Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY DZIAŁANIE 1.3 : UCZNIOWIE SĄ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY DZIAŁANIE 1.3 : UCZNIOWIE SĄ"— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY DZIAŁANIE 1.3 : UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI

2 Cel ewaluacji: Zbadanie w szerokim zakresie aktywności uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ocena wpływu aktywności uczniów na ich osiągnięcia. Formułowanie wniosków do dalszej pracy.

3 Pytania kluczowe: Jak uczniowie oceniają atmosferę i zajęcia lekcyjne? Czy uczniowie są aktywni podczas zajęć lekcyjnych? Czy uczniowie podejmują oraz inicjują aktywność na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły? Jaką ofertę zajęć pozalekcyjnych posiada szkoła? Jakie efekty dają zajęcia pozalekcyjne?

4 ANALIZA ANKIET UZYSKANYCH OD NAUCZYCIELI

5 Ankiety zostały rozdane 16 nauczycielom PG w Adamowie. W badaniu wzięło udział 14 nauczycieli co stanowi 87,5 % ankietowanych. W badaniu poddano analizie następujące komponenty: -W jaki sposób uczniowie wykazują aktywność, zaangażowanie w czasie lekcji -Jak nauczyciel zachęca uczniów by zwiększyć ich aktywność -Zajęcia dodatkowe i ich wpływ na rozwój zainteresowań uczniów - Napotykane trudności w realizacji zajęć dodatkowych

6 1. W jaki sposób uczniowie angażują się podczas Pana(i) zajęć? W skali 1 do 6 Wykres 1 Z wykresu wynika, że nauczyciele najwyżej oceniają aktywność uczniów na zajęciach sportowych. Średnio na 5. Takiej odpowiedzi udzieliło 4 ankietowanych Nieco niżej na 4 oceniono zaangażowanie uczniów : -w aktywność na lekcji, w pracy w grupie, zgłaszanie się, - wykazywanie zainteresowania lekcją, - systematyczne odrabianie pracy domowej - podejmowanie się rozwiązywania dodatkowych zadań. Takiej odpowiedzi udzieliło 10 nauczycieli. Tak samo oceniło zaangażowanie 6 respondentów, którzy wskazali : -na włączanie się w organizację i przeprowadzenie działań charytatywnych -uczestniczenie w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych, Na 3,6 zaangażowanie uczniów oceniło 9 ankietowanych wskazując na: - pomoc przy realizacji zajęć, -uczestniczenie w dyskusji -zadawanie ciekawych pytań -służenie pomocą słabszym kolegom -prezentowanie na lekcji własnych pomysłów -dzielenie się wiedzą i własnymi spostrzeżeniami Na 3,5 oceniło zaangażowanie uczniów 7 nauczycieli wskazując na : -realizowanie projektów przedmiotowych -zgłaszanie się do dodatkowych zajęć, -uczestniczenie w wycieczkach -uczestniczenie w zajęciach wyrównawczych Na 3,0 oceniło zaangażowanie uczniów 8 ankietowanych wskazując, że uczniowie: -zostają dodatkowo na zajęciach sportowych i treningach indywidualnych, -uczestniczą czynnie w dodatkowych zajęciach przygotowując się do konkursów przedmiotowych, -gromadzą i prezentują na lekcjach własne materiały -uczestniczą w zajęciach kół zainteresowań -uczestniczą w konkursach szkolnych i międzyszkolnych

7 Nauczyciele podali, że uczniowie: w większości są zdyscyplinowani (4,8) są zaangażowani i aktywni (4,2) uzyskują lepsze wyniki (3,9) przejawiają własną inicjatywę (3,8) mają chęć do nauki (3,5) 2. Poniżej zamieszczamy kilka wymiarów. Proszę zaznaczyć w jakim stopniu charakteryzują one Pana(i) uczniów w pracy na lekcjach. W skali 1 do 6 Wykres 2

