Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CzechyS ł owacja Oficjalna nazwaRepublika CzeskaRepublika S ł owacka Powierzchnia78 866 km 2 49 035 km 2 Ludno ść 10,5 mln5,4 mln J ę zykCzeskiS ł owacki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CzechyS ł owacja Oficjalna nazwaRepublika CzeskaRepublika S ł owacka Powierzchnia78 866 km 2 49 035 km 2 Ludno ść 10,5 mln5,4 mln J ę zykCzeskiS ł owacki."— Zapis prezentacji:

1

2 CzechyS ł owacja Oficjalna nazwaRepublika CzeskaRepublika S ł owacka Powierzchnia78 866 km 2 49 035 km 2 Ludno ść 10,5 mln5,4 mln J ę zykCzeskiS ł owacki StolicaPragaBratys ł awa Ustrójrepublika Waluta1 korona czeska1 euro Towary eksportoweMaszyny, pojazdy, piwoMinera ł y, metale, drewno Roczny dochód na 1 mieszka ń ca 4913 USD (2000 r.)3248 USD (2000 r.)

3 o Du ż e zró ż nicowanie terenu. o Wi ę ksza cz ęść kraju le ż y na obszarze wy ż ynnym. o Najwy ż ej po ł o ż onym miejscem jest Ś nie ż ka w Karkonoszach (1602 m.) o Najni ż ej - dolina Ł aby w miejscu gdzie rzeka przekracza granic ę z Niemcami (115 m.) o Wi ę ksz ą cz ęść Czech stanowi Masyw Czeski. o Najwi ę ksz ą jednostk ą Masywu Czeskiego jest Wy ż yna Czesko- Morawska Ukszta ł towanie powierzchni

4 Umiarkowany, ciep ł y, W Masywie Czeskim i pn. Morawach przej ś ciowy mi ę dzy morskim a kontynentalnym, W górach odmiana górska klimatu Klimat Czech kszta ł tuje ograniczenie nap ł ywu wilgotnego powietrza atlantyckiego z zachodu przez ł a ń cuchy Rudaw i Sudetów a od pd.-zach. Przez Las czeski i Szumaw ę oraz otwarcie na nap ł yw ch ł odnego powietrza polarnego z pó ł nocy przez Bram ę Morawsk ą Wiosn ą i jesieni ą nap ł ywa ciep ł e powietrze znad Europy Pd. Przez Wielk ą Nizin ę W ę giersk ą Ś rednia temperatura w styczniu -2 C, w lipcu 18 pogodne dni w Czechach od 35 do 45 rocznie, Pochmurne dni w Czechach od 140-160, Roczna suma opadów wynosi od 800-1200 mm Pokrywa ś nie ż na utrzymuje si ę 30-50 dni, a w górach do 175 dni Szumawa Karkonosze

5 Czechy le żą w zlewisku trzech mórz : Pó ł nocnego – 65%: Ł aba, We ł tawa, Ohrza i Izera Czarnego – 25%: Morawa (Uchodzi do Dunaju) Ba ł tyckiego 10%: Odra z Opaw ą i Olz ą Sie ć rzeczna dobrze rozwini ę ta. W Sudetach maj ą swoje ź ród ł a Ł aba i Odra W Czechach brak jest du ż ych naturalnych jezior Liczne sztuczne zbiorniki retencyjne: Orlickie, Lipie ń skie, Slapskie na We ł tawie Liczne ź ród ł a mineralne, w tym cieplice najpopularniejsze w Karlowych Warach (temp.73 C) Ź ród ł o Ł aby - Karkonosze Zapora w T eneczynie

6 Wy ż ynno-górskie obszary Czech pokrywaj ą gleby brunatne, W okolicach Pragi – czarnoziemy, W okolicach O ł omu ń ca – lessowe gleby p ł owe

7 Flora Czech liczy ok.. 3 ty ś. gatunków ro ś lin Przewa ż a ro ś linno ść antropogeniczna – pola uprawne, u ż ytki zielone, kultury le ś ne, Zachowane fragmenty ro ś linno ś ci naturalnej s ą chronione m.in. w parkach narodowych: Karkonoszy, Jesioników, Szumawy, Szumawa

8 Fauna obejmuje gatunki zwierz ą t pospolite w ca ł ej Europie. Du ż e ssaki: dzik, wilk, ż bik, jele ń, sarna, nied ź wied ź i muflon (najliczniejszy w Europie) Mniejsze zwierz ę ta: lis, borsuk, wydra, kuna, wiewiórka, zaj ą c, ś wistak, kaczka krzy ż ówka, krogulec, sroka, ziemba, sikora, padalec, ż mija zygzakowata, ropucha szara itd. Ś rodowisko przyrodnicze zosta ł o znacznie przekszta ł cone przez cz ł owieka. Przemys ł doprowadzi ł do degradacji wielu regionów m.in. Ostrawy i Karkonoszy. Muflon Borsuk Ż mija zygzakowata Sikorka

9 5 obiektów na terenie Czech ma status ś wiatowych rezerwatów biosfery: Krkonossky narodni park Sumava narodni park Palava narodni park Trebonsko narodni park Krivoklatsko narodni park Ś nie ż ka - Karkonosze Krkonoski narodny park

10 Struktura narodowo ś ciowa Czech jest do ść jednolita; Czesi 81% Morawianie 13% S ł owacy 3% Polacy ok. 60 ty ś. Ś l ą zacy ok. 45 ty ś. Niemcy ok. 50 ty ś. Cyganie 30 ty ś. W ę grzy 20 ty ś.

