Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników badań jakościowych nt. ekonomii społecznej Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań sektora ekonomii społecznej w województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników badań jakościowych nt. ekonomii społecznej Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań sektora ekonomii społecznej w województwie."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników badań jakościowych nt. ekonomii społecznej Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim 1 Projekt Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

2 Kontekst realizacji badań Projekt systemowy Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie śląskim, na lata 2012 – 2020 Obserwatorium Integracji Społecznej działające przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna – innowacyjny projekt Regionalnego Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, realizowany w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych 2

3 Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim 3

4 Cele badawcze Określenie, jaką rolę pełni przedsiębiorczość społeczna w procesie budowania lokalnej polityki publicznej Identyfikacja czynników przyczyniających się do wzrostu liczby inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej Określenie, w jakim stopniu lokalne władze/ instytucje z obszaru pomocy społecznej oraz rynku pracy wspierają obywatelskie inicjatywy przedsiębiorczości społecznej 4

5 Metodologia i próba badawcza Badania terenowe: sierpień-wrzesień 2012 Metoda badawcza: indywidualne wywiady pogłębione (IDI) Uczestnicy badania: osoby decyzyjne, zaangażowane we współpracę międzysektorową oraz tworzenie polityk publicznych w województwie śląskim, w tym: 5

6 6

7 Ekonomia społeczna – pole semantyczne 7

8 Ekonomia społeczna – Jak działa? Udzielanie wsparcia osobom wykluczonym, bezrobotnym Eksponowanie asortymentu na targach Zatrudnianie osób na pół etatu Zaprzestawanie działalności po pewnym czasie (utrzymywanie się części podmiotów na rynku) Borykanie się z szeregiem problemów natury formalnej, prawnej, księgowej Zasadniczo brak współpracy z biznesem Zazwyczaj zaprzestawanie działalności po wyczerpaniu dotacji Pożądane jest działanie przedsiębiorstw społecznych na własny rachunek, osiąganie zysku, założonych celów, dobre zorganizowanie i inne 8

9 Podmioty ekonomii społecznej – Jak wobec nich postępować? Organizowanie cyklicznych spotkań z przedsiębiorcami Pomoc merytoryczna, informacyjna, środki na założenie/przystąpienie do spółdzielni socjalnej Stworzenie odpowiednich regulacji prawnych, jasnych przepisów Dostarczanie klientów, organizowanie konkursów, zlecanie zadań publicznych Szkolenia, warsztaty, doradztwo Promowanie idei ekonomii społecznej 9

10 Ekonomia społeczna – Jak jest określana? nie taka popularna idea wzorce przyjęte z zachodu sposób na reintegrację społeczno-zawodową bardzo modne słowo pomoc trudny temat na dzień dzisiejszy dość świeże pojęcie zespół czynników, które decydują o rozwoju społeczeństwa wydatkowanie środków w ramach polityki społecznej istotny element nie tylko trzeciego sektora, ale również rynku pracy coś ciekawego, ale trudnego do prowadzenia i wymagającego wsparcia i inne 10

11 Ekonomia społeczna – Z czym się kojarzy? Wymierne korzyści dla całej społeczności; nakierowanie na interes społeczny; relacje społeczne; idee Pieniądz; ryzyko finansowe; niepewność efektów; brak dofinansowania Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, CIS, KIS, ZAZ Brak zysku dla beneficjenta; tak naprawdę mało istotny element na rynku pracy Brak informacji; jest taki sektor Szereg problemów natury formalnej, prawnej Ryzyko zawieszenia działalności; tych przedsiębiorstw społecznych nie jest za dużo; ich nie ma po prostu Pozytywne postrzeganie przez urząd Zaufanie 11

12 Przedsiębiorstwa społeczne – Czym nie są? Prywatni przedsiębiorcy Firma nastawiona na zysk Normalna firma Przedsiębiorstwo specjalnej troski 12

