Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE cz. I - wprowadzająca autor: Anna Ober Na podstawie dokumentów: NPR przyjęty przez RM 14 stycznia 2003, skorygowany zgodnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE cz. I - wprowadzająca autor: Anna Ober Na podstawie dokumentów: NPR przyjęty przez RM 14 stycznia 2003, skorygowany zgodnie."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE cz. I - wprowadzająca autor: Anna Ober Na podstawie dokumentów: NPR przyjęty przez RM 14 stycznia 2003, skorygowany zgodnie z decyzją RM z dnia 11 lutego 2003; SPO WKG – uzupełnienie programu wersja 3 z dnia 13 maja 2003; SPO RZL z lutego 2003; ZPORR w wersji zaakceptowanej przez KIE 14 lutego 2003; ZPORR – uzupełnienie programu z dnia 6 maja 2003 Anna Ober

2 Czym są Fundusze Strukturalne? Instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej mającej na celu wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej Obecnie Fundusze Strukturalne nakierowane są na następujące cele: Cel 1 – promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju Cel 2 – wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji regionów przeżywających strukturalne trudności Cel 3 – wspieranie adaptacji i modernizacji polityki i systemów edukacji, szkolenia oraz zatrudnienia Anna Ober

3 Fundusze Strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) Europejski Fundusz Społeczny (ESF) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) w sekcji orientacji Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIFG) Cel 1 – promocja rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów opóźnionych w rozwoju – jest realizowany przez: Anna Ober

4 Procedura korzystania z pomocy Funduszy Strukturalnych Każde państwo członkowskie przedstawia Komisji Europejskiej plany rozwojowe, Polska przedstawiła Narodowy Plan Rozwoju Przyjęty przez Radę Ministrów 14 stycznia 2003, skorygowany zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 Strategiczny, średniookresowy dokument planistyczny, który scala na poziomie krajowym horyzontalne, sektorowe i regionalne działania interwencyjne państwa. Określa najważniejsze działania strukturalne, które Polska zamierza uruchomić w latach 2004-2006 przy wykorzystaniu środków pomocowych UE działania finansowane ze środków polskich działania finansowane ze środków UE Anna Ober

5 Narodowy Plan Rozwoju (NPR)Podstawy Wsparcia Wspólnoty (CSF) Dokument określający kierunki i wysokość wsparcia ze strony Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności kilka słów o Narodowym Planie Rozwoju... Celem strategicznym NPR jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia i poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym 197 str. pełny 12 str. stresz. Anna Ober

6 SPO Wzrost konkurencyjności gospodarki (MGPiPS SPO Rozwój zasobów ludzkich (MGPiPS SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich (MRiRW) SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb (MRiRW) SPO Transport – Gospodarka morska (MI) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (MGPiPS) PO Pomoc techniczna (MGPiPS) UZUPEŁNIENIA PROGRAMU (dla każdego z programów operacyjnych) Projekty Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego Polityka strukturalna w sektorze rybołówstwa Inne krajowe dokumenty strategiczne takie, jak np. Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Narodowa Strategia Zatrudnienia i Zasobów Ludzkich Narodowa Strategia Ochrony Środowiska Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA Strategia Rozwoju Regionalnego Województwa Narodowa Strategia Rozwoju Transportu Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Strategia Gospodarcza Rządu Przedsiębiorczość – Rozwój - Praca Dokumenty opisujące cele, priorytety i działania na lata 2004-2006 Programy Operacyjne INTERREG (MGPiPS) Programy Operacyjne EQUAL (MGPiPS) Ochrona Środowiska Transport Fundusz Spójności (MGPiPS) Inicjatywy Wspólnoty Strategia Funduszu Spójności Projekty Podstawy Wsparcia Wspólnoty (MGPiPS) NARODOWY PLAN ROZWOJU Anna Ober

