Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”"— Zapis prezentacji:

1

2 PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”
Program Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego

3 Dokumenty ustanawiające program „Uczenie się przez całe życie” Decyzja nr 1720/2006/WE Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 15 listopada 2006 ustanawiająca program działań w zakresie uczenia się przez całe życie Program „Uczenie się przez całe życie” przewidziano na lata

4 Program „Uczenie się przez całe życie” - struktura
Comenius Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej; kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

5 Kraje uczestniczące w Programie „Uczenie się przez całe życie”
27 krajów członkowskich Unii Europejskiej Kraje stowarzyszone EFTA: Islandia Liechtenstein Norwegia Szwajcaria Kraje kandydujące: Turcja i Chorwacja

6 Ogólne zasady uczestnictwa w programie „ Uczenie się przez całe życie”
Zaproszenie do składania wniosków Część I: Priorytety strategiczne Część II: Przepisy administracyjne i finansowe Przewodnik dla wnioskodawców

7 Cel główny programu „Uczenie się przez całe życie”
Głównym celem Programu jest włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej, opartej na wiedzy gospodarki o trwałym wzroście gospodarczym, większej liczbie miejsc pracy i większej spójności społecznej, przy jednoczesnym zapewnieniu lepszej ochrony środowiska dla przyszłych pokoleń. W szczególności Program ma promować wymianę między systemami edukacji i szkoleń państw UE, ich współpracę oraz mobilność ludzi, tak aby UE stała się światowym punktem odniesienia w dziedzinie jakości.

8 Narodowe Agencje W każdym kraju uprawnionym do uczestnictwa w programie „Uczenie się przez całe życie” powołane są instytucje służące do zarządzania realizacją działań w ramach programu. Narodowe Agencje zarządzają akcjami zdecentralizowanymi w każdym z programów sektorowych.

9 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz rozwoju edukacji w Polsce dofinansowuje projekty, prowadzi szkolenia, informuje koordynuje programy edukacyjne Unii Europejskiej i nie tylko...

10 Narodowa Agencja w Polsce
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa Tel. 22/ Fax. 22/

11 Akcje programu Comenius
Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty Regio Wizyty przygotowawcze Wyjazdy indywidualne uczniów Mobilność Kadry Edukacyjnej Asystentura Comeniusa PROGRAM COMENIUS

12 Odbiorcy ofert programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół
W programie mogą wziąć udział szkoły publiczne i niepubliczne, funkcjonujące w systemie oświaty (art. 2 Ustawy o systemie oświaty), które realizują obowiązek przedszkolny, szkolny oraz obowiązek nauki: przedszkola – w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne; szkoły podstawowe – w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego; gimnazja – w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, sportowymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, PROGRAM COMENIUS

13 Odbiorcy ofert programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół
szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży – zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi; artystyczne I i II stopnia - realizujące kształcenie ogólnokształcące łącznie z kształceniem artystycznym. PROGRAM COMENIUS

14 Comenius Partnerskie Projekty Szkół
Projekty edukacyjne o bardzo zróżnicowanej tematyce Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół PROGRAM COMENIUS

15 Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół
współpraca co najmniej 3 szkół z 3 różnych krajów uczestniczących w programie skoncentrowane na udziale ucznia oraz rozwijaniu metod dydaktycznych i sposobów zarządzania szkołą udział kadry pedagogicznej PROGRAM COMENIUS

16 Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół
współpraca dwóch szkół z krajów uczestniczących w programie projekty skoncentrowane na nauce języka obowiązkowa jest nauka języka partnera, który nie jest objęty programem nauczania ( min.20 godzin) oraz dwustronna wymiana klas, trwająca minimum 10 dni i obejmująca co najmniej 10 lub 20 uczniów w wieku min.12 lat PROGRAM COMENIUS

17 Informacje www.comenius.org.pl Partnerskie Projekty Szkół
Runda selekcyjna 2012 Termin składania wniosków: 21 lutego 2012 PROGRAM COMENIUS

18 Gdzie można znaleźć partnerów?
Bazy danych o szkołach poszukujących partnerów do współpracy znajdują się na stronie FRSE:

19 Organizowane przez Narodowe Agencje Seminaria kontaktowe służą:
poznaniu nowych partnerów utworzeniu grupy partnerskiej opracowaniu zarysu wspólnego projektu (ustaleniu tematu, celów, harmonogramu zadań, sposobów realizacji, języka PROGRAM COMENIUS

20 Wizyty przygotowawcze
Organizowane przez szkołę/ instytucję goszczącą Wizyty przygotowawcze służą: dopracowaniu założeń, celów i metodologii projektu określeniu roli i zadań partnerów opracowaniu budżetu i planu pracy wspólnemu wypełnieniu wniosku o dofinansowanie projektu

21 Program Comenius Regio
Zaangażowanie w projekty władz lokalnych i regionalnych, które odgrywają ważna rolę we wspieraniu edukacji na swoim terenie. Zaangażowanie instytucji odpowiadających za uczenie się nieformalne. Kluby sportowe, biblioteki, muzea, stowarzyszenia oferują wiele wartościowych możliwości uczenia się dla dzieci i młodzieży. Comenius Regio chce integrować formalna naukę w szkole z możliwościami jakie stwarza sfera nieformalnego uczenia się poza budynkiem szkoły. PROGRAM COMENIUS

22 co najmniej jedna szkoła
Partnerstwa Comenius Regio W każdym, z dwóch regionów, do realizacji projektu muszą być zaangażowane: co najmniej jedna inna organizacja jednostka samorządu terytorialnego, kuratorium oświaty co najmniej jedna szkoła lub przedszkole Inne organizacje realizujące projekt to na przykład: organizacje pozarządowe, placówki doskonalenia nauczycieli, muzea, biblioteki, kluby sportowe, przedsiębiorstwa itd. PROGRAM COMENIUS

23 Tematyka projektów Comenius Regio może dotyczyć
Jakie przedsięwzięcia można realizować w ramach Programu Comenius Regio? Tematyka projektów Comenius Regio może dotyczyć organizacji edukacji, współpracy szkół z partnerami lokalnymi, wszelkich wspólnych problemów edukacji szkolnej. Projekt jest realizowany przez 2 lata Termin składania wniosków: 21 lutego 2012r. PROGRAM COMENIUS

24 Wyjazdy Indywidualne Uczniów
Cel Akcji umożliwienie uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych udziału w nauce i życiu w innym kraju europejskim rozwinięcie w nich zrozumienia dla różnorodności kulturowej i językowej nabycie przez nich kompetencji niezbędnych dla ich rozwoju osobistego Uprawnione instytucje: Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, które: - aktualnie realizują Partnerski Projekt Szkół Comeniusa - zakończyły realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa PROGRAM COMENIUS

25 Kraje uczestniczące Wyjazdy Indywidualne Uczniów mogą mieć miejsce wyłącznie pomiędzy szkołami tego samego Partnerskiego Projektu Szkół Comeniusa szkoły te muszą pochodzić z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy termin składania wniosków: 1 grudnia 2011r. PROGRAM COMENIUS

26 Długość pobytu ucznia i czas realizacji projektu
Długość pobytu ucznia w szkole przyjmującej minimalna: 3 miesiące maksymalna: 10 miesięcy minimalny wiek uczniów biorących udział w wymianie: 14 lat (w dniu wyjazdu) rozpoczęcie wyjazdów uczniów: początek roku szkolnego 2012/2013 Uczeń: będzie zakwaterowany u rodziny goszczącej, którą wybierze szkoła przyjmująca jest objęty pełnym ubezpieczeniem w okresie pobytu za granicą PROGRAM COMENIUS

27 „Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa – Przewodnik 2012”
podstawowy dokument, z którym muszą obowiązkowo zapoznać się wszystkie strony i osoby uczestniczące w projektach WIUC zawiera praktyczne informacje dla wszystkich uczestników WIUC precyzuje role i obowiązki wszystkich stron określa terminy realizacji poszczególnych etapów realizacji projektu zawiera wzory formularzy, z których należy korzystać składa się z 10 części PROGRAM COMENIUS

