Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program poprawy efektywności kształcenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program poprawy efektywności kształcenia"— Zapis prezentacji:

1 Program poprawy efektywności kształcenia
Renata Laska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. St. Staszica w Chełmnie

2 Przyczyny niskich osiągnięć
Indywidualne: 78 dostosowań wymagań edukacyjnych, niska frekwencja, aspiracje, słaba motywacja do nauki, brak umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,

3 Przyczyny niskich osiągnięć
Szkolne: zbyt mała ilość godzin nauczania matematyki i języka polskiego w ramowym planie nauczania, mała liczba godzin zajęć pozalekcyjnych, istnieje grupa dzieci, która przechodzi do II etapu edukacyjnego bez opanowania umiejętności szkolnych w stopniu podstawowym, ponieważ po przeprowadzeniu badań w PPP otrzymały wskazania dotyczące indywidualizacji nauczania i oceniania, nie wszyscy uczniowie napotykający na poważne problemy w nauce na I etapie edukacyjnym mają zdiagnozowane przyczyny trudności w uczeni się przez poradnie specjalistyczne, co potwierdza diagnoza wstępna na II etapie edukacyjnym,

4 Przyczyny niskich osiągnięć
Szkolne: istnieją rozbieżności między obserwacjami nauczycieli a opiniami wydawanymi przez PPP, wynikają one z faktu, że Poradnia nie wydaje opinii o dysleksji i tym samym uniemożliwia dostosowanie uczniom warunków sprawdzianu końcowego, zbyt mała liczba nauczycieli będących egzaminatorami, zbyt obszerne proponowane treści do realizacji powodują, że nauczyciele nie skupiają się na realizacji podstawy programowej, niedostateczna współpraca między zespołami międzyprzedmiotowymi, zbyt dużo „kart pracy”, ćwiczeń – uzupełnianek, część nauczycieli nie posiada odpowiednich umiejętności wychowawczych i ma problem z utrzymaniem dyscypliny w czasie zajęć,

5 Przyczyny niskich osiągnięć
Szkolne: część nauczycieli nie posiada doświadczenia zawodowego, brak płatnych zastępstw doraźnych (zmiana od stycznia 2007), zbyt małe zwracanie uwagi na estetykę prowadzenia notatek oraz poprawną pisownię na wszystkich przedmiotach, nie egzekwowanie poprawnej pisowni na przedmiotach innych niż język polski, zbyt mała ilość informacji zwrotnej dotyczącej braków w wiedzy, brak wiedzy na temat oceniania kształtującego, zbyt duża ilość metod podających zamiast poszukujących, niedostateczne wykorzystanie Centrum Informacji Multimedialnej,

6 Przyczyny niskich osiągnięć
Szkolne: zbyt mała ilość godzin świetlicowych i wykorzystywanie nauczycieli do zastępstw doraźnych osłabia funkcję wspomagającą wychowawców świetlicy, niesystematyczne zwracanie uwagi na słabo opanowane umiejętności w oparciu o wyniki sprawdzianów, nie uwzględnianie w planowaniu swojej pracy wyników sprawdzianu przez nauczycieli klas I-III, Niski poziom czytelnictwa u uczniów nie lubią chodzić do biblioteki, pytania wymagające szerszych odpowiedzi i dawać czas na zastanowienie się i odpowiedź słabszym uczniom,

7 Przyczyny niskich osiągnięć
Środowiskowe: regionalizmy, mały zasób słownictwa, brak na co dzień kontaktu z szerszą kulturą, spowodowane niskim statusem społeczno-ekonomicznym rodziny, postawa roszczeniowa ze strony rodziców i dzieci, zrzucanie obowiązku wychowania dzieci na szkołę, niechęć do współpracy pomimo zachęt ze strony szkoły, uczniowie nie mogą uzyskać pomocy w nauce ze strony rodziców,

8 Cel Zadanie Podnoszenie umiejętności kontekstowego interpretowania i wykorzystania wyników sprawdzianu Organizacja szkoleń rad pedagogicznych nt. „Ocenianie kształtujące”, „Praca zespołów nauczycielskich”. Udział dyrekcji w naradach szkoleniowych: „Rozpoznawanie uzdolnień, kształtowanie i wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz promowanie ich osiągnięć”, „Innowacje i eksperymenty pedagogiczne”, „Specyfika pracy z dzieckiem sześcioletnim w szkole podstawowej”. Opracowanie wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianów oraz prezentowanie ich rodzicom. Motywowanie nauczycieli do zdobywania uprawnień egzaminatora Udział jak największej liczby nauczycieli w szkoleniu „Podnoszenie efektów kształcenia” i „Budowanie planów wynikowych”