7 1. Wspieranie konkurencyjności sektora przemysłu i usług Priorytety Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 priorytet y sposób wdrażania 2. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 3. Tworzenie warunków dla zwiększania poziomu inwestycji, promowanie zrównoważonego rozwoju i spójności przestrzennej 4. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie 5. Zwiększenie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów 1. Wspieranie konkurencyjności sektora przemysłu i usług 2. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 5. Zwiększenie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów Podstawy Wsparcia Wspólnoty odpowiednio SPO i ZPORR Programy krajowe Fundusz Spójności – cz. Transportowa i ochrony środowiska Inicjatywy Wspólnotowe - EQUAL Inicjatywy Wspólnotowe -INTERREG Anna Ober

8 Podstawy Wsparcia Wspólnoty odpowiednio SPO i ZPORR Anna Ober

9 Podstawy Wsparcia Wspólnoty odpowiednio SPO i ZPORR SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb SPO Transport – Gospodarka Morska Program Operacyjny – Pomoc Techniczna SPO Wzrost Konkurencyjności GospodarkiSPO Rozwój Zasobów LudzkichZintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) 1. Wspieranie konkurencyjności sektora przemysłu i usług 2. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia 5.Zwiększenie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów Anna Ober

10 Kto przygotowuje programy? SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z samorządami województw http://www.silesia-region.pl/fundusze.php?kat=8&katrodzic=0 Anna Ober

11 Jak można skorzystać? Złożenie projektu jako beneficjent Złożenie projektu jako wykonawca/ współwykonawca Wystąpienie jako wykonawca/ podwykonawca Uwaga! Kontakt przez różne instytucje: MGPiPS MNiI Urzędy Marszałkowskie PARP i RIFy Anna Ober

12 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI Anna Ober

13 SPO Wzrost Konkurencyjności Gospodarki Cel: Poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki funkcjonującej w warunkach otwartego rynku dwa priorytet y Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności z wykorzystaniem instytucji otoczenia biznesu Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na Jednolitym Rynku Europejskim na podstawie dokumentu z dnia 13 maja 2003 Anna Ober

14 Działania, które mogą być realizowane w ramach priorytetu 1. 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką 1.5. Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line 1.2. Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Anna Ober

15 Działania, które mogą być realizowane w ramach priorytetu 2. 2.1. Wzrost konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez doradztwo 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw 2.3. Wzrost konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez inwestycje 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Anna Ober

16 1.1. Wzmocnienie instytucji wspierających działalność przedsiębiorstw Uwaga! Instytucja wdrażająca: PARP Poddziałanie 1.1.1. Projekty wsparcia sieci instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie 1.1.2. Projekty wsparcia instytucji otoczenia biznesu Poddziałanie 1.1.3. Studia i ekspertyzy związane z działaniem Anna Ober

17 Poddziałanie 1.1.1. Projekty wsparcia sieci instytucji otoczenia biznesu Jakie projekty mogą być realizowane? Projekty poprawiające ofertę sieci instytucji świadczących usługi dla przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Wspierane będą projekty polegające m.in. na: - przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych usług dla przedsiębiorców; projekty związane z poprawą istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw; projekty związane z tworzeniem i utrzymaniem standardów świadczenia usług dla przedsiębiorców poprzez sieci instytucji wspierania biznesu oraz standardów funkcjonowania instytucji należących do sieci Projekty służące powstawaniu ponadregionalnych sieci instytucji wspierania biznesu. Projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania sieci instytucji wspierania biznesu o charakterze ponadregionalnym Projekty o charakterze ponadregionalnym realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami wspierania biznesu; Projekty związane z działalnością promocyjną sieci instytucji otoczenia biznesu. Anna Ober

18 Jakie projekty mogą być realizowane? Projekty zgłaszane przez instytucje wspierania biznesu, świadczące usługi wyspecjalizowane o charakterze ponadregionalnym. Wspierane będą m.in. projekty polegające na: - przygotowaniu i wdrożeniu pakietów nowych usług dla przedsiębiorców, - projekty związane z poprawą istniejącej oferty usługowej dla przedsiębiorstw. Projekty o charakterze ponadregionalnym, realizowane we współpracy z zagranicznymi instytucjami wspierania biznesu (rozszerzenie poprzedniego punktu). Projekty inwestycyjne niezbędne dla właściwego funkcjonowania instytucji wspierania biznesu świadczących usługi wyspecjalizowane o charakterze ponadregionalnym, m.in.: - zakup wyposażenia poprawiającego świadczenie realizowanych usług lub umożliwiającego świadczenie nowych usług; dostosowanie pomieszczeń w celu poprawy świadczenia istniejących lub nowych usług dla przedsiębiorców Poddziałanie 1.1.2. Projekty wsparcia instytucji otoczenia biznesu Anna Ober

