Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bukareszt (rum. Bucure ş ti, cyg. Bukureshta, bu ł g. Букурещ ) stolica oraz centrum przemys ł owo- us ł ugowe Rumunii. Le ż y w po ł udniowo- wschodniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bukareszt (rum. Bucure ş ti, cyg. Bukureshta, bu ł g. Букурещ ) stolica oraz centrum przemys ł owo- us ł ugowe Rumunii. Le ż y w po ł udniowo- wschodniej."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Bukareszt (rum. Bucure ş ti, cyg. Bukureshta, bu ł g. Букурещ ) stolica oraz centrum przemys ł owo- us ł ugowe Rumunii. Le ż y w po ł udniowo- wschodniej cz ęś ci kraju, nad rzek ą Dymbowic ą.

4 Pierwsze wzmianki o mie ś cie pochodz ą z roku 1459. Status stolicy kraju Bukareszt uzyska ł w 1862. Przez XIX i XX wiek przesz ł o wiele zmian i sta ł o si ę centrum kulturalnym i medialnym Rumunii. Eklektyczna architektura, która stanowi mieszank ę zabudowy historycznej, socrealistycznej oraz nowoczesnej odzwierciedla histori ę miasta. W okresie mi ę dzywojennym Bukareszt uzyska ł przydomek Ma ł ego Pary ż a (Micul Paris). Du ż a cz ęść ś ródmie ś cia zosta ł a zniszczona podczas dzia ł a ń wojennych, trz ę sie ń ziemi oraz wprowadzania w ż ycie programu systematyzuj ą cego Nicolae Ceau ş escu. Obecnie miasto prze ż ywa rozwój ekonomiczny i gospodarczy.

5

6 Pa ł ac Parlamentu

7 Pa ł ac Parlamentu (rum. Palatul Parlamentului) budynek rz ą dowy, dawniej znany jako Pa ł ac Ludowy (rum. Casa Poporului), obecnie jest jednym z najwi ę kszych budynków na ś wiecie.

8 Pa ł ac Parlamentu Rozpocz ę cie budowy pa ł acu wymaga ł o rozbiórki oko ł o 7 km² centrum starego miasta i przesiedlenia oko ł o 40 000 ludzi z terenu planowanej budowy. Wyburzenia rozpocz ę to w 1980 roku, obj ęł y one kilka kwarta ł ów kamienic oraz kilkana ś cie budynków sakralnych. Łą czna powierzchnia zabudowy wynosi 65 tysi ę cy m². Budynek podzielony jest na 3 cz ęś ci, ka ż da z nich ró ż ni si ę przeznaczeniem. Pa ł ac posiada oko ł o 1100 pomieszcze ń, w 440 z nich mieszcz ą si ę biura, ponadto znajduje si ę tu 30 wielofunkcyjnych sal (najwi ę ksza z nich ma 16 m wysoko ś ci i kubatur ę 2200 m³), 4 restauracje, 3 biblioteki, dwa parkingi podziemne, jedna sala koncertowa. Pa ł ac posiada 12 nadziemnych kondygnacji, pod ziemi ą znajduje si ę osiem poziomów, z których cztery wci ąż nie s ą wdro ż one do eksploatacji. Budowla wykonana jest w ca ł o ś ci z materia ł ów pochodz ą cych z Rumunii. Podczas budowy zu ż yto milion metrów sze ś ciennych marmuru pochodz ą cego z Transylwanii, trzy i pó ł tysi ą ca ton kryszta ł u do skonstruowania 480 ż yrandoli (najwi ę kszy z nich wa ż y 2,5 tony), na sufitach zamontowano 1409 mniejszych punktów ś wietlnych, wykorzystano 700 tysi ę cy ton stali i br ą zu do wykonania monumentalnych drzwi i okien, do pokrycia drewnianych posadzek i parkietów zu ż yto 900 tysi ę cy m³ drewna. Ponadto wn ę trze upi ę kszono kosztownymi dywanami zajmuj ą cymi powierzchni ę 200 tysi ę cy m².

9

10 Budynki rz ą dowe w Bukareszcie

11

12 Ratusz

13 Calea-Victoriei- Aerial

14 Arcul de Triumf – ł uk triumfalny w p ł n cz ęś ci Bukaresztu, na alei Kiseleff.

15

16

17

18

19 Synagoga Jeszua Tova (Rum. Sinagoga Ie ş ua Tova lub Sinagoga Podul Mogo ş oaiei) Jest to obecnie najstarsza czynna synagoga w Bukareszcie.

20 Pa ł ac Królewski (rum. Palatul Regal) Narodowe Muzeum Sztuki (Muzeul Na ţ ional de Art ă al României).

21 Katedra patriarchalna w Bukareszcie (rum. Catedrala Patriarhal ă din Bucure ş ti) – g ł ówna ś wi ą tynia Rumu ń skiego Ko ś cio ł a Prawos ł awnego, wybudowana w latach 1656-1658.

22

23 Ruiny Curtea Veche (rum. Stary Dwór) ś redniowiecznego dworu ksi ążę cego, siedziby ksi ążą t Wo ł oszczyzny

24

25 Pa ł ac Cre ţ ulescu

26 Pa ł ac Cre ţ ulescu (rum: Palatul Cre ţ ulescu, alternatywna pisownia Kretzulescu) – zabytkowy budynek w pobli ż u Ogrodów Ci ş migiu na ulicy Ş tirbei Vod ă nr. 39 Zosta ł on zbudowany dla rodziny Cre ţ ulescu na pocz ą tku XX wieku, przez rumu ń skiego architekta Petra Antonescu (1873-1965). Od 1972 roku mie ś ci si ę tu siedziba UNESCO Europejskiego Centrum Szkolnictwa Wy ż szego UNESCO-CEPES (znany jako CEPES, fr.: Europeén Centre pour l'enseignement supérieur).

27 Cerkiew Kretzulescu (alternatywna pisownia: Cre ţ ulescu) cerkiew prawos ł awna w centrum Bukaresztu, ufundowana przez bojara Cre ţ ulescu i jego ż on ę Saft ę, wzniesiona w latach 1720-1722 w "stylu brinkowea ń skim".

28

29 Bancorex Banca Român ă de Comer ţ Exterior

30 Synagoga Chóralna (rum. Templul Coral) - przy ulicy Sf. Vineri 9-11. Jest obecnie g ł ówn ą synagog ą bukareszte ń skiej gminy ż ydowskiej.

31 Bulwar Magheru

32

33

34

35 Park

36 Gică Petrescu-Bucureşti Bucureşti www.rotfl.com. pl oprac. jokoretsina


Pobierz ppt "Bukareszt (rum. Bucure ş ti, cyg. Bukureshta, bu ł g. Букурещ ) stolica oraz centrum przemys ł owo- us ł ugowe Rumunii. Le ż y w po ł udniowo- wschodniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google