Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo – zachodniej realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia: Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia- projekty konkursowe w ramach Umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

2 2 Projekt jest realizowany przez: Lidera Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie Partnera Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu

3 3 Cel ogólny Projektu Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o profilu zawodowym, w Polsce centralnej i południowo-zachodniej umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy

4 4 Cele szczegółowe projektu Wsparcie procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych 4000 uczniów w ramach programów nauczania, Zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych, uzupełniających, efektywnych i innowacyjnych form rozwijania Kompetencji Kluczowych

5 5 Projektem skierowany jest do Szkół z województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego. Łącznie do Projektu zostanie zakwalifikowanych 40 szkół. Średnio po 10 z każdego województwa.

6 6 W ramach Projektu: Zostaną opracowane i zrealizowane w 40 szkołach, autorskie programy zajęć uwzględniające kompetencje kluczowe w zakresie przedmiotów: –matematyczno-przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki; –technologii informacyjno-komunikacyjnych(ICT); –języków obcych; –przedsiębiorczości;

7 7 Wsparciem dla nauczycieli przy opracowaniu autorskich programów będą: -warsztaty, realizowane w dwóch etapach, -doradztwo, -forum dyskusyjne, pozwalające na wymianę doświadczeń, kontakty, współpracę. Programy podlegać będą opiniowaniu przez nauczyciela mianowanego, zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną oraz Dyrektora Szkoły. Wszystkie programy wydane zostaną w formie publikacji książkowej oraz przekazane do Szkół.

8 8 Wsparciem dla nauczycieli przy wdrażaniu autorskich programów od 1 września 2010 roku będą: -półroczne seminaria, -platforma internetowa, -lekcje demonstracyjne -lekcje pokazowe, -doradztwo,

9 9 Dla Uczniów zaplanowano: -Zajęcia prowadzone przez autora programu w ramach minimum oraz - zajęcia będące uzupełnieniem obowiązkowego programu nauczania, jednocześnie rozwijające, doskonalące nabywanych przez uczniów Kompetencji Kluczowych w ramach zajęć pozalekcyjnych:

10 10 1.Wakacyjne Obozy Naukowe: Tygodniowe obozy dla 10 uczniów z każdej szkoły w zakresie każdej kompetencji. Uczestnikami będzie 1600 uczniów 2. Koła Naukowe: Zajęcia ukierunkowane na rozwijanie poszczególnych kompetencji kluczowych, dla 1600 uczniów wyróżniających się w nauce

11 11 3. Studium Kompetentnych Liderów Udział 5 najzdolniejszych uczniów z każdej szkoły w wybranych zajęciach w uczelni, w przedmiotach rozwijających i uzupełniających ich kompetencje kluczowe

12 12 4. Przedsiębiorstwo Symulacyjne: 800 uczniów, po 20 z każdej szkoły, uczestniczyć będzie w działaniach firmy symulacyjnej z zachowaniem rzeczywistych warunków funkcjonowania

13 13 Nauczyciele będą mieli zapewnione

14 14 warsztaty dotyczące opracowywania i modyfikowania programów nauczania; doradztwo w zakresie wyprofilowania programów kształcenia w kontekście KK do zidentyfikowanych uwarunkowań regionalnych i lokalnych; warsztaty z zakresu metodyki rozwijania kompetencji kluczowych; środki dydaktyczne umożliwiające uatrakcyjnienie realizowanych zajęć;

15 15 Obserwację i analizę wybranych zajęć prowadzonych przez zespół metodyków Mobilnego Instytutu Kompetencji;

16 16 Dla organów nadzoru pedagogicznego, organów prowadzących szkoły, lokalnych i regionalnych instytucji rynku pracy oraz przedstawicieli zainteresowanych szkół zorganizowane zostaną

17 17 Seminaria w celu zidentyfikowania potrzeb lokalnego środowiska oświatowego i samorządowego co do jakości i kierunków kształcenia w szkołach zawodowych i dostosowania programów do ich oczekiwań ;

18 18 Rezultaty Projektu

19 opracowanych i upowszechnionych programów nauczania w zakresie przedsiębiorczości, języków obcych, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, i ICT -40 szkół objętych projektem uczniów objętych nauczaniem w oparciu o autorskie programy uczniów uczestniczących w Wakacyjnych Obozach naukowych, -240 uczniów uczestniczących w Studium Kompetentnych Liderów -160 nauczycieli uczestniczących w działaniach w ramach Projektu, -400 uczniów uczestniczących w działaniach Przedsiębiuorstwa Symulacyjnego, -40 grantów, przyznanych szkołom

20 20 - nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania Kompetencji Kluczowych przez 4000 uczniów - nawiązanie współpracy pomiędzy nauczycielami z różnych szkół i województw,

21 21 Wszystkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie

22 22 Biuro Projektu : Marta Drygała – Kierownik Projektu ul. Mełgiewska 7-9, Lublin, tel. (081) Paweł Korczewski - Koordynator regionalny dla województw dolnośląskiego i opolskiego Filia Biura, ul Wagonowa Wrocław, tel.: (071)

23 23 Dziękuję za uwagę, Marta Drygała – Kierownik Projektu ul. Mełgiewska 7-9, Lublin, tel. (081) ,


Pobierz ppt "1 Projekt Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google