19 Projekty związane z działalnością promocyjną instytucji wspierających przedsiębiorstwa, dotyczące m.in.: - Organizowania konferencji i seminariów; tworzenia i utrzymywania stron internetowych; przygotowywania, wydawania i dystrybucji materiałów promocyjnych, w tym publikacji. Projekty dotyczące budowy i/lub rozwoju baz danych w zakresie najlepszych dostępnych technik Poddziałanie 1.1.3. Studia i ekspertyzy związane z działaniem W ramach poddziałania opracowywane będą studia i ekspertyzy związane m.in. z określaniem zapotrzebowania na określone typy i zakres usług dla przedsiębiorstw w układzie przedmiotowym i terytorialnym. Prowadzone będą także badania sposobu dotarcia do klientów w celu opracowania najwłaściwszych akcji promocyjnych, a także badania potrzeb konsultantów w zakresie podnoszenia ich wiedzy i dopasowywania kompetencji do oczekiwań przedsiębiorców. Anna Ober

20 Kto jest ostatecznym odbiorcą pomocy świadczonej w ramach działania 1.1. ? Krajowy System Usług dla MŚP oraz podmioty działające w ramach systemu; Inne sieci instytucji wspierających rozwój badań, technologii, innowacji, w tym Krajowa Sieć Innowacji oraz podmioty działające w ramach tej sieci, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Ośrodki Przekazu Innowacji, sieć Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Europejskich; Organizacje pozarządowe działające na rzecz przedsiębiorców: ośrodki wspierania biznesu, ośrodki informacji gospodarczej, fundusze poręczeń kredytowych i pożyczkowych, inkubatory przedsiębiorczości, agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki innowacji i technologii, placówki naukowo-badawcze itd. Organizacje samorządu gospodarczego (izby gospodarcze i przemysłowe, izby rzemieślnicze); Fundacje, stowarzyszenia, kluby oraz inne organizacje przedsiębiorców i pracodawców. Anna Ober

21 1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Poddziałanie 1.3.1. Projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury parków przemysłowych Poddziałanie 1.3.2. Projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury parków naukowo-technologicznych Poddziałanie 1.3.3. Projekty inwestycyjne w zakresie budowy inkubatorów technologicznych lub remontu pomieszczeń oraz wyposażenia inkubatorów technologicznych (w tym akademickich), w tym na terenie parków naukowo-technologicznych Poddziałanie 1.3.4. Projekty doradcze w zakresie: przygotowania studiów wykonalności, biznes planów oraz ocen oddziaływania na środowisko dla parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych; wspomagania zarządzania i funkcjonowania dla organizacji zarządzających parkami przemysłowymi, parkami naukowo- technologicznymi i inkubatorami technologii. Instytucja wdrażająca: Agencja Rozwoju Przemysłu - ARP Anna Ober

22 Poddziałanie 1.3.2. Projekty inwestycyjne w zakresie tworzenia i rozwoju infrastruktury parków naukowo-technologicznych Wspierane będą inicjatywy podejmowane w ośrodkach, które potrafią wykazać osiągnięcie masy krytycznej niezbędnej dla funkcjonowania parku naukowo- technologicznego. Elementami wskazującymi na osiągnięcie masy krytycznej są: - duży potencjał instytucji naukowo-badawczych i szkół wyższych w otoczeniu projektowanego lub rozwijanego parku naukowo-technologicznego, w szczególności wspierane będą inicjatywy tworzone lub rozwijane we współpracy z Centrami Zaawansowanych Technologii, - koncentracja na wybranych dziedzinach z obszaru zaawansowanych technologii, wymienionych w SPO WKG jako priorytetowe z punktu widzenia polskiej gospodarki (np. biotechnologia, nowe materiały, technologie informacyjne, optoelektronika itd.) - silne partnerstwo pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi, szkołami wyższymi, samorządowymi władzami regionalnymi lub lokalnymi i innymi podmiotami zaangażowanymi w inicjatywę parku wyrażone uwzględnieniem w odpowiedniej strategii rozwoju regionu - zainteresowanie środowisk gospodarczych, szczególnie w branżach priorytetowych (SPO WKG) Anna Ober

