Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna"— Zapis prezentacji:

1 Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

2 Charakterystyka Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Rok powstania : 1993 r. Obszar górniczy kopalń: 122 km2 Zasoby operatywne : mln ton Zdolność wydobywcza : t/d Głębokość eksploatacji : śr. 830 m Typy węgla : 34, 35.1, 35.2 Zatrudnienie : osoby (stan na r.)

3 Charakterystyka kopalń JSW S.A.
(stan na r.)

4 Żywotność kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA
- w strukturze Kopalni Zespolonej 17 lat 17 lat 17 lat 31 lat 3,5 roku 11 lat

5 Wydobycie dobowe w JSW S.A. w latach 1993 – 2004 r.

6 Efekty restrukturyzacji JSW S.A.
Ilość ścian czynnych [szt.] Średnie wydobycie dobowe z jednej ściany [t/d]

7 Efekty restrukturyzacji JSW S.A.
Średnie zatrudnienie [tys. osób] Wydajność ogólna i na 1 zatrudnionego [kg/pdn] [t/1zatr]

8 Struktura sprzedaży węgla w latach 1993 - 2004

9 Udział JSW S.A. w krajowym rynku węgla koksowego

10 Wynik finansowy netto JSW S.A. w latach 1993 - 2004
[mln zł] (przewidywany)

11 Jednostkowy wynik na sprzedaży 1 tony węgla w latach 1993 - 2004
[zł/tonę] (przewidywany)

12 Podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne - stan aktualny

13 Cele strategiczne funkcjonowania JSW S.A.
w latach utrzymanie dodatniego wyniku finansowego zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy racjonalna polityka zatrudnieniowa utrzymanie wysokiej wydajności pracy optymalizacja kosztów funkcjonowania intensyfikacja działań marketingowych stała poprawa sytuacji ekonomicznej, w tym stabilnej płynności finansowej utrzymanie długookresowej zdolności konkurowania na rynku utworzenie grupy kapitałowej węglowo-koksowej na bazie JSW S.A i jej prywatyzacja w drodze oferty publicznej poprzez Giełdę Papierów Wartościowych.

14 Wydobycie węgla w JSW S.A. w latach 2005-2010 Wydobycie dobowe węgla
[ton] Struktura wydobycia [tys. ton]

15 Wydobycie węgla koksowego typu 35 w JSW S.A.
w latach

16 Stan zatrudnienia w JSW S.A. latach 2005-2010
(na ostatni dzień roku) [osób] Przewidywane przyjęcia pracowników w latach: 2005 – 905 osób 2006 – 815 osób 2007 – 902 osoby 2008 – 957 osób 2009 – 370 osób 2010 – 213 osób Razem: 4362 osoby

17 Struktura sprzedaży węgla w latach 2005-2010
[tys. ton]

18 Podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne - prognoza w warunkach 2004 r.

19 Struktura nakładów inwestycyjnych w latach 2002-2010

20 Struktura nakładów inwestycyjnych w latach 2005-2010
3 383,2 mln zł 58,1 mln zł 334,9 mln zł

21 Struktura nakładów na inwestycje w latach 2005 - 2010
Planowane nakłady na inwestycje w latach 2005 – 2010 : ,2 mln zł w tym: budownictwo inwestycyjne : ,3 mln zł zakupy gotowych dóbr : ,9 mln zł rezerwa inwestycyjna : ,0 mln zł

22 Zmiany struktury organizacyjnej Spółki - utworzenie Kopalni Zespolonej
Obszar górniczy projektowanej Kopalni Zespolonej

23 Utworzenie Kopalni Zespolonej
I etap: lata 2005 ÷ wykonanie przekopu łączącego poziom „950 m” w KWK „Borynia” z poziomem „900 m” w KWK „Zofiowka” oraz przygotowanie kopalń do integracji organizacyjnej. lata 2006 ÷ zwiększenie zdolności technologicznych transportu pionowego i przeróbki mechanicznej urobku w kopalni „Zofiówka” do ton/dobę, r. - utworzenie Kopalni Zespolonej w wyniku technicznej i organizacyjnej integracji kopalń „Borynia” i „Zofiówka”. 2008 rok – rozpoczęcie transportu części urobku z rejonu „Borynia” do rejonu „Zofiówka”. 2011 rok – wstrzymanie ciągnienia i przeróbki mechanicznej urobku w rejonie „Borynia”.

