Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – WSPÓŁPRACA SŁUŻB Adam Just Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ostróda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – WSPÓŁPRACA SŁUŻB Adam Just Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ostróda."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – WSPÓŁPRACA SŁUŻB Adam Just Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ostróda

2 Zespół Interdyscyplinarny

3 Zapisy ustawy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dotyczące działania zespołów interdyscyplinarnych i grupy roboczej Art.6.2 Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 1) Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 2) Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie; 3) Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia; 4) Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych;

4 Art. 9b.1. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 2. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5, oraz specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 1) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 2) Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 3) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 4) Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym; 5) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. PRACA Z RODZINĄ ZOSTAŁA ZAREZERWOWANA DLA GRUPY ROBOCZEJ Art.9b. 3. Do zadań grupy roboczej należy, w szczególności: 1) Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania przemocy w rodzinie; 2) Monitorowanie sytuacji rodziny, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy; 3) Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

5 20122013 1. Liczba posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego wraz z informacją o poszczególnych członków zespołu na odbytych posiedzeniach; 3 5 2. Liczba przekazanych do przewodniczącego zespołu formularzy Niebieska Karta – A: 10781 a) Liczba przekazanych NK przez zobowiązane podmioty do realizacji procedury KPP – 77 GKRPA – 16 MOPS – 10 OŚWIATA – 2 OCHR. ZDROWIA - 2 KPP – 53 GKRPA – 12 MOPS – 11 OŚWIATA – 2 OCHR. ZDROWIA - 3 b) Liczba rodzin objętych procedurą Niebieska Karta 10679 c) Liczba rodzin, wobec których więcej niż jeden raz podmiot wszczynał procedurę NK 21 d) Liczba osób wskazanych w formularzu NK – A jako doświadczająca przemocy, z rozróżnieniem na osoby dorosłe (kobiety/ mężczyźni) i małoletni, KOBIETY – 101 MĘŻCZYŹNI – 19 MAŁOLETNI – (ŚWIADKOWIE) - 79 KOBIETY – 69 MĘŻCZYŹNI – 10 MAŁOLETNI (ŚWIADKOWIE) - 75 e) Liczba osób wskazanych jako sprawcy przemocy w formularzu NK-A, z rozróżnieniem na osoby dorosłe (kobiety/mężczyźni) i małoletni, KOBIETY – 14 MĘŻCZYŹNI – 105 MAŁOLETNI - 0 KOBIETY – 10 MĘŻCZYŹNI – 69 MAŁOLETNI - 0 f) Liczba wypełnionych formularzy Niebieska Karta – C, 8761 g)Liczna wypełnionych formularzy Niebieska Karta – D, 5234

6 h) Liczba kwestionariuszy zgłoszeniowych 44 3. Liczba powołanych grup roboczych wraz z liczbą ich posiedzeń: GRUPA ROBOCZA – 114 GRUPY ROBOCZE – 79 4. Działania wobec sprawców: 10680 a) Liczba sprawców zamieszkujących z osoba doznającą przemocy/ liczba sprawców nie zamieszkujących z osobą doznającą przemocy w tym: 106 Zamieszkałych – 72 Niezamieszkałych - 7 Sprawcy, którzy podjęli leczenie odwykowe, BRAK DANYCH Sprawcy, wobec których prokurator zastosował środki zapobiegawcze (jakie?) 14 – tymczasowych aresztowań Łącznie 5 w tym: 1 – tymczasowe aresztowanie 2 – dozóry policyjne Sprawcy skazani prawomocnym wyrokiem w postepowaniu karnym, 155 Sprawcy, którzy zostali skierowani do udziału w zajęciach korekcyjno – edukacyjnych, 1513 Sprawcy, którzy uczestniczyli lub ukończyli program korekcyjno – edukacyjny; 810 b) Liczba sprawców, którzy nie podejmowali współpracy z zespołem interdyscyplinarnym; 5434

7 5. Liczba zakończonych procedur Niebieskich Kart: Wszczęte 2011 Zakończone 2012 Wszczęte 2012 Zakończone 2013 Wszczęte 2013 Zakończone 2013 62 40 35 a) Na podstawie §18 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury Niebieska Karta oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (ustanie przemocy plus zrealizowany plan pomocy rodzinie); 38 27 23 b) Na podstawie §18 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury Niebieska Karta oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (brak przesłanek do wszczęcia procedury); 24 13 12

8 W wielu miejscach w Polsce podejmowano próby pracy w zespołach interdyscyplinarnych… Znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wskazuje na obowiązek powołania zespołu interdyscyplinarnych