23 Poddziałanie 1.3.3. Projekty inwestycyjne w zakresie budowy inkubatorów technologicznych lub remontu pomieszczeń oraz wyposażenia inkubatorów technologicznych Wspierane będą projekty tworzenia bądź rozwoju inkubatorów: - organizowanych przez szkoły wyższe lub instytuty badawcze, w szczególności tworzone lub rozwijane w wyniku porozumienia kilku wymienionych jednostek - organizowanych przez wymienione instytucje naukowo-badawcze w porozumieniu i przy współpracy samorządów regionalnych i lokalnych lub przedsiębiorstw - organizowanych przez parki naukowo-technologiczne lub Centra Zaawansowanych Technologii Anna Ober

24 1.4. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką Poddziałanie 1.4.1. Projekty badawcze realizowane przez CZT Poddziałanie 1.4.2. Projekty inwestycyjne w zakresie budowy i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów centrów zaawansowanych technologii działających w priorytetowych z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki dziedzinach Poddziałanie 1.4.3. Projekty inwestycyjne w zakresie budowy i wyposażenia specjalistycznych laboratoriów centrów doskonałości, centrów kompetencji działających w priorytetowych z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki dziedzinach Poddziałanie 1.4.4. Projekty inwestycyjne w zakresie modernizacji i wyposażenia laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw Anna Ober

25 Poddziałanie 1.4.5. Projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne prowadzone przez przedsiębiorstwa lubgrupy przedsiębiorstw we współpracy z instytucjami prowadzącymi działalnośc naukowo-badawczą Poddziałanie 1.4.6. Projekty badawcze w zakresie monitorowania i prognozowania rozwoju technologii, foresight nauki i techniki W ramach działania 1.4. wspierane będą: Centra Zaawansowanych Technologii (CZT) Centra Doskonałości lub Centra Kompetencji Jednostki naukowo-badawcze Przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw r ealizujące prace B+R Projekty badawcze budowy strategii rozwoju gosp. Anna Ober

26 Centra Zaawansowanych Technologii (CZT) CZT tworzone będą przez integrację najlepszych (pod względem naukowym i innowacyjnym ) placówek i/lub zespołów badawczych posiadających wspólny program badawczy, wspólną strukturę zarządzania i pracujących w dziedzinach priorytetowych dla polskiej gospodarki. CZT powinny mieć charakter konsorcjum. CZT będą funkcjonowały w ścisłej współpracy z gospodarką tzn. z dużą liczbą przedsiębiorstw i innych odbiorców końcowych np. branżowymi lub regionalnymi izbami gospodarczymi, służbą zdrowia itd. Wspierane będą CZT działające w obszarach priorytetowych CZT będą się mogły ubiegać o dofinansowanie: -I-Infrastruktury badawczej w postaci budowy lub modernizacji laboratoriów oraz wyposażenia laboratoriów badawczych, -P-Projektów badawczych w postaci wieloletnich programów obejmujących skoordynowane działania wszystkich partnerów CZT w celu osiągnięcia konkretnych wyników badawczych, zwłaszcza o istotnym znaczeniu gospodarczym, zawierającego szczegółowy plan wykorzystania tych wyników w praktyce gospodarczej i spodziewanych efektów finansowych z tym związanych Anna Ober

