Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji."— Zapis prezentacji:

1 Program Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

2 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego

3 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Dokumenty ustanawiające program Uczenie się przez całe życie Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 15 listopada 2006 ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie Program Uczenie się przez całe życie przewidziano na lata

4 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Uczenie się przez całe życie - struktura Comenius Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej; kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

5 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej Kraje stowarzyszone EFTA: Islandia Liechtenstein Norwegia Szwajcaria Kraje kandydujące: Turcja i Chorwacja Kraje uczestniczące w Programie Uczenie się przez całe życie

6 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Ogólne zasady uczestnictwa w programie Uczenie się przez całe życie Zaproszenie do składania wniosków Część I: Priorytety strategiczne Część II: Przepisy administracyjne i finansowe Przewodnik dla wnioskodawców

7 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Głównym celem Programu jest włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej, opartej na wiedzy gospodarki o trwałym wzroście gospodarczym, większej liczbie miejsc pracy i większej spójności społecznej, przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń. W szczególności Program ma promować wymianę między systemami edukacji i szkoleń państw UE, ich współpracę oraz mobilność ludzi, tak aby UE stała się światowym punktem odniesienia w dziedzinie jakości. Cel główny programu Uczenie się przez całe życie

8 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Narodowe Agencje W każdym kraju uprawnionym do uczestnictwa w programie Uczenie się przez całe życie powołane są instytucje służące do zarządzania realizacją działań w ramach programu. Narodowe Agencje zarządzają akcjami zdecentralizowanymi w każdym z programów sektorowych.

9 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz rozwoju edukacji w Polsce dofinansowuje projekty, prowadzi szkolenia, informuje koordynuje programy edukacyjne Unii Europejskiej i nie tylko...

10 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa Tel. 22/ Fax. 22/ Narodowa Agencja w Polsce

11 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM COMENIUS Akcje programu Comenius Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty Regio Wizyty przygotowawcze Wyjazdy indywidualne uczniów Mobilność Kadry Edukacyjnej Asystentura Comeniusa

12 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM COMENIUS Odbiorcy ofert programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół W programie mogą wziąć udział szkoły publiczne i niepubliczne, funkcjonujące w systemie oświaty (art. 2 Ustawy o systemie oświaty), które realizują obowiązek przedszkolny, szkolny oraz obowiązek nauki: przedszkola – w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne; szkoły podstawowe – w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego; gimnazja – w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, sportowymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi,

13 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM COMENIUS Odbiorcy ofert programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży – zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi; artystyczne I i II stopnia - realizujące kształcenie ogólnokształcące łącznie z kształceniem artystycznym.

14 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM COMENIUS Comenius Partnerskie Projekty Szkół Projekty edukacyjne o bardzo zróżnicowanej tematyce Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół

15 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE współpraca co najmniej 3 szkół z 3 różnych krajów uczestniczących w programie skoncentrowane na udziale ucznia oraz rozwijaniu metod dydaktycznych i sposobów zarządzania szkołą udział kadry pedagogicznej PROGRAM COMENIUS Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół

16 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM COMENIUS Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół współpraca dwóch szkół z krajów uczestniczących w programie projekty skoncentrowane na nauce języka obowiązkowa jest nauka języka partnera, który nie jest objęty programem nauczania ( min.20 godzin) oraz dwustronna wymiana klas, trwająca minimum 10 dni i obejmująca co najmniej 10 lub 20 uczniów w wieku min.12 lat

17 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM COMENIUS Informacje Partnerskie Projekty Szkół Runda selekcyjna 2012 Termin składania wniosków: 21 lutego 2012

18 Gdzie można znaleźć partnerów? Bazy danych o szkołach poszukujących partnerów do współpracy znajdują się na stronie FRSE:

19 PROGRAM COMENIUS Seminaria kontaktowe Organizowane przez Narodowe Agencje Seminaria kontaktowe służą: poznaniu nowych partnerów utworzeniu grupy partnerskiej opracowaniu zarysu wspólnego projektu (ustaleniu tematu, celów, harmonogramu zadań, sposobów realizacji, języka

