Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wyzwania i zadania pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej dla miast w Polsce dr inż. Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wyzwania i zadania pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej dla miast w Polsce dr inż. Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania."— Zapis prezentacji:

1 1 Wyzwania i zadania pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej dla miast w Polsce dr inż. Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii s.pasierb@fewe.pl Konferencja Zrównoważony rozwój energetyczny miast Częstochowa, 15/16 czerwca 2009

2 2 Tezy wystąpienia 1.Dlaczego pakiet klimatyczno-energetyczny 2.Co wnosi do polityki pakiet klimatyczno- energetyczny 3.Cele dla Polski 4.Wyzwania i zadania dla miast 5.Jak poukładać działania

3 3 Jaka strategia energetyczna Unii Europejskiej (1)Zielona księga z 2006r wykłada europejską strategię na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (2)Cele strategii - Trwałość: konkurencyjne źródła OZE i niskoemisyjne nośniki energii, ograniczenie popytu na energię, przodowanie w ochronie klimatu ziemi; -Konkurencyjność: otwarte rynki, zachęty dla czystej energii i racjonalnego wykorzystania energii, łagodzenie wpływu wzrostu cen, liderem w rozwoju nowych technologii; -Bezpieczeństwo zaopatrzenia w energię: zintegrowane zarządzanie popytem i podażą energii, pobudzanie inwestycji, przygotowanie do sytuacji kryzysowych, dostęp do ogólnoświatowych zasobów, dostęp wszystkich do energii

4 4 Pakiet klimatyczno-energetyczny narzędziem (1)UE liderem i wzorem dla reszty świata dla ochrony klimatu ziemi – niedopuszczenia do większego niż 2 o C wzrostu średniej temperatury Ziemi (2)Cele pakietu 3 x 20% (redukcja gazów cieplarnianych, wzrost udziału OZE w zuzyciu energii finalnej, wzrost efektywności energetycznej) współrealizują politykę energetyczną UE

5 5 Co wnosi pakiet klimatyczno-energetyczny (1)Propozycja KE z 10.01.2007, wynegocjowana przez liderów krajów członkowskich 12.12.2008, zaadoptowana przez Radę UE 06.04.2009 i przez Parlament Europejski 22.04.2009 w formie 3-ciego zliberalizowanego pakietu klimatyczno-energetycznego (2)Cele: -zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych (EGC) o 20% w 2020 w stosunku do 1990r przez każdy kraj członkowski -zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) do 20% w 2020r, w tym osiągnąć 10% udziału biopaliw

6 6 Jakie mechanizmy prawne 3-pakietu (1)Dyrektywa o odnawialnych źródłach energii (RES) (2)Dyrektywa o Systemie Handlu Uprawnieniami do Emisji GC w UE (EU ETS) (3)Dyrektywa o wychwytywaniu i magazynowaniu CO 2 (CCS) (4)Decyzja o równym rozłożeniu wysiłków w redukcji EGC (ESD) w sektorach nie objętych EU ETS

7 7 Największe wyzwanie – nowa Dyrektywa EU ETS (1)Po 2013 roku uprawnienia do emisji GC w sektorach objętych EU ETS (wytwarzanie energii elektrycznej, koksownie, rafinerie, produkcja metali, cementu, ceramika, szkła, pulpy i papieru) nie będą rozdzielane za darmo (2)Sektory ETS w przemyśle zaczną od kupna w drodze aukcji 20% ogółu uprawnień w 2013r, stopniowy wzrost do 70% w 2020r, aż do kupowania 100% w 2027r (możliwość zwolnień – wypływ węgla) (3)W wytwarzaniu energii elektrycznej 100% uprawnień do emisji będzie kupowane w drodze aukcji od 2013r. Nowa dziesiątka EU-10, w tym Polska ma złagodzone wymogi: 30% zakupu uprawnień w 2013, stopniowy wzrost do 100% w 2020r (4)W sektorach EU ETS musi być w 2020r osiągnięta 21% redukcja emisji GC w stosunku do 2005r

8 8 Pole i ryzyko wyboru technologii energii elektrycznej

9 9 Bogaci i mniej zamożni – czy jednakowe obciążenie wysiłków

10 10 Efekty decyzji o równych wysiłkach dla Polski (1)Kraje UE w sektorach nie objętych systemem EU ETS (transport, budynki, usługi małe przemysłowe instalacje, rolnictwo, odpady) są zobowiązane do 10% redukcji emisji GC w 2020r w stosunku do 2005 roku (2)-Polska (w grupie krajów o PKB/mieszkańca poniżej 10% od średniej UE) uzyskała możliwość zwiększenia emisji o14% do 2020r w sektorach poza systemem EU ETS -Transport gwałtownie rozwijający się skonsumuje tę możliwość, reszta musi zredukować (3)Zobowiązania udziału OZE w zużyciu finalnej w 2020r zostały zredukowane do 15% (niższy potencjał, mniejsza zamożność)

11 11 Transport na cenzurowanym Szczegółowe rozwiązania – nowe standardy: Średnie limity emisji CO 2 w nowych samochodach 120 g CO 2 /km Ścieżka dojścia: 65% w 2012r floty producenta musi spełnić cel, 75% w 2014r, 80% w 2020r, w 2015 r cała flota Sygnał na przyszłość – w 2020 r celem kierunkowym jest 95 g CO 2 /km Za niespełnienie limitu będą karani producenci 5 euro/za 1gram przekroczenia, 15 euro za drugi, 25 euro za trzeci dla każdego rejestrowane (dalej 95 euro za nowy samochód). Od 2019r 95 euro/za każdy 1 gram przekroczenia

