Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program poprawy efektywności kształcenia Renata Laska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. St. Staszica w Chełmnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program poprawy efektywności kształcenia Renata Laska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. St. Staszica w Chełmnie."— Zapis prezentacji:

1 Program poprawy efektywności kształcenia Renata Laska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. St. Staszica w Chełmnie

2 Przyczyny niskich osiągnięć Indywidualne: –78 dostosowań wymagań edukacyjnych, –niska frekwencja, –aspiracje, słaba motywacja do nauki, –brak umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem,

3 Szkolne: –zbyt mała ilość godzin nauczania matematyki i języka polskiego w ramowym planie nauczania, –mała liczba godzin zajęć pozalekcyjnych, –istnieje grupa dzieci, która przechodzi do II etapu edukacyjnego bez opanowania umiejętności szkolnych w stopniu podstawowym, ponieważ po przeprowadzeniu badań w PPP otrzymały wskazania dotyczące indywidualizacji nauczania i oceniania, –nie wszyscy uczniowie napotykający na poważne problemy w nauce na I etapie edukacyjnym mają zdiagnozowane przyczyny trudności w uczeni się przez poradnie specjalistyczne, co potwierdza diagnoza wstępna na II etapie edukacyjnym, Przyczyny niskich osiągnięć

4 Szkolne: –istnieją rozbieżności między obserwacjami nauczycieli a opiniami wydawanymi przez PPP, wynikają one z faktu, że Poradnia nie wydaje opinii o dysleksji i tym samym uniemożliwia dostosowanie uczniom warunków sprawdzianu końcowego, –zbyt mała liczba nauczycieli będących egzaminatorami, –zbyt obszerne proponowane treści do realizacji powodują, że nauczyciele nie skupiają się na realizacji podstawy programowej, –niedostateczna współpraca między zespołami międzyprzedmiotowymi, –zbyt dużo kart pracy, ćwiczeń – uzupełnianek, –część nauczycieli nie posiada odpowiednich umiejętności wychowawczych i ma problem z utrzymaniem dyscypliny w czasie zajęć, Przyczyny niskich osiągnięć

5 Szkolne: –część nauczycieli nie posiada doświadczenia zawodowego, –brak płatnych zastępstw doraźnych (zmiana od stycznia 2007), –zbyt małe zwracanie uwagi na estetykę prowadzenia notatek oraz poprawną pisownię na wszystkich przedmiotach, –nie egzekwowanie poprawnej pisowni na przedmiotach innych niż język polski, –zbyt mała ilość informacji zwrotnej dotyczącej braków w wiedzy, –brak wiedzy na temat oceniania kształtującego, –zbyt duża ilość metod podających zamiast poszukujących, –niedostateczne wykorzystanie Centrum Informacji Multimedialnej, Przyczyny niskich osiągnięć

6 Szkolne: –zbyt mała ilość godzin świetlicowych i wykorzystywanie nauczycieli do zastępstw doraźnych osłabia funkcję wspomagającą wychowawców świetlicy, –niesystematyczne zwracanie uwagi na słabo opanowane umiejętności w oparciu o wyniki sprawdzianów, –nie uwzględnianie w planowaniu swojej pracy wyników sprawdzianu przez nauczycieli klas I-III, –Niski poziom czytelnictwa u uczniów nie lubią chodzić do biblioteki, –pytania wymagające szerszych odpowiedzi i dawać czas na zastanowienie się i odpowiedź słabszym uczniom, Przyczyny niskich osiągnięć

7 Środowiskowe: –regionalizmy, –mały zasób słownictwa, –brak na co dzień kontaktu z szerszą kulturą, spowodowane niskim statusem społeczno-ekonomicznym rodziny, –postawa roszczeniowa ze strony rodziców i dzieci, –zrzucanie obowiązku wychowania dzieci na szkołę, –niechęć do współpracy pomimo zachęt ze strony szkoły, –uczniowie nie mogą uzyskać pomocy w nauce ze strony rodziców, Przyczyny niskich osiągnięć

8 Udział jak największej liczby nauczycieli w szkoleniu Podnoszenie efektów kształcenia i Budowanie planów wynikowych Motywowanie nauczycieli do zdobywania uprawnień egzaminatora Opracowanie wyników sprawdzianów próbnych i sprawdzianów oraz prezentowanie ich rodzicom. Udział dyrekcji w naradach szkoleniowych: Rozpoznawanie uzdolnień, kształtowanie i wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych oraz promowanie ich osiągnięć, Innowacje i eksperymenty pedagogiczne, Specyfika pracy z dzieckiem sześcioletnim w szkole podstawowej. Organizacja szkoleń rad pedagogicznych nt. Ocenianie kształtujące, Praca zespołów nauczycielskich. Podnoszenie umiejętności kontekstowego interpretowania i wykorzystania wyników sprawdzianu CelZadanie

