Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czyli demokracja w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czyli demokracja w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Czyli demokracja w szkole
Samorząd Czyli demokracja w szkole

2 Czym jest samorząd ? Pojęcie samorządu wywodzi się z niem: Selbstverwaltung, (samodzielny zarząd, samorząd), używanego dla określenia lokalnej administracji publicznej nie sprawowanej przez państwo. Znanym teoretykiem samorządu w nauce niemieckiej był XIX - wieczny uczony Rudolf von Gneist. Samorząd z prawno-administracyjnego punktu widzenia oznacza powierzenie przez państwo realizacji różnego rodzaju zadań z zakresu administracji publicznej zrzeszeniom osób, których dotyczą skutki wykonywania tych zadań.

3 Czym jest samorząd ?

4 Czym Jest samorząd dla szkoły ?
Reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

5 Czym jest samorząd dla szkoły ?
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

6 Czym jest samorząd dla szkoły ?
Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

7 Skład samorządu uczniowskiego
Przemyślany podział zadań i funkcji między członków samorządu jest ważny z kilku powodów: pomaga włączyć i zmotywować do działań większą liczbę uczniów, usprawnia przepływ informacji w szkole, pozwala dostosować działania, tak by odpowiadały na potrzeby i zainteresowania uczniów, sprzyja kontynuacji pracy samorządu mimo zmieniających się co roku władz. Stali członkowie zarządu Zastępca Przewodniczący Skarbnik

8 Przewodniczący kieruje pracą zarządu SU,
reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji, przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU, zwołuje i przewodniczy wspólnym zebraniom zarządu SU z radą samorządów klasowych oraz z przedstawicielami innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń działających w szkole

9 Zastępca zastępuje przewodniczącego w czasie nieobecności,
pomaga przewodniczącemu w pełnieniu jego obowiązków, przejmując odpowiedzialność za wykonywanie części zadań, na przykład: sprawować funkcję rzecznika prasowego zarządu: informować innych uczniów o działaniach zarządu i ustaleniach podjętych na zebraniach, przed zebraniami gromadzić wnioski i pomysły od innych uczestników, stanowić funkcję przewodniczącego rady samorządów klasowych (patrz niżej).

10 Skarbnik gromadzi środki finansowe oraz rachunki,
corocznie przestawia sprawozdanie finansowe dyrekcji, zarządowi SU oraz radzie samorządów klasowych.

11 Stali członkowie zarządu
kierują pracą wybranych przez siebie sekcji, dbają o angażowanie w jej działania jak największej liczby uczniów, uczestniczą aktywnie w pracach i zebraniach zarządu SU, rady samorządów klasowych oraz przedstawicieli innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń, działających w szkole, współtworzą program pracy sekcji, inicjują działania prowadzone w jej ramach.

12 Skład Samorządu Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty uczniowie mają prawo do ustalenia struktury samorządu i decydowania o tym, jakich instytucji potrzebuje szkoła. Wszystkie powołane sekcje czy komisje powinny funkcjonować w oparciu o demokratyczne zasady - warto zapewnić wszystkim uczniom możliwość angażowania się w szkolne i lokalne przedsięwzięcia. Dobra organizacja pracy samorządu uczniowskiego nierzadko decyduje o jego sukcesie – warto zatem dzielić zadania nie tylko między członków zarządu, ale również aktywizować do działania samorządy klasowe lub proponować współpracę innym mniej lub bardziej formalnym grupom uczniów działających w szkole Zanim zaczniecie jakiekolwiek działanie w swojej szkole – zapytajcie o zgodę dyrekcji. Dzięki temu unikniecie niepotrzebnych problemów, takich jak konflikt z nauczycielami czy innymi pracownikami szkoły. Przychylność dyrekcji dla waszych działań ułatwi wam również pozyskanie innych sojuszników Na sukces samorządu uczniowskiego pracuje cała szkoła: zarząd, przedstawiciele samorządów klasowych, członkowie różnych grup i kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń i innych organizacji. Gdy od początku wszyscy uczniowie będą maksymalnie zaangażowani w działania samorządu uczniowskiego, nawet nie zauważycie kiedy nadejdą kolejne, wielkie sukcesy.

