Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kaszubska Droga Irek Czarnowski 16 stycznia 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kaszubska Droga Irek Czarnowski 16 stycznia 2008r."— Zapis prezentacji:

1 1 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kaszubska Droga Irek Czarnowski 16 stycznia 2008r.

2 2 Cechy Leadera Partnerstwo trójsektorowe sektory społeczny, gospodarczy i publiczny LGD przejawem tego podejścia Podejście terytorialne Podejście oddolne oddolne opracowanie przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich Zintegrowane podejście Innowacyjność realizacja innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli wszystkich sektorów Lokalne finansowanie i zarządzania Współpraca i tworzenie powiązań

3 3 Lokalna Grupa Działania Lokalna Społeczność Wiejska Sektor publicznySektor gospodarczySektor społeczny Lokalna Grupa Działania Biuro LGD Organ decyzyjny LGD Rada LGD Zarząd LGD (min. 50% stanowią partnerzy społeczni)

4 4 LGD a LSR Lokalne Grupy Działania, czyli związki partnerów publicznych i prywatnych (partnerstwo międzysektorowe) wspólnie podejmujących innowacyjne działania związane z rozwojem obszaru wiejskiego LGD wybierają projekty, a ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju, czyli d okumentu zawierający cel i definicję strategicznych i operacyjnych priorytetów oraz specyfikację kolejności podejmowania działań

5 5 Lokalna Strategia Rozwoju LGD Kaszubska Droga Lokalna Grupa Działania KASZUBSKA DROGA jest stowarzyszeniem powołanym przez członków założycieli na Walnym Zebraniu Członków w dniu 6 grudnia 2007 roku. Powierzchnia: 408 km2 (42880 ha) Liczba ludności: 31768

6 6 Zakres LSR Charakterystyka LGD Definicja obszaru objętego LSR Analiza SWOT Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć Procedury wyboru działań w ramach realizowanej LSR Budżetowanie działań LSR Opis procesu przygotowywania LSR

7 7 Charakterystyka jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR Opis partnerów Gminy: Szemud, Luzino, Linia Sektor społeczno-gosporarczy: fundacja, KGW, osoby fizyczne Opis ciała decyzyjnego Procedury funkcjonowania LGD Siedzibą LGD jest budynek starej szkoły w Przetoczynie

8 8 Definicja obszaru objętego LSR (1) Uwarunkowania przestrzenne Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze (klimat, gleby, bogactwa naturalne, lesistość, zasoby wodne i przyrodnicze) Uwarunkowania kulturowe Uwarunkowania historyczne

9 9 Ocena społeczno-gospodarcza Ludność i struktura ludności Poziom zatrudnienia Kluczowe dla obszaru branże gospodarki Produkcja i usługi Rolnictwo Turystyka Jakość życia Oświata Ochrona zdrowia Komunikacja Aktywność mieszkańców Definicja obszaru objętego LSR (2)

10 10 Analiza SWOT Charakterystyka obszaru w zestawieniu jej słabych, silnych stron oraz szans i zagrożeń Mocne stronySłabe strony Atrakcyjne położenie geograficzne i piękny krajobraz Liczne obiekty historyczne, miejsca pamięci narodowej, zabytki Bogate dziedzictwo kulturowe i kaszubska specyfika regionalna Aktywność mieszkańców Dostępność komunikacyjna Dobre warunki do rozwoju turystyki weekendowej i kwalifikowanej Niewystarczająca infrastruktura techniczna, w tym związana z ochroną środowiska Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura turystyczna Słaba dostępność infrastruktury komunikacyjnej Słabe warunki do integracji społecznej mieszkańców i współpracy Słabe warunki do prowadzenia intensywnego rolnictwa Problemy środowiskowe Niewystarczające środki finansowe na rozwój infrastruktury SzanseZagrożenia Bliskość Trójmiasta Korzystne zmiany w preferencjach turystów Korzystne działania proekologiczne Wzrost gospodarczy Możliwość pozyskiwania funduszy europejskich Partnerska współpraca Wzrost osadnictwa mieszkańców miast na terenie LGD Bogata oferta i silna konkurencja na innych obszarach Niekorzystne zmiany demograficzne Trudne problemy społeczne Hamujące rozwój utrudnienia formalno-prawne Ograniczenia wynikające z ochrony obszarów NATURA 2000 Budowa dróg tranzytowych

11 11 Cele ogólne LSR Kraina Kaszubska Droga to obszar przyjazny turystom, którego aktywni mieszkańcy promują kulturę kaszubską i realizują swoje marzenia w oparciu o miejscowe bogactwo. Cele ogólne LSR zostały sformułowane w następujący sposób: Pobudzanie aktywności mieszkańców Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby Zachowanie dziedzictwa kaszubskiego i wiejskiej specyfiki obszaru Wizja obszaru:

12 12 Cele ogólne Cel ogólny: Pobudzanie aktywności mieszkańców Aktywizacja społeczna i gospodarcza Nabywanie wiedzy i umiejętności Wspieranie inicjatyw obywatelskich i biznesowych Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców (w szczególności w powiązaniu z turystyką) Zwiększenie dostępności i poprawa jakości i lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej Zwiększenie wykorzystania lokalnego potencjału w harmonii ze środowiskiem naturalnym Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kaszubskiego i wiejskiej specyfiki obszaru Zachowanie lokalnej tożsamości kaszubskiej Zachęcanie do kultywowanie tradycji Zapobieganie niekorzystnym zmianom w krajobrazie wsi

13 13 Budowanie LGD (1) Inicjatorem utworzenia Lokalnej Grupy Działania była społeczność lokalna Gminy Szemud Akcja informacyjna i sondażowa Spotkania warsztatowe, szkoleniowe w zakresie m.in. tworzenia lokalnych partnerstw Przystąpienie partnerów sektora publicznego Spotkania warsztatowe i sesje strategiczne Zbieranie i przygotowywanie materiałów do diagnozy obszaru Opracowanie wyników sondażu społecznego Przeprowadzenie analizy SWOT Wypracowanie celów strategicznych Typy projektów Analiza preferencji mieszkańców w zakresie proponowanych kryteriów wyboru projektów Planowanie budżetu

14 14 Kilkadziesiąt spotkań od czerwca do grudnia 2007 Liczba uczestników spotkań od 10 do 40 Reprezentanci sektora społecznego, gospodarczego, publicznego obszarów gmin: Linia, Luzino i Szemud Mieszkańcy, stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, i ich członkowie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Budowanie LGD (2)

15 15 Strategiczny cel powołania stowarzyszenia Misją LGD Kaszubska Droga jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru Kaszubskiej Drogi ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.


Pobierz ppt "1 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kaszubska Droga Irek Czarnowski 16 stycznia 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google