8 Uzyskane wyniki wskazują, że nauczyciele motywują uczniów do większej aktywności na lekcjach poprzez: Pochwały za nawet najdrobniejsze sukcesy (12 osób) Wspieranie działań twórczych uczniów (11 osób) Praca metodą projektów (8 osób) Angażowanie uczniów do współpracy przy organizowaniu licznych imprez szkolnych ( 8 osób) Uczestnictwo w kołach zainteresowań (8osób) Zachęcanie do przygotowywania gazetek ściennych (7 osób) Upublicznianie informacji o osiągnięciach uczniów np. prezentacja prac uczniów na korytarzach szkolnych, na stronie WWW szkoły, listy gratulacyjne dla rodziców (7osób) Zachęcanie do prowadzenia gazetki szkolnej (3 osoby) 3. Jakie działania podejmuje Pani/ Pan aby uczniowie byli aktywni na zajęciach szkolnych? Wykres 3

9 Zaangażowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych nauczyciele średnio oceniają na 4,8( w skali 1 do 8) Wszyscy ankietowani nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowe. 4. Przy zastosowaniu 8-stopniowej skali jak ocenia Pani/Pan stopień zaangażowania uczniów w zajęcia szkolne? 5. Czy prowadzi Pani/ Pan zajęcia dodatkowe ?

10 Głównymi celami prowadzenia zajęć dodatkowych są: 1. Praca z uczniem słabym (9osób) 2. Wyrównywanie poziomu nauczania i umiejętności ( 8 osób) 3. Przygotowywanie do konkursów przedmiotowych ( 7 osób) 4. Uzupełnianie wiedzy w zakresie podstawy programowej (7 osób) 5. Praca z uczniem uzdolnionym (6osób) 6. Praca z uczniami mającymi trudności w nauce spowodowane dysleksją ( 1 osoba) 7. Realizowanie ogólnopolskich projektów edukacyjnych (1 osoba) 8. Poszerzanie zainteresowań uczniów ( 1 osoba) 6. Jakie cele przyświecają realizowanym przez Panią/Pana zajęciom dodatkowym? Wykres 6

11 Większość ankietowanych twierdzi, że zajęcia dodatkowe umożliwiają rozwój zainteresowań uczniów. Takiej odpowiedzi udzieliło 93% nauczycieli. Wszyscy nauczyciele realizują zajęcia dodatkowe zgodnie z podstawą programową. 7. Czy realizowane przez Panią/Pana zajęcia dodatkowe umożliwiają rozwój zainteresowań uczniów? 8. Czy tematyka realizowanych przez Panią/Pana zajęć dodatkowych zgodna jest z podstawą programową?

12 9. Jaki jest udział uczniów w proponowanych przez Panią/ Pana zajęciach dodatkowych? Uczniowie do zajęć dodatkowych przygotowują określone zadania, które są realizowane w czasie ich trwania. Takiej odpowiedzi udzieliło 10 ankietowanych co stanowi 71% badanych. 10.Czy przestrzega Pani/Pan dyscypliny czasowej (tzn. zajęcia zawsze trwają określoną z góry ilość czasu)? Wszyscy nauczyciele przestrzegają dyscypliny czasowej trwania zajęć dodatkowych. 11. Jeżeli nie, to dlaczego? Wszyscy nauczyciele przestrzegają ram czasowych prowadzonych zajęć.

13 Organizowane zajęcia dodatkowe są dostępne dla wszystkich uczniów. Takiej odpowiedzi udzieliło 93% badanych. 12. Czy organizowane przez Panią/Pana zajęcia dodatkowe są dostępne dla wszystkich uczniów? 13. Jeżeli nie, to dlaczego?. Jedna osoba wskazała, że zajęcia dodatkowe nie są dostępne dla wszystkich uczniów, jako przyczynę podano, iż zajęcia te są przeznaczone dla uczniów z opinią Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o dysleksji i zaleceniami do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

