Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VIII PAKIET NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VIII PAKIET NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 VIII PAKIET NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
W jakim stopniu pierwszy etap zmian w ramach pakietu na rzecz przedsiębiorczości zbliżył nas do większej swobody gospodarczej ? Dalsze zmiany – głęboka deregulacja czy raczej systemowa reforma regulacji ? Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrów Minister Gospodarki Warszawa 20 listopada 2009 r.

2 Pakiet na rzecz przedsiębiorczości
Zwiększenie wolności gospodarczej Tworzenie prawa przyjaznego przedsiębiorcom Zmniejszenie obciążeń dla przedsiębiorców Zasady wynikające z Pakietu Ułatwienie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej Poprawa relacji na linii przedsiębiorca - urzędnik Stymulowanie inwestycji

3 Pakiet na rzecz przedsiębiorczości
Pakiet na rzecz przedsiębiorczości obejmuje zmiany dokonane w ponad 20 ustawach z zakresu prawa gospodarczego i finansowego Główne rozwiązania zostały wprowadzone w ramach: nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (II etapy zmian), nowelizacji ustawy o rachunkowości, nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa, nowelizacji ustawy - Kodeks spółek handlowych, nowelizacji ustawy - Kodeks cywilny i ustawy - Prawo dewizowe, nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

4 Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej – wprowadzono możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę na okres od miesiąca do 2 lat Wiążąca interpretacja prawa – wprowadzenie możliwości uzyskania takiej interpretacji nie tylko w odniesieniu do przepisów prawa podatkowego, jak było do tej pory, ale również w odniesieniu do innych danin publicznych np. składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

5 Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
„Jedno okienko” – ograniczono liczbę procedur wymaganych do założenia działalności gospodarczej Kontrola działalności gospodarczej – uporządkowano przepisy regulujące prowadzenie kontroli u przedsiębiorców poprzez: wprowadzenie instytucji zawiadamiania przedsiębiorcy, z 7-dniowym wyprzedzeniem, o przyszłej kontroli; skrócenie czasu trwania kontroli; wprowadzenie sankcji wobec urzędu, w przypadku przeprowadzenia kontroli niezgodnej z prawem.

6 Nowelizacja ustawy o rachunkowości
Podwyższono próg rocznych przychodów poniżej którego można wybrać bardziej uproszczoną księgowość

7 Nowelizacja ustawy – Ordynacja podatkowa
Wprowadzenie zasady tzw. „domniemanej uczciwości podatnika” dzięki czemu tylko ostateczne decyzje organów są wykonywane Wprowadzenie instytucji zawiadamiania przedsiębiorcy, z 7-dniowym wyprzedzeniem, o przyszłej kontroli Obniżenie opłaty za wydanie wiążącej interpretacji prawa podatkowego z 75 zł do 40 zł Przyznanie podatnikowi prawa do wglądu w akta sprawy podatkowej, również po zakończeniu postępowania

8 Nowelizacja ustawy – Kodeks spółek handlowych
Obniżenie minimalnych wymaganych poziomów kapitału zakładowego: spółka z.o.o spółka akcyjna

9 Nowelizacja ustawy - kodeks cywilny i ustawy – Prawo dewizowe
Zniesienie zasady walutowości w Polsce – umożliwienie przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce dokonywania rozliczeń w walutach obcych bez konieczności uzyskiwania zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego

10 Nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym
Stworzenie przyjaznych ram dla współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego przy realizacji wspólnych przedsięwzięć Likwidacja nadmiernych obowiązków dla podmiotu publicznego i partnera prywatnego Przyznanie zainteresowanym jak największej swobody kształtowania partnerstwa Łagodne przepisy dotyczące wymogu zgody Ministra Finansów na finansowanie z budżetu państwa

11 Strategia Lizbońska Głównym celem strategii lizbońskiej jest stworzenie w Europie do roku 2010, najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Sama strategia skupia się na czterech kwestiach: innowacyjności (gospodarka oparta na wiedzy), liberalizacji (rynków telekomunikacji, transportu oraz rynków transportowych), przedsiębiorczości (ułatwienia w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej), oraz spójności społecznej (kształtowaniu nowego modelu  aktywnego państwa socjalnego). Podstawowym przesłaniem jest ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, w którym powstaje najwięcej miejsc pracy.

