Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim Dofinansowano ze środków Funduszu Spójności, Projekt Pomoc Techniczna dla sektora środowiska,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim Dofinansowano ze środków Funduszu Spójności, Projekt Pomoc Techniczna dla sektora środowiska,"— Zapis prezentacji:

1 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim Dofinansowano ze środków Funduszu Spójności, Projekt Pomoc Techniczna dla sektora środowiska, nr referencyjny projektu (CCI) 2002/PL/16/P/PA/013

2 Bielsk Podlaski – podstawowe dane Powierzchnia - 27 km 2 Liczba ludności (wg danych GUS na koniec 2006r.) – 26 714 osób Gęstość zaludnienia – 989 os/km 2 Bielsk Podlaski jest ośrodkiem przemysłu rolno-spożywczego. Największymi zakładami pracy w mieście są zakłady HOOP S.A. Zakłady mięsne NETTER, Mlekowita Sp. zo.o. Na terenie miasta dużą rolę pełnią podmioty o charakterze budowlanym – Budimex Danwood Sp. z o.o, Unibud-BEP Sp. z o.o. POLBUD Sp. z o.o. Unihouse Sp. z o.o., Miasto stanowi lokalny ośrodek usługowo – handlowy. Bielsk Podlaski położony jest na skrzyżowaniu dróg prowadzących do takich miejscowości jak Zambrów, Siemiatycze, Hajnówka i Białystok.

3 Gospodarka wodno-ściekowa - stan aktualny Bielsk Podlaski Rozdzielczy i ogólnospławny system kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 79,6 km Przyłącza kanalizacyjne do budynków o długości ok. 16,2 km, System grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej obsługuje głównie zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz zakłady produkcyjne i instytucje użyteczności publicznej. Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków o potencjalnej przepustowości 6000 m3/d, zmodernizowana w latach 2002-2003 r. W 2007 roku średni przepływ ścieków wynosił Qdśr= 4 751,33 m3/d. Kanalizacja deszczowa na terenie Bielska Podlaskiego zlokalizowana jest głównie w drogach miejskich, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Istniejąca siec wodociągowa w Bielsku Podlaskim posiada łączną długość 147,91 km, Do sieci wodociągowej podłączone jest: – 8 504 szt. gospodarstw domowych, – 225 szt. podmiotów gospodarczych, Miejskie ujęcie wody stanowią dwa ujęcia Norwida i Jagiellońska eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim. Bielsk Podlaski zwodociągowany jest w ok. 94,8%, natomiast stopień skanalizowania wynosi 82%.

4 Analiza potrzeb Istotna dysproporcja pomiędzy stopniem skanalizowania i zwodociągowania: – Aglomeracja Bielsk podlaski zwodociągowana jest w ok. 94,8%, natomiast stopień skanalizowania wynosi 82%. – Oczyszczalnia ścieków wykorzystana jest pod względem zdolności przepustowej w ok. 79,2%. Konieczne jest wykonanie odwodnienia projektowanych jezdni planowanych do wykonania w nieutwardzonych ulicach i połączenia ich z istniejącym systemem kanałów deszczowych oraz odwodnienia terenów utwardzonych przy budynkach mieszkalnych, Ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi - niosą zwykle nawet 5-krotnie wyższe ładunki zanieczyszczeń w porównaniu ze ściekami dopływającymi kanalizacją sanitarną, SUW - stan instalacji jest niezadowalający i wymaga wymiany i modernizacji, Konieczna jest poprawa zasilenia w wodę okolicznych miejscowości.