28 strona www.comenius.org.pl
PARTNERSKIE PROJEKTY REGIO Osoba kontaktowa: Agnieszka Fijałkowska WYJAZDY INDYWIDUALNE UCZNIÓW Osoba kontaktowa: Michał Waszczuk PROGRAM COMENIUS

29 Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej Cel akcji
podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach Osoby uprawnione Osoby zatrudnione w jednej z niżej wymienionych instytucji: przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum lub liceum ogólnokształcące szkoła ponadgimnazjalna kształcąca zawodowo szkoła integracyjna lub dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zakład kształcenia nauczycieli i placówki doskonalenia nauczycieli organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę instytucja zarządzająca systemem edukacji Inne. PROGRAM COMENIUS

30 Konferencje i seminaria Job-shadowing Oferta kursów Rodzaje szkoleń
Kursy szkoleniowe Konferencje i seminaria Job-shadowing Oferta kursów katalog kursów COM/GRU strona internetowa Narodowej Agencji kursy z wolnego rynku Rodzaje szkoleń PROGRAM COMENIUS

31 kursy metodyczno-językowe kursy doskonalące umiejętności językowe
Kursy szkoleniowe - nacisk położony jest na praktyczny wymiar szkolenia: warsztaty i dyskusje. Mogą trwać od 5 dni do 6 tygodni: kursy metodyczno-językowe kursy doskonalące umiejętności językowe kursy tematyczne. PROGRAM COMENIUS

32 Konferencje i seminaria - są to krótsze formy doskonalenia zawodowego.
Mają na celu teoretyczne zgłębienie zagadnień i wymianę doświadczeń. Realizowane są głównie poprzez prezentacje i wykłady. Job-shadowing rodzaj praktyki zawodowej, odbywanej w instytucji oświatowej, polegającej na poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez obserwację zadań wykonywanych przez innych. PROGRAM COMENIUS

33 Wymagania formalne Staż pracy min. 2 lata (w momencie składania wniosku) Zatrudnienie min. ¾ etatu 2 letni okres karencji Znajomość języka na poziomie B2- zaświadczenie www. comenius.org.pl – Mobilność Kadry Edukacyjnej-Wymagania formalne PROGRAM COMENIUS

34 Terminy składania wniosków w 2012r.
I runda kursy od 1 maja do końca sierpnia II runda kursy od 1 września do końca grudnia III runda kursy od 1 stycznia 2013 do końca kwietnia 2013 PROGRAM COMENIUS

35 Praktyki przyszłych nauczycieli w europejskich szkołach
Asystentura Comeniusa to Praktyki przyszłych nauczycieli w europejskich szkołach Trwające od 3 do 10 miesięcy PROGRAM COMENIUS

36 Asystentura Comeniusa
Kto może zostać asystentem Comeniusa? Przyszli nauczyciele, czyli… Studenci kierunków nauczycielskich (ukończone co najmniej 2 lata studiów) Absolwenci kierunków nauczycielskich PROGRAM COMENIUS

37 Asystentura Comeniusa Instytucjami/ szkołami goszczącymi mogą być:
przedszkola szkoły podstawowe gimnazja szkoły ponadgimnazjalne szkoły specjalne PROGRAM COMENIUS

38 Nauczanie języka obcego
Asystentura Comeniusa Zadania asystenta Comeniusa Nauczanie języka obcego lub języka ojczystego PROGRAM COMENIUS

39 Nauczanie innego przedmiotu niż język obcy
Asystentura Comeniusa Zadania asystenta Comeniusa Nauczanie innego przedmiotu niż język obcy PROGRAM COMENIUS

40 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Asystentura Comeniusa Zadania asystenta Comeniusa Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Kółka zainteresowań Projekty szkolne Comeniusa Kluby europejskie Promowanie informacji o swoim kraju ojczystym Praca z uczniami o specjalnych potrzebach PROGRAM COMENIUS

41 Asystentura Comeniusa
Dofinansowanie Szkoła goszcząca Nie otrzymuje dofinansowania Nie płaci asystentowi Osiąga korzyści z obecności i aktywności asystenta PROGRAM COMENIUS