12 Implementacja Strategii - Krajowy Program Reform 2008-2011
Aktywne społeczeństwo Aktywne polityki rynku pracy, Rozwój edukacji, m.in. Strategia uczenia się przez całe życie. Innowacyjna gospodarka Zapewnienie przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorczości, Wdrożenie rozwiązań wspierających działalność proinnowacyjną i B+R, Zagwarantowanie odpowiedniej infrastruktury. Sprawne instytucje Lepsze regulacje

13 Centrum Badawczo-Rozwojowe
W 2008 r. obniżono wymóg uzyskania zysku ze sprzedaży usług badawczo-rozwojowych z 50% do 20% w celu uzyskania statusu CBR Status CBR przynosi korzyści podatkowe i marketingowe Opracowano projekt przepisów umożliwiający CBR dwukrotne odliczanie kosztów badań i prac rozwojowych Sejm rozpatruje wydłużenie okresu wydatkowania środków CBR z roku do 2 lat Rok Liczba CBR 2008 6 2009 14 Razem 20

14 Kredyt technologiczny
W okresie wpłynęło trzykrotnie więcej wniosków niż możliwa do udzielenia liczba kredytów BGK udzielił 72 kredyty technologiczne na łączną 195,7 mln PLN Nastąpił znaczny wzrost obrotów i zysku przedsiębiorstw, które skorzystały z kredytu, 72% przedsiębiorstw zatrudniło około 10 nowych pracowników

15 Zielona Gospodarka Przemysł środowiskowy Zielone miejsca pracy
Technologie ICT Zrównoważone budownictwo

16 Dialog warszawski W dniach listopada 2008 r. w Warszawie odbyło się spotkanie wysokiego szczebla Summit on Sectoral Cooperation W spotkaniu wzięli udział ministrowie ds. przemysłu z 20 krajów o największym współczynniku emisji CO2 i przedstawiciele największych przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych

17 Narodowy Program Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych
„Trzecia Rewolucja Przemysłowa” Zasadnicza modyfikacja podejścia, racjonalizacja podejmowanych działań oraz głęboka zmiana filozofii myślenia i zachowań społeczeństwa Rozwiązania efektywne kosztowo

18 Zrównoważony Rozwój Nowe podejście do zamówień publicznych. Zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój Dokument przyjęty przez RM 8 kwietnia 2008 r.

19 Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw (CSR)
Międzyresortowy Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołany przez Prezesa RM 8 maja 2009 r. Cztery grupy robocze: rozwój systemu promocji CSR w Polsce wspieranie zrównoważonej konsumpcji promowanie odpowiedzialnych inwestycji edukacja

20 Lisbon post-2010 i przedsiębiorczość
Partnerstwo dla dobrobytu. Non-paper Polski na temat strategii gospodarczej UE po 2010 r. przyjęty przez KERM 22 września 2009 r. Rozwój kapitału intelektualnego Pogłębienie rynku wewnętrznego Rozwój infrastruktury Przedsiębiorczość Źródło: European Entrepreneurship Survey Scoreboard, Flash Eurobarometer 2007

21 Od Strategii Lizbońskiej przez Krajowy Program Reform do Reformy Regulacji
A more dynamic business environment -less red tape Lepsze regulacje Reforma Regulacji

22 Lepsze Regulacje - Reforma Regulacji
Redukcja obciążeń administracyjnych Dalsze uproszczenie prawa gospodarczego Reforma Regulacji Ocena Skutków Regulacji Ocena Wpływu Konsultacje

23 Ocena Skutków Regulacji
Zmiana systemu stanowienia prawa; Tworzenie prawa opartego na dowodach (evidence based policy) Wzmocnienie analizy ekonomicznej prawa Kluczowa rola Oceny Wpływu i Oceny Skutków Regulacji

24 Redukcja obciążeń administracyjnych
Rząd przyjął cel redukcji wyznaczony na 25 % w siedmiu obszarach priorytetowych do 2010 r. Zmierzono ponad 700 obowiązków informacyjnych nałożonych na przedsiębiorców W obszarach prawo działalności gospodarczej i prawo probiercze cel redukcji udało się już osiągnąć Trwa obecnie tzw. „pomiar bazowy” obowiązków administracyjnych dla całego prawa gospodarczego 6187 obowiązków biurokratycznych w 482 aktach prawa Szacuje się, że ich koszt stanowi przynajmniej 0,5% PKB

25 Dalsze uproszczenie prawa
Ustawa o działalności usługowej Prawo probiercze Usprawnienie leasingu konsumenckiego Zniesienie dalszych barier prowadzenia działalności gospodarczej „Zero-okienko”

26 Konsultacje Standaryzacja roli partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa – dokument przyjęty przez KRM pt. „ Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych” Zwiększenie transparentności procesu konsultacji społecznych Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla usprawnienia tego procesu (konsultacje on-line)

27 Doing Business Raport Banku Światowego Doing Business 2010 docenił i uwzględnił działania Pakietu na rzecz przedsiębiorczości Polska znalazła się wśród 38 krajów wyróżnionych, w których dokonano najwięcej reform W ramach wskaźnika rozpoczynanie działalności gospodarczej Polska awansowała o 28 miejsc

28 www.mg.gov.pl Waldemar.Pawlak@mg.gov.pl
Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "VIII PAKIET NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google