9 Cel Zadanie Objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli SP2 Organizacja spotkań z nauczycielami poszczególnych przedmiotów Umożliwianie nauczycielom brania udziału w konferencjach metodycznych

10 Cel Zadanie Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów,
Współpraca różnych form edukacji przedszkolnej z uwzględnieniem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci rozpoczynających kl. I Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów, które podejmą naukę w roku szkolnym 2008/2009 Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów, którzy nie osiągnęli dojrzałości szkolnej w celu powtórzenia klasy „0”

11 Cel Zadanie Opracowanie „Mapy uczniów zdolnych”
Wspieranie działań nauczycieli wspomagających rozwój uczniów zdolnych oraz upowszechnianie osiągnięć dzieci i młodzieży. Opracowanie „Mapy uczniów zdolnych” Prowadzenie kół zainteresowań, jako wolontariat – programy własne. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach. Prezentacja osiągnięć uczniów: Koncert dla rodziców, gazetka szkolna „Złamana Stalówka”, strona internetowa, gazetka ścienna.

12 Cel Zadanie Świadome działanie nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie działań mających wpływ sukcesy i minimalizację porażek. Organizacja czasu pracy pozwalająca na bezpośredni kontakt z nauczycielami, dziećmi i rodzicami. Opracowanie harmonogramu hospitacji pod kątem poprawienia wyników nauczania Prezentacja dobrych praktyk – lekcje koleżeńskie, otwarte. Analiza metod nauczania stosowanych przez nauczycieli, System nagród, wyróżnień, pochwał za wywiązywania się z obowiązków System kar za nie wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. Organizacja pracy z uczniami szczególnie zdolnymi i słabymi. Częste kontakty z dyrektorem i nauczycielami, dostęp do wyników sprawdzianów w szkole i porównanie ich z wynikami w kraju. Kontynuowanie godzin dodatkowych z języka polskiego i matematyki.

13 Cel Zadanie Świadome działanie nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie działań mających wpływ sukcesy i minimalizację porażek. Pozyskiwanie środków na dodatkowe godziny lekcyjne – kółka i zajęcia wyrównawcze, pomoce, wycieczki, imprezy, kursy. Udział 4 nauczycieli w szkoleniu EFS. Respektowanie przez nauczycieli dostosowania wymagań edukacyjnych orzeczeń PPP Uświadamianie rodziców uczniów z niepowodzeniami szkolnymi o konieczności badań w PPP. Pedagogizacja rodziców, raz w ciągu roku szkolnego każdy wychowawca – metoda warsztatowa. Wczesne diagnozowanie środowiska rodzinnego Współpraca z domem dziecka – otaczanie szczególną opieką dzieci przychodzące w trakcie roku szkolnego Analiza frekwencji uczniów i przyczyn nieobecności. Wdrażanie do pracy i wspomaganie działań samorządu szkolnego w dziedzinie organizowania pomocy w nauce uczniom mającym problemy w nauce i konkursów motywujących do pracy. Indywidualne zeszyty uwag z informacją zwrotną.

14 Cel Zadanie Świadome działanie nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie działań mających wpływ sukcesy i minimalizację porażek. Wspieranie rodziców w indywidualnej pracy wyrównawczej z dzieckiem w domu. Organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród uczniów. Wdrażanie do samooceny ucznia. Wdrażanie się do samooceny przez uczniów. Uczenie się organizacji czasu wolnego przez uczniów. Zgłaszanie oczekiwań, sygnalizowanie problemów w procesie nauczania przez uczniów. Organizacja czasu wolnego w rodzinie – by mieć czas na rozmowę i zajęcia z dziećmi. Aktywna i regularna współpraca z wychowawcami klas i uczestniczenie w życiu szkoły.

15 Cel Zadanie Korelacja między programem nauczania, standardami wymagań i podstawą programową. Ścisła współpraca zespołów przedmiotowych, problemowych i klasowych zespołów wychowawczych. Analiza programów nauczania pod kątem zbieżności z podstawą programową i standardami wymagań. Analiza i ewaluacja WSO.

16 Cel Zadanie Raport z pracy nauczyciela
Systematyczne monitorowanie. Raport z pracy nauczyciela Arkusze klasyfikacyjne na półrocze i na koniec roku szkolnego Arkusz hospitacyjny Umotywowanie ocen niedostatecznych i umożliwienie uczniowi szansy wyrównania braków. Monitorowanie uczniów drugorocznych Wykaz uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie. Wykaz uczniów z orzeczeniami i opiniami PPP. Ankieta dla rodziców „Planowanie i spędzanie czasu wolnego – rodzice i dzieci ”

17 Cel Zadanie Ewaluacja efektów wprowadzanych zmian
Podniesienie wyników sprawdzianu po klasie szóstej

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program poprawy efektywności kształcenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google