42 Informacje oraz pytania
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Informacje oraz pytania Mobilności Comeniusa Tel:

43 PROGRAM LEONARDO DA VINCI

44 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Cele programu Leonardo da Vinci Zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych Zwiększenie szans na zatrudnienie w Polsce i na europejskim rynku pracy Ułatwienie osobistego rozwoju zawodowego Wspieranie rozwoju instytucji zaangażowanych w proces kształcenia i szkolenia zawodowego PROGRAM LEONARDO DA VINCI

45 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
- beneficjenci szkoły zawodowe i techniczne instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego - CKU, CKP instytucje/firmy szkoleniowo-doradcze (podmioty świadczące usługi doradztwa i poradnictwa zawodowego) organizacje branżowe izby przemysłowo-handlowe, izby rzemieślnicze, administracja rządowa i samorządowa przedsiębiorstwa MŚP ośrodki badawcze uczelnie wyższe organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, fundacje PROGRAM LEONARDO DA VINCI

46 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Akcje programu Leonardo da Vinci Projekty Mobilności Staże dla osób we wstępnej fazie kształcenia zawodowego (IVT) Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe lub rozwój zasobów ludzkich (VETPRO) Projekty Partnerskie Projekty Transferu Innowacji Wizyty Przygotowawcze PROGRAM LEONARDO DA VINCI

47 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty mobilności - rodzaje działań Staże dla osób we wstępnej fazie kształcenia zawodowego (IVT) Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe lub rozwój zasobów ludzkich (nauczyciele zawodu, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za szkolenia, kadra zarządzająca) Wyjazdy zagraniczne na określony czas w celu szkolenia i zdobywania praktycznego doświadczenia zawodowego przez uczestnika projektu w organizacji partnerskiej w innym kraju, w ramach współpracy między instytucjami wysyłającymi i przedsiębiorstwami. Wyjazdy zagraniczne osób zajmujących się szkoleniem zawodowym i zasobami Ludzkimi w celu poznania i przeniesienia ciekawych rozwiązań oraz doskonalenia metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

48 Czas trwania projektu – do 2 lat PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty mobilności Staże dla osób w fazie wstępnego kształcenia zawodowego (IVT) uczniowie szkół zawodowych 2-39 tygodni Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) 2-26 tygodni Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich 1-6 tygodni Czas trwania projektu – do 2 lat PROGRAM LEONARDO DA VINCI

49 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty mobilności Staże dla osób w fazie wstępnego kształcenia zawodowego (IVT) Kategorie kosztów organizacja i zarządzanie podróż i pobyt/utrzymanie przygotowanie językowo- kulturowo-pedagogiczne Staże dla pracowników i osób poszukujących pracy (PLM) Wymiana doświadczeń (VETPRO) osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe i/lub rozwój zasobów ludzkich Kalkulacja budżetu wg stawek: uczestnik/kraj/czas trwania PROGRAM LEONARDO DA VINCI

50 DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW - IVT i PLM PROGRAM LEONARDO DA VINCI
koszty podróży staże trwające do 12 tyg. - koszty rzeczywiste staże powyżej 12 tygodni - zawarte w stawce ryczałtowej na utrzymanie utrzymanie (w tym ubezpieczenie) stawka ryczałtowa KE – wysokość zależy od kraju przyjmu- jącego i czasu trwania stażu PROGRAM LEONARDO DA VINCI

51 DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW - IVT i PLM PROGRAM LEONARDO DA VINCI
organizacja i zarządzanie EUR/uczestnik przygotowanie językowo-kulturowo-pedagogiczne EUR/uczestnik (lecz nie więcej niż 20% całkowitego dofinansowania projektu) PROGRAM LEONARDO DA VINCI

52 DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW - VETPRO PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Zarządzanie – 100 EUR/uczestnika Podróż – koszty rzeczywiste Koszty utrzymania (w tym ubezpieczenie) – ryczałt wg stawek KE Koszty przygotowania: 250 EUR/uczestnika, nie więcej niż 20% dofinansowania projektu PROGRAM LEONARDO DA VINCI