14 14. Czy uczniowie systematycznie uczestniczą w Pani/Pana zajęciach dodatkowych? Nauczyciele podają, że uczniowie systematycznie uczestniczą w zajęciach dodatkowych. Twierdzi tak 100% ankietowanych. 15. Czy skład osobowy uczniów na prowadzonych zajęciach jest zawsze ten sam? Skład osobowy uczniów na zajęciach dodatkowych jest zawsze ten sam. Tak podaje 7 ankietowanych (50%). Nie potwierdza tego 6 badanych (tj. 43%). Proponowane odpowiedzi Liczba osóbProcent % TAK 7 50 NIE643 Część nauczycieli prowadzi zajęcia dla uczniów tworzących różne składy osobowe, zależy to od bieżących potrzeb, bieżących problemów lub tematyki zajęć.

15 Proponowane odpowiedziLiczba osóbProcent % TAK1285% NIE214 % Większość nauczycieli uważa, że prowadzone przez nich zajęcia dodatkowe poszerzyły ofertę edukacyjną szkoły. 16. Czy prowadzone przez Panią/Pana zajęcia dodatkowe poszerzyły ofertę edukacyjną szkoły? 17. Jeżeli "tak", to w jaki sposób? - uczniowie mogą wyrównywać braki w wiedzy i umiejętnościach -uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych z terapeutą -uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach z doradztwa zawodowego -uczniowie zajmują się redagowaniem tekstów do gazetki szkolnej GIMZETKA -pracują z dodatkowymi programami :np. z programem terapeutyczno-edukacyjnyORTOGRAFFITI

16 Proponowane odpowiedziLiczba osóbProcent % Nauczyciel prowadzący zajęcia1071% Dyrektor szkoły429% Wszyscy nauczyciele prowadzą dokumentację zajęć dodatkowych. 19. Kto decyduje o wyborze, rodzaju i formie zajęć dodatkowych? O wyborze, rodzaju i formie zajęć dodatkowych prowadzonych w szkole w większości decyduje nauczyciel prowadzący te zajęcia oraz Dyrektor szkoły. 18. Czy prowadzi Pani/Pan dokumentację zajęć dodatkowych?

17 Większość ankietowanych podała, że jednym z czynników wpływających na trudności w realizacji zajęć dodatkowych jest -brak możliwości odwozu uczniów do domu po zajęciach. Takiej odpowiedzi udzieliło 10 nauczycieli tj. 72%. Pozostali ankietowani jako główny czynnik trudności w realizacji wymaganej liczby godzin zajęć dodatkowych podała -słabe zainteresowanie uczniów udziałem w/w zajęciach. Takiej odpowiedzi udzieliło 4 nauczycieli tj. 29% 20. Jakie czynniki mają wpływ na trudności w realizacji wymaganej liczby godzin zajęć dodatkowych?

18 Połowa ankietowanych realizuje większą niż jest wymagana przepisami liczbę godzin zajęć dodatkowych. 22. Jeżeli Tak, to czym to jest spowodowane? - zainteresowaniami uczniów, -wielością podejmowanych działań, -potrzebami wyrównywania braków w wiedzy - potrzebą wykonania większej liczby ćwiczeń - opieką nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych -opieką nad uczniami podczas dyskotek szkolnych -pracą nad wydawaniem Gazetki Szkolnej. Pozostali nauczyciele realizują wymaganą przepisami liczbę godzin zajęć dodatkowych. 21. Czy realizuje Pani/Pan większą niż zakładana przepisami liczbę godzin dodatkowych?

19 Proponowane odpowiedziLiczba osóbProcent % Częściej niż raz w tygodniu750% Raz w tygodniu643% Raz na dwa tygodnie17% 23. Prowadzę zajęcia dodatkowe: 24. W organizowanych przeze mnie zajęciach uczestniczy (tygodniowo) przeciętnie: Proponowane odpowiedziLiczba osóbProcent % Od 1 do 5 uczniów 750% Od 5 do 10 uczniów 536% Od 10 do 15 uczniów214%

20 -uczniowie mają możliwość rozwoju zainteresowań -uczniowie mają możliwość wyrównywania braków edukacyjnych -poszerzają, uzupełniają wiedzę -zajęcia dodatkowe ubogacają ofertę edukacyjną szkoły -rozwijają zdolności redakcyjne, dziennikarskie -są potrzebne i ważne dla rozwoju uczniów, jednak konieczne jest, by był zagwarantowany odwóz uczniów po zakończeniu zajęć, wtedy mogłaby z nich skorzystać większa liczba uczniów. 25. Jaka jest Pani/Pana opinia na temat zasadności przeprowadzania zajęć dodatkowych?

