Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Milton Friedman.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Milton Friedman."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Milton Friedman

2 Problematyka Przewrót/powrót paradygmatyczny Funkcja konsumpcji Teoria pieniądza Milton Friedman _______________________________________________________________________________ ur. 1912 Oczekiwania i niedoskonała informacja Hipoteza stopy naturalnej

3 KONIECZNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA PODSTAW MIKROEKONOMICZNYCH Milton Friedman ____________________________________________________________________________________ Powrót paradygmatyczny 1.Redukcjonizm; 2.Negacja iluzji pieniężnej 3.Optymalizacja przy niedoskonałej informacji pozytywizm 4.Zadania ekonomii – pozytywizm Wallusch, WTE makroekonomia oparta na ściśle określonych podstawach mikroekonomicznych – powrót do tradycji sprzed 1936r.

4 Wahania aktywności gospodarczej a zmiany dochodu Milton Friedman _____________________________________________________________________________ Funkcja konsumpcji długookresowe decyzje konsumenta 1. efekty mnożnikowe a długookresowe decyzje konsumenta rola oczekiwań w wydatkowaniu dochodu 2. silne wahania dochodu – znaczne zmiany aktywności gospodarczej – rola oczekiwań w wydatkowaniu dochodu kierunki krytyki: Wallusch, WTE A Theory of the Consumption Function – 1957

5 średnia ważona bieżącej i przeszłych realizacji danej zmiennej losowej z wagami malejącymi wykładniczo wraz z upływem czasu Friedman ____________________________________________________________________________________________ Oczekiwania Rola oczekiwań w wydatkowaniu dochodu DOCHÓD PERMANENTNY: Wallusch, WTE Decyzje konsumentów uzależnione od oczekiwanego poziomu dochodu i dochodu bieżącego. Dochód permanentny – dochód oczekiwany, długookresowy OCZEKIWANIA ADAPTACYJNE: formowane adaptacyjnie oczekiwania co do dochodu

6 Wartość oczekiwana sposób budowania prognozy 1. wykorzystane informacje 2. model prognostyczny Phillip Cagan ____________________________________________________________________________________________ Oczekiwania adaptacyjne Wallusch, WTE E – wartość oczekiwana, p – cena, g(.) – funkcja gęstości

7 Wartość oczekiwana Phillip Cagan ____________________________________________________________________________________________ Oczekiwania adaptacyjne Wallusch, WTE – prawdopodobieństwo, p – cena miejsce, w którym prawdopodobieństwo osiąga wartość maksymalną x wyznacza wartość oczekiwaną (średnią) zmiennej p maksymalną

8 Zbiór informacji informacje wykorzystane przy budowie prognozy: opóźnione wartości poziomu cen model autoregresyjny rzędu k AR(k) Phillip Cagan ____________________________________________________________________________________________ Oczekiwania adaptacyjne Wallusch, WTE Oczekiwania adaptacyjne zostały wprowadzone w formie zgodnej z przedstawioną definicją przez Cagana

9 Milton Friedman ________________________________________________________________________________________ Dochód permanentny BOGACTWO wszystkie wszystkie aktywa zdolne generować dochód DEFINICJA Wallusch, WTE nowy element analizy zastępujący wykorzystywany przez Keynesa dochód bieżący RODZAJE BOGACTWA human wealth human wealth – praktyka, zdolności, prezencja itd. nonhuman wealth nonhuman wealth – bogactwo niezwiązane bezpośrednio z cechami człowieka (np. środki pieniężne, akcje, obligacje, dobra trwałego użytku, meble, odzież, sprzęt domowy itp.) Kategoria bogactwa wprowadzona wcześniej przez von Haberlera i Pigou w celu zanegowania wniosków Keynesa dotyczących skłonności do konsumpcji

10 Milton Friedman ________________________________________________________________________________________ Dochód permanentny human wealth i nonhuman wealth Wallusch, WTE Szczególne znaczenie dla bieżącej konsumpcji stosunku nonhuman wealth do dochodu permanentnego im wyższy jest ten stosunek, tym mniejsze potrzeby zgłasza jednostka na posiadanie dodatkowych rezerw i tym wyższa może być bieżąca konsumpcja Kategoria bogactwa wprowadzona wcześniej przez von Haberlera i Pigou w celu zanegowania wniosków Keynesa dotyczących skłonności do konsumpcji

11 Milton Friedman ________________________________________________________________________________________ Dochód permanentny First approximation: BRAK NIEPEWNOŚCI Powody wystąpienia różnicy między konsumpcją a przychodem Wallusch, WTE wygładzaniestrumienia konsumpcji 1. wygładzanie (ang. straighten out) strumienia konsumpcji: dzięki doskonałej pewności co do przyszłego poziomu stopy procentowej podmiot może utrzymywać stały poziom wydatków Brak niepewności oznacza: czerpanie dochodu z pożyczek 2. czerpanie dochodu z pożyczek warunkowane również znajomością przyszłej stopy procentowej.