27 Centra Doskonałości lub Centra Kompetencji Badania naukowe i rozwój najnowocześniejszych technologii będą się koncentrować w kilku priorytetowych obszarach wskazanych przez SPO WKG, wokół jednostek reprezentujących najwyższy poziom naukowy i techniczny, wyselekcjonowanych jako Centra Doskonałości lub Centra Kompetencji. CD/CK musi współpracować z siecią badawczo-technologiczną i prowadzić badania na rzecz przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem nowych rozwiązań technologicznych CD/CK będą się mogły ubiegać o dofinansowanie: -I-Infrastruktury badawczej w postaci budowy lub modernizacji laboratoriów oraz wyposażenia laboratoriów badawczych. Co to są obszary priorytetowe wskazane przez SPO WKG? 1.) Inżynieria oprogramowania; sieci inteligencji otoczenia (ambient intelligence); optoelektronika 2.) Nowe materiały i technologie; nanotechnologie; projektowanie systemów specjalizowanych 3.) Biotechnologia; bioinżynieria; postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska; nowe wyroby i techniki medyczne 4.) Techniki obliczeniowe; synteza specjalnych związków chemicznych; fizyka ciała stałego Anna Ober

28 Jednostki naukowo-badawcze Jednostki naukowo-badawcze lub przedsiębiorstwa prowadzące laboratoria świadczące specjalistyczne usługi techniczne na rzecz gospodarki, a zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw Wsparcie będzie obejmowało: -I-Inwestycje w infrastrukturę laboratoriów świadczących dla przedsiębiorstw usługi specjalistyczne o udokumentowanym popycie rynkowym i w obszarach wskazanych przez SPO WKG jako priorytetowe dla rozwoju gospodarki; preferowane będą projekty podejmowane w następujących sektorach: 1.) Wysokiej i średniej techniki, przede wszystkim mikroelektronicznym, informatycznym i teletechnicznym 2.) W tradycyjnych branżach przemysłu, które mają szanse na opłacalny eksport i mogą stać się konkurencyjne w przyszłości (np. przemysł hutniczy, zwłaszcza metali nieżelaznych, okrętowy, ciężki przemysł maszynowy, ciężka chemia, miedziowy, lekki, spożywczy) Anna Ober

29 3.) Dotyczących przemysłów o wysokim tempie wzrostu popytu rynkowego, do których należą wyroby i techniki medyczne, wyroby i usługi służące wykorzystaniu czasu wolengo od pracy oraz wyroby i usługi ochrony środowiska 4.) Projekty o potencjalnej specjalizacji eksportowej (np. z przemysłu meblarskiego i samochodowego oraz innych przemysłów, które mają szanse wejścia ze swoimi wyrobami do międzynarodowych sieci dystrybucyjnych) - Inwestycje w infrastrukturę laboratoriów certyfikowanych i laboratoriów ubiegających się o certyfikację posiadających charakter sieciowy i branżowy

30 Przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw realizujące prace B+R Wsparcie przedsiębiorstw będzie obejmowało: Projekty badawczo-wdrożeniowe związane z wprowadzaniem zaawansowanych technologii oraz najlepszych dostępnych technik (BAT) prowadzonych we współpracy z instytucjami prowadzącymi działalność naukowo-badawczą Przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw realizujących prace badawczo-rozwojowe (badania przemysłowe i/lub badania przedkonkurencyjne) Projekty badawcze budowy strategii rozwoju gosp. Projekty badawcze w zakresie budowy strategii rozwoju gospodarczego w oparciu o rozwój technologii zarówno na poziomie makro jak i mikro-gospodarczym Studia Foresight Anna Ober

31 2.1. Wzrost konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez doradztwo Poddziałanie 2.1.1. Doradztwo w zakresie zasad prowadzenia przedsiębiorstwa na Jednolitym Rynku Europejskim Poddziałanie 2.1.2. Doradztwo w zakresie jakości Poddziałanie 2.1.3. Doradztwo związane z innowacjami i nowymi technologiami Poddziałanie 2.1.4. Doradztwo eksportowe, obejmujące w szczególności projekty doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej Poddziałanie 2.1.5. Doradztwo związane z tworzeniem sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw Poddziałanie 2.1.6. Doradztwo związane z połączeniami przedsiębiorstw Jednostka wdrażająca - PARP Anna Ober