53 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Cele projektów stażowych: Wspieranie uczestników działań szkoleniowych w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji w nowym środowisku zawodowym, aby ułatwiać im dalszy rozwój osobisty Umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju, zachęcanie do otwartości i współpracy, wspieranie zdolności adaptacyjnych oraz uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe. Cele projektów VETPRO: Wspieranie uczestników w kształceniu i przyszłych działaniach szkoleniowych, w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji, aby ułatwiać rozwój osobisty w kontekście zawodowym. Wspieranie w doskonaleniu jakości i innowacji w kształceniu zawodowym, w systemach kształcenia zawodowego, instytucjach i popularyzowanie dobrych praktyk. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

54 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Jak znaleźć partnera: Europejska baza poszukiwania partnerów Na stronie: - kompendia zrealizowanych projektów LdV - ogłoszenia organizacji zagranicznych - formularz poszukiwania partnera PROGRAM LEONARDO DA VINCI

55 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Krajowe priorytety i zasady administracyjne – konkurs 2012 Wsparcie instytucji, które w obecnej fazie programu (od 2007 r.) nie realizowały projektu mobilności Leonardo da Vinci – maksymalnie 5 punktów. 2. Promowanie projektów przygotowanych we współpracy z pracodawcami lub organizacjami pracodawców (udział pracodawców w tworzeniu programów staży pod kątem potrzeb regionalnego rynku pracy) – maksymalnie 5 punktów. 3. Wsparcie projektów zorientowanych na dokumentowanie indywidualnych osiągnięć uczniów (ang. personal transcript) uzyskanych w trakcie stażu zagranicznego, zgodnie z ideą europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) – maksymalnie 5 punktów. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

56 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Krajowe priorytety i zasady administracyjne – konkurs 2012 1.Ograniczenie maksymalnego dofinansowania dla jednej instytucji do kwoty Euro. W przypadku gdy instytucja złoży dwa wnioski, kwota łącznego dofinansowania nie może przekroczyć Euro. 2. Ograniczenie liczby składanych wniosków przez instytucję do jednego projektu w ramach danej akcji projektów mobilności (IVT, PLM lub VETPRO). W sumie wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski na projekty mobilności. 3. Wnioskodawca, który nie realizował w obecnej fazie programu (od 2007 r.) projektu mobilności w programie Leonardo da Vinci, może ubiegać się o finansowanie nie wyższe niż Euro. PROGRAM LEONARDO DA VINCI

57 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty mobilności Termin składania wniosków: 3 lutego 2012r. Informacje: Projekty Mobilności – Konkurs 2012 PROGRAM LEONARDO DA VINCI

58 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty Partnerskie Projekty nastawione na proces (polegają na tworzeniu międzynarodowych partnerstw różnorodnych instytucji podejmujących współpracę nad wspólnymi zagadnieniami w obszarze kształcenia i doskonalenia zawodowego) Czas realizacji projektu: 2 lata Skład grupy partnerskiej: minimum 3 partnerów z trzech różnych krajów, w tym co najmniej jeden z kraju członkowskiego UE (zalecana różnorodność partnerów) Obowiązkowe stworzenie przez grupę projektową wspólnego produktu końcowego powstałego w wyniku realizacji projektu PROGRAM LEONARDO DA VINCI

59 Projekty Partnerskie: dofinansowanie Program LEONARDO DA VINCI
Dofinansowanie może być przeznaczone na wszelkie działania niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, w tym: wyjazdy zagraniczne, w tym: rzeczywiste koszty podróży, koszty utrzymania podczas wyjazdu zagranicznego (zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy lokalne za granicą, ubezpieczenie na okres wyjazdu); działania lokalne : administrowanie i zarządzanie projektem, komunikacja z partnerami, zakup materiałów i sprzętu, stworzenie efektu materialnego, koszty podróży lokalnych; udział w wydarzeniach organizowanych w ramach projektu Program LEONARDO DA VINCI