24 Utworzenie Kopalni Zespolonej
II etap: lata 2011 ÷ wykonanie przekopu łączącego poziom „–600” w KWK „Jas-Mos” z poziomem „900 m” w rejonie „Zofiówka” z zabudową odstawy oraz przygotowanie kopalni „Jas-Mos” do integracji organizacyjnej z Kopalnią Zespoloną. 2013 r. - włączenie KWK „Jas-Mos” w strukturę organizacyjną Kopalni Zespolonej wraz z rozpoczęciem transportu części urobku z rejonu „Jas-Mos” do rejonu „Zofiówka”. 2016 rok – wstrzymanie ciągnienia i przeróbki mechanicznej urobku w rejonie „Jas-Mos”. Łączne nakłady na utworzenie Kopalni Zespolonej wyniosą 70,1 mln zł

25 Efekty integracji kopalń JSW S.A.
Przeprowadzone analizy studialne wskazują, iż etapowa integracja trzech sąsiadujących kopalń, uwzględniająca wsparcie aspektu technicznego racjonalną strukturą organizacyjną, winna przynieść wymierne efekty ekonomiczne związane z: poprawą efektywności wykorzystania zasobów, w tym poprzez stworzenie możliwości eksploatacji zasobów w filarach ochronnych i granicznych, ograniczeniem kosztów produkcji poprzez dostosowanie zdolności technologicznych poszczególnych ogniw procesu produkcji (w szczególności transportu pionowego i przeróbki mechanicznej urobku ) do malejącej z czasem zdolności wydobywczej, uproszczeniem struktury organizacyjnej, optymalizacją wykorzystania zasobów ludzkich i środków technicznych, rozłożeniem w czasie procesu likwidacji infrastruktury dołowej i powierzchniowej poszczególnych kopalń/rejonów.

26 Lokalizacja kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A
Lokalizacja kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z zaznaczeniem obszaru Kopalni Zespolonej oraz perspektywicznych złóż rezerwowych

27 Baza zasobowa kopalń JSW S.A. z uwzględnieniem
zasobów w polach rezerwowych ( stan na dzień r. )

28 Udostępnienie i zagospodarowanie zasobów pól rezerwowych „Bzie-Dębina” i „Pawłowice”
lata realizacja działań formalno-prawnych warunkujących uzyskanie koncesji na eksploatację węgla kamiennego ze złóż rezerwowych. rok – uzyskanie koncesji na eksploatację zasobów węgla kamiennego w złożach rezerwowych. 2007 rok - rozpoczęcie prac związanych z udostępnieniem zasobów węgla w polu rezerwowym „Bzie-Dębina” – drążenie wyrobisk od strony poziomu m KWK „Zofiówka” oraz głębienie peryferyjnego szybu wdechowego, materiałowo-zjazdowego na obszarze „Bzie-Dębina”. 2010 rok - rozpoczęcie prac związanych z udostępnieniem zasobów węgla w polu rezerwowym „Pawłowice” i drążenie wyrobisk od strony poziomu m, 830 m, 1000 m KWK „Pniówek”. 2017 rok – rozpoczęcie eksploatacji zasobów węgla ze złoża „Bzie-Dębina” w oparciu o infrastrukturę techniczną Kopalni Zespolonej rejon „Zofiówka”. 2018 rok - rozpoczęcie eksploatacji zasobów węgla ze złoża „Pawłowice” w oparciu o infrastrukturę techniczną KWK „Pniówek”.