12 45º CtCt C t+1 C* t C* t+1 B A całkowite bogactwo W t C – konsumpcja, A, B – konsumowane dobra, Y – dochód, r – stopa procentowa Wallusch, WTE

13 Milton Friedman ________________________________________________________________________________________ Dochód permanentny FUNKCJA KONSUMPCJI nachyleniepołożenie zmienne wyznaczające nachylenie i położenie krzywej budżetowej: argumenty? zmiany dochodu nie wywołujące zmian bogactwa nie mogą wpływać na konsumpcję, co pozostaje w jawnej sprzeczności z keynesowskim ujęciem determinant konsumpcji Wallusch, WTE bogactwo oraz stopa procentowa

14 Milton Friedman ________________________________________________________________________________________ Funkcja konsumpcji pojawia się dochód oczekiwany: Y t+1 Wallusch, WTE wprowadzenie kategorii dochodu permanentnego oraz konsumpcji permanentnej (wielkości oczekiwane): DOCHÓD – wielkość konsumpcji dokonanej przy wykorzystaniu całego zasobu bogactwa, superskrypt p oznacza wielkości permanentne

15 Milton Friedman ________________________________________________________________________________________ Dochód permanentny Second approximation: NIEPEWNOŚĆ dywersyfikacja aktywów w portfelu dywersyfikacja aktywów w portfelu szczególnie istotna w obliczu przeznaczania pewnej części rezerw na wydatki nieprzewidziane Wallusch, WTE zróżnicowanie aktywów ze względu na płynność: nagłe zakupy a kapitał ludzki i np. gotówką spada w – stosunek bogactwa określonego jako niezależne od czynnika ludzkiego do dochodu permanentnego. Wraz ze wzrostem w t spada zapotrzebowanie na dodatkowe rezerwy na cele specjalne, a bieżąca konsumpcja będzie wzrastać

16 oczekiwań cenowych Wpływ oczekiwań cenowych na rynek pracy Milton Friedman ___________________________________________________________ NRH HIPOTEZA STOPY NATURALNEJ (NRH) NIEDOSKONAŁA INFORMACJA PRZYCZYNIA SIĘ DO KRÓTKOOKRESOWYCH ZMIAN NA RYNKU PRACY Wallusch, WTE

17 1968: drugi etap badań nad zależnością wymienną między inflacją a bezrobociem Milton Friedman ________________________________________________________________ alternatywny nieoczekiwane zmiany w popycie nominalnym jako alternatywny sposób wyjaśniania występowania wzrostu inflacji i spadku bezrobocia Edmund S. Phelps ___________

18 Nieco o pochodzeniu......i o krytykach Milton FriedmanEdmund S. Phelps niedoskonała informacja oczekiwania adaptacyjne new classicsnew Keynesians racjonalne oczekiwania sztywności real business cycle behavioral economics doskonała informacja

19 OCZEKIWANIA INFLACYJNE Milton Friedman ________________________________________________________________________________________ Struktura rynku pracy niedoskonała informacja niedoskonała informacja czyli niepewność cenowa Wallusch, WTE dlaczego? BRAK ILUZJI PIENIĘŻNEJ funkcja popytu na pracę L d – popyt na pracę, – płaca nominalna, P – cena, d < 0 Brak różnic między Phillipsem i Lipseyem a Friedmanem

20 Milton Friedman ________________________________________________________________________________________ Struktura rynku pracy Podstawowa różnica Podstawowa różnica między monetaryzmem a postkeynesizmem/syntezą neoklasyczną Wallusch, WTE BRAK ILUZJI PIENIĘŻNEJ funkcja podaży pracy L s – podaż pracy, – płaca nominalna, P – cena, s > 0 Phillips i Lipsey Friedman

21 Milton Friedman ________________________________________________________________________________________ niemożność precyzyjnego ustalenia niemożność precyzyjnego ustalenia, o ile wzrost popytu zagregowanego zaważył na ruchach popytu na towary przez nich produkowane Wallusch, WTE NIEDOSKONAŁA INFORMACJA Struktura rynku pracy oczekiwania cenowe odnośnie ceny w okresie t są formowane w okresie t Przedsiębiorca nie wie na ile obserwowany ruch na jego rynku popytu jest wynikiem zmiany popytu realnego, na ile zaś nominalnego Świat wielowyspowy – każdy rynek jest oddzielną wyspą odizolowaną od innych wysp, przez co przepływ informacji następuje z opóźnieniem

22 Milton Friedman ________________________________________________________________________________________ NRH cena bezrobocie u t-1 p t-1 okres t: szok popytowy ptpt utut POPYT REALNY A POPYT NOMINALNY Wallusch, WTE

23 Milton Friedman ________________________________________________________________________________________ Opóźniona informacja cena bezrobocie u t-1 p t-1 ptpt utut Wallusch, WTE W okresie t+1 szok zostanie zinterpretowany poprawnie u t+1 długookresowa krzywa Phillipsa naturalna stopa bezrobocia

24 Milton Friedman ________________________________________________________________________________________ Wallusch, WTE WARUNEK RÓWNOWAGI Równowaga na rynku pracy Świat wielowyspowy – każdy rynek jest oddzielną wyspą odizolowaną od innych wysp, przez co przepływ informacji następuje z opóźnieniem PRACODAWCA PRACODAWCA: UREALNIENIE w odniesieniu do ceny produkowanych przez niego produktów PRACOBIORCA PRACOBIORCA: UREALNIENIE w odniesieniu do ogólnego poziomu cen artykułów konsumowanych

25 Milton Friedman ________________________________________________________________________________________ Urealnienie płacy Wallusch, WTE

26 Milton Friedman ______________________________________________________________________ dwie przyczyny wzrostu naturalnej stopy bezrobocia w powojennych Stanach Zjednoczonych: NRH a obyczaje 1. zabezpieczenia socjalne na wypadek bezrobocia 2. częstsze podejmowanie pracy przez kobiety i nastolatków Wallusch, WTE poziom stopy naturalnej uzależniony jest od procesów realnych efektywności rynku pracy, stopnia zmonopolizowania gospodarki, mobilności pracobiorców itp. naturalna stopa bezrobocia zależy również w dużym stopniu od czynników kulturowych


Pobierz ppt "Jacek Wallusch _________________________________ Współczesne Teorie Ekonomiczne Milton Friedman."

Podobne prezentacje


Reklamy Google