Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Wsparcie tworzenia i rozwoju MSP w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Wsparcie tworzenia i rozwoju MSP w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Wsparcie tworzenia i rozwoju MSP w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007-2013

2 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Wsparcie uzyskać mogą projekty, które wykażą wyraźny wpływ na wzrost gospodarki regionu. Priorytetowo ocenione są projekty które przyciągną turystów spoza regionu, w tym zagranicznych i wpisują się w plany rozwoju turystyki na Opolszczyźnie.

3 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Rodzaje beneficjentów - MSP posiadające PKD: 55.1, Hotele 55.2, Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe 55.3, Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne 55.4, Bary 63.3, Działalność związana z turystyką 92.6 Działalność związana ze sportem PKD 92.72 Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

4 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie W przypadku mikroprzedsiębiorstw wsparcie uzyskać mogą beneficjenci, których prawna siedziba jest na terenie województwa opolskiego. W przypadku pozostałych przedsiębiorstw wsparcie uzyskać mogą również ci beneficjenci, których jedynie inwestycja jest zlokalizowana na terenie Opolszczyzny.

5 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Poziom dofinansowania: 50% kosztów kwalifikowanych plus 20 punktów procentowych w przypadku pomocy udzielanej mikro i małym plus 10 punktów procentowych w przypadku pomocy udzielanej średnim przedsiębiorcom. W przypadku działań objętych pomocą de minimis 65% (mikroprzedsiębiorcy)

6 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Poziom dotacji: Dla mikroprzedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis - od 20 tyś do 750 tys. PLNDla mikroprzedsiębiorstw w ramach pomocy de minimis - od 20 tyś do 750 tys. PLN Dla pozostałych przedsiębiorstw - od 200 tys. do 2,5 mln. PLN (refundacja)Dla pozostałych przedsiębiorstw - od 200 tys. do 2,5 mln. PLN (refundacja)

7 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Kwalifikowalność kosztów: Dla Mikropodmiotów w ramach pomocy de minimis od dnia złożenia wniosku w danym naborzeDla Mikropodmiotów w ramach pomocy de minimis od dnia złożenia wniosku w danym naborze Dla pozostałych Od dnia wydania przez IZ potwierdzenia, że projekt kwalifikuje się do pomocy.Dla pozostałych Od dnia wydania przez IZ potwierdzenia, że projekt kwalifikuje się do pomocy. Trwałość projektu: 3 lat W ramach jednego konkursu ogłaszanego przez instytucję zarządzającą, dany beneficjent może aplikować o dofinansowanie jednego projektu

8 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Zakup nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciempod warunkiem, że: Zakup nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem pod warunkiem, że: Istnieje bezpośredni związek między tym zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem oraz zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów ProjektuIstnieje bezpośredni związek między tym zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem oraz zakup nieruchomości zabudowanej jest niezbędny do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów Projektu Przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupuPrzedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu

9 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Nabycie zabudowanej nieruchomości (do 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem ) jeśli: Istnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciemIstnieje bezpośredni związek między zakupem a celami przedsięwzięcia objętego wsparciem Przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień zakupuPrzedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena zakupu nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, określonej na dzień zakupu

10 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Nabycie zabudowanej nieruchomości (do 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem ) jeśli: Przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniemPrzedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem Nieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy unii europejskiejNieruchomość w okresie 10 lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie nie była finansowana z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy unii europejskiej

11 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Zakup nowych i używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: W okresie 7 lat poprzedzających złożenie wnioskuo dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków z funduszy UEW okresie 7 lat poprzedzających złożenie wnioskuo dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków z funduszy UE Cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałegoCena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego

12 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Zakup nowych i używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: Środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardyŚrodek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy Sprzedający złożył oświadczenie określające zbywcę używanego środka trwałego, miejsce i datę jego zakupuSprzedający złożył oświadczenie określające zbywcę używanego środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu

13 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Instalację i uruchomienie środków trwałych, zakupionych z udziałem dofinansowania, Spłatę wartości początkowej przez korzystającego, należną finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych, prowadzącego do przeniesienia własności tych środków na korzystającego (Beneficjenta), do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu

14 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji. Wartości niematerialne i prawne oznaczają wartości związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, pod warunkiem, że wartości te: Będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu Inwestycyjnego, objętego wsparciemBędą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu Inwestycyjnego, objętego wsparciem Podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisamiPodlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami

15 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowychBędą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych Będą ujęte w bilansie przedsiębiorcy, zgodnie z odrębnymi przepisamiBędą ujęte w bilansie przedsiębiorcy, zgodnie z odrębnymi przepisami Będą stanowić własność przedsiębiorcy otrzymującego pomoc przez co najmniej 3 lat od dnia ich nabyciaBędą stanowić własność przedsiębiorcy otrzymującego pomoc przez co najmniej 3 lat od dnia ich nabycia

16 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Cena nabycia materiałów lub robót budowlanych W przypadku zakupu środków transportu przez podmiot nie wykonującą działalności w zakresie usług transportowych (główna działalność) Beneficjent zobowiąże się wykorzystywać je jedynie do celu określonego w Projekcie i przedstawi wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środka transportu

17 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Cena nabycia materiałów lub robót budowlanych W przypadku zakupu środków transportu przez podmiot nie wykonującą działalności w zakresie usług transportowych (główna działalność) Beneficjent zobowiąże się wykorzystywać je jedynie do celu określonego w Projekcie i przedstawi wiarygodną metodę weryfikacji wykorzystania środka transportu Nie dotyczy działania 1.4.1 RPO WO

18 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie albo modernizację drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi, albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych Dotyczy działań: 1.3.2 oraz 1.4.1

19 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Od pomysłu do wypłaty dotacji

20 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOTACJĘ

21 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie LOGICZNY - zwięzły i spójny PRZEJRZYSTY - zrozumiały REALISTYCZNY - możliwy do zrealizowania

22 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie ADEKWATNY - służący rozwiązaniu problemu INNOWACYJNY - proponujący nowe rozwiązania EFEKTYWNY - zapewniający trwałość efektu

23 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie WYJĄTKOWY ZAWIERAJACY ELEMENTY NIEPEWNOŚCI I RYZYKA POWODUJĄCY TRWAŁĄ ZMIANĘ OTOCZENIA

24 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Nieuprawniona kategoria beneficjenta;Nieuprawniona kategoria beneficjenta; Nieprawidłowa identyfikacja źródła pomocy (RPO a PROW);Nieprawidłowa identyfikacja źródła pomocy (RPO a PROW); Nieprawidłowa wielkość oczekiwanej pomocy/dofinansowania;Nieprawidłowa wielkość oczekiwanej pomocy/dofinansowania; Nieprawidłowy montaż finansowy;Nieprawidłowy montaż finansowy; Nieodpowiednia kategoria wydatków;Nieodpowiednia kategoria wydatków; Rozpoczęcie inwestycji w niewłaściwym terminie;Rozpoczęcie inwestycji w niewłaściwym terminie;

25 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Brak podpisów wszystkich uprawnionych osób;Brak podpisów wszystkich uprawnionych osób; Wersja elektroniczna wniosku i biznesplanu; niezgodna z wydrukiem;Wersja elektroniczna wniosku i biznesplanu; niezgodna z wydrukiem; Brak wszystkich wymaganych załączników;Brak wszystkich wymaganych załączników; Nieaktualne załączniki;Nieaktualne załączniki; Niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów;Niepotwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów; Brak podpisów, paraf i pieczątek;Brak podpisów, paraf i pieczątek;

26 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Niejasne ujęcie kosztów-zbyt ogólne kategorie wydatkówNiejasne ujęcie kosztów-zbyt ogólne kategorie wydatków Niewypełnione pola-puste obligatoryjne rubrykiNiewypełnione pola-puste obligatoryjne rubryki Występowanie w projekcie zbędnych wydatków lub nie powiązanych ze sobąWystępowanie w projekcie zbędnych wydatków lub nie powiązanych ze sobą Brak zabezpieczonych środków na realizację projektuBrak zabezpieczonych środków na realizację projektu

27 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie MonitoringPromocja Wnioski o płatność Poddanie się kontroli Informowanie o zmianach Składanie dokumentów wskazanych w umowie

28 sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Dziękuję za uwagę Jan Klimkiewicz


Pobierz ppt "Sprawimy, że Twój BIZNES rozkwitnie Wsparcie tworzenia i rozwoju MSP w zakresie finansowania inwestycji w latach 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google