Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Gospodarki Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 12 marca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Gospodarki Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 12 marca."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Gospodarki Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 12 marca 2007 r. Dorota Woźniak

2 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 2 CEL: Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006

3 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 3 1. Przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie (MSP) 2. Instytucje otoczenia biznesu: Instytucje wspierania biznesu (doradcze, szkoleniowe, itp.) Fundusze: pożyczkowe, poręczeń kredytowych, zalążkowe Spółki zarządzające parkami naukowo - technologicznymi, przemysłowymi oraz inkubatorami technologicznymi Instytucje sfery naukowo-badawczej Organy administracji rządowej Do kogo jest kierowany SPO WKP:

4 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 4 Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital DZIAŁANIE 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

5 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 5 1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy pożyczkowych – koszty kwalifikowane wydatki, które w okresie realizacji Projektu zostały przeznaczone na dokonanie inwestycji w mikroprzedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju, które realizuje fazę badań lub rozwoju produktu lub usługi albo fazę tę ukończyło, jednak od dnia podjęcia działalności gospodarczej nie rozpoczęło komercyjnej produkcji i sprzedaży produktu lub usługi wydatki, które w okresie realizacji Projektu zostały przeznaczone na dokonanie inwestycji w mikroprzedsiębiorstwie lub przedsiębiorstwie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, znajdującym się we wczesnej fazie rozwoju, które realizuje fazę badań lub rozwoju produktu lub usługi albo fazę tę ukończyło, jednak od dnia podjęcia działalności gospodarczej nie rozpoczęło komercyjnej produkcji i sprzedaży produktu lub usługi wydatki związane z administracją i zarządzaniem Beneficjentem w kwocie, która nie przekracza średniorocznie 5 % środków wniesionych do Beneficjenta przez Inwestorów Prywatnych i Instytucję Wdrażającą; wydatki związane z administracją i zarządzaniem Beneficjentem w kwocie, która nie przekracza średniorocznie 5 % środków wniesionych do Beneficjenta przez Inwestorów Prywatnych i Instytucję Wdrażającą;

6 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 6 1.2.3 Wsparcie powstawania funduszy kapitału zalążkowego – koszty administracyjne - I Przez koszty administracji i zarządzania rozumie się m. in.: koszty związane z prowadzeniem i zakupem niezbędnego wyposażenia biur funduszu lub podmiotu zarządzającego; koszty związane z prowadzeniem i zakupem niezbędnego wyposażenia biur funduszu lub podmiotu zarządzającego; wynagrodzenia osób zatrudnionych przy przygotowaniu i monitorowaniu inwestycji, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, i inne obowiązkowe składki naliczane od wynagrodzenia; wynagrodzenia osób zatrudnionych przy przygotowaniu i monitorowaniu inwestycji, wraz ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, i inne obowiązkowe składki naliczane od wynagrodzenia; koszty podróży służbowych osób zatrudnionych przy przygotowaniu i monitorowaniu inwestycji; koszty podróży służbowych osób zatrudnionych przy przygotowaniu i monitorowaniu inwestycji; koszty usług prawnych, notarialnych, badania sprawozdań finansowych, sporządzenia biznes planów, ekspertyz technicznych, ocen wpływu na środowisko, finansowych i innych nabywanych przez fundusz kapitałowy lub podmiot zarządzający funduszem kapitałowym i bezpośrednio związanych z przygotowaniem inwestycji koszty usług prawnych, notarialnych, badania sprawozdań finansowych, sporządzenia biznes planów, ekspertyz technicznych, ocen wpływu na środowisko, finansowych i innych nabywanych przez fundusz kapitałowy lub podmiot zarządzający funduszem kapitałowym i bezpośrednio związanych z przygotowaniem inwestycji

7 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 7 1.2.3 Wsparcie powstawania funduszy kapitału zalążkowego – koszty administracyjne - II koszty podróży służbowych osób reprezentujących fundusz w statutowych organach przedsiębiorcy oraz uczestniczących w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub wspólników przedsiębiorcy ponoszonych w związku z udziałem w pracach w tych organach; koszty podróży służbowych osób reprezentujących fundusz w statutowych organach przedsiębiorcy oraz uczestniczących w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub wspólników przedsiębiorcy ponoszonych w związku z udziałem w pracach w tych organach; koszty usług prawniczych, notarialnych, badania sprawozdań finansowych, ekspertyz finansowych, ocen wpływu na środowisko, technicznych i innych nabywanych przez fundusz kapitałowy lub podmiot zarządzający funduszem kapitałowym bezpośrednio związanych z monitorowaniem portfela inwestycji pod warunkiem, że ich zastosowanie jest niezbędne dla monitorowania portfela inwestycji; koszty usług prawniczych, notarialnych, badania sprawozdań finansowych, ekspertyz finansowych, ocen wpływu na środowisko, technicznych i innych nabywanych przez fundusz kapitałowy lub podmiot zarządzający funduszem kapitałowym bezpośrednio związanych z monitorowaniem portfela inwestycji pod warunkiem, że ich zastosowanie jest niezbędne dla monitorowania portfela inwestycji; koszty obsługi księgowej funduszu i podmiotu zarządzającego. koszty obsługi księgowej funduszu i podmiotu zarządzającego.