5 Cele projektu Zapewnienie spełnienia przez aglomerację Bielsk Podlaski wymagań zawartych w odpowiednich dyrektywach UE oraz prawie polskim odnośnie prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej. Wykorzystanie pomocy finansowej Funduszu Spójności w celu stworzenia efektywnych ekonomicznie warunków funkcjonowania systemu gospodarki wodno – ściekowej w rejonie aglomeracji Bielsk Podlaski. Poprawa jakości środowiska naturalnego miasta i okolicznych terenów, stanowiących obszary cenne pod względem walorów przyrodniczych i rekreacyjnych. Poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji Bielsk Podlaski oraz zwiększenie perspektyw rozwoju gospodarczego dzięki poprawie stanu środowiska naturalnego. Podniesienie atrakcyjności miasta Bielsk Podlaski i okolicznych terenów dla mieszkańców oraz przyjezdnych. Stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury technicznej. Poprawa stanu zdrowia publicznego wynikająca z podniesienia jakości wód podziemnych i pośrednio z wzrostu jakości wody pitnej, a także z redukcji skażenia gleb.

6 Wnioskodawca, operator, Beneficjenci projektu Wnioskodawca, operator i Beneficjent końcowy: – Miasto Bielsk Podlaski - Beneficjent – Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z o.o. - Operator Przedmiot działalności Przedsiębiorstwa w zakresie związanym z Projektem: Świadczenie usług w zakresie produkcji i dostawy wody, a także odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, wykonywanie remontów i konserwacji oraz bieżące utrzymanie sieci i urządzeń służących wykonywaniu powyższych usług, wykonywanie inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Pozostali Beneficjenci projektu: – 3 134 mieszkańców aglomeracji Bielsk Podlaski podłączonych do infrastruktury kanalizacyjnej, – turyści odwiedzający obszar oddziaływania projektu, wykorzystujący jego rezultaty okresowo.

7 Opis projektu - rozpatrywane warianty W fazie przedinwestycyjnej przeanalizowano warianty rozwiązania problemów związanych z infrastrukturą ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim z podziałem na poszczególne zadania. Wybór wariantów do analizy dotyczył głównych aspektów realizacji projektu takich jak: – lokalizacja obiektów budowlanych, – zakres projektu (budowa nowych obiektów lub modernizacja istniejących), – technologia przyjętych rozwiązań. Analiza wariantów dotyczyła projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Jako metodę wyboru optymalnego wariantu przyjęto analizę DGC (dynamicznego kosztu jednostkowego) jako metodę odpowiednią w przypadku projektów środowiskowych, w których możliwa jest kwantyfikacja rezultatów, a miarą rezultatu są efekty środowiskowe.

8 Opis projektu - wybrana opcja Koszty inwestycyjne – wariant nr 1 (inwestycyjny): 6 768 204,78 PLN netto – Wariant nr 2 (alternatywny): 7 048 204,78 PLN netto Zdyskontowany efekt ekologiczny taki sam dla obu rozpatrywanych wariantów: 2.513.547 m 3 Zdyskontowane koszty całkowite: – Wariant inwestycyjny: 17 017 778 PLN, – Wariant alternatywny: 17 733 714 PLN. Wartość wskaźnika DGC: – Wariant inwestycyjny: 6,77 PLN/m 3, – Wariant alternatywny: 7,06 PLN/m 3. Na podstawie analizy DGC, wariant wybrany do realizacji charakteryzuje się mniejszym jednostkowym kosztem osiągnięcia efektu ekologicznego.

9 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

10 Koszty inwestycyjne oraz źródła finansowania projektu Projekt będzie finansowany z dwóch rodzajów źródeł: – własne środki Beneficjenta, tj. Miasta Bielsk Podlaski wynoszą 6 701 555,00 PLN brutto (VAT jest kosztem kwalifikowanym dla Beneficjenta) – dotacja z Funduszu Spójności - 58,75 %. Struktura finansowania oraz wielkość kosztów całkowitych przedstawia poniższa tabela:

11 Analiza finansowo-ekonomiczna Analiza finansowa Projekt bez uwzględnienia dotacji generuje ujemne przepływy finansowe, a jego wewnętrzna stopa zwrotu jest wartością ujemną. Projekt z uwzględnieniem dotacji charakteryzuje się dodatnią wartością FRR (5,30%), natomiast przy przyjętej stopie dyskonta (8%) aktualna wartość przepływów pieniężnych przyjmuje wartość ujemną (-1 673 494 PLN). Ze względu na generowany dochód netto, efektywna stopa dofinansowania wyniesie 58,75%. Analiza przepływów finansowych pokazuje, że Podmiot z Projektem UE charakteryzuje się stabilnością finansową w całym okresie analizy. Analiza ekonomiczna Analizując projekt uzyskano dodatnią wartość ENPV wynoszącą 6 776 056 PLN, świadczącą o tym, że inwestycja generuje korzyści społeczno – ekonomiczne prowadzące do wzrostu dobrobytu społeczeństwa. Powyższa sytuacja jest również potwierdzona przez wartość ERR, która jest wyższa od zakładanej stopy dyskonta (8%) wynosi 16,34%. Z ekonomicznego punktu widzenia realizacja projektu przyczyni się do wystąpienia korzyści społeczno – ekonomicznych wynikających przede wszystkim ze zmniejszenia opłat za odbiór i oczyszczanie ścieków oraz powstawania nowych miejsc pracy.

12 Analiza oddziaływania na środowisko Zarówno w świetle przepisów prawa polskiego jak i UE inwestycja w proponowanym zakresie należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu może być wymagane (tzw. II grupa przedsięwzięć). Należy w trybie pilnym podjąć działania rozpoczynające procedurę ws. OOŚ dla ul. Szkolnej. Na obecnym etapie analizy, nie proponuje się dodatkowych działań w zakresie ochrony środowiska. Jednakże nie można wykluczyć, iż wymagane postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wykaże konieczność przeprowadzenia dodatkowych działań (np. specjalnego monitoringu środowiska). Inwestycja zaplanowana jest na terenie zagospodarowanym i przekształconym antropogenicznie Przy zastosowaniu przepisów branżowych oraz przepisów BHP realizacja przedsięwzięcia nie powinna stanowić zagrożenia dla środowiska i ludzi zarówno na etapie jego budowy, jak i podczas eksploatacji oraz likwidacji. Prawidłowo prowadzone prace budowlane pod stałym nadzorem budowlanym przy użyciu odpowiedniego sprzętu sprawnego technicznie nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. W trakcie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia oddziaływanie w zakresie wpływu na stan czystości powietrza związane będzie głównie z pracą maszyn budowlanych oraz transportem materiałów i urządzeń dostarczanych na plac budowy.

13 Zarządzanie projektem 1. W związku z planowaną inwestycją Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim nie planuje się żadnych znaczących zmian w strukturze organizacyjnej systemu. Zarówno właścicielem jak i operatorem majątku powstałego w ramach projektu będzie Miasto Bielsk Podlaski. 2. Struktura Jednostki Realizującej Projekt (JRP): Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) Koordynator JRPZespół Konsultantów Wewnętrznych Zespół Konsultantów Zewnętrznych Zespół ds. technicznych Zespół ds. rozliczeń finansowo – księgowych Zespół administracyjno – organizacyjny

14 Zarządzanie projektem Miasto Bielsk Podlaski Zakład budżetowy BENEFICJENT OPERATOR Referat Gospodarki Komunalnej, Handlu i Rolnictwa Utworzenie Przekazanie istniejącego oraz powstałego w wyniku realizacji Projektu FS majątku do eksploatacji

15 Zakładane efekty i oddziaływania projektu - podsumowanie 6,84 km nowej kanalizacji sanitarnej. 3,64 km nowej sieci kanalizacji deszczowej. 3 134 mieszkańców podłączonych do infrastruktury kanalizacyjnej. Zmniejszenie opłat dla odbiorców indywidualnych za odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych – łącznie ok. 7,5 mln PLN (wartość zdyskontowana na przestrzeni 26 – letniego okresu objętego analizą). Efekt ekologiczny w postaci 2,5 mln metrów sześciennych oczyszczonych ścieków w okresie 30 lat, dając istotne korzyści w postaci znacząco zmniejszonego ładunku zanieczyszczeń przedostających się do gleb i wód podziemnych.

16 www.mottmac.com


Pobierz ppt "Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w Bielsku Podlaskim Dofinansowano ze środków Funduszu Spójności, Projekt Pomoc Techniczna dla sektora środowiska,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google