32 Poddziałanie 2.1.3. Doradztwo związane z innowacjami i nowymi technologiami Poddziałanie 2.1.3. obejmuje w szczególności projekty doradcze w zakresie: -w-wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne; -p-powstawania firm opartych na zaawansowanych technologiach lub zamierzających podjąć działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów lub usług nowych na rynku polskim albo znacząco ulepszonych w porównaniu z występującymi na rynku -z-zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie Beneficjentem końcowym jest PARP we współpracy z RIF-ami Uwaga! Beneficjent końcowy – to instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanie operacji Anna Ober

33 2.3. Wzrost konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw przez inwestycje Poddziałanie 2.3.1. Inwestycje w technologie Poddziałanie 2.3.2. Wspólne projekty inwestycyjne przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.3. Projekty modernizacyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach Poddziałanie 2.3.4. Zakup wyników prac badawczo-rozwojowych Poddziałanie 2.3.5. Projekty promocyjne Jednostka wdrażająca - PARP Obejmujący projekty związane z zakupem wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa Anna Ober

34 2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska Poddziałanie 2.4.1. Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodno-ściekowej Poddziałanie 2.4.2. Inwestycje w zakresie ochrony powietrza Poddziałanie 2.4.3. Inwestycje w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi Poddziałanie 2.4.4. Inwestycje z wykorzystaniem Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) instytucja wdrażająca: NFOŚiGW Anna Ober

35 Beneficjentami końcowymi, czyli instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie powierzonych im działań SPO WKG są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP S.A.) Ministerstwo Nauki i Informatyzacji (MNiI) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (MGPiPS) Anna Ober

36 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH Anna Ober

37 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 1.5. Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 1.2. Perspektywy dla młodzieży SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dwa priorytet y Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej- działania: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy – działania: na podstawie dokumentu z lutego 2003 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy 2.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, uczelni i placówek kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 2.2. Wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej dorosłych Anna Ober

38 2.1. Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół, uczelni i placówek kształcenia ustawicznego do potrzeb rynku pracy Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w celu lepszego dostępu do rynku pracy: - wyrównywanie poziomu wiedzy oraz wspieranie motywacji edukacyjnej uczniów pochodzących z terenów wiejskich i środowisk zaniedbanych Edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego: - wspieranie e-Edukacji, - wyposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie do wykorzystania w procesie kształcenia Rozwój poradnictwa i doradztwa zawodowego: -Wspieranie systemu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych, - Upowszechnianie i modernizacja systemu informacyjnego w zakresie poradnictwa zawodowego i orientacji zawodowej Anna Ober

39 Podnoszenie jakości kształcenia: -dostosowywanie podstaw programowych i programów nauczania do wymagań rynku pracy i nowych technologii, -modernizacja bazy techno-dydaktycznej szkół i placówek umożliwiająca uzyskiwanie kwalifikacji dostosowanych do wymagań tynku pracy, -wspieranie systemu egzaminów zewnętrznych Rozwój systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli i nauczycieli akademickich: -dostosowanie oferty edukacyjnej szkół wyższych w zakresie kształcenia nauczycieli do aktualnych potrzeb -doskonalenie czynnych zawodowo nauczycieli -podnoszenie kwalifikacji nauczycieli akademickich Anna Ober

40 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw, zwłaszcza innowacyjnych; inicjowanie i wzmocnienie współpracy między światem nauki i edukacji a gospodarką (staże pracowników w instytucjach naukowo-badawczych, studia podyplomowe, staże w przedsiębiorstwach, subsydiowane zatrudnienie dla studentów/absolwentów); ułatwienie wprowadzania nowych form zatrudnienia i nowych form organizacyjnych (w tym pracy czasowej, rotacji pracy, telepracy, dostosowanie organizacji i form zatrudnienia w kontekście zmian technologicznych z uwzględnieniem poprawy warunków pracy) oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych; promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia – wspieranie osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zapewnienie dostępu do informacji oraz podstawowych usług doradczych. Anna Ober