9 Idea interdyscyplinarności I. Zjawisko przemocy w rodzinie jest: wieloproblemowe, wielokontekstowe, wieloprzyczynowe, wieloosobowe i ma kilka perspektyw: prawną, psychologiczną, społeczną moralną II. Żadna instytucja działająca sama nie jest w stanie skutecznie powstrzymać przemocy i łagodzić jej skutków

10 Zespół Interdyscyplinarny

11 ZALETY DZIAŁAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH Łączenie środków, kompetencji i możliwości, Różne perspektywy – wiele punktów widzenia, Możliwe działania w tym samym czasie, Prowadzenie działań interwencyjnych i pomocowych wobec różnych osób, Możliwość zaopiekowania się wieloma osobami i sprawami,

12 TRUDNOŚCI W PRACY ZESPOŁOWEJ osoby do tej pory zupełnie sobie obce – nie znają się i nigdy się nie spotkały, osoby, które są kolegami, spotykali się zawodowo, pracowali ze sobą przy różnych przedsięwzięciach, osoby, które są przyjaciółmi, osoby, które są wrogami – współpracowali ze sobą i mają złe doświadczenia np. zawodowe lub prywatne, brak odpowiedniego lidera w zespole/grupie, niewłaściwy skład zespołu/grupy, - pożądane są: -osoby przygotowane do pracy z zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, -miały gotowośc włączenia się w proces pomagania innym, -osoby, które będą mogły samodzielnie podejmowac decyzję i planowac działania,

13 CO DWIE GŁOWY TO NIE JEDNA – CZYLI O PROCESACH I (PUŁAPKACH) I. Mechanizmy psychologiczne działające w grupie Tendencyjną preferencją informacji podzielanych (informacje znane wszystkim członkom grupy roboczej), II. Komunikacja w grupie – jak ją poprawic? III. Syndrom (pułapka) myślenia grupowego – czyli wiele głów – jeden umysł. Henryk Ford powiedział: Zebranie się razem to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.

14 UWAGA!!! INTERWENCJA POMAGANIE

15 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ !!!

16 PODEJMOWANE DZIAŁANIA – co, kto i kiedy Różne służby podejmują różne działania, w zależności od zakresu swoich kompetencji i perspektywy w jakiej pracują….

17 I.INTERWENCJA - działanie z zewnątrz – wkroczenie Cele: zatrzymanie przemocy tu i teraz zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanym doraźna pomoc Ze względu na dobro: osób poszkodowanych (ofiar: dorosłych, dzieci) Służby i instytucje: policja sąd karny i rodzinny prokuratura służba zdrowia miejsca pobytu – instytucjonalne nowelizacja ustawy - osoby z grupy roboczej – kto z kim?

18 II. DZIAŁANIA W KRYZYSIE – interwencja nastawiona na wywołanie zmiany – przydatna interdyscyplinarność! Cele: - rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb - ochrona poszkodowanych - pomoc w konkretnych sprawach Z uwagą na potrzeby: osób poszkodowanych (ofiara, dzieci) innych osób zaangażowanych (rodzina, świadkowie) stosujących przemoc (sprawca) Służby i instytucje: pomoc społeczna policja/dzielnicowi sądy i kuratorzy gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych szkoły i placówki oświatowe instytucje pomagające w konkretnych sprawach: organizacje pozarządowe, Centra Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Punkty Konsultacyjne, itp..

19 III. POMOC - towarzyszenie w zmianie Cel – rozwój osobisty - samodzielne zaspakajanie potrzeb - życie bez przemocy Z uwagą na cele: - osób doznających przemocy - osób stosujących przemoc - innych osób uwikłanych w przemoc Służby i instytucje: specjaliści z różnych dziedzin: pomoc socjalna, psychologiczna, terapeutyczna (też: specjaliści uzależnień), pedagogiczna, prawna, asystent rodziny itp.

20 GRUPA ROBOCZA - SKŁAD Pracownik socjalny Dzielnicowy Przedstawiciel GKRPA Przedstawiciel placówki oświatowej Przedstawiciel ochrony zdrowia Inni …

21 GRUPA ROBOCZA - korzyści Szybki przepływ informacji, lepsza diagnoza Koordynacja potrzebnych działań Zapobieganie powieleniu działań Zapobieganie podejmowaniu działań wykluczających się Oszczędność czasu i energii Zdobywanie wiedzy i doskonalenie umiejętności Zwiększenie skuteczności działań Grupa wsparcia dla pomagających


Pobierz ppt "ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY – WSPÓŁPRACA SŁUŻB Adam Just Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ostróda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google