Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie praktyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie praktyczne"— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie praktyczne
w nauce zawodu

2 Praktyka zawodowa Głównym celem tej formy szkolenia jest możliwie najlepsze przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie. Właściwy wybór, przebieg i organizacja praktyk stanowi zatem ważne źródło pogłębienia wiedzy i umiejętności oraz stanowi istotny element przygotowania do pracy zawodowej.

3 Ogniwa procesu kształcenia
I.                    Uświadomienie celów i zadań nauczania. Działania sprzyjające uświadomieniu uczniom celów i zadań kształcenia. II.                 Opanowanie nowego materiału Zaznajamianie uczniów z nowymi rzeczami i zdarzeniami III.               Uogólnienie nowego materiału Kierowanie procesem nabywania pojęć IV.               Poznawanie prawidłowości i systematyzowania wiedzy. Kierowanie procesem poznawania prawidłowości i praw naukowych. V.                  Przechodzenie od teorii do praktyki – etap I Kierowanie procesem przechodzenia od teorii  do praktyki. VI.               Przechodzenie od teorii do praktyki – etap II. Organizowanie zajęć praktyczno-wytwórczych. VII.             Kontrola i ocena wyników nauczania.           Sprawdzanie i ocena osiągniętych przez uczniów kompetencji.

4 Przechodzenie od teorii do praktyki
Celem tego ogniwa jest nabywanie umiejętności i nawyków. Jest to działanie systemowe i przebiega dwuetapowo.

5 Przechodzenie od teorii do praktyki
Etap Cel Formy zajęć Zadania nauczyciela   1 Opanowanie umiejętności i nawyków; Zajęcia  laboratoryjne; Ćwiczenia w systemie klasowo – lekcyjnym Organizacja pokazu; Organizacja ćwiczeń; Korygowanie;          2    Doskonalenie umiejętności; Wykonywanie wybranych zadań w środowisku naturalnym; Zajęcia praktyczne ` Organizacja zajęć; Dobór zadań do wykonania; Korygowanie; Wspieranie  Pokaz czynności  zmodyfikowanych;   Sprawność działania;   Samodzielne wykonywanie zadań w środowisku naturalnym;    Praktyka zawodowa Doradzanie; Organizacja zajęć; Dyskretne czuwanie;

6 Proces nabywania umiejętności
1.      Uświadomienie uczniom nazwy, naukowych podstaw i znaczenia danej umiejętności. 2.      Sformułowanie na podstawie znanych uczniom wiadomości jednej lub więcej reguł działania. 3.      Pokaz wzoru danej czynności – przez nauczyciela. 4.      Pierwsze samodzielne czynności  uczniów 5.      Systematyczne i samodzielne ćwiczenia w posługiwaniu się umiejętnością, prowadzące do przekształcenia umiejętności  w nawyk. 

7 Stan rynku pracy Brak równowagi.
Rozmijanie się oczekiwań pracodawców co do kwalifikacji osób poszukujących pracy.

8 Kompetencje absolwentów
Kategorie kompetencji: Kompetencje zawodowe (zawodowe umiejętności praktyczne; znajomość nowoczesnych technologii w danym zawodzie; wiedza teoretyczna dotycząca danego zawodu; umiejętność myślenia analitycznego; świadomość BHP) Kompetencje poznawcze (motywacja do doskonalenia posiadanych i zdobywania nowych umiejętności, motywacja do zdobywania nowej wiedzy) Kompetencje osobowościowe (lojalność; kreatywność; mobilność; sumienność; cierpliwość; umiejętność przyznania się do błędu; uczciwość; pracowitość; komunikatywność)

9 Oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji absolwentów
Systematyczność. Umiejętność rozwiązywania problemów. Łatwość przystosowania do nowych sytuacji. Opanowanie w sytuacjach stresowych. Operatywność. Umiejętność pracy w zespole- realizacja założonych celów. Umiejętność wykorzystania teorii w praktyce. Zorientowanie na wyniki i jakość. Myślenie strategiczne. Zdolności analityczne.

10 Edukacja zawodowa - oczekiwania pracodawców:
Dobre przygotowanie praktyczne do zawodu, szeroki profil umiejętności zawodowych. Podstawowe przygotowanie z zakresu mechanizmów gospodarczych i zasad biznesowych. Samodzielność w podejmowaniu decyzji. Umiejętność pracy samodzielnie i w zespole. Umiejętność samooceny i samokontroli. Rozumienie konieczności stałego dokształcania się.

11 Bariery w zatrudnianiu absolwentów według pracodawców

12 Przyczyny problemów ze znalezieniem pracowników:
zbyt wysokie oczekiwania płacowe kandydatów brak kandydatów o odpowiednim doświadczeniu zawodowym brak kandydatów o odpowiednich predyspozycjach i umiejętnościach brak kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach

13 Wyniki badań Centrum Badań i Analiz Rynku

14 Wyniki badań współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi
Ponad ¾ przedstawicieli przedsiębiorców stwierdziło, że firma nie współpracuje ze szkołami zawodowymi; 11% uznało, że są to luźne relacje. Około 11% firm oceniło współpracę ze szkolnictwem zawodowym jako dobrą Krytycznie o współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorstw wypowiadali się przedstawiciele szkolnictwa zawodowego. Wskazywali, że od pracodawców nie otrzymują żadnych istotnych informacji, które wsparłyby szkoły w przygotowaniu: - informacji dla uczącej się młodzieży o przemianach dokonujących się na rynku pracy np. nowe technologie, oczekiwane umiejętności - oferty szkolnictwa zawodowego dostosowanej do potrzeb rynku pracy

15 Wyniki badań w CKUiP Kolor czerwony – praktyka w zakładach pracy, niebieski – w firmie symulacyjnej

16 Wyniki badań wśród słuchaczy odbywających praktykę w firmie symulacyjnej

17 Wyniki badań wśród słuchaczy odbywających praktykę w firmie symulacyjnej

18 Wyniki badań wśród słuchaczy odbywających praktykę w firmie symulacyjnej

19 Wyniki badań wśród słuchaczy odbywających jedną praktykę w zakładzie pracy i jedną praktykę w firmie symulacyjnej Gdzie w przyszłości należałoby organizować praktyki zawodowe?

20 Wnioski Wyniki badań świadczą o właściwej jakości pracy firmy symulacyjnej. Wśród uczniów, którzy odbyli praktyki zawodowe – 98 % jest zdania, że praktyki powinny odbywać się w firmie symulacyjnej, w tym 48 %, że tylko w firmie symulacyjnej. Wyniki badań rysują dość pozytywny obraz zajęć. Słuchacze zauważają zwykle pozytywy praktyk w pracowni symulacyjnej. Negatywnych uwag jest stosunkowo niewiele i dotyczą one spraw, które można dość łatwo wyeliminować.

21 Wnioski Słuchacze wyżej oceniają praktyki prowadzone w firmie symulacyjnej. Uważają, że praktyki lepiej spełniają ich oczekiwania, wyposażają w umiejętności wykonywania zawodu, przygotowują do pracy na samodzielnym stanowisku. Dotyczy to słuchaczy kierunków ekonomicznych, turystycznych, handlowych i informatycznych.

22 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kształcenie praktyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google