13 Ekonomia społeczna – Czyli innymi słowy…. Nauka/dział ekonomii Inicjatywy służące społeczeństwu Szereg działań Trzeci sektor Przedsiębiorczość społeczna umożliwienie osobom wykluczonym wzięcia sprawy w swoje ręce dostosowywanie do realiów życia 13

14 Definicje semantyczne – opracowane na podstawie wypowiedzi badanych Ekonomia społeczna to coś, co trudno określić słowami; to spółdzielnie socjalne, działalność NGO, innych osób prawnych – w których oprócz tego, że się tam pracuje, to jeszcze pomaga się ludziom – z którymi wiąże się cała procedura rejestracji, odpowiedzialność za aspekty prawne, którym potrzebna jest pomoc dotacyjna, ulgi, akcja promocyjno-informacyjna Ekonomia społeczna, czyli innymi słowy przedsiębiorczość społeczna – to bardzo modne słowo (od paru lat), któremu towarzyszą idee, relacje społeczne – która powoduje wsparcie osób wykluczonych, bezrobotnych, którą należy promować, stworzyć jasne przepisy dofinansowania 14

15 Ekonomia społeczna to coś zupełnie nowego, co funkcjonuje bardzo krótko, powinno się rozwijać, potrzebuje klientów, jakiegoś lidera, pomysłu, luki na rynku lokalnym, czemu należy dawać zielone światło Ekonomia społeczna to nie przedsiębiorstwa specjalnej troski, powinny być konkurencyjne, dążyć do usamodzielnienia, pokazać, że są świetni, można z nimi zawierać umowy, zlecać im zadania Ekonomia społeczna to termin, który nie pojawia się w mediach, nie interesuje ludzi, z którym wiążą się mieszane opinie, niechęć, na temat którego niekiedy brakuje wiedzy, wobec czego trzeba popracować nad edukacją i zmianą świadomości społecznej 15

16 Główne wnioski z badania 1)Ekonomia społeczna jako jeden z elementów budowania lokalnej polityki publicznej; trudny do realizacji, obarczony ryzykiem i uprzedzeniami społeczności lokalnej 16

17 2)Czynniki przyczyniające się do wzrostu liczby inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – prowadzenie zintegrowanych działań promocyjno- informacyjnych (na poziomie regionalnym i ogólnopolskim) – dotowanie działalności z różnych źródeł – przygotowanie klientów (mentalne, organizacyjne itp.) do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego – pomoc merytoryczna dla przedsiębiorstw społecznych (finansowo-księgowa, prawna itp.) – zlecanie zadań publicznych Korzystna koniunktura na rynku Niższe koszty pracy Wzrost świadomości na temat korzyści, jakie daje ekonomia społeczna poprzez kształcenie kadr w tym zakresie 17

18 2)Czynniki przyczyniające się do wzrostu liczby inicjatyw z zakresu przedsiębiorczości społecznej – cd. Międzysektorowa, interdyscyplinarna współpraca na rzecz rozwoju ekonomii społecznej Standaryzacja usług ekonomii społecznej (zarezerwowanie pewnego typu usług dla sektora ekonomii społecznej) Likwidacja rozbieżności prawnych między różnymi ustawami Likwidacja barier administracyjnych Dokładana analiza lokalnego zapotrzebowania na działania przedsiębiorstw społecznych Walka z uprzedzeniami wobec klientów pomocy społecznej Większa dostępność danych na temat sektora ekonomii społecznej w województwie 18

19 3)Wsparcie obywatelskich inicjatyw przedsiębiorczości społecznej Wsparcie o charakterze dwutorowym: z jednej strony pomoc (np. finansowa, doradcza) skierowana bezpośrednio do podmiotów ekonomii społecznej, z drugiej zaś wsparcie osób tworzących owe podmioty Pomoc adekwatna do posiadanych instrumentów Komplementarny charakter pomocy Udzielanie wsparcia spółdzielniom socjalnym, zwłaszcza w pierwszych 2-3 latach funkcjonowania Uwaga: rzadkie zwracanie się przedsiębiorstw społecznych z prośbą / zapytaniem o wsparcie 19