8 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 8 1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy pożyczkowych – kryteria oceny ZASADY FORMALNE wniosek o dofinansowanie złożono w terminie, wniosek o dofinansowanie złożono w terminie, wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki, wniosek o dofinansowanie ma wypełnione wszystkie rubryki, wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP, wniosek o dofinansowanie został przygotowany i złożony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach SPO-WKP, do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów, do wniosku o dofinansowanie załączono komplet wymaganych dokumentów, ubiegający się o dofinansowanie inwestycji typu seed capital spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO– WKP. ubiegający się o dofinansowanie inwestycji typu seed capital spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO– WKP.

9 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 9 1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy pożyczkowych – kryteria oceny ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE – I zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania, zgodność z celem oraz zakresem merytorycznym działania, kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego dołączonych, nie zagraża prawidłowej i terminowej realizacji projektu, kondycja finansowa ubiegającego się o dofinansowanie, oceniona na podstawie wniosku o dofinansowanie i dokumentów do niego dołączonych, nie zagraża prawidłowej i terminowej realizacji projektu, ubiegający się o dofinansowanie posiada potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do prowadzenia inwestycji kapitałowych, ubiegający się o dofinansowanie posiada potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do prowadzenia inwestycji kapitałowych, ubiegający się o dofinansowanie posiada zespół doświadczonych osób legitymujących się kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia niepublicznych inwestycji kapitałowych w małe i średnie przedsiębiorstwa, ubiegający się o dofinansowanie posiada zespół doświadczonych osób legitymujących się kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia niepublicznych inwestycji kapitałowych w małe i średnie przedsiębiorstwa, projekt określa w sposób rzetelny i prawidłowy rodzaje nakładów do poniesienia, w tym: projekt określa w sposób rzetelny i prawidłowy rodzaje nakładów do poniesienia, w tym:

10 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 10 1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy pożyczkowych – kryteria oceny ZASADY TECHNICZNO-EKONOMICZNE - II wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania, wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania, projekt został scharakteryzowany we wniosku o dofinansowanie oraz dokumentach do niego dołączonych w sposób umożliwiający szczegółową jego ocenę, projekt został scharakteryzowany we wniosku o dofinansowanie oraz dokumentach do niego dołączonych w sposób umożliwiający szczegółową jego ocenę, zapewniono minimalny, wymagany wkład własny, zapewniono minimalny, wymagany wkład własny, projekt dotyczy pomocy finansowej w kwocie nie przekraczającej minimalnej oraz maksymalnej określonej wartości, projekt dotyczy pomocy finansowej w kwocie nie przekraczającej minimalnej oraz maksymalnej określonej wartości, projekt określa sposób zwrotu środków po zakończeniu realizacji projektu oraz podziału zysków lub strat (w tym minimalnej stopy zwrotu oraz premii motywacyjnej), projekt określa sposób zwrotu środków po zakończeniu realizacji projektu oraz podziału zysków lub strat (w tym minimalnej stopy zwrotu oraz premii motywacyjnej), zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom). zgodność z przepisami w zakresie pomocy publicznej (jeżeli podlega tym przepisom).

11 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 11 1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy pożyczkowych – kryteria oceny ZASADY MERYTORYCZNE - I - wielkość funduszu – max. 17 pkt - doświadczenie w inwestycjach odpowiednie do zarządzania z sukcesem funduszem kapitału zalążkowego (posiadanie bezpośredniego doświadczenia i sukcesy w dokonywaniu i wychodzeniu z inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorców nie notowanych na rynku publicznym, znajomość potrzeb inwestycyjnych w zależności od etapu rozwoju przedsiębiorcy, znajomość branż, w które fundusz zamierza inwestować) – max 30 pkt

12 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 12 1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy pożyczkowych – kryteria oceny ZASADY MERYTORYCZNE - I I - wiedza i doświadczenie w zakresie wsparcia przedsiębiorców (wiedza, zrozumienie potrzeb oraz doświadczenie we wsparciu przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub znajdujących się w innym wczesnym etapie rozwoju prowadzonej działalności, wiedza i doświadczenie w kształtowaniu relacji inwestorskich z finansowanymi przedsiębiorcami w zależności od źródła pochodzenia finansowanego projektu)- max. 15 pkt