21 ANALIZA ANKIET UZYSKANYCH OD UCZNIÓW Próba badawcza objęła swoim zasięgiem 50 losowo wybranych uczniów z klas drugich i trzecich co stanowi 30% wszystkich uczniów naszej szkoły. Ankieta zawierała 20 pytań.

22 1.Czy wiesz jakie zajęcia dodatkowe odbywają się w szkole? Z analizy ankiety wynika, że uczniowie w większości wiedzą jakie zajęcia dodatkowe odbywają się w szkole 1. Tak-44 2. Nie -6

23 Uczniowie uczestniczą w nast. zajęciach dodatkowych: z matematyki 7 z jęz. polskiego 6 SKS 4 z fizyki 1 z jęz. angielskiego 3 z historii 3 sportowe 4 w żadnych 22 2.W jakich zajęciach dodatkowych uczestniczysz?

24 Proponowane przez szkołę zajęcia dodatkowe zaspokajają potrzeby uczniów w następującym zakresie: 1.Tak- 16os 2. Nie- 12 3. Częściowo- 18 3. Czy realizowane w szkole zajęcia dodatkowe zaspokajają Twoje potrzeby? 4. Czy chciałbyś chodzić jeszcze na inne zajęcia, których nie ma w naszej szkole? Tak - 11 osób Nie - 24 Nie wiem- 15

25 Uczniowie,chcieliby wzbogacić ofertę zajęć dodatkowych o następujące jeszcze zajęcia: taneczne, sztuk walki (king boxing, boks) elektroniczne, fotograficzne 5. Jeśli TAK, to jakie byłyby to zajęcia? 6. Czy udział w zajęciach dodatkowych pomaga Ci sprostać wymaganiom edukacyjnym z poszczególnych przedmiotów? 1.Tak odpowiedziało 22 osoby 2. Nie 13 osób 3. Częściowo 13 osób

26 Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych pomaga mi : w uzupełnianiu wiadomości (23 os) w poprawie ocen niedostatecznych (23 osoby) w rozwijaniu zainteresowań (16 osób) w powtórzeniu wiadomości (13 osób) w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych (6 osób) 7. Uczestniczysz w zajęciach dodatkowych, ponieważ: (możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi):

27 Do wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych najczęściej uczniowie są zachęcani przez: nauczyciela prowadzącego te zajęcia- 22 os wychowawcę – 18 osób, rodzice 16 osób, kolega uczestniczący w tych zajęciach 4 jest to samodzielna decyzja ucznia -18 osób, 8. Kto zachęca Cię do wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych? 9. Czy możesz uczestniczyć w dowolnie wybranych przez Ciebie zajęciach dodatkowych? W większości uczniowie mogą uczestniczyć w dowolnie wybranych zajęciach dodatkowych- 41 os 8 osób odpowiedziało negatywnie na to pytanie argumentując to tym iż odbywają się one wtedy gdy im nie pasuje lub też brakiem możliwości odjazdu po zajęciach.

