania z organizacjami pośredniczącymi należy szczegółowo opisać zasady współpracy; Uwzględnić aktywny udział w projekcie wszystkich partnerów; Wskazane dołączenie listów intencyjnych.

33 List intencyjny Papier firmowy; W języku roboczym projektu lub w języku ojczystym partnera; Tytuł projektu, nazwa programu; Adresowany do instytucji beneficjenta; Opis zadań ze zobowiązaniem do ich wykonania; Podpis reprezentanta instytucji + pieczęć firmowa; Aktualna data.

34 Nie ma obowiązku dostarczania oryginalnych egzemplarzy listów intencyjnych na etapie składania wniosku. Honorowane będą ich fotokopie oraz egzemplarze otrzymane faksem; Listy należy dołączyć zarówno do oryginału, jak i do obydwu kopii wniosku; Dosłanie oryginałów listów intencyjnych będzie obowiązkowe dopiero przy podpisywaniu z Narodową Agencją umowy finansowej na realizację projektu.

35 Cele i tło Wykazanie związku projektu z celami europejskimi i priorytetami krajowymi programu oraz (o ile istnieje) krajowymi, regionalnymi strategiami; Wykazanie potrzeb każdej ze stron (uczestników oraz beneficjenta); Działania opisane we wniosku powinny odpowiadać na potrzeby zawodowe uczestników i być spójne z ich dziedziną kształcenia/szkolenia zawodowego; Czas trwania stażu/wymiany oraz wybór instytucji przyjmującej jest odpowiedni do zakładanych celów.

36 Nabór, przygotowanie i praktyczne wsparcie Docelowa grupa uczestników powinna być odpowiednia do rodzaju projektu IVT, PLM, VETPRO (nie można łączyć grup docelowych); Wybór uczestników w drodze rekrutacji; Jasne i przejrzyste kryteria rekrutacji; Jakość praktycznego wsparcia dla uczestników: informacje, organizacja podróży, ubezpieczenie, zakwaterowanie.

37 Przygotowanie kulturowo-językowe-pedagogiczne Rozpoznanie potrzeb uczestników; Przygotowanie adekwatne do potrzeb uczestników i dobrej jakości; Przeprowadzone przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach; Związane z treścią merytoryczną projektu; Prowadzenie dokumentacji: umowy, szczegółowy program, listy uczestników; Kursy językowe (z naciskiem na słownictwo zawodowe), warsztaty interpersonalne, zakup podręczników, słowników, przewodników, wejścia do muzeum, wynajęcie przewodnika, spotkanie integracyjne.

38 Program merytoryczny i monitoring: Przedstawienie sposobu uzgodnienia programu stażu z uczestnikami, partnerem; Zadawalający merytorycznie opis programu stażu/wymiany; Opisanie metody monitoringu (nadzoru) oraz opieki i wparcia merytorycznego podczas stażu.

39 Potwierdzenie nabytych umiejętności Przedstawienie metod uznania nabytych umiejętności; Potwierdzenie okresu stażu (Europass, certyfikaty).

40 Zarządzanie projektem i ewaluacja Plan pracy uwzględniający cykl życia projektu od momentu podpisania umowy do złożenia raportu końcowego; Podział obowiązków związanych z zarządzaniem – zespół projektowy; Przejrzystość i wykonalność harmonogramu pracy; Metoda ewaluacji na poziomie uczestnika, beneficjenta, organizacji partnerskiej; Wykorzystanie wyników ewaluacji.

41 Upowszechnianie rezultatów: Jasne określenie rezultatów; Plan upowszechniania uwzględniający instytucję beneficjenta, sektor, region, kraj; Różnorodne metody upowszechniania; Określenie grupy docelowej; Zaangażowanie uczestników; W trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.

42 UPOWSZECHNIANIE REZULTATOW PROMOCJA PROJEKTU

43 Budżet Zbudowany w oparciu o aktualne stawki dla danej grupy docelowej; Adekwatny do określonych we wniosku działań; Ekonomicznie i racjonalnie skalkulowany; Uzasadniony.

44 Marzena Zabiegała Kuratorium Oświaty w Katowicach tel. 32/ 20-77-981 m.zabiegala@poczta.kuratorium.katowice.pl


Pobierz ppt "Konkurs 2013 r. Warsztaty nt. przygotowywania wniosków w programie Leonardo da Vinci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google