29 Szacunkowe nakłady na udostępnienie i eksploatację zasobów w polach rezerwowych „Pawłowice” i „Bzie-Dębina”

30 Harmonogram i zakres projektowanych zmian struktury organizacyjnej kopalń Spółki w latach 2004-2020

31 Planowane przekształcenia kapitałowe w ramach JSW S.A.
Zasadniczym celem przekształceń jest utworzenie Grupy Węglowo-Koksowej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. jako spółką dominującą, z uwagi na strategiczną pozycję w sektorze węgla koksowego i koksu. W skład Grupy Węglowo-Koksowej wchodzić będą: - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jako spółka dominująca, - Koksownia Przyjaźń sp. z o.o., - Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A., - Zakłady Koksownicze „Wałbrzych” S.A. Podmioty te są w dużym stopniu powiązane relacjami handlowymi i kooperacyjnymi z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Wzmocnienie Grupy nastąpi poprzez udział spółki Polski Koks S.A. , zależnej od Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zajmującej się głównie eksportem koksu i węgla koksowego. Prywatyzacja Zgodnie z opracowaną Przez Ministerstwo Skarbu Państwa „Strategią prywatyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego”, po przeprowadzeniu konsolidacji przewiduje się prywatyzację Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w drodze oferty publicznej poprzez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

32 GRUPA WĘGLOWO-KOKSOWA powiązania kapitałowe
Struktura własnościowa przed działaniami konsolidacyjnymi 100,00% PKP Skarb Państwa Koksownia Przyjaźń Kompania Węglowa Inni KK Zabrze ZK Wałbrzych JSW 36,97% 0,28% 5,09% 46,24% 11,42% Docelowa struktura własnościowa po działaniach konsolidacyjnych 20,00% KK Zabrze ZK Wałbrzych Koksownia Przyjaźń 100,00% Więcej niż 67% ok. 80,00% Skarb Państwa JSW Pozostali mniej niż 33 %

33 Rynek węgla koksowego w Polsce w 2004 r.
KWK „Budryk” 4% (830,0 tys.ton) Grupa Węglowo-Koksowa 15% (711,1 tys.ton) Kompania Węglowa 2% (228,3 tys. ton) Grupa Węglowo-Koksowa 98% (10600,0 tys.ton) Kompania Węglowa 81% (4020 tys. ton) typ 35 typ 34

34 Rynek koksu w Polsce w 2004 r. Mittal Steel Poland 52% (5,252 mln ton)
ZK Zdzieszowice 39% (3,939 mln ton) Koksownia Mittal Steel Poland 13% (1,313 mln ton) 10,1 mln ton Koksownia Przyjaźń 24% (2,424 mln ton) ZK Wałbrzych 6% (0,606 mln ton) ZK Zabrze 11% (1,111 mln ton) Bo-Carbo 2% (0,202 mln ton) Koksownia Huty Stali Częstochowa 5% (0,505 mln ton) Grupa Węglowo-Koksowa 41% (4,141 mln ton)

35 Grupa Węglowo-Koksowa w Europie - udziały rynkowe: koks i węgiel koksowy
W zakresie produkcji koksu Grupa Węglowo-Koksowa stanie się jednym z największych producentów w Europie.

36 Grupa Węglowo-Koksowa – cele i korzyści
Zwiększenie wartości JSW S.A. przed prywatyzacją. Koordynacja polityki inwestycyjnej w sektorze węgla koksowego i koksu. Uzyskanie efektów synergii w wyniku integracji kapitałowej - efekty rynkowe: między innymi: gwarancja dostaw surowca dla koksowni działających w ramach zintegrowanej grupy, koordynacja polityki handlowej – w szczególności na rynkach eksportowych, - efekty w zakresie organizacji i zarządzania: wspólna strategia w zakresie: planowania i koordynacji produkcji, maksymalizacji eksportu koksu, jako produktu bardziej przetworzonego, kosztem proporcjonalnego ograniczenia eksportu węgla koksowego - efekty w zakresie finansów: ograniczenie dublujących się kosztów, zwiększenie zdolności do pozyskania kapitałów na finansowanie inwestycji.

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google