28 Dla uczniów naszej szkoły pojęcie rozwijać się to: -pogłębiać swoją wiedzę - zdobywać nowe umiejętności -uczyć się - rozwijać swoje zainteresowania - zdobywać nowe wiadomości -dbać o poziom inteligencji -edukować się - dbać o resztę życia - poszerzać horyzonty - dążyć do celu - poznawać świat - spełniać swoje marzenia - uczyć się jak żyć i uczestniczyć w życiu społecznym 10. Dokończ zdanie: Rozwijać się to

29 W większości uczniowie dostrzegają pracę i działalność Samorządu Uczniowskiego Tak - 47 osób Nie - 3 os 11. Czy w naszej szkole działa Samorząd Uczniowski? 12. Czy bierzesz udział w wyborach do Samorządu Uczniowskiego? W wyborach do Samorządu Uczniowskiego bierze udział 32 os. Nie bierze udziału 18 os.

30 13. Czy włączasz się aktywnie w pracę Samorządu Uczniowskiego? W pracę Samorządu Uczniowskiego aktywnie włącza się 7 osób, nie uczestniczy w niej -43 osoby 14. Jeżeli TAK, to na czym polega ta aktywność? Uczniowie którzy odpowiedzieli twierdząco na pytanie o aktywność w pracach Samorządu Uczniowskiego wskazali na pracę w redakcji Gimzetki.

31 Większość uczniów wie, że w szkole organizowane są kiermasze uczniowskich prac plastyczno- technicznych Tak- 47 os Nie- 3 os 15. Czy w naszej szkole organizuje się kiermasze uczniowskich prac plastyczno – technicznych ? 16. Jeżeli TAK, to w jakiej formie w nich uczestniczysz? wykonują prace – 37 os oraz kupują te prace - 15 os uczestniczą w sprzedaży prac -4 osoby

32 Uczniowie uczestniczą w następujących uroczystościach organizowanych w szkole: Wyjazdy do kina – 38 os Wycieczki 36 os Dyskoteki- 22 os Zawody sportowe 22 os Apele szkolne 22 os Konkursy przedmiotowe 20 os Wyjazdy do muzeów 19 os Jasełka 18 os Walentynki 12 os Ogniska 8 os Akcje Charytatywne 6 os Redagowanie Gazetki szkolnej 4 os Rajdy rowerowe 2 os Ponadto uczniowie wskazali na imprezy klasowe takie jak: Mikołajki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Wigilia 17. W jakich uroczystościach organizowanych w szkole aktywnie uczestniczysz?

33 TAK odpowiedziało 22 osoby NIE ma takiej możliwości 28 osób 18. Czy masz możliwość zaproponowania tematu na lekcję wychowawczą? 19. Jak oceniasz atmosferę tworzoną przez nauczycieli w naszej szkole? bardzo przyjazną - 7 uczniów, dobrą -38, niemiła- 5 uczniów

34 Relacje na płaszczyźnie nauczyciel- uczeń 32 uczniów oceniło na dobrą, 9 na bardzo dobrą, 6 na złą 20. Jak oceniasz relacje w szkole na płaszczyźnie nauczyciel-uczeń?

35 ANALIZA ANKIET UZYSKANYCH OD RODZICÓW Ankietę przeprowadzono wśród 52 losowo wybranych rodziców uczniów naszej szkoły, co stanowi 32% ogółu rodziców. Ankieta zawierała 13 pytań.

36 Większość rodziców zna zajęcia dodatkowe oferowane przez szkołę. tak -34 osoby nie - 11 osób 1. Czy wie Pani/Pan jakie zajęcia dodatkowe oferuje uczniom szkoła?

37 Rodzice podawali przykłady zajęć dodatkowych takich jak: sportowe, językowe głównie język angielski, matematyczne, zajęcia wyrównawcze z fizyki, z chemii, koła przedmiotowe, plastyczne, informatyczne, SKS, wycieczki, wyjazdy do kina, wyjazdy na basen, przedsiębiorczość, 2.Jeżeli TAK, to proszę podać przynajmniej jeden przykład

38 Systematycznie w tych zajęciach uczestniczy 25 uczniów, natomiast 22 uczniów nie uczestniczy w nich systematycznie. 3.Czy Pani/Pana dziecko uczestniczy systematycznie w zajęciach dodatkowych oferowanych przez szkołę?