41 ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO Anna Ober

42 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Cel: Celem ZPORR jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Anna Ober

43 1.) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 2.) Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich trzy priorytety 3.) Rozwój lokalny Anna Ober

44 1.) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska 1.3. Regionalna infrastruktura badawczo- edukacyjna 1.4. Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturowego 1.5. Infrastruktura społ. informacyjnego 1.6. Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach 1.1.1. infrastruktura drogowa 1.1.2. infrastruktura transportu publicznego Anna Ober

45 1.3. Regionalna infrastruktura badawczo-edukacyjna W ramach tego działania realizowane będą projekty infrastruktury społeczno-edukacyjnej służącej prowadzeniu działalności dydaktycznej na poziomie wyższym oraz działalności rozwojowej, naukowo-badawczej powiązanej z dydaktyką na poziomie wyższym, a w szczególności dotyczące: - pomieszczeń dydaktycznych, - bibliotek, - laboratoriów dydaktycznych oraz innych obiektów służących prowadzeniu działalności naukowo-badawczej w powiązaniu z dydaktyką, - obiektów infrastruktury społeczno-edukacyjnej w campusach uczelni wyższych Konkurs projektów Anna Ober

46 Jakie projekty mogą być realizowane? Budowa, rozbudowa nowych lub modernizacja istniejących obiektów dydaktycznych i naukowo-badawczych na poziomie wyższym wraz z wyposażeniem ww. obiektów prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą powiązaną z dydaktyką na poziomie wyższym Budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów dydaktycznych i naukowo-badawczych na poziomie wyższym pełniących funkcje edukacyjno-kulturalne i sportowe Budowa, rozbudowa lub modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej, wyłącznie w przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji ww. rodzajów projektów realizowanych w ramach tego działania Zagospodarowanie otoczenia obiektów – teren, na którym znajdują się ww. obiekty wyłącznie w przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji ww. rodzajów projektów realizowanych w ramach tego działania Anna Ober

47 1.5. Infrastruktura społ. informacyjnego Działanie dotyczy projektów z zakresu rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego niezbędnych dla poprawy warunków na rzecz rozwoju gospodarczego, społecznego lub kulturalnego i będzie realizowane przez: Tworzenie i rozbudowę regionalnych i lokalnych projektów sieci infrastruktury teleinformatycznej, realizowanych w powiązaniu z przedsięwzięciami o charakterze krajowym i regionalnym Upowszechnianie stosowania technik społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych, szczególna uwaga zostanie poświęcona terenom wiejskim i małym miastom Anna Ober

48 Wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego do działań administracji samorządowej, w szczególności do modernizacji infrastruktury teleinformatycznej, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów i rozwoju publicznych elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego Promowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych z zakresu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności samorządowej administracji publicznej Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu

49 2.) Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich 2.1. Rozwój zawodowy dostosowujący zasoby ludzkie do potrzeb regionalnego rynku pracy 2.2. Reorientacja zawodowa 2.3. Rozwój kadr regionalnej gospodarki 2.4. Regionalne strategie innowacyjne 2.5. Mikroprzedsiębiorstwa 2.6. Rozwój turystyki Anna Ober

50 2.1. Rozwój zawodowy dostosowujący zasoby ludzkie do potrzeb regionalnego rynku pracy Jakie projekty mogą być realizowane? Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych: - doradztwo, dostosowane do rodzaju ostatecznego beneficjenta, związane z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej i wspomagające kształtowanie kariery zawodowej; -szkolenia ogólne i specjalistyczne przeznaczone dla osób dorosłych: uaktualniające i podwyższające ich kwalifikacje w zakresie posiadanego lub wykonywanego zawodu gwarantującego zatrudnienie na lokalnym rynku pracy; -szkolenia związane z nabywaniem nowych kwalifikacji, w szczególności w zakresie języków obcych i wykorzystania technik informatycznych; -kursy specjalistyczne, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynikające z potrzeb regionalnego rynku pracy, a nie objęte programami nauczania realizowanymi w szkołach Anna Ober