20 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Wizyty przygotowawcze Organizowane przez szkołę/ instytucję goszczącą Wizyty przygotowawcze służą: dopracowaniu założeń, celów i metodologii projektu określeniu roli i zadań partnerów opracowaniu budżetu i planu pracy wspólnemu wypełnieniu wniosku o dofinansowanie projektu l

21 Program Comenius Regio Zaangażowanie w projekty władz lokalnych i regionalnych, które odgrywają ważna rolę we wspieraniu edukacji na swoim terenie. Zaangażowanie instytucji odpowiadających za uczenie się nieformalne. Kluby sportowe, biblioteki, muzea, stowarzyszenia oferują wiele wartościowych możliwości uczenia się dla dzieci i młodzieży. Comenius Regio chce integrować formalna naukę w szkole z możliwościami jakie stwarza sfera nieformalnego uczenia się poza budynkiem szkoły. PROGRAM COMENIUS

22 Partnerstwa Comenius Regio W każdym, z dwóch regionów, do realizacji projektu muszą być zaangażowane: PROGRAM COMENIUS co najmniej jedna inna organizacja jednostka samorządu terytorialnego, kuratorium oświaty co najmniej jedna szkoła lub przedszkole Inne organizacje realizujące projekt to na przykład: organizacje pozarządowe, placówki doskonalenia nauczycieli, muzea, biblioteki, kluby sportowe, przedsiębiorstwa itd.

23 Jakie przedsięwzięcia można realizować w ramach Programu Comenius Regio ? Tematyka projektów Comenius Regio może dotyczyć organizacji edukacji, współpracy szkół z partnerami lokalnymi, wszelkich wspólnych problemów edukacji szkolnej. Projekt jest realizowany przez 2 lata Termin składania wniosków: 21 lutego 2012r. PROGRAM COMENIUS

24 Cel Akcji PROGRAM COMENIUS Wyjazdy Indywidualne Uczniów umożliwienie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych udziału w nauce i życiu w innym kraju europejskim rozwinięcie w nich zrozumienia dla różnorodności kulturowej i językowej nabycie przez nich kompetencji niezbędnych dla ich rozwoju osobistego Uprawnione instytucje: Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, które: - aktualnie realizują Partnerski Projekt Szkół Comeniusa - zakończyły realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa

25 Kraje uczestniczące Wyjazdy Indywidualne Uczniów mogą mieć miejsce wyłącznie pomiędzy szkołami tego samego Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa szkoły te muszą pochodzić z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy termin składania wniosków: 1 grudnia 2011r. PROGRAM COMENIUS

26 Długość pobytu ucznia i czas realizacji projektu Długość pobytu ucznia w szkole przyjmującej minimalna: 3 miesiące maksymalna: 10 miesięcy minimalny wiek uczniów biorących udział w wymianie: 14 lat (w dniu wyjazdu) rozpoczęcie wyjazdów uczniów: początek roku szkolnego 2012/2013 Uczeń: będzie zakwaterowany u rodziny goszczącej, którą wybierze szkoła przyjmująca jest objęty pełnym ubezpieczeniem w okresie pobytu za granicą PROGRAM COMENIUS

27 Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa – Przewodnik 2012 podstawowy dokument, z którym muszą obowiązkowo zapoznać się wszystkie strony i osoby uczestniczące w projektach WIUC zawiera praktyczne informacje dla wszystkich uczestników WIUC precyzuje role i obowiązki wszystkich stron określa terminy realizacji poszczególnych etapów realizacji projektu zawiera wzory formularzy, z których należy korzystać składa się z 10 części PROGRAM COMENIUS

28 strona PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO Osoba kontaktowa: Agnieszka Fijałkowska WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Osoba kontaktowa: Michał Waszczuk PROGRAM COMENIUS

29 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej PROGRAM COMENIUS Cel akcji podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach Osoby uprawnione Osoby zatrudnione w jednej z niżej wymienionych instytucji: przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum lub liceum ogólnokształcące szkoła ponadgimnazjalna kształcąca zawodowo szkoła integracyjna lub dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zakład kształcenia nauczycieli i placówki doskonalenia nauczycieli organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę instytucja zarządzająca systemem edukacji Inne.