39 Większość ankietowanych zna terminy zajęć dodatkowych z poszczególnych przedmiotów: tak- 33, nie- 15 4. Czy zna Pani/Pan terminy, w których odbywają się zajęcia dodatkowe z poszczególnych przedmiotów?

40 Większość rodziców wie na jakie zajęcia uczęszcza jego dziecko: Tak-29 osób Nie- 13 5.Czy wie Pani/Pan na jakie zajęcia dodatkowe uczęszcza Pani/Pana dziecko? 6. Jeśli TAK, to na jakie? Wśród zajęć na które uczęszczają dzieci, rodzice wymieniali: sportowe, wyrównawcze, matematyczne, językowe informatyczne, język polski, historia, doradztwo zawodowe, SKS, przedsiębiorczość. 7.Jeśli NIE, to dlaczego? brak możliwości odbioru dziecka ze szkoły po zajęciach – 10 osób dziecko nie zostało zapoznane z ofertą- 1 osoba nie ma potrzeby korzystania z takich zajęć-2 os.

41 Większość ankietowanych wie kto prowadzi zajęcia dodatkowe w szkole. Tak- 32 Nie- 12 8.Czy wiedzą Państwo, kto i kiedy je prowadzi? 9.Czy zajęcia pozalekcyjne (kółka) rozwijają zainteresowania Państwa dziecka? tak - 20 osób trudno powiedzieć- 20, nie- 5 osób

42 Zajęcia dodatkowe poszerzają wiedzę - 18 osób, rozwijają zainteresowania - 14 osób, nie jest zdecydowanymi - 11 osób, dodatkowymi zajęciami dołączonymi do planu- 10 osób 10.Czym są zajęcia pozalekcyjne dla Państwa dziecka?

43 Zaangażowanie swoich dzieci w zajęcia dodatkowe rodzice średnio oceniają na 6 Większość rodziców uważa, że ich dzieci mają możliwość wpływania na to w jaki sposób się rozwijają. Tak twierdzi 29 osób, nie uważa 13 osób. 11. Przy zastosowaniu 8-stopniowej skali, jak ocenia Pani/Pan stopień zaangażowania swojego dziecka w zajęcia szkolne? 12.Czy Pani/ Pana zdaniem uczniowie mają możliwość wpływania na to w jaki sposób się rozwijają?

44 uczestnictwo w kołach zainteresowań, obowiązkowość i odpowiedzialność, proponowanie omawianych treści na zajęciach wyrównawczych Uzależniają oni wpływ na rozwój swoich dzieci od ich -ambicji, - chęci do nauki, - zachowania,, - słuchania nauczycieli, - korzystania z dobrych przykładów czerpanych od innych uczniów, - rozmowy z wychowawcą 13.Jeśli TAK, to w jaki sposób? Rodzice uważają, że ich dzieci mają możliwość wpływania na własny rozwój poprzez:

45 W YWIAD Z D YREKTOREM S ZKOŁY Uczniowie zgłaszają szkole propozycje działań na rzecz własnego rozwoju. - wzbogacenie oferty kół zainteresowań, - wprowadzenie niepytajki, - organizowanie dyskotek, - organizowanie imprez szkolnych np. przeprowadzenie w szkole akcji charytatywnych, wycieczek szkolnych, gazetki szkolnej, uczniowie zgłaszają swoje pomysły co do przeprowadzenia imprezy szkolnej lub klasowej, mają wpływ na tematy lekcji wychowawczych. Na terenie szkoły widoczne są działania zainicjowane przez uczniów- członków Samorządu Szkolnego. Są to np. prace plastyczne eksponowane na korytarzach szkolnych i salach lekcyjnych, wydawanie gazetki szkolnej. 1. Czy uczniowie zgłaszają w szkole propozycje działań na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły? 2. Jeśli TAK, to jakie to są działania? 3. Czy na terenie szkoły dostępne są informacje dotyczące działań zainicjowanych przez uczniów- członków Samorządu Szkolnego?