13 Wybory Wszyscy nie mogą zawsze odpowiadać za wszystko. Aby uniknąć chaosu, wymyślono wybory. Trudną do określenia jest decyzja, kto wybory powinien organizować – dyrekcja, nauczyciele czy ustępujący zarząd? Wcześniej przekonaliśmy was, że samorząd uczniowski tworzą uczniowie i to oni powinni nim zarządzać. Także wybory zarządu SU powinni więc zorganizować sami uczniowie. Głosowanie do samorządu uczniowskiego powinno odbywać się w budynku danej szkoły. Piecze nad głosowaniem powinny trzymać specjalne osoby, które zostały wyznaczone do tego celu. Osoby pilnujące przebiegu głosowania nie powinny brać w nim udziału. Osoby kandydujące mają prawo do kampanii wyborczej. Jednak surowo zabrania się przekupywania osób głosujących. Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu tego prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej. Do głosowania przystępują wszyscy uczniowie znajdujący się w danym dniu w szkole. Głosowanie trwa jeden dzień i jest ściśle tajne. Głosowanie jest anonimowe. W przypadku sfałszowania wyników głosowanie należy unieważnić i przeprowadzić następne. Głosowanie powinno trwać maksymalnie trzy godziny, aby było wiarygodne. Karty z oddanymi głosami wrzuca się do specjalnej urny, która jest zapieczętowana i można ją otworzyć komisyjnie, gdy wszyscy uczniowie oddadzą swój głos. Sprawdzanie liczby głosów dokonuje komisja wyborcza. Błędne głosy nie są liczone. Liczenie głosów powinno trwać nie dłużej niż cztery dni. Oficjalne wyniki są wywieszane na tablicy informacyjne w szkole. Wybory najlepiej zorganizować na początku roku szkolnego – uczniowie po wakacjach są pełni sił i mają więcej energii do działania – warto to wykorzystać. Dzięki nim uczniowie mogą powołać zarząd samorządu uczniowskiego, który w ich imieniu podejmować będzie wszelkie bieżące decyzje i będzie odpowiedzialny za koordynację działań ogólnoszkolnych. Aby zarząd właściwie spełniał swoją funkcję, powinien pochodzić z powszechnych i bezpośrednich wyborów – tylko wtedy będzie miał wsparcie całej społeczności szkolnej i zaufanie uczniów.

14 Jakie są cele i obowiązki samorządu ucznioowskiego?
odpowiada za koordynowanie działań uczniów, reprezentuje interesy uczniów przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców, informuje innych o bieżącej działalności samorządu, składa się z wybranych w demokratycznych wyborach przedstawicieli wszystkich uczniów szkoły, tworzy program pracy samorządu, który powinien wynikać z dokonanej na początku roku analizy potrzeb uczniów i sytuacji w szkole, inicjuje współpracę z przedstawicielami samorządów klasowych oraz przedstawicielami innych grup, kół zainteresowań, klubów, stowarzyszeń działających w szkole, inicjuje działania rozwijające pasje i zainteresowania uczniów oraz wykorzystujące ich potencjał twórczy, umiejętności i talenty, sprawuje opiekę nad kroniką szkoły, gablotami, gazetkami ściennymi (z możliwością przekazania tego zadania na innych uczniów, klasę, grupę), zbiera i archiwizuje bieżącą dokumentację SU, zapewnia ciągłość trwania pracy samorządu, dbając o odpowiednie „przeszkolenie” i przygotowanie do pracy swoich następców.

15 Prawa samorządu uczniowskiego


Pobierz ppt "Czyli demokracja w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google