60 PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty Partnerskie – rezultaty/wyniki – Obowiązek stworzenia produktu końcowego, który umożliwia późniejsze rozpowszechnianie i dalsze zastosowanie rezultatów tej współpracy. Rezultaty: - w formie opisowej, materialnej, w formie wspólnego raportu, konferencji, płyty CD, produktu materialnego stworzonego przez osoby szkolone, koncepcji szkoleniowej w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, itp. Jakość opisanych rezultatów w raporcie końcowym będzie stanowiła podstawę do wypłacenia II raty środków finansowych PROGRAM LEONARDO DA VINCI

61 Projekty Partnerskie – kontakt: PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Michał Łużak Edward Torończak PROGRAM LEONARDO DA VINCI

62 Projekty Transferu Innowacji
wybranie już istniejących innowacyjnych rozwiązań Poprawa jakości i atrakcyjności systemów kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez skupienie się na transferze innowacyjnych rozwiązań oraz ich dostosowaniu do potrzeb nowych grup odbiorców/sektorów programy nauczania moduły szkoleniowe materiały dydaktyczne metody nauczania modelowe systemy kształcenia narzędzia do oceny nabytych umiejętności Dostosowanie pod względem językowym, kulturowym i prawnym w celu wdrożenia w wybranych krajach partnerskich PROGRAM LEONARDO DA VINCI

63 Projekty Transferu Innowacji PROGRAM LEONARDO DA VINCI
partnerstwo wielostronne min. 3 partnerów z 3 różnych państw grant max euro rocznie do 75% całkowitych kosztów czas trwania: 12, 18, 24 miesiące PROGRAM LEONARDO DA VINCI

64 Terminy składania wniosków PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Projekty transferu innowacji 2 lutego 2012 Projekty mobilności lutego 2012 Projekty partnerskie lutego 2012 Szczegóły na stronie PROGRAM LEONARDO DA VINCI

65 Ograniczenia liczby składanych wniosków PROGRAM LEONARDO DA VINCI
Jedna organizacja może uzyskać dofinansowanie na maksymalnie: - 2 projekty mobilności (po 1 w danej akcji) - 2 projekty partnerskie - 1 projekt transferu innowacji Szczegóły na stronie PROGRAM LEONARDO DA VINCI

66 Inicjatywa EUROPASS europass

67 www.europass.org.pl europass
Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtenstainie oraz krajach kandydujących do UE. W każdym kraju EU działa Krajowe Centrum Europass europass

68 Dokumenty wchodzące w skład Europass:
Europass – CV Europass – Paszport Językowy Europass – Mobilność Europass – Suplement do Dyplomu Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe europass

69 wypełniane są samodzielnie przez osobę zainteresowaną
Europass – CV Europass – Paszport Językowy formularz jest ogólnie dostępny: istnieje możliwość wypełnienia on-line i zapisania w formatach MS Office, OpenOffice, Adobe Pdf, HTML, XML posiada czytelną instrukcję wypełnienia z licznymi przykładami oraz tabelę samooceny kompetencji w zakresie posługiwania się językiem obcym jest wymagany przy aplikowaniu o pracę w instytucjach unijnych wypełniane są samodzielnie przez osobę zainteresowaną europass

70 EUROPASS-Mobilność europass
prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk zawodowych realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG po 1 stycznia 2005 w ramach jednego z programów wspólnotowych z dziedziny edukacji i szkoleń bądź w innych inicjatywach edukacyjnych dokument może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego wypełniany przez organizację wysyłającą i przyjmującą (wnioskodawcy indywidualni nie mogą sami występować o wydanie dokumentu) wydawany i potwierdzany bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass wydawany w języku polskim i dodatkowo na życzenie w języku obcym europass

71 europass Europass - Suplement do Dyplomu
dokument załączany od przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej w celu ułatwienia osobom trzecim zrozumienia znaczenia dyplomu w zakresie wiedzy i kompetencji zdobytych przez jego posiadacza Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe przeznaczony dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy zdadzą zewnętrzny egzamin zawodowy (w OKE) dokument stanowi szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu europass

72 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google