Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”"— Zapis prezentacji:

1 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”
Irek Czarnowski 16 stycznia 2008r.

2 Cechy Leadera Partnerstwo trójsektorowe Podejście terytorialne
sektory społeczny, gospodarczy i publiczny LGD przejawem tego podejścia Podejście terytorialne Podejście oddolne oddolne opracowanie przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich Zintegrowane podejście Innowacyjność realizacja innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli wszystkich sektorów Lokalne finansowanie i zarządzania Współpraca i tworzenie powiązań

3 Lokalna Grupa Działania
Organ decyzyjny LGD Rada LGD Biuro LGD Zarząd LGD (min. 50% stanowią partnerzy społeczni) Lokalna Grupa Działania Sektor publiczny Sektor gospodarczy Sektor społeczny Lokalna Społeczność Wiejska

4 LGD a LSR “Lokalne Grupy Działania”, czyli związki partnerów publicznych i prywatnych (partnerstwo międzysektorowe) wspólnie podejmujących innowacyjne działania związane z rozwojem obszaru wiejskiego LGD wybierają projekty, a ich realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju, czyli dokumentu zawierający cel i definicję strategicznych i operacyjnych priorytetów oraz specyfikację kolejności podejmowania działań

5 Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Kaszubska Droga”
Powierzchnia: 408 km2 (42880 ha) Liczba ludności: 31768 Lokalna Grupa Działania KASZUBSKA DROGA jest stowarzyszeniem powołanym przez członków założycieli na Walnym Zebraniu Członków w dniu 6 grudnia 2007 roku.

6 Zakres LSR Charakterystyka LGD Definicja obszaru objętego LSR
Analiza SWOT Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć Procedury wyboru działań w ramach realizowanej LSR Budżetowanie działań LSR Opis procesu przygotowywania LSR

7 Charakterystyka jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR
Opis partnerów Gminy: Szemud, Luzino, Linia Sektor społeczno-gosporarczy: fundacja, KGW, osoby fizyczne Opis ciała decyzyjnego Procedury funkcjonowania LGD Siedzibą LGD jest budynek starej szkoły w Przetoczynie

8 Definicja obszaru objętego LSR (1)
Uwarunkowania przestrzenne Uwarunkowania geograficzne i przyrodnicze (klimat, gleby, bogactwa naturalne, lesistość, zasoby wodne i przyrodnicze) Uwarunkowania kulturowe Uwarunkowania historyczne

9 Definicja obszaru objętego LSR (2)
Ocena społeczno-gospodarcza Ludność i struktura ludności Poziom zatrudnienia Kluczowe dla obszaru branże gospodarki Produkcja i usługi Rolnictwo Turystyka Jakość życia Oświata Ochrona zdrowia Komunikacja Aktywność mieszkańców

10 Analiza SWOT Charakterystyka obszaru w zestawieniu jej słabych, silnych stron oraz szans i zagrożeń
Mocne strony Słabe strony Atrakcyjne położenie geograficzne i piękny krajobraz Liczne obiekty historyczne, miejsca pamięci narodowej, zabytki Bogate dziedzictwo kulturowe i kaszubska specyfika regionalna Aktywność mieszkańców Dostępność komunikacyjna Dobre warunki do rozwoju turystyki weekendowej i kwalifikowanej Niewystarczająca infrastruktura techniczna, w tym związana z ochroną środowiska Niewystarczająco rozwinięta infrastruktura turystyczna Słaba dostępność infrastruktury komunikacyjnej Słabe warunki do integracji społecznej mieszkańców i współpracy Słabe warunki do prowadzenia intensywnego rolnictwa Problemy środowiskowe Niewystarczające środki finansowe na rozwój infrastruktury Szanse Zagrożenia Bliskość Trójmiasta Korzystne zmiany w preferencjach turystów Korzystne działania proekologiczne Wzrost gospodarczy Możliwość pozyskiwania funduszy europejskich Partnerska współpraca Wzrost osadnictwa mieszkańców miast na terenie LGD Bogata oferta i silna konkurencja na innych obszarach Niekorzystne zmiany demograficzne Trudne problemy społeczne Hamujące rozwój utrudnienia formalno-prawne Ograniczenia wynikające z ochrony obszarów NATURA 2000 Budowa dróg tranzytowych

11 Cele ogólne LSR Wizja obszaru: Kraina „Kaszubska Droga”
to obszar przyjazny turystom, którego aktywni mieszkańcy promują kulturę kaszubską i realizują swoje marzenia w oparciu o miejscowe bogactwo. Cele ogólne LSR zostały sformułowane w następujący sposób: Pobudzanie aktywności mieszkańców Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby Zachowanie dziedzictwa kaszubskiego i wiejskiej specyfiki obszaru

12 Cel ogólny: Pobudzanie aktywności mieszkańców
Cele ogólne Cel ogólny: Pobudzanie aktywności mieszkańców Aktywizacja społeczna i gospodarcza Nabywanie wiedzy i umiejętności Wspieranie inicjatyw obywatelskich i biznesowych Pobudzenie przedsiębiorczości mieszkańców Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru w oparciu o własne zasoby Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców (w szczególności w powiązaniu z turystyką) Zwiększenie dostępności i poprawa jakości i lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej Zwiększenie wykorzystania lokalnego potencjału w harmonii ze środowiskiem naturalnym Cel ogólny: Zachowanie dziedzictwa kaszubskiego i wiejskiej specyfiki obszaru Zachowanie lokalnej tożsamości kaszubskiej Zachęcanie do kultywowanie tradycji Zapobieganie niekorzystnym zmianom w krajobrazie wsi

13 Budowanie LGD (1) Inicjatorem utworzenia Lokalnej Grupy Działania była społeczność lokalna Gminy Szemud Akcja informacyjna i sondażowa Spotkania warsztatowe, szkoleniowe w zakresie m.in. tworzenia lokalnych partnerstw Przystąpienie partnerów sektora publicznego Spotkania warsztatowe i sesje strategiczne Zbieranie i przygotowywanie materiałów do diagnozy obszaru Opracowanie wyników sondażu społecznego Przeprowadzenie analizy SWOT Wypracowanie celów strategicznych Typy projektów Analiza preferencji mieszkańców w zakresie proponowanych kryteriów wyboru projektów Planowanie budżetu

14 Budowanie LGD (2) Kilkadziesiąt spotkań od czerwca do grudnia 2007
Liczba uczestników spotkań od 10 do 40 Reprezentanci sektora społecznego, gospodarczego, publicznego obszarów gmin: Linia, Luzino i Szemud Mieszkańcy, stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, i ich członkowie, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

15 Strategiczny cel powołania stowarzyszenia
Misją LGD „Kaszubska Droga” jest: Wspieranie mieszkańców w kreowaniu zrównoważonego i wszechstronnego rozwoju obszaru „Kaszubskiej Drogi” ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulturowego i walorów przyrodniczych.


Pobierz ppt "Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google