46 ANALIZA DOKUMENTÓW SZKOŁY Badaniu podlegały następujące komponenty: 1.Analiza frekwencji na podstawie wykazów w dziennikach lekcyjnych. 2. Oferta zajęć pozalekcyjnych. 3. Analiza frekwencji uczniów na wyjazdach i wycieczkach szkolnych. Ad.1 Analiza frekwencji Analizie poddano okres drugiego semestru 2011/2012 oraz pierwszy semestr 2012/2013 Drugi semestr 2011/2012 - 81% Pierwszy semestr 2012/2013 - 89% Średnio frekwencja kształtuje się na poziomie 85 %

47 Ad 2. Oferta zajęć dodatkowych Koło Fizyczne Zajęcia wyrównawcze z fizyki Koło Przyjaciół Biblioteki Koło z języka angielskiego Zajęcia dodatkowe z matematyki Koło przedmiotowe z języka angielskiego Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego ( dwie grupy) Zajęcia wyrównawcze z historii Koło historyczne Koło liturgiczne Zajęcia wyrównawcze z chemii dla Ia Zajęcia wyrównawcze z chemii dla Ib Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego Zajęcia dodatkowe dla uczniów z dysleksją Szkolne koło wokalne Zajęcia sportowe (siatkówk) Szkolne koło przedsiębiorczości przy Sklepiku Szkolnym Koło Redakcyjne Gimzetka Zajęcia sportowe (2 grupy) Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla klas Ia i Ib Zajęcia wyrównawcze z matematyki Doradztwo zawodowe

48 Ad3. Analiza frekwencji na wycieczkach i wyjazdach szkolnych Badania objęły okres drugiego semestru 2011/2012 oraz pierwszy semestr 2012/2013. Analizie zostały poddane Karty Wycieczek znajdujące się w dokumentacji szkoły. Drugi semestr 2011/2012: Zorganizowano następujące wyjazdy i wycieczki: Wyjazd do kina ( 3 razy) udział uczniów średnio 25% Wyjazdy edukacyjne ( 3 razy) udział uczniów średnio 16% Pieszy rajd Gimnazjalistów-Rogolin 2012 - 6% Wycieczka krajoznawcza 28% Pierwszy semestr 2012/2013: Wyjazd do kina Helios ( 4 razy) - 29% Wycieczka krajoznawcza- 14% Wyjazd edukacyjny – 28% Autokarowa pielgrzymka na Jasna Górę- 14% Z badań wynika, że uczestnictwo uczniów w wyjazdach organizowanych przez szkołę jest dość niskie. Średnio wynosi ono 24 %.

