Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna. Charakterystyka Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Rok powstania : 1993 r. Obszar górniczy kopalń: 122 km 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna. Charakterystyka Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Rok powstania : 1993 r. Obszar górniczy kopalń: 122 km 2."— Zapis prezentacji:

1 Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna

2 Charakterystyka Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Rok powstania : 1993 r. Obszar górniczy kopalń: 122 km 2 Zasoby operatywne : 250.8 mln ton Zdolność wydobywcza : 54 000 t/d Głębokość eksploatacji : śr. 830 m Typy węgla : 34, 35.1, 35.2 Zatrudnienie : 19 364 osoby Zatrudnienie : 19 364 osoby (stan na 31.12.2004 r.)

3 Charakterystyka kopalń JSW S.A. (stan na 01.01.2005 r.)

4 Żywotność kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA - w strukturze Kopalni Zespolonej 17 lat 3,5 roku 31 lat 11 lat

5 Wydobycie dobowe w JSW S.A. w latach 1993 – 2004 r.

6 Efekty restrukturyzacji JSW S.A. Średnie wydobycie dobowe z jednej ściany Ilość ścian czynnych [szt.] [t/d]

7 Efekty restrukturyzacji JSW S.A. Wydajność ogólna i na 1 zatrudnionego Średnie zatrudnienie [kg/pdn] [t/1zatr] [tys. osób]

8 Struktura sprzedaży węgla w latach 1993 - 2004

9 Udział JSW S.A. w krajowym rynku węgla koksowego

10 Wynik finansowy netto JSW S.A. w latach 1993 - 2004 (przewidywany) [mln zł]

11 Jednostkowy wynik na sprzedaży 1 tony węgla w latach 1993 - 2004 [zł/tonę] (przewidywany)

12 Podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne - stan aktualny

13 Cele strategiczne funkcjonowania JSW S.A. w latach 2005-2010 utrzymanie dodatniego wyniku finansowego utrzymanie dodatniego wyniku finansowego zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa pracy racjonalna polityka zatrudnieniowa racjonalna polityka zatrudnieniowa utrzymanie wysokiej wydajności pracy utrzymanie wysokiej wydajności pracy optymalizacja kosztów funkcjonowania optymalizacja kosztów funkcjonowania intensyfikacja działań marketingowych intensyfikacja działań marketingowych stała poprawa sytuacji ekonomicznej, w tym stabilnej płynności finansowej stała poprawa sytuacji ekonomicznej, w tym stabilnej płynności finansowej utrzymanie długookresowej zdolności konkurowania na rynku utrzymanie długookresowej zdolności konkurowania na rynku utworzenie grupy kapitałowej węglowo-koksowej na bazie JSW S.A. i jej prywatyzacja w drodze oferty publicznej poprzez Giełdę Papierów Wartościowych. utworzenie grupy kapitałowej węglowo-koksowej na bazie JSW S.A. i jej prywatyzacja w drodze oferty publicznej poprzez Giełdę Papierów Wartościowych.

14 Wydobycie węgla w JSW S.A. w latach 2005-2010 Struktura wydobycia Wydobycie dobowe węgla [ton] [tys. ton]

15 Wydobycie węgla koksowego typu 35 w JSW S.A. w latach 2005-2010

16 Stan zatrudnienia w JSW S.A. latach 2005-2010 (na ostatni dzień roku) [osób] Przewidywane przyjęcia pracowników w latach: 2005 – 905 osób 2006 – 815 osób 2007 – 902 osoby 2008 – 957 osób 2009 – 370 osób 2010 – 213 osób Razem: 4362 osoby

17 Struktura sprzedaży węgla w latach 2005-2010 [tys. ton]

18 Podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne - prognoza w warunkach 2004 r.

19 Struktura nakładów inwestycyjnych w latach 2002-2010

20 Struktura nakładów inwestycyjnych w latach 2005-2010 3 383,2 mln zł 58,1 mln zł 334,9 mln zł

21 Struktura nakładów na inwestycje w latach 2005 - 2010 Planowane nakłady na inwestycje w latach 2005 – 2010 : 3 777,2 mln zł w tym: - budownictwo inwestycyjne : 1 413,3 mln zł - zakupy gotowych dóbr : 2 093,9 mln zł - rezerwa inwestycyjna : 270,0 mln zł

22 Zmiany struktury organizacyjnej Spółki - utworzenie Kopalni Zespolonej Obszar górniczy projektowanej Kopalni Zespolonej

23 Utworzenie Kopalni Zespolonej I etap: lata 2005 ÷ 2007 - wykonanie przekopu łączącego poziom 950 m w KWK Borynia z poziomem 900 m w KWK Zofiowka oraz przygotowanie kopalń do integracji organizacyjnej. lata 2006 ÷ 2007 - zwiększenie zdolności technologicznych transportu pionowego i przeróbki mechanicznej urobku w kopalni Zofiówka do 17 000 ton/dobę, 01.01 2008 r. - utworzenie Kopalni Zespolonej w wyniku technicznej i organizacyjnej integracji kopalń Borynia i Zofiówka. 2008 rok – rozpoczęcie transportu części urobku z rejonu Borynia do rejonu Zofiówka. 2011 rok – wstrzymanie ciągnienia i przeróbki mechanicznej urobku w rejonie Borynia.