13 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 13 1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy pożyczkowych – kryteria oceny ZASADY MERYTORYCZNE - I I I - spójność i kompetencje zespołu zarządzającego funduszem (równowaga umiejętności, wiedzy i doświadczenia w dokonywaniu inwestycji, w których specjalizuje się fundusz, umiejętności i doświadczenie w tworzeniu i motywowaniu zespołów zarządzających funduszami typu venture capital)

14 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 14 1.2.3 Wspieranie powstawania funduszy pożyczkowych – kryteria oceny ZASADY MERYTORYCZNE - I V - minimalna stopa zwrotu dla inwestorów – max. 10 pkt - udział w zysku podmiotu zarządzającego fundusze – premia motywacyjna – max 10 pkt - realizacja polityk horyzontalnych UE w zakresie ochrony środowiska oraz równych szans – po 1 pkt

15 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 15 Wsparcie NOWYCH inwestycji: utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa, dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego w istniejących przedsiębiorstwach Internacjonalizacja przedsiębiorstw: pokrycie części kosztów udziału przedsiębiorców w wyjazdowych misjach gospodarczych oraz w przedsięwzięciach targowo–wystawienniczych DZIAŁANIE 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości MG – Departament Wdrażania Programów

16 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 16 2.2.1 Wspieranie nowych inwestycji Wspierane w ramach Poddziałania inwestycje dotyczą w szczególności następujących typów projektów: - utworzenie nowego przedsiębiorstwa lub rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa; - nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora; - dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów;

17 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 17 2.2.1 Wspieranie nowych inwestycji Wydatki kwalifikowane - I cena nabycia gruntów do wysokości 10% całkowitych wydatków projektu inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia wsparciem; cena nabycia gruntów do wysokości 10% całkowitych wydatków projektu inwestycyjnego kwalifikujących się do objęcia wsparciem; cena nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: cena nabycia albo koszt wytworzenia nowych środków trwałych, w tym: –budowli i budynków, pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem, –maszyn lub urządzeń, –narzędzi, przyrządów i aparatury, –wyposażenia technicznego dla prac biurowych, –infrastruktury technicznej związanej z nową inwestycją, przy czym przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się urządzenie albo modernizację drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi, albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,

18 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 18 2.2.1 Wspieranie nowych inwestycji Wydatki kwalifikowane - II cena nabycia używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: cena nabycia używanych środków trwałych, pod warunkiem, że: –w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem środków publicznych, –cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny podobnego, nowego środka trwałego, –sprzedający złożył oświadczenie określające zbywcę używanego środka trwałego, miejsce i datę jego zakupu, koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych; koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych;

19 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 19 2.2.1 Wspieranie nowych inwestycji Wydatki kwalifikowane - III cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji. Wartości niematerialne i prawne oznaczają wartości związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know- how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, pod warunkiem, że wartości te: cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem ich instalacji. Wartości niematerialne i prawne oznaczają wartości związane z transferem technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know- how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, pod warunkiem, że wartości te: –będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu inwestycyjnego objętego wsparciem, –podlegają amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, –będą nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych, –będą ujęte w bilansie przedsiębiorcy, zgodnie z odrębnymi przepisami, –będą stanowić własność przedsiębiorcy otrzymującego pomoc przez co najmniej 5 lat od dnia ich nabycia; cena nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem, że pozostają one w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem; cena nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem, że pozostają one w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;

20 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 20 2.2.1 Wspieranie nowych inwestycji Wydatki kwalifikowane - IV raty spłat wartości początkowej środków trwałych przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do zakończenia realizacji projektu, przy czym raty spłat wartości początkowej związane z leasingiem gruntów, budynków i budowli kwalifikują się do objęcia wsparciem jeżeli: raty spłat wartości początkowej środków trwałych przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do zakończenia realizacji projektu, przy czym raty spłat wartości początkowej związane z leasingiem gruntów, budynków i budowli kwalifikują się do objęcia wsparciem jeżeli: –umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia projektu inwestycyjnego; –zostały poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu.

21 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 21 2.2.1 Wspieranie nowych inwestycji – kryteria oceny Kryteria formalne – I wniosek został złożony w terminie, wniosek został złożony w terminie, wniosek wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie wniosek wypełniono zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie załączono komplet dokumentów wymienionych w niniejszych Wytycznych; załączono komplet dokumentów wymienionych w niniejszych Wytycznych; wydatki zaliczone przez Wnioskodawcę do kwalifikowanych są zgodne z listą wydatków wymienioną w pkt 3.3 Wytycznych; wydatki zaliczone przez Wnioskodawcę do kwalifikowanych są zgodne z listą wydatków wymienioną w pkt 3.3 Wytycznych; wersja papierowa wniosku o dofinansowanie jest zgodna z wersją elektroniczną; wersja papierowa wniosku o dofinansowanie jest zgodna z wersją elektroniczną; projekt jest gotowy do realizacji, tzn. posiada wszystkie wymagane a niezbędne pozwolenia (w tym na budowę), koncesje, licencje itp. projekt jest gotowy do realizacji, tzn. posiada wszystkie wymagane a niezbędne pozwolenia (w tym na budowę), koncesje, licencje itp.