51 - praktyki zawodowe dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych i studentów prowadzone w przedsiębiorstwach Regionalny system wspierania uzdolnień (stypendia) Badania i analizy dla potrzeb lokalnego rynku pracy: - analizy, badania, ekspertyzy dotyczące sytuacji na lokalnym rynku pracy w zakresie zmiany w sferze zatrudnienia oraz zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe Anna Ober

52 2.2. Reorientacja zawodowa Jakie projekty mogą być realizowane? W zakres kwalifikujących się projektów wchodzić mogą: -informacja zawodowa, -poradnictwo grupowe, -indywidualne plany działań polegające na udzieleniu osobom zagrożonym utratą zatrudnienia pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, -szkolenia, kursy, warsztaty związane z programem przekwalifikowań i ukierunkowane na przyuczenie do nowego zawodu, zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy, -programy specjalne uwzględniające specyficzne cechy ostatecznych beneficjentów, -praktyki zawodowe i staże w przedsiębiorstwach ukierunkowane na przyuczenie do nowego zawodu zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy, -szeroko rozumiane pośrednictwo pracy, -subsydiowanie miejsc pracy umożliwiających praktyczną naukę nowego zawodu Anna Ober

53 2.3. Rozwój kadr regionalnej gospodarki Jakie projekty mogą być realizowane? W zakres kwalifikujących się projektów wchodzić mogą: -s-szkolenia ogólne i specjalistyczne dla pracowników przedsiębiorstw (podwyższanie kwalifikacji, nabycie nowych umiejętności zawodowych) podyktowane zmianami technologicznymi i wynikające z potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, -s-szkolenia i kursy dla pracowników w zakresie wykorzystania i zastosowania technologii informacyjnych, -s-szkolenia i kursy dla pracowników i kadry zarządzającej w zakresie wykorzystania IT, -s-studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw, -s-staże dla pracowników przedsiębiorstw w instytucjach naukowo-badawczych, -d-doradztwo i szkolenia dla kadr zarządzających w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi, poprawy organizacji pracy Anna Ober

54 2.4. Regionalne strategie innowacyjne Ze względu na fakt, że Regionalne Strategie Innowacyjne są obecnie na etapie opracowania, w ramach ZPORR w latach 2004-2006 powinny być realizowane przede wszystkim projekty w zakresie: -t-tworzenie sprawnego systemu komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji pomiędzy głównymi partnerami/aktorami RSI (kontynuacja procesu rozpoczętego w ramach RSI); -b-bezpośrednie wsparcie finansowe (inwestycyjne) na realizację pilotażowych projektów inwestycyjnych przygotowanych w ramach RSI; -p-przygotowanie projektów wynikających z celów RSI i służących jej realizacji; -p-promocja RSI oraz informowanie na temat konieczności działań proinnowacyjnych w regionie -p-pogłębienie wiedzy na temat zachodzących procesów innowacyjnych oraz zdobycie przez głównych uczestników RSI praktycznych umiejętności w zakresie planowania strategicznego, partnerstwa (networking) oraz zarządzania projektami Anna Ober

55 3.) Rozwój lokalny 3.1. Infrastruktura lokalna 3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 3.2.1. rewitalizacja obszarów miejskich 3.2.2. rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych Anna Ober

56 Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Dział Współpracy z Zagranicą ul. Akademicka 2A,44-100 Gliwice tel. 032 237 20 92 fax 032 231 80 85 e-mail: epicentre@polsl.gliwice.plepicentre@polsl.gliwice.pl www.rpk.ia.polsl.gliwice.pl Nasz adres:

57 Dziękuję za uwagę! Zapraszamy na szkolenie Fundusze Strukturalne w Polsce – cz. II w dniu 29 maja 2003 o godz. 10:00


Pobierz ppt "FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE cz. I - wprowadzająca autor: Anna Ober Na podstawie dokumentów: NPR przyjęty przez RM 14 stycznia 2003, skorygowany zgodnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google