Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH okres 2004 - 2006 Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH okres 2004 - 2006 Departament."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH okres 2004 - 2006 Departament Infrastruktury Wsi i Komunikacji Wydział: Rozwoju Przedsiębiorczości i Rynku Pracy

2 Działania programu operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Priorytet I - Wspieranie zmian i dostosowań w rolnictwie inwestycje w gospodarstwach rolnych; inwestycje w gospodarstwach rolnych; ułatwienie startu młodym rolnikom; ułatwienie startu młodym rolnikom; gospodarka zasobami wodnymi wsi; gospodarka zasobami wodnymi wsi; scalenia gruntów rolnych; scalenia gruntów rolnych; szkolenia zawodowe; szkolenia zawodowe; wsparcie doradztwa rolniczego; wsparcie doradztwa rolniczego; rozwój i dostosowanie do norm UE przetwórstwa artykułów rolnych rozwój i dostosowanie do norm UE przetwórstwa artykułów rolnych poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych. Priorytet II - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Priorytet II - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich różnicowanie działalności rolniczej i i zbliżonej do różnicowanie działalności rolniczej i i zbliżonej do rolniczej w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów; odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem przywracanie potencjału produkcji leśnej; przywracanie potencjału produkcji leśnej; LEADER+ LEADER+

3 Tabela finansowa dla SOP (MLN EUR)

4 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

5 Cele wsparcia: Podniesienie standardu życia i pracy na wsi Podniesienie standardu życia i pracy na wsi Podniesienie atrakcyjności turystycznej Podniesienie atrakcyjności turystycznej Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego

6 Zakres interwencji opracowanie dla ww. działania oddolnych lokalnych opisów planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem opracowanie dla ww. działania oddolnych lokalnych opisów planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem działania inwestycyjne z zakresu modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe, odnowienia obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele publiczne, modernizacji przestrzeni publicznej we wsi ( place, parki, tereny zielone) działania inwestycyjne z zakresu modernizacji i wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne i sportowe, odnowienia obiektów zabytkowych charakterystycznych dla tradycji budownictwa wiejskiego regionu i ich adaptacji na cele publiczne, modernizacji przestrzeni publicznej we wsi ( place, parki, tereny zielone) projekty przyczyniające się do rozwoju publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych wsi oraz działania związane z promocją regionu projekty przyczyniające się do rozwoju publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych wsi oraz działania związane z promocją regionu

7 Co będzie realizowane i finansowane a) Przygotowanie z inicjatywy mieszkańców wsi opisu planowanych do realizacji zadań (plan rozwoju miejscowości), określeniem kosztów poszczególnych zaplanowanych przedsięwzięć, kosztorysami dla przedsięwzięć budowlanych i harmonogramem realizacji, b) Budowa, adaptacja lub remont połączony z modernizacją oraz wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne (świetlice, domy kultury), c) Budowa, odnawianie i urządzanie placów zabaw, boisk sportowych, ścieżek rowerowych, szlaków pieszych służących do użytku publicznego,

8 d) Projekty związane z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, e) Kształtowanie centrów wsi poprzez remont lub budowę placów, parkingów, chodników, oświetlenia itp., f) Urządzanie terenów zielonych, parków i innych miejsc wypoczynku, g) Budowa lub przebudowa połączona z remontem elementów małej infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej w tym systemów informacji wizualnej, h) Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych w obrębie miejscowości, i) Rewitalizacja lub adaptacja połączona z remontem obiektów zabytkowych użytkowanych na cele publiczne oraz miejscowych pomników historycznych,

9 j) Zakup i remont nie użytkowanych obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa danego regionu i ich adaptacja na cele publiczne, k) Wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych budynków i budowli publicznych, jeżeli niemożliwy jest ich remont i dalsze użytkowanie, l) Prace i nadzór architektów, konserwatorów zabytków (przy remoncie obiektów zabytkowych) i inżynierów nad realizowanymi w ramach programu pracami inwestycyjnymi i konserwatorskimi.