24 Utworzenie Kopalni Zespolonej II etap: lata 2011 ÷ 2012 - wykonanie przekopu łączącego poziom –600 w KWK Jas-Mos z poziomem 900 m w rejonie Zofiówka z zabudową odstawy oraz przygotowanie kopalni Jas-Mos do integracji organizacyjnej z Kopalnią Zespoloną. 2013 r. - włączenie KWK Jas-Mos w strukturę organizacyjną Kopalni Zespolonej wraz z rozpoczęciem transportu części urobku z rejonu Jas-Mos do rejonu Zofiówka. 2016 rok – wstrzymanie ciągnienia i przeróbki mechanicznej urobku w rejonie Jas-Mos. Łączne nakłady na utworzenie Kopalni Zespolonej wyniosą 70,1 mln zł

25 Efekty integracji kopalń JSW S.A. Przeprowadzone analizy studialne wskazują, iż etapowa integracja trzech sąsiadujących kopalń, uwzględniająca wsparcie aspektu technicznego racjonalną strukturą organizacyjną, winna przynieść wymierne efekty ekonomiczne związane z: poprawą efektywności wykorzystania zasobów, w tym poprzez stworzenie możliwości eksploatacji zasobów w filarach ochronnych i granicznych, ograniczeniem kosztów produkcji poprzez dostosowanie zdolności technologicznych poszczególnych ogniw procesu produkcji (w szczególności transportu pionowego i przeróbki mechanicznej urobku ) do malejącej z czasem zdolności wydobywczej, uproszczeniem struktury organizacyjnej, optymalizacją wykorzystania zasobów ludzkich i środków technicznych, rozłożeniem w czasie procesu likwidacji infrastruktury dołowej i powierzchniowej poszczególnych kopalń/rejonów.

26 Lokalizacja kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z zaznaczeniem obszaru Kopalni Zespolonej oraz perspektywicznych złóż rezerwowych

27 Baza zasobowa kopalń JSW S.A. z uwzględnieniem zasobów w polach rezerwowych ( stan na dzień 31.12.2003 r. )

28 Udostępnienie i zagospodarowanie zasobów pól rezerwowych Bzie-Dębina i Pawłowice lata 2005-2006 - realizacja działań formalno-prawnych warunkujących uzyskanie koncesji na eksploatację węgla kamiennego ze złóż rezerwowych. lata 2005-2006 - realizacja działań formalno-prawnych warunkujących uzyskanie koncesji na eksploatację węgla kamiennego ze złóż rezerwowych. 31.12.2006 rok – uzyskanie koncesji na eksploatację zasobów węgla kamiennego w złożach rezerwowych. 31.12.2006 rok – uzyskanie koncesji na eksploatację zasobów węgla kamiennego w złożach rezerwowych. 2007 rok - rozpoczęcie prac związanych z udostępnieniem zasobów węgla w polu rezerwowym Bzie-Dębina – drążenie wyrobisk od strony poziomu 900 m KWK Zofiówka oraz głębienie peryferyjnego szybu wdechowego, materiałowo-zjazdowego na obszarze Bzie-Dębina. 2007 rok - rozpoczęcie prac związanych z udostępnieniem zasobów węgla w polu rezerwowym Bzie-Dębina – drążenie wyrobisk od strony poziomu 900 m KWK Zofiówka oraz głębienie peryferyjnego szybu wdechowego, materiałowo-zjazdowego na obszarze Bzie-Dębina. 2010 rok - rozpoczęcie prac związanych z udostępnieniem zasobów węgla w polu rezerwowym Pawłowice i drążenie wyrobisk od strony poziomu 705 m, 830 m, 1000 m KWK Pniówek. 2010 rok - rozpoczęcie prac związanych z udostępnieniem zasobów węgla w polu rezerwowym Pawłowice i drążenie wyrobisk od strony poziomu 705 m, 830 m, 1000 m KWK Pniówek. 2017 rok – rozpoczęcie eksploatacji zasobów węgla ze złoża Bzie-Dębina w oparciu o infrastrukturę techniczną Kopalni Zespolonej rejon Zofiówka. 2017 rok – rozpoczęcie eksploatacji zasobów węgla ze złoża Bzie-Dębina w oparciu o infrastrukturę techniczną Kopalni Zespolonej rejon Zofiówka. 2018 rok - rozpoczęcie eksploatacji zasobów węgla ze złoża Pawłowice w oparciu o infrastrukturę techniczną KWK Pniówek. 2018 rok - rozpoczęcie eksploatacji zasobów węgla ze złoża Pawłowice w oparciu o infrastrukturę techniczną KWK Pniówek.

