Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Definiowanie i pomiar kompetencji zawodowych dr Paweł Jurek Seminarium pt. Droga do kariery- zawód czy kompetencje Słupsk 16 października 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Definiowanie i pomiar kompetencji zawodowych dr Paweł Jurek Seminarium pt. Droga do kariery- zawód czy kompetencje Słupsk 16 października 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Definiowanie i pomiar kompetencji zawodowych dr Paweł Jurek Seminarium pt. Droga do kariery- zawód czy kompetencje Słupsk 16 października 2013 r.

2 Agenda Czym są kompetencje zawodowe Kompetencje a kwalifikacje Pomiar i standardy pomiaru kompetencji zawodowych Testy kompetencji dostępne na polskim rynku Nowe tendencje w badaniu kompetencji Droga do kariery- zawód czy kompetencje 2

3 Kompetencje zawodowe Gdy chcemy sprawdzić, kto będzie dobrym policjantem, musimy dowiedzieć się, co dobrzy policjanci robią. Jak dużo piwa osoba może wypić, nie jest ściśle związane z tym, ile go wypija. David McClelland Na efektywność składa się pewna suma nawyków i zabiegów, które nie są czymś wrodzonym. Peter F. Drucker Droga do kariery- zawód czy kompetencje 3

4 Kompetencje zawodowe – dylematy definicyjne Mieć kompetencje, czy być kompetentnym? Zakres dyspozycji uznawany za kompetencje Lista kompetencji: jedna uniwersalna, czy wiele specyficznych? Stałość definicji poszczególnych kompetencji Droga do kariery- zawód czy kompetencje 4

5 Kompetencje zawodowe - model kompetentnego działania Droga do kariery- zawód czy kompetencje 5 Źródło: Jurek, P. (2012). Metody pomiaru kompetencji zawodowych, Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego nr 54, Warszawa: MPIPS Departament Rynku Pracy, s. 29

6 Kompetencje a kwalifikacje Droga do kariery- zawód czy kompetencje 6 KOMPETENTNE DZIAŁANIE KOMPETENCJE/ POTENCJAŁ KOMPETENCYJNY - Cechy osoby, które przejawiają się w działaniach prowadzących do wykonania zadań zawodowych na wymaganym poziomie KWALIFIKACJE - dyplom, świadectwo, certyfikat lub inny dokument, wydany przez uprawnioną instytucję, stwierdzającą, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zawodu, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami (Bednarczyk, Kwiatkowski, Woźniak, 2012, str. 27). WARUNKI WYKONYWANEJ PRACY

7 Pomiar kompetencji zawodowych - poziomy rozwoju kompetencji Droga do kariery- zawód czy kompetencje 7 POZIOMOPIS Niski (1) Brak pożądanych zachowań, popełnianie błędów, wyraźna nieumiejętność poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi danej kompetencji. Podstawowy (2) Podejmowanie prób zachowania się w oczekiwany sposób, poradzenia sobie z zadaniami wymagającymi danych kompetencji, popełnianie błędów. Dobry (3) Samodzielność, poprawne wykonywanie większości zadań wymagających danej kompetencji, problemy z nieco trudniejszymi zadaniami, błędy w przypadku nowych, niestandardowych sytuacji. Zaawansowany (4) Sprawna, bezbłędna realizacja zadań wymagających danej kompetencji, radzenie sobie również z trudnymi zadaniami. Przejawiane pozytywnych zachowań opisujących daną kompetencję, osoby takie często stawiane są jako wzór do naśladowania, zachowują się w sposób płynny, radzą sobie z trudnymi zadaniami, również w niestandardowych sytuacjach. Wybitny (5) Sprawne wykonanie nawet wyjątkowo trudnych zadań wymagających danej kompetencji, wskazywanie i tłumaczenie innym oczekiwanych zachowań. Wysoki poziom automatyzmu wykonywanych czynności.

8 Pomiar kompetencji zawodowych Ocena - pomiar z wykorzystaniem technik ocen szacunkowych tak, aby tylko jawne, obiektywnie zaobserwowane zachowania podlegały ocenie. – Ewidencja – Wartościowanie Diagnoza – rozpoznawanie stanów rzeczy na podstawie ich objawów. Droga do kariery- zawód czy kompetencje 8

9 Standardy pomiaru X = T + ε Droga do kariery- zawód czy kompetencje 9 efekt spostrzegającego (oceniającego) efekt obiektu (osoby ocenianej) efekt relacji efekt metody (procedury, narzędzia)

10 Standardy pomiaru - rzetelność Dokładność z jaką test mierzy to, co mierzy. Zgodność wewnętrzna pomiaru (alfa Cronbacha) - tym większa im wyższa zbieżność odpowiedzi na poszczególne pytania skali Zgodność wyników w przypadku dwukrotnego badania tym samym narzędziem Droga do kariery- zawód czy kompetencje 10

11 Standardy pomiaru - trafność Zakres tego, co rzeczywiście mierzy metoda. Korelacja pomiędzy wynikiem pomiaru z wynikami pochodzącymi z innych źródeł (trafność diagnostyczna) Korelacja pomiędzy wynikiem pomiaru a wynikiem badania kryterium zewnętrznego w przyszłości (trafność prognostyczna) Droga do kariery- zawód czy kompetencje 11

