Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość – pomysł młodych na życie Finansowe i pozafinansowe wsparcie osób młodych zakładających.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość – pomysł młodych na życie Finansowe i pozafinansowe wsparcie osób młodych zakładających."— Zapis prezentacji:

1 Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość – pomysł młodych na życie Finansowe i pozafinansowe wsparcie osób młodych zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych są realizowane w zakresie ogólnoeuropejskiego programu Youth&Work w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

2 Pozafinansowe wsparcie osób młodych zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

3 Działania mające na celu kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym (wynikające z przepisów Ustawy o systemie oświaty) Szkoły podstawowe Szkoły gimnazjalne Szkoły ponadgimnazjalne Przedsiębiorczość akademicka promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out) Projektodawcy wyłonieni zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Działanie 8.2 Transfer wiedzy - lista podmiotów na stronie www.efs.warmia.mazury.pl www.efs.warmia.mazury.pl Przedsiębiorczość na etapie edukacji

4 przedsiębiorczości Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nauk przyrodniczo - matematycznych Podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), będące organami prowadzącymi szkołę/placówkę oświatową, w której realizowany jest projekt, lub inne podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie edukacji, realizujące projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę/placówkę oświatową, w której realizowany jest projekt Projektodawcy wyłonieni zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - lista podmiotów na stronie www.efs.warmia.mazury.plwww.efs.warmia.mazury.pl Przedsiębiorczość na etapie edukacji

5 Podstawowych Od grosika do złotówki Gimnazjalnych Ekonomia na co dzień Przedsiębiorczość Zostać przedsiębiorczym Ponadgimnazjalnych Banki w akcji Dzień przedsiębiorczości Moje finanse Podstawy przedsiębiorczości Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Zarządzanie firmą Przedsiębiorczość na etapie edukacji Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (www.junior.org.pl)www.junior.org.pl Programy dla szkół:

6 Publiczne Służby Zatrudnienia Powiatowe Urzędy Pracy (lista urzędów na stronie www.up.gov.pl)www.up.gov.pl Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie – www.up.gov.pl)www.up.gov.pl Ochotnicze Hufce Pracy (www.warminsko-mazurska.ohp.pl)www.warminsko-mazurska.ohp.pl Mobilne Centra Informacji Zawodowej Centra Edukacji i Pracy Młodzieży Młodzieżowe Biura Pracy Kluby Pracy Szkolenia/Poradnictwo/Doradztwo Instytucje rynku pracy

7 Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Olsztynie (www.wmarr.olsztyn.pl)www.wmarr.olsztyn.pl Działdowska Agencja Rozwoju S.A (www.darsa.pl)www.darsa.pl Elbląska Izba Przemysłowo – Handlowa (www.eiph.pl)www.eiph.pl Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych (www.erkon.elblag.com.pl)www.erkon.elblag.com.pl Iławska Izba Gospodarcza (www.iig-ilawa.pl)www.iig-ilawa.pl Lokalne Okienka Przedsiębiorczości (LOP) na poziomie gminnym - Lista okienek na stronie www.wmarr.olsztyn.plwww.wmarr.olsztyn.pl Lokalne Punkty Konsultacyjne na poziomie powiatowym - Lista punktów na stronie www.wmarr.olsztyn.pl Poradnictwo/Doradztwo Instytucje otoczenia biznesu

8 Centrum Innowacji i Transferu Technologii – UWM (www.uwm.edu.pl)www.uwm.edu.pl Fundacja Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach (www.fp.olsztyn.pl) Warmińsko – Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości (www.izbarzem.olsztyn.pl) Warmińsko – Mazurski Związek Pracodawców Prywatnych (www.wmzpp.org) Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka (www.screp.pl) Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury (www.frr.olsztyn.pl)www.frr.olsztyn.pl Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA (www.nida.ecms.pl) Poradnictwo/doradztwo Instytucje otoczenia biznesu

9 Finansowe wsparcie osób młodych zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

10 Odpłatne szkolenia/usługi doradcze Instytucje szkoleniowe (lista instytucji na stronie www.ris.praca.gov.pl)www.ris.praca.gov.pl Projektodawcy wyłonieni zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – lista projektodawców na stronie www.up.gov.pl/pokl www.up.gov.pl/pokl Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (www.wmarr.olsztyn.pl)www.wmarr.olsztyn.pl Działdowska Agencja Rozwoju S.A (www.darsa.pl)www.darsa.pl Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury (www.frr.olsztyn.pl)www.frr.olsztyn.pl Formy wsparcia

11 Pożyczki Powiatowe Urzędy Pracy Działdowska Agencja Rozwoju S.A (www.darsa.pl)www.darsa.pl Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej (www.fwpr.org)www.fwpr.org Fundacja Rozwoju Regionu Łukta (www.frrl.org.pl)www.frrl.org.pl Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A (www.wmarr.olsztyn.pl)www.wmarr.olsztyn.pl Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka (www.screp.pl)www.screp.pl Formy wsparcia

12 Dotacje Powiatowe Urzędy Pracy Operatorzy wyłonieni zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki – Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – lista operatorów na stronie www.up.gov.pl/poklwww.up.gov.pl/pokl Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział w Olsztynie (www.arimr.gov.pl)www.arimr.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl) Formy wsparcia

13 Inne formy wsparcia Wsparcie pomostowe Operatorzy wyłonieni zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki – Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – lista operatorów na stronie www.up.gov.pl/poklwww.up.gov.pl/pokl Możliwość korzystania ze sprzętu specjalistycznego Elbląski Inkubator Nowoczesnych Technologii Informatycznych (www.einti.eu)www.einti.eu Formy wsparcia

14 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych Przedsiębiorczość – pomysł młodych na życie Finansowe i pozafinansowe wsparcie osób młodych zakładających."

Podobne prezentacje


Reklamy Google