Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji
Projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo – zachodniej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty konkursowe w ramach Umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

2 Projekt jest realizowany przez:
Lidera Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie Partnera Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu

3 Cel ogólny Projektu Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o profilu zawodowym, w Polsce centralnej i południowo-zachodniej umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy

4 Cele szczegółowe projektu
Wsparcie procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych 4000 uczniów w ramach programów nauczania, Zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych, uzupełniających, efektywnych i innowacyjnych form rozwijania Kompetencji Kluczowych

5 Projektem skierowany jest do Szkół z województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Łącznie do Projektu zostanie zakwalifikowanych 40 szkół. Średnio po 10 z każdego województwa.

6 Zostaną opracowane i zrealizowane w 40 szkołach,
W ramach Projektu: Zostaną opracowane i zrealizowane w 40 szkołach, autorskie programy zajęć uwzględniające kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów: matematyczno-przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki; technologii informacyjno-komunikacyjnych(ICT); języków obcych; przedsiębiorczości;

7 Wsparciem dla nauczycieli przy opracowaniu autorskich programów będą:
warsztaty, realizowane w dwóch etapach, doradztwo, forum dyskusyjne, pozwalające na wymianę doświadczeń, kontakty, współpracę. Programy podlegać będą opiniowaniu przez nauczyciela mianowanego, zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną oraz Dyrektora Szkoły. Wszystkie programy wydane zostaną w formie publikacji książkowej oraz przekazane do Szkół.

8 Wsparciem dla nauczycieli przy wdrażaniu autorskich programów od 1 września 2010 roku będą:
półroczne seminaria, platforma internetowa, lekcje demonstracyjne lekcje pokazowe, doradztwo,

9 Dla Uczniów zaplanowano:
Zajęcia prowadzone przez autora programu w ramach minimum oraz - zajęcia będące uzupełnieniem obowiązkowego programu nauczania, jednocześnie rozwijające, doskonalące nabywanych przez uczniów Kompetencji Kluczowych w ramach zajęć pozalekcyjnych:

10 Wakacyjne Obozy Naukowe: Tygodniowe obozy dla 10 uczniów z każdej szkoły w zakresie każdej kompetencji. Uczestnikami będzie 1600 uczniów 2. Koła Naukowe: Zajęcia ukierunkowane na rozwijanie poszczególnych kompetencji kluczowych, dla 1600 uczniów wyróżniających się w nauce

11 3. Studium Kompetentnych Liderów
Udział 5 najzdolniejszych uczniów z każdej szkoły w wybranych zajęciach w uczelni, w przedmiotach rozwijających i uzupełniających ich kompetencje kluczowe

12 4. Przedsiębiorstwo Symulacyjne:
800 uczniów, po 20 z każdej szkoły, uczestniczyć będzie w działaniach firmy symulacyjnej z zachowaniem rzeczywistych warunków funkcjonowania

13 Nauczyciele będą mieli zapewnione

14 warsztaty dotyczące opracowywania i modyfikowania programów nauczania;
doradztwo w zakresie wyprofilowania programów kształcenia w kontekście KK do zidentyfikowanych uwarunkowań regionalnych i lokalnych; warsztaty z zakresu metodyki rozwijania kompetencji kluczowych; środki dydaktyczne umożliwiające uatrakcyjnienie realizowanych zajęć;

15 Obserwację i analizę wybranych zajęć prowadzonych przez zespół metodyków Mobilnego Instytutu Kompetencji;

16 Dla organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, lokalnych i regionalnych instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli zainteresowanych szkół zorganizowane zostaną

17 Seminaria w celu zidentyfikowania potrzeb lokalnego środowiska oświatowego i samorządowego co do jakości i kierunków kształcenia w szkołach zawodowych i dostosowania programów do ich oczekiwań;

18 Rezultaty Projektu

19 - 160 opracowanych i upowszechnionych programów nauczania w zakresie przedsiębiorczości, języków obcych, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, i ICT 40 szkół objętych projektem 4000 uczniów objętych nauczaniem w oparciu o autorskie programy 1600 uczniów uczestniczących w Wakacyjnych Obozach naukowych, 240 uczniów uczestniczących w Studium Kompetentnych Liderów 160 nauczycieli uczestniczących w działaniach w ramach Projektu, 400 uczniów uczestniczących w działaniach Przedsiębiuorstwa Symulacyjnego, 40 grantów, przyznanych szkołom

20 - nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania Kompetencji Kluczowych przez 4000 uczniów
- nawiązanie współpracy pomiędzy nauczycielami z różnych szkół i województw,

21 Wszystkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie

22 Biuro Projektu: Marta Drygała – Kierownik Projektu
ul. Mełgiewska 7-9, Lublin, tel. (081) Paweł Korczewski - Koordynator regionalny dla województw dolnośląskiego i opolskiego  Filia Biura, ul Wagonowa Wrocław, tel.: (071)

23 Dziękuję za uwagę, Marta Drygała – Kierownik Projektu
ul. Mełgiewska 7-9, Lublin, tel. (081) ,


Pobierz ppt "Projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google