30 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Rodzaje szkoleń PROGRAM COMENIUS Kursy szkoleniowe Konferencje i seminaria Job-shadowing Oferta kursów katalog kursów COM/GRU strona internetowa Narodowej Agencji kursy z wolnego rynk u

31 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Kursy szkoleniowe - nacisk położony jest na praktyczny wymiar szkolenia: warsztaty i dyskusje. Mogą trwać od 5 dni do 6 tygodni: PROGRAM COMENIUS kursy metodyczno-językowe kursy doskonalące umiejętności językowe kursy tematyczne.

32 Konferencje i seminaria - są to krótsze formy doskonalenia zawodowego. Mają na celu teoretyczne zgłębienie zagadnień i wymianę doświadczeń. Realizowane są głównie poprzez prezentacje i wykłady. Job-shadowing rodzaj praktyki zawodowej, odbywanej w instytucji oświatowej, polegającej na poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez obserwację zadań wykonywanych przez innych. PROGRAM COMENIUS

33 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Wymagania formalne PROGRAM COMENIUS Staż pracy min. 2 lata ( w momencie składania wniosku) Zatrudnienie min. ¾ etatu 2 letni okres karencji Znajomość języka na poziomie B2- zaświadczenie www. comenius.org.pl – Mobilność Kadry Edukacyjnej-Wymagania formalne

34 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Terminy składania wniosków w 2012r. PROGRAM COMENIUS I runda kursy od 1 maja do końca sierpnia II runda kursy od 1 września do końca grudnia III runda kursy od 1 stycznia 2013 do końca kwietnia 2013

35 PROGRAM COMENIUS Asystentura Comeniusa to to Praktyki przyszłych nauczycieli w europejskich szkołach Trwające od 3 do 10 miesięcy

36 PROGRAM COMENIUS Asystentura Comeniusa Kto może zostać asystentem Comeniusa? Studenci kierunków nauczycielskich (ukończone co najmniej 2 lata studiów) Absolwenci kierunków nauczycielskich Przyszli nauczyciele, czyli…

37 PROGRAM COMENIUS Instytucjami/ szkołami goszczącymi mogą być: przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne szkoły specjalne Asystentura Comeniusa

38 PROGRAM COMENIUS Nauczanie języka obcego lub języka ojczystego Asystentura Comeniusa Zadania asystenta Comeniusa

39 PROGRAM COMENIUS Nauczanie innego przedmiotu niż język obcy Asystentura Comeniusa Zadania asystenta Comeniusa

40 PROGRAM COMENIUS Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Asystentura Comeniusa Zadania asystenta Comeniusa Kółka zainteresowań Projekty szkolne Comeniusa Kluby europejskie Promowanie informacji o swoim kraju ojczystym Praca z uczniami o specjalnych potrzebach

41 PROGRAM COMENIUS Asystentura Comeniusa Dofinansowanie Szkoła goszcząca Nie otrzymuje dofinansowania Nie płaci asystentowi Osiąga korzyści z obecności i aktywności asystenta

42 Informacje oraz pytania Mobilności Comeniusa Tel: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

43 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM LEONARDO DA VINCI Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci

44 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM LEONARDO DA VINCI Cele programu Leonardo da Vinci Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych Zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku pracy Ułatwienie osobistego rozwoju zawodowego Wspieranie rozwoju instytucji zaangażowanych w proces kształcenia i szkolenia zawodowego Cele programu Leonardo da Vinci Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych Zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku pracy Ułatwienie osobistego rozwoju zawodowego Wspieranie rozwoju instytucji zaangażowanych w proces kształcenia i szkolenia zawodowego

45 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM LEONARDO DA VINCI Program Leonardo da Vinci - beneficjenci szkoły zawodowe i techniczne instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego - CKU, CKP instytucje/firmy szkoleniowo-doradcze (podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego) organizacje branżowe izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, administracja rządowa i samorządowa przedsiębiorstwa MŚP ośrodki badawcze uczelnie wyższe organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje

46 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM LEONARDO DA VINCI Akcje programu Leonardo da Vinci Projekty Mobilności Staże dla osób we wstępnej fazie kształcenia zawodowego (IVT) Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe lub rozwój zasobów ludzkich (VETPRO) Projekty Partnerskie Projekty Transferu Innowacji Wizyty Przygotowawcze Akcje programu Leonardo da Vinci Projekty Mobilności Staże dla osób we wstępnej fazie kształcenia zawodowego (IVT) Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe lub rozwój zasobów ludzkich (VETPRO) Projekty Partnerskie Projekty Transferu Innowacji Wizyty Przygotowawcze

47 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności - rodzaje działań Staże dla osób we wstępnej fazie kształcenia zawodowego (IVT) Staże dla pracownik ó w i os ó b poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) os ó b odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe lub rozw ó j zasob ó w ludzkich (nauczyciele zawodu, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za szkolenia, kadra zarządzająca) Wyjazdy zagraniczne na określony czas w celu szkolenia i zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu w organizacji partnerskiej w innym kraju, w ramach współpracy między instytucjami wysyłającymi i przedsiębiorstwami. Wyjazdy zagraniczne osób zajmujących się szkoleniem zawodowym i zasobami Ludzkimi w celu poznania i przeniesienia ciekawych rozwiązań oraz doskonalenia metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

48 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności Staże dla osób w fazie wstępnego kształcenia zawodowego (IVT) uczniowie szkół zawodowych 2-39 tygodni Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) 2-26 tygodni Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich 1-6 tygodni Czas trwania projektu – do 2 lat

49 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności Staże dla osób w fazie wstępnego kształcenia zawodowego (IVT) Kategorie kosztów -organizacja i zarządzanie -podróż i pobyt/utrzymanie -przygotowanie językowo- kulturowo-pedagogiczne Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich Kalkulacja budżetu wg stawek: uczestnik/kraj/czas trwania

50 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW - IVT i PLM koszty podróży staże trwające do 12 tyg.- koszty rzeczywiste staże powyżej 12 tygodni- zawarte w stawce ryczałtowej na utrzymanie utrzymanie (w tym ubezpieczenie) stawka ryczałtowa KE– wysokość zależy od kraju przyjmu- jącego i czasu trwania stażu PROGRAM LEONARDO DA VINCI

51 PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW - IVT i PLM organizacja i zarządzanie 200 EUR/uczestnik przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne 250 EUR/uczestnik (lecz nie więcej niż 20% całkowitego dofinansowania projektu) PROGRAM LEONARDO DA VINCI

52 PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW - VETPRO Zarządzanie – 100 EUR/uczestnika Podróż – koszty rzeczywiste Podróż – koszty rzeczywiste Koszty utrzymania (w tym ubezpieczenie) – ryczałt wg stawek KE Koszty utrzymania (w tym ubezpieczenie) – ryczałt wg stawek KE Koszty przygotowania:250 EUR/uczestnika, nie więcej niż 20% dofinansowania projektu Koszty przygotowania:250 EUR/uczestnika, nie więcej niż 20% dofinansowania projektu PROGRAM LEONARDO DA VINCI

53 PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM LEONARDO DA VINCI Cele projektów stażowych: Wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe. Cele projektów VETPRO: Wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach szkoleniowych, w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, aby ułatwiać rozwój osobisty w kontekście zawodowym. Wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym, w systemach kształcenia zawodowego, instytucjach i popularyzowanie dobrych praktyk. Cele projektów stażowych: Wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe. Cele projektów VETPRO: Wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach szkoleniowych, w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, aby ułatwiać rozwój osobisty w kontekście zawodowym. Wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym, w systemach kształcenia zawodowego, instytucjach i popularyzowanie dobrych praktyk.