29 Szacunkowe nakłady na udostępnienie i eksploatację zasobów w polach rezerwowych Pawłowice i Bzie-Dębina

30 Harmonogram i zakres projektowanych zmian struktury organizacyjnej kopalń Spółki w latach 2004-2020

31 Planowane przekształcenia kapitałowe w ramach JSW S.A. Zasadniczym celem przekształceń jest utworzenie Grupy Węglowo-Koksowej z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. jako spółką dominującą, z uwagi na strategiczną pozycję w sektorze węgla koksowego i koksu. W skład Grupy Węglowo-Koksowej wchodzić będą: - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jako spółka dominująca, - Koksownia Przyjaźń sp. z o.o., - Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A., - Zakłady Koksownicze Wałbrzych S.A. Podmioty te są w dużym stopniu powiązane relacjami handlowymi i kooperacyjnymi z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. Wzmocnienie Grupy nastąpi poprzez udział spółki Polski Koks S.A., zależnej od Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zajmującej się głównie eksportem koksu i węgla koksowego. Prywatyzacja Zgodnie z opracowaną Przez Ministerstwo Skarbu Państwa Strategią prywatyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, po przeprowadzeniu konsolidacji przewiduje się prywatyzację Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w drodze oferty publicznej poprzez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

32 Struktura własnościowa przed działaniami konsolidacyjnymi Docelowa struktura własnościowa po działaniach konsolidacyjnych 100,00% PKP Skarb Państwa Koksownia Przyjaźń Kompania Węglowa Inni KK ZabrzeZK Wałbrzych JSW 36,97% 0,28% 5,09% 46,24% 100,00%11,42% 20,00% KK ZabrzeZK Wałbrzych Koksownia Przyjaźń 100,00% Więcej niż 67% ok. 80,00% Skarb Państwa JSW Pozostali mniej niż 33 % GRUPA WĘGLOWO-KOKSOWA powiązania kapitałowe

33 Rynek węgla koksowego w Polsce w 2004 r. KWK Budryk 4% (830,0 tys.ton) Grupa Węglowo-Koksowa 15% (711,1 tys.ton) Kompania Węglowa 81% (4020 tys. ton) Grupa Węglowo-Koksowa 98% (10600,0 tys.ton) Kompania Węglowa 2% (228,3 tys. ton) typ 35typ 34

34 Rynek koksu w Polsce w 2004 r. Koksownia Mittal Steel Poland 13% (1,313 mln ton) ZK Zdzieszowice 39% (3,939 mln ton) Koksownia Przyjaźń 24% (2,424 mln ton) ZK Zabrze 11% (1,111 mln ton) ZK Wałbrzych 6% (0,606 mln ton) Grupa Węglowo-Koksowa 41% (4,141 mln ton) Mittal Steel Poland 52% (5,252 mln ton) 10,1 mln ton Koksownia Huty Stali Częstochowa 5% (0,505 mln ton) Bo-Carbo 2% (0,202 mln ton)

35 Grupa Węglowo-Koksowa w Europie - udziały rynkowe: koks i węgiel koksowy W zakresie produkcji koksu Grupa Węglowo-Koksowa stanie się jednym z największych producentów w Europie.

36 Grupa Węglowo-Koksowa – cele i korzyści 1.Zwiększenie wartości JSW S.A. przed prywatyzacją. 2.Koordynacja polityki inwestycyjnej w sektorze węgla koksowego i koksu. 3.Uzyskanie efektów synergii w wyniku integracji kapitałowej - efekty rynkowe: między innymi: gwarancja dostaw surowca dla koksowni działających w ramach zintegrowanej grupy, koordynacja polityki handlowej – w szczególności na rynkach eksportowych, - efekty w zakresie organizacji i zarządzania: wspólna strategia w zakresie: planowania i koordynacji produkcji, maksymalizacji eksportu koksu, jako produktu bardziej przetworzonego, kosztem proporcjonalnego ograniczenia eksportu węgla koksowego - efekty w zakresie finansów: ograniczenie dublujących się kosztów, zwiększenie zdolności do pozyskania kapitałów na finansowanie inwestycji.

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jastrzębska Spółka Węglowa Spółka Akcyjna. Charakterystyka Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Rok powstania : 1993 r. Obszar górniczy kopalń: 122 km 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google