11 39% - katolicy 5% - protestanci: bracia czescy – husyci, luteranie, babty ś ci 3% prawos ł awni i ż ydzi, 50% atei ś ci, Katadra ś w. Wita w Pradze Synagoga w Pradze

12 Czechy s ą rozwinietym krajem przemys ł owo-rolniczym: Przemys ł lekki: w ł ókienniczy, skórzany, szklarski, ceramiczny, Maszynowy, Samochodowy – Skoda Bank centralny – Czeski Bank Narodowy Gie ł da w Pradze dzia ł aj ą ca od 1992 roku Skoda

13 Rolnictwo w Czechach zapewnia samowystarczalno ść ż ywno ś ciow ą kraju: U ż ytki rolne to: 54% powierzchni kraju Uprawiane s ą g ł ównie zbo ż a: pszenica, j ę czmie ń, ż yto, owies, a tak ż e kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, rzepak, warzywa i owoce Na Morawach uprawia si ę winoro ś l w winnicach, Gospodarka le ś na – rocznie w Czechach wycina si ę 25-35 ty ś.ha lasów

14 W Czechach najbardziej popularna jest hodowla trzody chlewnej i byd ł a, Wokó ł miast rozwin ęł o si ę drobiarstwo

15 w ę giel brunatny: Mosteckie i Soko ł owskie Zag łę bie W ę glowe w ę giel kamienny: Ostrawsko-Karwi ń skie Zag łę bie W ę glowe Z ł o ż a kaolinu (jedne z najwi ę kszych na ś wiecie): Soko ł owskie Zag łę bie W ę glowe Uran Grafit: Szumawa, Morawy Piaski szklarskie Niewielkie z ł o ż a gazu ziemnego i ropy naftowej, Granity i wapienie Zag łę bie W ę glowe Ostrawsko-Karwi ń skie

16 Energia elektryczna pochodzi g ł ównie z elektrowni cieplnych (76%), atomowych (21% Temelin i Dukovany) i hydroelektrownie (3%) Hutnictwo ż elaza – Ostrawa Cementownie – Hranice Przemys ł zbrojeniowy i elektromaszynowy – Praga, Czeskie Budziejowice, O ł omuniec, Ostrawa, Przemys ł chemiczny – przetwórstwo ropy naftowej i w ę gla, Przemys ł szklarski – sztuczne diamenty do bi ż uterii (Jablonec) i kryszta ł y Moser Przemys ł skórzany – Zak ł ady Obuwnicze Bata Przemys ł piwowarski – Pilzno, Praga Elektrownia atomowa Temelin Elektrownia Dukovany

17 Czechy maj ą dobre warunki dla rozwoju turystyki – zró ż nicowane ś rodowisko, uzdrowiska, dobra kultury – zabytki, folklor, korzystne po ł o ż enie geograficzne Najwi ę ksz ą popularno ś ci ą cieszy si ę Praga, Kutna Hora, Ceski Krumlov, uzdrowiska Karlowe wary, Maria ń skie Ł a ź nie, Cieplice, Jachymów Popularne sporty zimowe uprawiane sa g ł ównie w Sudetach – Harrachow, Pec pod Sne ż kou W Czechach popularna jest turystyka weekendowa m.in. podmiejskie domki letniskowe Skalne Miasto Praga – mosty na We ł tawie

18 W IX wieku Czechy zosta ł y zjednoczone przez ród Przemy ś lidów, którzy przyj ę li chrzest; Od IX do XX wieku Czechami w ł ada ł y cztery dynastie: Przemy ś lidów, Luksemburgów, Jagiellonów i Habsburgów do 1918 roku; Po I wojnie ś wiatowej w 1918 roku politycy czescy i s ł owaccy podj ę li decyzj ę o powstaniu jednego pa ń stwa Czechos ł owacji Po upadku komunizmu w Czechach w 1993 roku Czechos ł owacja ponownie podzieli ł a si ę na Czechy i S ł owacj ę - dwa niezale ż ne pa ń stwa W 2004 roku Czechy przyst ą pi ł y wraz ze S ł owacja do Unii Europejskiej; Praga - Hradczany Ta ń cz ą cy dom - Praga

19 Most Karola - Praga Z ł ota uliczka - Praga Karlowe Wary Zamek Karlstein Liberec Zamek Frydland

20 1. Kto zjednoczy ł pa ń stwo czeskie? 2. Z jakich kolorów sk ł ada si ę flaga Czech? 3. Jaka rzeka ma swoje ź ród ł a w Karkonoszach? 4. Jak nazywa si ę najs ł ynniejszy most w Pradze? 5. Wymie ń trzy parki narodowe Czech. 6. Podaj nazwy pi ę ciu kopalin wydobywanych na terenie Czech. 7. Jak nazywa si ę najwy ż szy szczyt w Czechach? 8. Jaka rzeka przep ł ywa przez Prag ę ? 9. Jakie kopaliny wydobywane s ą w Czechach? 10. Wymie ń trzy atrakcje turystyczne Czech. 11. Jaki klimat panuje w Czechach? 12. Jak nazywa si ę waluta czeska?

21 Dzi ę kuj ę za uwag ę Prezentacje przygotowa ł : J ę drzej Mazur


Pobierz ppt "CzechyS ł owacja Oficjalna nazwaRepublika CzeskaRepublika S ł owacka Powierzchnia78 866 km 2 49 035 km 2 Ludno ść 10,5 mln5,4 mln J ę zykCzeskiS ł owacki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google