54 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM LEONARDO DA VINCI Jak znaleźć partnera: Europejska baza poszukiwania partnerów Na stronie: - kompendia zrealizowanych projektów LdV - ogłoszenia organizacji zagranicznych - formularz poszukiwania partnera Jak znaleźć partnera: Europejska baza poszukiwania partnerów Na stronie: - kompendia zrealizowanych projektów LdV - ogłoszenia organizacji zagranicznych - formularz poszukiwania partnera

55 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM LEONARDO DA VINCI Krajowe priorytety i zasady administracyjne – konkurs Wsparcie instytucji, które w obecnej fazie programu (od 2007 r.) nie realizowały projektu mobilności Leonardo da Vinci – maksymalnie 5 punktów. 2. Promowanie projektów przygotowanych we współpracy z pracodawcami lub organizacjami pracodawców (udział pracodawców w tworzeniu programów staży pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy) – maksymalnie 5 punktów. 3. Wsparcie projektów zorientowanych na dokumentowanie indywidualnych osiągnięć uczniów (ang. personal transcript) uzyskanych w trakcie stażu zagranicznego, zgodnie z ideą europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) – maksymalnie 5 punktów. Krajowe priorytety i zasady administracyjne – konkurs Wsparcie instytucji, które w obecnej fazie programu (od 2007 r.) nie realizowały projektu mobilności Leonardo da Vinci – maksymalnie 5 punktów. 2. Promowanie projektów przygotowanych we współpracy z pracodawcami lub organizacjami pracodawców (udział pracodawców w tworzeniu programów staży pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy) – maksymalnie 5 punktów. 3. Wsparcie projektów zorientowanych na dokumentowanie indywidualnych osiągnięć uczniów (ang. personal transcript) uzyskanych w trakcie stażu zagranicznego, zgodnie z ideą europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) – maksymalnie 5 punktów.

56 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM LEONARDO DA VINCI Krajowe priorytety i zasady administracyjne – konkurs Ograniczenie maksymalnego dofinansowania dla jednej instytucji do kwoty Euro. W przypadku gdy instytucja złoży dwa wnioski, kwota łącznego dofinansowania nie może przekroczyć Euro. 2. Ograniczenie liczby składanych wniosków przez instytucję do jednego projektu w ramach danej akcji projektów mobilności (IVT, PLM lub VETPRO). W sumie wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski na projekty mobilności. 3. Wnioskodawca, który nie realizował w obecnej fazie programu (od 2007 r.) projektu mobilności w programie Leonardo da Vinci, może ubiegać się o finansowanie nie wyższe niż Euro. Krajowe priorytety i zasady administracyjne – konkurs Ograniczenie maksymalnego dofinansowania dla jednej instytucji do kwoty Euro. W przypadku gdy instytucja złoży dwa wnioski, kwota łącznego dofinansowania nie może przekroczyć Euro. 2. Ograniczenie liczby składanych wniosków przez instytucję do jednego projektu w ramach danej akcji projektów mobilności (IVT, PLM lub VETPRO). W sumie wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski na projekty mobilności. 3. Wnioskodawca, który nie realizował w obecnej fazie programu (od 2007 r.) projektu mobilności w programie Leonardo da Vinci, może ubiegać się o finansowanie nie wyższe niż Euro.

57 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Termin składania wniosków: 3 lutego 2012r. Informacje: Projekty Mobilności – Konkurs 2012 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty mobilności

58 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie Projekty nastawione na proces (polegają na tworzeniu międzynarodowych partnerstw różnorodnych instytucji podejmujących współpracę nad wspólnymi zagadnieniami w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego) Czas realizacji projektu: 2 lata Skład grupy partnerskiej: minimum 3 partnerów z trzech różnych krajów, w tym co najmniej jeden z kraju członkowskiego UE (zalecana różnorodność partnerów) Obowiązkowe stworzenie przez grupę projektową wspólnego produktu końcowego powstałego w wyniku realizacji projektu