22 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 22 2.2.1 Wspieranie nowych inwestycji – kryteria oceny Kryteria formalne - II wnioskodawca nie ubiega się o wsparcie na projekt dotyczący działalności wykluczonych, wymienionych w pkt 3.1 Wytycznych wnioskodawca nie ubiega się o wsparcie na projekt dotyczący działalności wykluczonych, wymienionych w pkt 3.1 Wytycznych kwota wsparcia nie jest mniejsza niż 500 000,00 PLN kwota wsparcia nie jest mniejsza niż 500 000,00 PLN kwota wsparcia jest mniejsza niż równowartość 15 mln EUR oraz wartość kosztów kwalifikowanych jest mniejsza niż 25 mln EUR kwota wsparcia jest mniejsza niż równowartość 15 mln EUR oraz wartość kosztów kwalifikowanych jest mniejsza niż 25 mln EUR poziom wsparcia nie przekracza poziomów ustalonych dla Poddziałania 2.2.1 poziom wsparcia nie przekracza poziomów ustalonych dla Poddziałania 2.2.1 projekt jest zgodny z przepisami w zakresie pomocy publicznej oraz BHP projekt jest zgodny z przepisami w zakresie pomocy publicznej oraz BHP wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, posiadającym siedzibę i prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, posiadającym siedzibę i prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

23 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 23 2.2.1 Wspieranie nowych inwestycji – kryteria oceny KRYTERIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE - I projekt dotyczy realizacji nowej inwestycji, tj. inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającej na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; projekt dotyczy realizacji nowej inwestycji, tj. inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającej na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; projekt nie zawiera nakładów odtworzeniowych (dotyczy części kwalifikowanej projektu)[1]; projekt nie zawiera nakładów odtworzeniowych (dotyczy części kwalifikowanej projektu)[1];[1] kondycja finansowa wnioskodawcy oceniona na podstawie wniosku i dokumentów załączonych do wniosku umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu; kondycja finansowa wnioskodawcy oceniona na podstawie wniosku i dokumentów załączonych do wniosku umożliwia prawidłową i terminową realizację projektu;

24 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 24 2.2.1 Wspieranie nowych inwestycji – kryteria oceny KRYTERIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE – II wniosek o dofinansowanie został złożony przed rozpoczęciem realizacji danej inwestycji. Rozpoczęcie realizacji inwestycji oznacza podjęcie prac budowlanych lub pierwszego zobowiązania firmy do zamówienia urządzeń/ prac budowlanych, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności; wniosek o dofinansowanie został złożony przed rozpoczęciem realizacji danej inwestycji. Rozpoczęcie realizacji inwestycji oznacza podjęcie prac budowlanych lub pierwszego zobowiązania firmy do zamówienia urządzeń/ prac budowlanych, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności; projekt jest wykonalny technicznie, tzn. Wnioskodawca zapewnia zasoby techniczne, kadrowe i wiedzę, umożliwiające realizację projektu oraz jego zakończenie zgodnie z proponowanym harmonogramem i w terminie kwalifikowalności wydatków określonym dla Poddziałania; projekt jest wykonalny technicznie, tzn. Wnioskodawca zapewnia zasoby techniczne, kadrowe i wiedzę, umożliwiające realizację projektu oraz jego zakończenie zgodnie z proponowanym harmonogramem i w terminie kwalifikowalności wydatków określonym dla Poddziałania; wydatki kwalifikowane są uzasadnione i niezbędne ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów; wydatki kwalifikowane są uzasadnione i niezbędne ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów; wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania zostały scharakteryzowane w sposób rzetelny i prawidłowy. wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane oraz źródła ich finansowania zostały scharakteryzowane w sposób rzetelny i prawidłowy.

25 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 25 2.2.1 Wspieranie nowych inwestycji – kryteria oceny KRYTERIA MERYTORYCZNE: - lokalizacja inwestycji ( 6 pkt) - przyrost zatrudnienia netto w okresie 3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu (max 23 pkt) - innowacyjność (max 21 pkt oraz 5 pkt) - kierunki sprzedaży (max 7 pkt) - inwestycje uznane za priorytetowe (8 pkt) - potencjał wnioskodawcy (certyfikaty, patenty, wskaźnik zadłużenia (max 10 pkt) - efektywność ekonomiczna i finansowa (max 6 pkt) - wpływ inwestycji na środowisko (max 4 pkt) - zastosowanie ICT (3 pkt) - realizacja polityk horyzontalnych UE (max 7 pkt)

26 Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Gospodarki 26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ministerstwo Gospodarki Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 12 marca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google