10 Forma i wysokość pomocy Pomoc udzielona zostanie ze środków UE do 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych-nie więcej jednak niż: Pomoc udzielona zostanie ze środków UE do 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych-nie więcej jednak niż: 450 000 PLN na jedną miejscowość, Pozostałe koszty- zarządy gmin 450 000 PLN na jedną miejscowość, Pozostałe koszty- zarządy gmin 22,5 mln EURO 90 mln EURO

11 Kryteria dostępu Finansowaniu podlegają projekty powstałe z inicjatywy mieszkańców wsi obejmujące swym zasięgiem miejscowości, należące do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, liczące nie więcej niż 5 tysięcy mieszkańców. Finansowaniu podlegają projekty powstałe z inicjatywy mieszkańców wsi obejmujące swym zasięgiem miejscowości, należące do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich, liczące nie więcej niż 5 tysięcy mieszkańców. Przyjęcie przez zebranie wiejskie i radę gminy planu odnowy miejscowości. Przyjęcie przez zebranie wiejskie i radę gminy planu odnowy miejscowości. Zadania inwestycyjne, wchodzące w zakres projektu, mogą być przyjęte do realizacji pod warunkiem, że są zgodne z przyjętą przez samorząd gminy strategią rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zadania inwestycyjne, wchodzące w zakres projektu, mogą być przyjęte do realizacji pod warunkiem, że są zgodne z przyjętą przez samorząd gminy strategią rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

12 Kryteria wyboru projektów 1. Dochód podatkowy gminy, w której planowane jest przedsięwzięcie, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, kształtuje się na poziomie: - nie więcej niż 75% średniej krajowej 2 pkt - powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej 1 pkt - powyżej średniej krajowej 0 pkt 2. Bezrobocie na terenie, gdzie planowane jest przedsięwzięcie: - gmina zagrożona szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym 1 pkt - Bezrobocie w powiecie, w którym planowane jest przedsięwzięcie, jest wyższe od średniej w województwie 1 pkt 3. Uznanie gminy za szczególnie atrakcyjną turystycznie: 1) Kryterium atrakcyjności przyrodniczej: - tereny o szczególnym znaczeniu przyrodniczym znajdujące się na terenie gminy ( park narodowy lub krajobrazowy) 2) Kryterium atrakcyjności kulturowej: - co najmniej 3 obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 4. Kryterium regionalne 1 pkt

13 Zasady wdrożenia M R i R W (funkcja zarządzająca) Zarząd Województwa (urząd marszałkowski - funkcja wdrażająca) Ocena formalna i techniczna Ustalenie listy rankingowej na podstawie kryteriów selekcji projektów (RKS) Zatwierdzenie listy rankingowej Umowy z odbiorcami pomocy Nadzór nad wdrażaniem projektów Potwierdzenie wniosków o wypłatę pomocy finansowej A R i M R (beneficjent końcowy) Gminy Gminy Regionalny Komitet Sterujący (RKS) Regionalny Komitet Sterujący (RKS) Rekomendacja listy rankingowej Zarządowi Rekomendacja listy rankingowej Zarządowi Miejscowość Zwrot poniesionych kosztów Przygotowanie projektu Realizacja projektu Przedłożenie dowodów poniesionych wydatków Współpraca z gminą dla opracowania projektu Ogólny dla województwa wniosek o refundację Umowa o pomoc finansową

14 Kryteria wyboru projektów Do realizacji mogą być dopuszczone projekty, które uzyskały co najmniej 3 punkty. O kolejności projektów decydują: Liczba uzyskanych punktów. Liczba uzyskanych punktów. Dla projektów z taką samą liczbą punktów – niższa wartość dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca. Dla projektów z taką samą liczbą punktów – niższa wartość dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca. Dla wniosków o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o ich kolejności decyduje data zarejestrowania poprawnego wniosku. Dla wniosków o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca o ich kolejności decyduje data zarejestrowania poprawnego wniosku.

15 Plan Rozwoju Miejscowości lub Opis planowanych do realizacji zadań 1.Charakterystyka miejscowości, w 1.Charakterystyka miejscowości, w której będzie realizowany projekt. której będzie realizowany projekt. 2.Inwentaryzacja zasobów służąca 2.Inwentaryzacja zasobów służąca ujęciu stanu rzeczywistego. ujęciu stanu rzeczywistego. 3.Ocena mocnych i słabych stron 3.Ocena mocnych i słabych stron miejscowości. miejscowości. 4.Opis planowanego przedsięwzięcia 4.Opis planowanego przedsięwzięcia 5.Harmonogram realizacji 5.Harmonogram realizacji

16 Elementy wniosku Identyfikacja wnioskodawcy (m. in. Nazwa wnioskodawcy, adres siedziby) Upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy Charakterystyka projektu Lokalizacja projektu Cel przedsięwzięcia Plan i opis realizowanych przedsięwzięć Wysokość wnioskowanej pomocy Zestawienie kosztów realizacji poszczególnych przedsięwzięć Kosztorysy dla przedsięwzięć budowlanych Harmonogram rzeczowo-finansowy Zestawiony plan finansowania poszczególnych przedsięwzięć Wykaz załączników


Pobierz ppt "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH okres 2004 - 2006 Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google