Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań"— Zapis prezentacji:

1 Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań proinnowacyjnych Zespoły eksperckie faza IV Zespół tematyczny: Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie Solec Kujawski, 02.08.2012

2 Plan pracy 2 Lp.CzasZadanie do wykonaniaPlanowany wynik 113.00-13.05Powitanie uczestników 213.05-13.30Prezentacja wprowadzająca – matryca celów i działań, wyniki badania ankietą Delphi II 313.30-14.10Cele i działania – prezentacja szczegółowa celów oraz działań proinnowacyjnych w wybranych obszarach priorytetowych, dyskusja. Wnioski, uwagi zalecenia, cele działania 414.10-14.20Przerwa 514.20-15.30Prezentacja przyjętych założeń: główne kierunki rozwoju, cele, propozycje działań, spodziewane rezultaty Wnioski, uwagi zalecenia 615.30-16.00Podsumowanie pracy zespołów eksperckich 716.00Podsumowanie i zakończenie spotkaniaWskazania do dalszej pracy

3 Metodyka pracy 3 Cel – wypracowanie celów strategicznych oraz kierunków działań proinnowacyjnych w poszczególnych obszarach tematycznych obejmowanych przez poszczególne zespoły eksperckie. Dane wejściowe – wyniki przeprowadzonych badań, diagnoza sytuacji, propozycje celów i działań postawionych w oparciu o diagnozę sytuacji oraz ustaleń zespołów eksperckich, wyniki ankiety Delphi II. Metodyka pracy Moderowana dyskusja ekspercka, burza mózgów uczestników zespołów tematycznych, opiniowanie przedstawionej propozycji celów strategicznych i działań. Formułowanie stanowiska w poszczególnych obszarach tematycznych. Wynik – w oparciu o wyniki pracy zespołów eksperckich – faza IV zostanie opracowana propozycja Regionalnej Strategii Innowacji, która zostanie przedstawiona Urzędowi Marszałkowskiemu.

4 Aktualizacja celów strategicznych i kierunków działań 4 Zasób wiedzy. Zespoły eksperckie – faza I – zapoznanie z wynikami analiz, Badanie metodą Delphi – I tura, Zespoły eksperckie – faza II – wypracowanie wizji rozwoju regionu, Zespoły eksperckie – faza III – wypracowanie scenariuszy rozwoju Badanie metodą Delphi – II tura, Zespoły eksperckie – faza IV – cele strategiczne i kierunki działań proinnowacyjnych.

5 Obszary regionalnego systemu innowacji Cele strategiczne 5 Obszar I – Nauka i badania na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw. Obszar II – Innowacyjna gospodarka. Obszar III – Proinnowacyjne otoczenie biznesu. Obszar IV – Rozwój postaw proinnowacyjnych w społeczeństwie. Cele strategiczne CS 1. Ukierunkowanie gospodarki regionalnej na wiedzę i innowacyjność CS 2. Ukształtowanie relacji współpracy i powiązań sieciowych CS 3. Budowa gospodarki elektronicznej CS 4. Kształtowanie postaw proinnowacyjnych i kreatywności społeczeństwa

6 Obszary regionalnego systemu innowacji 6

7 Dyskusja nad proponowanymi działaniami 7 Omówienie zakresu poszczególnych działań uprawnieni wnioskodawcy, wielkość projektów, okres realizacji projektów, źródło finansowania, sposób i liczba naboru wniosków inne

8 Obszar IV - Proinnowacyjne społeczeństwo CO IV.1. Rozwój kształcenia w obszarach związanych ze specjalizacjami regionalnymi (przetwórstwo przemysłowe, technologia produkcji, projektowanie, automatyzacja, elektronika, informatyka, mechanika, mechatronika, inżynieria materiałowa, przetwórstwo rolno-spożywcze, chemia i technologia chemiczna ) 8 GD IV.1.1. Organizacja praktyk i staży Dz1. Wdrożenie programów odbywania długotrwałych (3 – 6 miesięcy) praktyk przez studentów w toku studiów (w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych). Dz2. Wspieranie staży studenckich w lokalnych przedsiębiorstwach przemysłowych. Dz3. Uruchomienie programów szkoleń w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności dla przedstawicieli jednostek naukowych. Dz4. Organizowanie dla uczniów wizyt w zakładach przemysłowych, stosujących innowacyjne technologie oraz jednostkach administracji samorządowej wprowadzających innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu. GD IV.1.2. Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki Dz1. Stypendia dla pracowników firm realizujących projekty badawcze we współpracy z uczelnią. Dz2. Stypendia dla doktorantów, realizujących prace doktorskie we współpracy z przedsiębiorstwami

