Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SAMORZĄD SZKOLNY W PIGUŁCE..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SAMORZĄD SZKOLNY W PIGUŁCE.."— Zapis prezentacji:

1 SAMORZĄD SZKOLNY W PIGUŁCE.

2 Co to jest samorząd uczniowski?
Samorząd uczniowski jest to jeden z organów szkoły (pozostałymi organami są: dyrektor, rada pedagogiczna i rada szkoły), organizacja uczniów danej szkoły, obejmująca całą społeczność uczniowską, niezależna od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii oraz ugrupowań politycznych. Prekursorami samorządności uczniowskiej w Polsce byli: Janusz Korczak, Władysław Przanowski, Aleksander Kamiński.

3 Powołanie samorządu. Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach wybierają swoich przedstawicieli zasiadających w organach samorządu uczniowskiego.

4 Samorząd jako organizacja demokratyczna.
Zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów muszą zostać ustalone w regulaminie samorządu uczniowskiego, który jest uchwalany przez uczniów w powszechnym, równym i tajnym głosowaniu. Samorząd powinien być organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany powinni wybierać swoich przedstawicieli według przyjętych przez ogół uczniów procedur.

5 Czym się zajmuje samorząd uczniowski?
Organy samorządu uczniowskiego powinny reprezentować interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Członkowie samorządu mają prawo i powinni rozwiązywać realne problemy uczniów i podejmować realne decyzje, a tym samym mieć wpływ na życie szkoły, współdecydować o sprawach jej dotyczących. Decyzje dotyczące zakresu działań samorządu w danej szkole i planu tych działań powinny należeć do uczniów.

6 Samorząd i jego głos. Samorząd ma prawo oczekiwać od szkoły wsparcia dla swojej działalności. Rolę doradcy spełnia opiekun samorządu, wybrany przez uczniów spośród nauczycieli danej szkoły. Choć samorząd nie ma realnych uprawnień, prawo nakazuje władzom szkoły zasięgnięcie jego opinii w pewnych sprawach, takich jak np. skreślenie ucznia z listy uczniów, program wychowawczy szkoły, program profilaktyki, ocena pracy nauczyciela (tylko na wniosek dyrektora szkoły), średnia ocen uprawniająca uczniów do otrzymania stypendium za wyniki w nauce, wprowadzenie w szkole jednolitego stroju dla uczniów lub rezygnacja z niego.

7 Plan pracy naszego Samorządu Uczniowskiego
1. Podnoszenie poziomu nauczania poszczególnych klas: Przygotowanie gazetki szkolnej: „Najlepsi uczniowie i najlepsze klasy”. Typowanie i opiniowanie uczniów do nagrody Premiera. Typowanie i opiniowanie wybitnie uzdolnionych uczniów do nagrody Starosty Ostródzkiego.

8 2. Propagowanie idei ochrony środowiska:
Udział młodzieży w akcji „Sprzątanie Świata”. Sprzątanie i dbanie o estetyczny wygląd otoczenia szkoły- malowanie, sprzątanie terenu szkoły dookoła szkoły, wyznaczenie poszczególnym klasom miejsc do sprzątania. Zorganizowanie konkursu na „Najładniejszy wystrój sali lekcyjnej”.

9 3. Uczestnictwo w kulturze, rozwijanie samorządnej działalności uczniów:
Organizowanie i prowadzenie dyżurów w holu, szatni. Losowanie i wywieszanie „szczęśliwych numerków”. Utworzenie Kodeksu Etycznego naszej szkoły dla uczniów, nauczycieli i pracowników administracji. Pomoc i udział w organizowaniu imprez szkolnych promujących szkołę.

10 Organizowanie audycji tematycznych i okazjonalnych w szkolnym radiowęźle.
Akcje charytatywne- w miarę potrzeb- Góra Grosza, zbiórka odzieży dla dzieci z Domów Dziecka i osób starszych z Domów Pomocy Społecznej. Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

11 Organizowanie wyjść do muzeum, na wystawy Świąteczne i okazjonalne strojenie holu.
PZU- umowa, zbiórka pieniędzy od poszczególnych klas, rozlicznie. Kontakt z radą pedagogiczną. Przygotowywanie i przeprowadzanie różnego typu ankiet szkolnych.

12 Przygotowanie tygodnia walki z AIDS.
Współtworzenie strony internetowej naszej szkoły. Udział w posiedzeniach i obradach w Wojewódzkim Parlamencie Młodzieży. Udział młodzieży w różnego typu debatach na temat uzależnień młodzieży, możliwości spędzenia wolnego czasu.

13 Obecność Pocztu Sztandarowego na wszelkiego rodzaju uroczystościach szkolnych i miejskich.
Prowadzenie kroniki szkolnej. Przeprowadzenie i zorganizowanie akcji „Szklanka mleka”. Współpraca z młodzieżą z ZSZ im. S. Staszica. Wymiana doświadczeń. Prowadzenie akcji „ Adopcja na odległość”.

14 Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych:
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Dzień Edukacji Narodowej. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Wróżby Andrzejkowe. Dyskoteki szkolne. Dzień Chłopaka Mikołajki. Walentynki. Dzień Kobiet. Pierwszy Dzień Wiosny. Pożegnanie klas maturalnych. Dzień szkoły. Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

15 KONIEC. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.


Pobierz ppt "SAMORZĄD SZKOLNY W PIGUŁCE.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google