Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie z budżetu wojewody zadań samorządów powiatowych związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej w 2008 roku Listopad 2008 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie z budżetu wojewody zadań samorządów powiatowych związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej w 2008 roku Listopad 2008 rok."— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie z budżetu wojewody zadań samorządów powiatowych związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej w 2008 roku Listopad 2008 rok

2 Wystąpienie dotyczy dofinansowania z budżetu wojewody zadań samorządów powiatowych związanych z: 1.Osiąganiem standardów w Domach Pomocy Społecznej, 2.Zwiększeniem dofinansowania na utrzymanie miejsc mieszkańców z decyzjami wydanymi przed 1 stycznia 2004 roku w Domach Pomocy Społecznej.

3 W 2008 roku, w związku z niewykorzystaniem przez samorządy terytorialne wszystkich środków finansowych zaplanowanych w budżecie Wojewody Małopolskiego na zadania związane z pomocą społeczną, Wojewoda zdecydował o przekazaniu samorządom powiatowym, oprócz środków przyznanych rezerwą celową budżetu państwa (kwota: 1.779.000 zł), dodatkowych środków na: - dofinansowanie zadań związanych z osiąganiem standardów w domach pomocy społecznej na łączną kwotę: 1.814.893 zł - dofinansowanie utrzymania miejsc mieszkańców z decyzjami wydanymi przed 1 stycznia 2004 roku na kwotę: 16.679.525 zł

4 Wszystkie zadania zgłoszone przez starostów związane z dochodzeniem do standardów przez domy pomocy społecznej zostały dofinansowane przez wojewodę pod warunkiem spełnienia trzech kryteriów tj.: zadanie musiało być zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej o domach pomocy społecznej, zadanie musiało być ujęte w aktualnym programie dostosowawczym, będącym w posiadaniu Wydziału Polityki Społecznej MUW, dofinansowanie z budżetu wojewody nie mogło przekraczać 50% kosztów realizacji zadania, zgodnie z art. 115 ustawy o pomocy społecznej.

5 W 2008 roku, w oparciu o art.155 ust 2 ustawy o pomocy społecznej, Wojewoda przekaże samorządom powiatowym środki finansowe na zwiększenie dotacji przeznaczonej na finansowanie miejsc w DPS dla mieszkańców z decyzjami wydanymi przed 1 stycznia 2004 roku. Art.155. ust 2 stanowi iż: kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona,nie więcej jednak niż o 20 %, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu.

6 Mając powyższe na uwadze przy wyliczaniu zwiększenia dotacji dla poszczególnych powiatów wzięto pod uwagę kilka aspektów: 1.Każdy powiat otrzyma dodatkowe środki finansowe zwiększające dotację przekazywaną z budżetu państwa na finansowanie miejsc w DPS mieszkańców z decyzjami wydanymi przed 1 stycznia 2004 roku, 2.Zwiększenie dotacji dla powiatu nie może przekroczyć 20% rocznej kwoty dotacji przekazanej na ten cel, 3.Zwiększenie dotacji dla powiatów spowoduje zwiększenie kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej.

7 4.Przy wyliczaniu kwoty dodatkowych środków finansowych dla poszczególnych powiatów wzięto pod uwagę wymóg art.155 ust. 2, stanowiący, iż zwiększenie dotacji uzależnione winno być od typu domu i otrzymywanych dochodów. 5.Mając na uwadze fakt, iż koszty zatrudnienia w DPS w dużej mierze determinują wysokość kosztów utrzymania, a wskaźnik zatrudnienia wymagany ustawą jest zróżnicowany w zależności od typu DPS, przy wyliczaniu dotacji posłużono się następującym wskaźnikiem:

8 W profilach: 1) Nidz - dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 2) PCH - dla osób przewlekle somatycznie chorych wskaźnikowi zatrudnienia 0.6 w tych profilach przypisano wagę najwyższą 100 punktów i przyznano tym profilom w powiecie zwiększenie dotacji w maksymalnej wysokości 20%.

9 W profilach: 3) Ni (dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) 4) PP (dla osób przewlekle psychicznie chorych) wskaźnikowi zatrudnienia 0.5 w tych profilach przypisano – proporcjonalnie w stosunku do profili Nidz i PCH – wagę 83 punkty i w związku z tym przyznano proporcjonalne zwiększenie dotacji w tych profilach w wysokości 16,6%.

10 W profilu: 5) Profil S - dla osób w podeszłym wieku wskaźnikowi zatrudnienia 0.4 w tym profilu przypisano - proporcjonalnie w stosunku do profili Nidz i PCH – wagę 66 punktów i w związku z tym przyznano proporcjonalne zwiększenie dotacji w tym profilu w wysokości 13,2%.

11 Profile Wskaźnik zatrudnienia Waga (punkty) % zwiększenia dotacji Nidz0,610020% PCH0,610020% Ni0,58316,6% PP0,58316,6% S0,46613,2% Nidz (dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualne) PCH (dla osób przewlekle somatycznie chorych) Ni (dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie) PP (dla osób przewlekle psychicznie chorych) S (dla osób w podeszłym wieku)

12 1.Dotacja dla poszczególnych powiatów została już naliczona i zostanie w najbliższych dniach uruchomiona. 2.Dotacja przekazana samorządom powiatowym skutkować będzie zwiększeniem kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej w 2008 roku, średnio w powiecie o kwotę od 194 do 284 zł. 3.Wojewoda Małopolski chciałby, alby średnia wojewódzka kwota dotacji na jedno miejsce dotowane w 2009 roku w poszczególnych profilach stopniowo rosła, zgodnie z proporcjami przyjętymi do obecnego zwiększenia dotacji w 2008 roku. 4.Koszty w poszczególnych DPS ogłoszone na 2009 rok, stanowiące podstawę do naliczania odpłatności za umieszczenie osoby w DPS w związku z tym również ulegną zwiększeniu w podobnej wysokości. PODSUMOWANIE


Pobierz ppt "Dofinansowanie z budżetu wojewody zadań samorządów powiatowych związanych z prowadzeniem domów pomocy społecznej w 2008 roku Listopad 2008 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google