9 Obszar IV - Proinnowacyjne społeczeństwo CO IV.2. Budowa konsensusu regionalnego na rzecz rozwoju innowacyjności w regionie 9 Dz1. Stworzenie sejmiku regionalnego reprezentującego regionalne środowiska biznesowe. Dz2. Promowanie RSI na forum wojewódzkiej i powiatowych rad zatrudnienia

10 Obszar IV - Proinnowacyjne społeczeństwo CO IV.3. E-edukacja 10 Dz1. Wdrażanie platform informatycznych oraz działających na nich programów kształcenia na odległość – e-learning. Dz2. Tworzenie baz wiedzy i portali mających za zadanie wsparcie edukacji na rzecz regionalnej gospodarki oraz kształtowania kreatywności i innowacyjności

11 Obszar IV - Proinnowacyjne społeczeństwo CO IV.4. Promocja postaw proinnowacyjnych w społeczności regionu 11 GD IV.4.1. Promocja postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych wśród młodzieży Dz1. Doskonalenie jakości nauczania przedsiębiorczości i innowacyjności w szkołach poprzez finansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli przedmiotu oraz przygotowanie wysokiej jakości materiałów dydaktycznych. Dz2. Organizowanie konkursów dla studentów na najlepsze prace dyplomowe z punktu widzenia ich innowacyjności i aplikacyjności gospodarczej proponowanych rozwiązań oraz konkursów dla młodzieży na innowacyjne pomysły i wynalazki. Dz3. Przeprowadzanie okresowych badań zapotrzebowania gospodarki na wykwalifikowane kadry oraz dostosowywanie kierunków kształcenia pod kątem poszukiwanych zawodów/kwalifikacji. Dz4. Wspieranie tworzenia i rozwoju we wszystkich powiatach województwa Środowiskowych Centrów Popularyzacji Nauki i Technologii, pozwalających młodzieży na doskonalenie swoich postaw badawczych i innowacyjnych. Dz5. Kontynuacja realizacji projektu Astrobaza w celu stworzenia astrobaz we wszystkich powiatach województwa. Dz6. Promowanie nowoczesnych technologii w edukacji zawodowej, poprzez współpracę z przedsiębiorstwami i szkołami wyższymi

12 Obszar IV - Proinnowacyjne społeczeństwo CO IV.4. Promocja postaw proinnowacyjnych w społeczności regionu 12 GD IV.4.2. Promocja postaw innowacyjnych wśród przedsiębiorców Dz1. Kontynuowanie corocznych konkursów Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw. Dz2. Prezentowanie dobrych praktyk innowacyjności - organizowanie dla przedsiębiorców spotkań z przedstawicielami firm, które odniosły sukces wykorzystując innowacyjne technologie lub formy organizacji oraz organizowanie wizyt studyjnych dla przedsiębiorców w odnoszących sukcesy centrach transferu technologii i inkubatorach technologicznych na terenie kraju i za granicą.

13 Obszar IV - Proinnowacyjne społeczeństwo CO IV.4. Promocja postaw proinnowacyjnych w społeczności regionu 13 GD IV.4.3. Promocja postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród ogółu mieszkańców województwa Dz1. Organizacja dni otwartych w jednostkach zajmujących się na terenie województwa kwestiami innowacyjności oraz prowadzeniem badań. Dz2. Organizowanie corocznego konkursu na najbardziej innowacyjne rozwiązania w określonych sferach – administracji publicznej, edukacji, kulturze. Dz3.Wybór i prezentacja najlepszych praktyk związanych z realizacją celów RSI, organizacja corocznej imprezy promocyjnej (konferencji, mini- targów), na której prezentowane będą przykłady najlepszych praktyk. Dz4. Emitowanie w lokalnych telewizjach spotów, prezentujących przykłady udanych przedsięwzięć, wpisujących się w realizację RSI.

14 System wdrażania RSI 14 Sposób zarządzania wdrażaniem RSI propozycje, wnioski, uwagi dotyczące systemu zarządzania

15 Dane kontaktowe Wykonawcy 15 Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa tel. (022) 256 39 00, fax. (022) 256 39 10 email: biuro@pag-uniconsult.plbiuro@pag-uniconsult.pl Osoba do kontaktów bieżących: Bogdan Pietrzak, bpietrzak@pag-uniconsult.plbpietrzak@pag-uniconsult.pl Tel. (biuro j.w.), tel. kom. 505 058 720 Strona internetowa projektu: www.innowacje.kujawsko-pomorskie.pl


Pobierz ppt "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Analiza strategiczna - opracowanie celów strategicznych i kierunków działań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google