49 ANALIZA WYNIKÓW Większość uczniów ocenia dobrze atmosferę tworzoną przez nauczycieli naszej szkoły. Większość uczniów relacje na płaszczyźnie nauczyciel-uczeń ocenia dobrze. Nauczyciele najwyżej oceniają aktywność uczniów na zajęciach sportowych oraz aktywność na lekcji, w pracy w grupie, zgłaszanie się, wykazywanie zainteresowania lekcją, systematyczne odrabianie pracy domowej podejmowanie się rozwiązywania dodatkowych zadań, na włączanie się w organizację i przeprowadzenie działań charytatywnych, uczestniczenie w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych. Nieco niżej nauczyciele oceniają aktywność uczniów w pomocy przy realizacji zajęć, uczestniczenie w dyskusji, zadawanie ciekawych pytań, służenie pomocą słabszym kolegom, prezentowanie na lekcji własnych pomysłów, dzielenie się wiedzą i własnymi spostrzeżeniami. Uczniowie dość regularnie uczęszczają na zajęcia lekcyjne. Frekwencja na zajęciach obowiązkowych kształtuje się na poziomie 85% Nauczyciele motywują uczniów do większej aktywności na lekcjach poprzez: pochwały za nawet najdrobniejsze sukcesy, wspieranie działań twórczych uczniów, praca metodą projektów, angażowanie uczniów do współpracy przy organizowaniu licznych imprez szkolnych, uczestnictwo w kołach zainteresowań, zachęcanie do przygotowywania gazetek ściennych, upublicznianie informacji o osiągnięciach uczniów np. prezentacja prac uczniów na korytarzach szkolnych, na stronie WWW szkoły, listy gratulacyjne dla rodziców, zachęcanie do prowadzenia gazetki szkolnej. Uczniowie podejmują działania na rzecz własnego i rozwoju szkoły poprzez : uczestnictwo w kołach zainteresowań, organizowanie imprez szkolnych np. przeprowadzenie w szkole akcji charytatywnych, organizowanie uroczystości szkolnych, obchodów świąt państwowych, wycieczek szkolnych, gazetki szkolnej, zgłaszają swoje pomysły co do przeprowadzenia imprezy szkolnej lub klasowej, uczniowie mają wpływ na tematy lekcji wychowawczych, wzbogacenie oferty kół zainteresowań, wprowadzenie niepytajki, organizowanie dyskotek, uczestnictwo w konkursach, uczestnictwo w zawodach sportowych, uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych Szkoła posiada następującą ofertę zajęć dodatkowych: Koło Fizyczne, Zajęcia wyrównawcze z fizyki, Koło Przyjaciół Biblioteki, Koło z języka angielskiego, Zajęcia dodatkowe z matematyki, Koło przedmiotowe z języka angielskiego, Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego ( dwie grupy), Zajęcia wyrównawcze z historii,Koło historyczne, Koło liturgiczne, Zajęcia wyrównawcze z chemii dla Ia i Ib, Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, Zajęcia dodatkowe dla uczniów z dysleksją, Szkolne koło wokalne, Zajęcia sportowe (siatkówk), Szkolne koło przedsiębiorczości przy Sklepiku Szkolnym, Koło Redakcyjna Gimzetka, Zajęcia sportowe (2 grupy), Zajęcia wyrównawcze z fizyki dla klas Ia i Ib, Zajęcia wyrównawcze z matematyki, Doradztwo zawodowe

50 Oferta zajęć dodatkowych w większości zaspokaja potrzeby badanych jednak część z nich oczekiwałaby jeszcze innych zajęć. Zajęcia dodatkowe szkoły poszerzają ofertę edukacyjną szkoły ponieważ -uczniowie mogą wyrównywać braki w wiedzy i umiejętnościach -uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych z terapeutą -uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach z doradztwa zawodowego. -Uczniowie zajmują się redagowaniem tekstów do gazetki szkolnej GIMZETKA, -pracują z dodatkowymi programami :np. z programem terapeutyczno-edukacyjnym ORTOGRAFFITI, - uczniowie mają możliwość rozwoju zainteresowań - rozwijają zdolności redakcyjne, dziennikarskie - pomagają uczniom przygotowywać się do konkursów przedmiotowych i olmpiad -są potrzebne i ważne dla rozwoju uczniów, jednak konieczne jest, by był zagwarantowany odwóz uczniów po zakończeniu zajęć, wtedy mogłaby z nich skorzystać większa liczba uczniów.

51 Wyniki wymagające poprawy: Część uczniów szkoły nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych. Wnioski i zalecenia Frekwencja uczniów w szkole jest monitorowana, w przypadku niezadowalającej frekwencji podejmowane są działania przez wychowawców w celu jej poprawy. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest adekwatna do zainteresowań i potrzeb uczniów, powinna być jednak stale modyfikowana. Należy aktywizować uczniów; zachęcać do kreatywności w zakresie działań na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Pracować nad zwiększeniem roli rodziców w wyborze i rozwijaniu zainteresowań swoich dzieci.

52 SPOSOBY PREZENTACJI WYNIKÓW: Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniom – na szkolnej stronie internetowej. Rodzicom – na szkolnej stronie internetowej, na zebraniu z rodzicami Skład Zespołu: mgr Małgorzata Różyc mgr Teresa Szewczyk DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "Ewaluacja OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY DZIAŁANIE 1.3 : UCZNIOWIE SĄ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google