12 12 Krajowe rozwiązania – implementacja celów UE (1)Polityka energetyczna Polski do 2030 r – projekt z marca 2009 roku: -przyjęcie celów pakietu klimatyczno-energetycznego -zeroenergetyczny rozwój kraju do 2030 roku -wypracowanie ścieżki dojścia do 15% udziału OZE w zużyciu energii finalnej (2)Ustawa o efektywności energetycznej (wejście w życie 2009r) (3)Krajowy plan na rzecz efektywności energetycznej – przeniesienie obowiązku lokalnych planów w Ustawie o efektywności energetycznej (Dyrektywa UE) (4)Plan działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE do 2020 roku (Dyrektywa UE)

13 13 Miejsce samorządów w polityce energetycznej Polski W narzędziach polityki: (1)Ustawowe działania samorządów terytorialnych, uwzględniające priorytety polityki energetycznej (2)W odniesieniu do efektywności energetycznej: -odpowiednia polityka gminy i mechanizmy wsparcia w stymulowaniu np. kogeneracji poniżej 1MW -zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym gospodarowaniu energią

14 14 Miejsce samorządów w polityce energetycznej Polski - cd (3)W odniesieniu do wytwarzania ciepła: -wprowadzenie zmian do prawa energetycznego w zakresie odpowiedzialności organów samorządów za przygotowanie lokalnych planów energetycznych (4)W odniesieniu do OZE: -wdrożenie programu budowy biogazowni rolniczych (co najmniej 2500 biogazowni do 2020r)

15 15 Program działań wykonawczych 2009 - 2012 (1)Jest załącznikiem do projektu polityki energetycznej (2)Wybrane działania w odniesieniu do samorządów terytorialnych Priorytet poprawa efektywności energetycznej – działanie 1.3. Stymulowanie rozwoju kogeneracji: 3. Uregulowanie rozporządzeniem procedury sporządzania przez gminy założeń i planów energetycznych – ranking opcji pokrycia zapotrzebowania na ciepło, wybór optymalnego wariantu dla zapewnienia celów polityki energetycznej państwa – 2020r

16 16 Program działań – sektor publiczny oszczędza energię (1)Określenie wykazu środków wzrostu efektywności energetycznej stosowanych przez podmioty sektora publicznego – 2009r. (2)Wprowadzenie obowiązku dla jednostek sektora publicznego do dokonywania oszczędności energii oraz informowania o realizowanych środkach wzrostu efektywności energetycznej – 2009r. (3)Realizacja obowiązku oszczędności energii przez jednostki sektora publicznego – praca ciągła (4)Rozszerzenie zakresu założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe o planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy – 2010r. (5)Rozpowszechnianie najlepszych dostępnych praktyk w zakresie wzorcowej roli jednostek sektora publicznego z innych krajów UE – od 2010r. (6)Dostosowanie budynku głównego Ministerstwa Gospodarki do pełnienia wzorcowej roli w zakresie efektywności energetycznej – 2011r. (7)Monitorowanie realizacji nałożonego na jednostki sektora publicznego obowiązku do dokonywania oszczędności energii – od 2010r.

17 17 Strategia lokalna – ład energetyczny Działania: Integrowanie planów energetycznych przedsiębiorstw energetycznych i miasta w długim horyzoncie czasu (zgodnie z przewidywanymi regulacjami ustawowymi), Budowanie strategii i planów wychodzących od zracjonalizowanego zużycia energii i wykorzystania OZE i dalej dochodzące do niezbędnego rozwoju infrastruktury oraz źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Czyli zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, Programowania i stymulowania w planach energetycznych nie tylko dla scentralizowanych sieciowych nośników energii (energia elektryczna, ciepło i gaz ziemny) ale również dla rozwoju generacji rozproszonej i pozostałych systemów zaopatrzenia w paliwa i energię (węgiel, gaz ciekły, olej opałowy, OZE itp.), Budowania planów energetycznych na zasadzie pełnego oprzyrządowania (środki, instrumenty) realizacji celów krótko i długoterminowych w oparciu o studia wykonalności tych celów, Opracowania i wdrożenia systemu monitorowania celów strategicznych i wydawania okresowych raportów, Korelacja planów energetycznych z planami przestrzennymi, środowiskowymi i sektorowymi jak np. transportowymi.

18 18 Strategia lokalna – miasto liderem Działania: Wprowadzenie i doskonalenie trwałego systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście (inwentaryzacja, planowanie, programowanie, koordynacja, monitorowanie, raportowanie) na poziomie decyzyjnym i kompetencyjnym gwarantującym realizację celów strategicznych, Opracowanie i realizacja programu zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania OZE w obiektach i budynkach komunalnych i użyteczności publicznej, Odwrócenie zasady w programowaniu przedsięwzięć – mam tyle środków w budżecie miasta na inwestycje modernizacyjne i tyle mogę zrobić – na – na ile mogę środkami własnymi uzyskać dźwignię zwiększającą ogólne środki inwestycyjne z wykorzystaniem funduszy pomocowych i zrobić więcej, Upowszechnienie (konferencje, seminaria, warsztaty, media lokalne) dobrych wzorów zrealizowanych przedsięwzięć miasta wśród grup podobnych użytkowników energii, Wprowadzenie systemu etykietowania energetycznego budynków miasta, zaczynając od audytowanych i modernizowanych, Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego (w tym modeli przedsięwzięć typu ESCO) do modernizacji energetycznej obiektów i budynków miasta

19 19 Czy dotychczasowe podejście w samorządach wystarczy Nie, bo potrzebne są: nowe podejście i zdecydowane działania – czy będzie jak zwykle czy serio i wytrwale zmienimy przyszłość? Dziękuję za uwagę s.pasierb@fewe.pl


Pobierz ppt "1 Wyzwania i zadania pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej dla miast w Polsce dr inż. Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google