12 Standardy pomiaru - normalizacja Nadawanie znaczenia wynikom pomiaru Norma definiowana zgodnie z kryterium teoretycznym – odniesienie się do jakiegoś wzoru/modelu Norma definiowana zgodnie z kryterium statystycznym – zachowanie większości Droga do kariery- zawód czy kompetencje 12

13 Metody pomiaru kompetencji zawodowych Samoocena i ocena kompetencji w miejscu pracy (ocena metoda 180 i 360 stopni) Wywiady kompetencyjne (BEI) Testy kompetencyjne Assessment & Development Center Gry komputerowe Droga do kariery- zawód czy kompetencje 13

14 Testy kompetencyjne - różne rozumienie W przypadku ujęcia kompetencji w kategoriach różnic indywidualnych, nierzadko testami kompetencyjnymi nazywane są zarówno testy zdolności, jak i kwestionariusze badające osobowość, czy też postawy Kwestionariusze bazujące na samoopisie zachowań, będących wskaźnikami kompetencji Testy wiedzy praktycznej: testy oceny sytuacji (SJT), testy wiedzy ukrytej (Tacit Knowledge Tests) Droga do kariery- zawód czy kompetencje 14

15 Testy kompetencyjne - wiedza praktyczna wiedza proceduralna (Ryle, 1949) wiedza proceduralna przechowywana jest w formie skryptów poznawczych - reprezentacje sekwencji zdarzeń zawierające informacje o uczestnikach, rzeczach, przebiegu czynności oraz celu zdarzenia (Schank & Abelson, 1977) wiedza pragmatyczna - pełni funkcję instrumentalną, tzn. umożliwia jednostce realizowanie codziennych zadań (Mądrzycki, 1996). wiedza ukryta (tacit knowledge): ma charakter proceduralny, nabywana jest w wyniku własnego doświadczenia i ma wartość praktyczną dla sprawności działania osoby (Polanyi, 1966; Sternberg i wsp., 2000). Droga do kariery- zawód czy kompetencje 15

16 Testy kompetencyjne – przykład 1 (JOBFITTER) Droga do kariery- zawód czy kompetencje 16 Planowanie Organizowanie Kontrolowanie Adaptacja do zmiany Koncentracja na zadaniu Radzenie sobie ze stresem Myślenie analityczne Myślenie koncepcyjne Innowacyjność Wywieranie wpływu Współdziałanie Komunikatywność SPOŁECZNE ORGANIZACYJNE POZNAWCZEOSOBISTE

17 Testy kompetencyjne – przykład 1 (JOBFITTER) Droga do kariery- zawód czy kompetencje 17 Test Kompetencji Menedżerskich pozwala na ocenę praktycznej wiedzy niezbędnej do dobrego kierowania zespołem. Zadania sprawdzają umiejętności menedżerskie z zakresu 6 kompetencji: Przywództwo Podejmowanie decyzji Organizacja pracy zespołu Motywowanie Rozwijanie pracowników Zarządzanie zmianą

18 Testy kompetencyjne – przykład 1 (konstrukcja pytań) Droga do kariery- zawód czy kompetencje 18

19 Testy kompetencyjne – przykład 2 (Test Kompetencji Ogólnych) Droga do kariery- zawód czy kompetencje 19 Praca z innymi Zarządzanie Nastawienie biznesowe Organizowanie działań Optymalizowanie działań Komunikatywność i przekonywanie, Współpracowanie Delegowanie i egzekwowanie zadań, Inspirowanie i motywowanie Nastawienie biznesowe, Nastawienie na klienta Dokładność i odpowiedzialność, Dążenie do rezultatów, Ocena sytuacji i generowanie rozwiązań, Umiejętności organizacyjne Dostosowywanie zachowania, Innowacyjność Dostosowywanie zachowania, Innowacyjność, Umiejętność podejmowania decyzji

20 Testy kompetencyjne – przykład 2 (konstrukcja pytań) Droga do kariery- zawód czy kompetencje 20

21 Testy kompetencyjne – przykład 3 (Test Wiedzy Ukrytej dla Menedżerów) Droga do kariery- zawód czy kompetencje 21 1. Opis sytuacji… Oceń jakość niżej zamieszczonych strategii działań mających na celu wzrost orientacji na temat nowych produktów i technologii na skali od 1 do 7. 1 ---------------- 2 -----------------3 ----------------- 4 ----------------- 5 ------------------ 6 ------------------7 skrajnie zła ani dobra, ani zła skrajnie dobra 1.Zachowanie 1 2.Zachowanie 2 3.Zachowanie 3 4.…

22 Nowe tendencje w badaniu kompetencji Ćwiczenia złożone poznawczo stosowane podczas sesji Assessment Center Gry komputerowe pozwalające na diagnozę kompetencji Droga do kariery- zawód czy kompetencje 22


Pobierz ppt "Definiowanie i pomiar kompetencji zawodowych dr Paweł Jurek Seminarium pt. Droga do kariery- zawód czy kompetencje Słupsk 16 października 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google