9 Umożliwianie nauczycielom brania udziału w konferencjach metodycznych Organizacja spotkań z nauczycielami poszczególnych przedmiotów Objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli SP2 CelZadanie

10 Rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów, którzy nie osiągnęli dojrzałości szkolnej w celu powtórzenia klasy 0 Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów, które podejmą naukę w roku szkolnym 2008/2009 Współpraca różnych form edukacji przedszkolnej z uwzględnieniem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci rozpoczynających kl. I CelZadanie

11 CelZadanie Prezentacja osiągnięć uczniów: Koncert dla rodziców, gazetka szkolna Złamana Stalówka, strona internetowa, gazetka ścienna. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, olimpiadach. Prowadzenie kół zainteresowań, jako wolontariat – programy własne. Opracowanie Mapy uczniów zdolnych Wspieranie działań nauczycieli wspomagających rozwój uczniów zdolnych oraz upowszechnianie osiągnięć dzieci i młodzieży.

12 CelZadanie Kontynuowanie godzin dodatkowych z języka polskiego i matematyki. Częste kontakty z dyrektorem i nauczycielami, dostęp do wyników sprawdzianów w szkole i porównanie ich z wynikami w kraju. Organizacja pracy z uczniami szczególnie zdolnymi i słabymi. System kar za nie wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. System nagród, wyróżnień, pochwał za wywiązywania się z obowiązków Analiza metod nauczania stosowanych przez nauczycieli, Prezentacja dobrych praktyk – lekcje koleżeńskie, otwarte. Opracowanie harmonogramu hospitacji pod kątem poprawienia wyników nauczania Organizacja czasu pracy pozwalająca na bezpośredni kontakt z nauczycielami, dziećmi i rodzicami. Świadome działanie nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie działań mających wpływ sukcesy i minimalizację porażek.

13 CelZadanie Indywidualne zeszyty uwag z informacją zwrotną. Wdrażanie do pracy i wspomaganie działań samorządu szkolnego w dziedzinie organizowania pomocy w nauce uczniom mającym problemy w nauce i konkursów motywujących do pracy. Analiza frekwencji uczniów i przyczyn nieobecności. Współpraca z domem dziecka – otaczanie szczególną opieką dzieci przychodzące w trakcie roku szkolnego Wczesne diagnozowanie środowiska rodzinnego Pedagogizacja rodziców, raz w ciągu roku szkolnego każdy wychowawca – metoda warsztatowa. Uświadamianie rodziców uczniów z niepowodzeniami szkolnymi o konieczności badań w PPP. Respektowanie przez nauczycieli dostosowania wymagań edukacyjnych orzeczeń PPP Pozyskiwanie środków na dodatkowe godziny lekcyjne – kółka i zajęcia wyrównawcze, pomoce, wycieczki, imprezy, kursy. Udział 4 nauczycieli w szkoleniu EFS. Świadome działanie nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie działań mających wpływ sukcesy i minimalizację porażek.

14 CelZadanie Aktywna i regularna współpraca z wychowawcami klas i uczestniczenie w życiu szkoły. Organizacja czasu wolnego w rodzinie – by mieć czas na rozmowę i zajęcia z dziećmi. Zgłaszanie oczekiwań, sygnalizowanie problemów w procesie nauczania przez uczniów. Uczenie się organizacji czasu wolnego przez uczniów. Wdrażanie się do samooceny przez uczniów. Wdrażanie do samooceny ucznia. Organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród uczniów. Wspieranie rodziców w indywidualnej pracy wyrównawczej z dzieckiem w domu. Świadome działanie nauczycieli, rodziców i uczniów w zakresie działań mających wpływ sukcesy i minimalizację porażek.

15 CelZadanie Analiza i ewaluacja WSO. Analiza programów nauczania pod kątem zbieżności z podstawą programową i standardami wymagań. Ścisła współpraca zespołów przedmiotowych, problemowych i klasowych zespołów wychowawczych. Korelacja między programem nauczania, standardami wymagań i podstawą programową.

16 CelZadanie Ankieta dla rodziców Planowanie i spędzanie czasu wolnego – rodzice i dzieci Wykaz uczniów z orzeczeniami i opiniami PPP. Wykaz uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie. Monitorowanie uczniów drugorocznych Umotywowanie ocen niedostatecznych i umożliwienie uczniowi szansy wyrównania braków. Arkusz hospitacyjny Arkusze klasyfikacyjne na półrocze i na koniec roku szkolnego Raport z pracy nauczyciela Systematyczne monitorowanie.

17 CelZadanie Podniesienie wyników sprawdzianu po klasie szóstejEwaluacja efektów wprowadzanych zmian

18


Pobierz ppt "Program poprawy efektywności kształcenia Renata Laska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. St. Staszica w Chełmnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google