59 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Projekty Partnerskie: dofinansowanie Dofinansowanie może być przeznaczone na wszelkie działania niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, w tym: wyjazdy zagraniczne, w tym: rzeczywiste koszty podróży, koszty utrzymania podczas wyjazdu zagranicznego (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy lokalne za granicą, ubezpieczenie na okres wyjazdu); działania lokalne : administrowanie i zarządzanie projektem, komunikacja z partnerami, zakup materiałów i sprzętu, stworzenie efektu materialnego, koszty podróży lokalnych; udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu Program LEONARDO DA VINCI

60 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie – rezultaty/wyniki – Obowiązek stworzenia produktu końcowego, który umożliwia późniejsze rozpowszechnianie i dalsze zastosowanie rezultatów tej współpracy. Rezultaty: - w formie opisowej, materialnej, w formie wspólnego raportu, konferencji, płyty CD, produktu materialnego stworzonego przez osoby szkolone, koncepcji szkoleniowej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, itp. Jakość opisanych rezultatów w raporcie końcowym będzie stanowiła podstawę do wypłacenia II raty środków finansowych

61 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty Partnerskie – kontakt: Michał Łużak Edward Torończak

62 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty Transferu Innowacji Poprawa jakości i atrakcyjności systemów kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez skupienie się na transferze innowacyjnych rozwiązań oraz ich dostosowaniu do potrzeb nowych grup odbiorców/sektorów wybranie już istniejących innowacyjnych rozwiązań programy nauczania moduły szkoleniowe materiały dydaktyczne metody nauczania modelowe systemy kształcenia narzędzia do oceny nabytych umiejętności Dostosowanie pod względem językowym, kulturowym i prawnym w celu wdrożenia w wybranych krajach partnerskich

63 PROGRAM LEONARDO DA VINCI Projekty Transferu Innowacji partnerstwo wielostronne min. 3 partnerów z 3 różnych państw grant max euro rocznie do 75% całkowitych kosztów czas trwania: 12, 18, 24 miesiące

64 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Projekty transferu innowacji 2 lutego 2012 Projekty mobilności 3 lutego 2012 Projekty partnerskie 21 lutego 2012 Szczegóły na stronie PROGRAM LEONARDO DA VINCI Terminy składania wniosków

65 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Jedna organizacja może uzyskać dofinansowanie na maksymalnie: - 2 projekty mobilności (po 1 w danej akcji) - 2 projekty partnerskie - 1 projekt transferu innowacji Szczegóły na stronie PROGRAM LEONARDO DA VINCI Ograniczenia liczby składanych wniosków

66 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Inicjatywa EUROPASS europass

67 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtenstainie oraz krajach kandydujących do UE. W każdym kraju EU działa Krajowe Centrum Europass europass

68 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Dokumenty wchodzące w skład Europass: Europass – CV Europass – Paszport Językowy Europass – Mobilność Europass – Suplement do Dyplomu Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe europass

69 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Europass – CV Europass – Paszport Językowy formularz jest ogólnie dostępny: istnieje możliwość wypełnienia on-line i zapisania w formatach MS Office, OpenOffice, Adobe Pdf, HTML, XML posiada czytelną instrukcję wypełnienia z licznymi przykładami oraz tabelę samooceny kompetencji w zakresie posługiwania się językiem obcym jest wymagany przy aplikowaniu o pracę w instytucjach unijnych europass wypełniane są samodzielnie przez osobę zainteresowaną

70 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE europass EUROPASS-Mobilność prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk zawodowych realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG po 1 stycznia 2005 w ramach jednego z programów wspólnotowych z dziedziny edukacji i szkoleń bądź w innych inicjatywach edukacyjnych dokument może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego wypełniany przez organizację wysyłającą i przyjmującą (wnioskodawcy indywidualni nie mogą sami występować o wydanie dokumentu) wydawany i potwierdzany bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass wydawany w języku polskim i dodatkowo na życzenie w języku obcym

71 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE europass Europass - Suplement do Dyplomu dokument załączany od przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia znaczenia dyplomu w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe przeznaczony dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy zdadzą zewnętrzny egzamin zawodowy (w OKE) dokument stanowi szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu

72 PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google