20 Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

21 GŁÓWNY CEL BADANIA Określenie zasobów i barier organizacji pozarządowych w województwie śląskim, mających wpływ na rozwój sektora ekonomii społecznej w regionie

22 PROBLEMATYKA BADAWCZA Realizacja głównego celu badania obejmuje eksplorację następujących obszarów badawczych: Sytuacja organizacyjna NGO Kwalifikacje i doświadczenie kadr NGO Sytuacja ekonomiczna organizacji pozarządowych Prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego; świadczenie usług publicznych Udział w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Współpraca i ocena zasad współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Współpraca z przedsiębiorstwami prywatnymi, przedsiębiorstwami społecznymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi Poziom i źródła wiedzy przedstawicieli NGO na temat sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Oczekiwania związane z tworzeniem i działalnością Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w województwie śląskim; ocena dotychczasowych działań OWES 23

24 METODOLOGIA BADAWCZA W badaniu udział wzięło 60 liderów NGO z terenu województwa śląskiego, zlokalizowanych w 4 subregionach województwa śląskiego: centralnym, zachodnim, północnym i południowym Wyróżniono sześć obszarów działalności organizacji: sport, turystyka i rekreacja; kultura i sztuka; rozwój lokalny; usługi socjalne i pomoc społeczna; ochrona zdrowia; edukacja i wychowanie Badanie zostało zrealizowane metodą indywidualnego wywiadu pogłębionego (IDI) Badania terenowe: sierpień-wrzesień 2012

25 Koncepcja badań oraz rozszerzony raport z badań pt. Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim powstały w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Badania zostały przeprowadzone przez firmę zewnętrzną, która przygotowała także transkrypcje wywiadów oraz podstawowy raport z badań

26 Sytuacja organizacyjna i ekonomiczna ZASOBY Zaangażowane w wykonywanie zadań statutowych Aktywni członkowie BARIERY Brak własnych środków finansowych i niemożność planowania długoterminowego Kwota przyznawanych środków zewnętrznych jest zmienna, a rozstrzygnięcia konkursów dość długotrwałe Problemem jest utrzymanie lokali – opłaty Trudności z wynagradzaniem pracowników Sporadyczne umowy o pracę Niewystarczające środki finansowe na szkolenia

27 Kwalifikacje, doświadczenie kadr oraz udział w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych ZASOBY Pracownicy organizacji pozarządowych: profesjonaliści, posiadający wysokie kwalifikacje i kompetencje, zaangażowani, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje BARIERY Braki kadrowe: - jednak brak specjalistów z zakresu aplikowania do funduszy europejskich, rządowych oraz brak specjalistów księgowych Trudności w skutecznym aplikowaniem do funduszy europejskich czy rządowych, związane z: -niewielkim doświadczeniem -prawidłowym (formalnym i merytorycznym) przygotowaniem wniosków o dofinansowanie -brakiem zabezpieczenia finansowego

28 Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego ZASOBY Dobre relacje z samorządami terytorialnymi, zadowolenie ze wsparcia, jakie jednostki udzielają organizacjom BARIERY Brak priorytetowego traktowania organizacji pozarządowych przez niektóre JST

29 Współpraca z sektorem biznesu, przedsiębiorstwami społecznymi oraz innymi NGO; Prowadzenie działalności gospodarczej BARIERY Brak lub niewielkie zainteresowanie NGO tworzeniem przedsiębiorstw społecznych, podjęciem działalności gospodarczej lub działalności pożytku publicznego ZASOBY Bardzo dobrze oceniana współpraca z przedsiębiorstwami prywatnymi oraz innymi podmiotami III sektora

30 Wiedza nt. ekonomii społecznej oraz możliwości korzystania z oferty OWES BARIERY Stosunkowo niski poziom wiedzy przedstawicieli niektórych NGO na temat ekonomii społecznej Brak znajomości oferty Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej działających w regionie Trudności respondentów we wskazaniu granicy między III sektorem a sektorem ekonomii społecznej 30

31 Rekomendacje organizacji pozarządowych Szkolenia z zakresu pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, księgowości oraz prawa Zainicjowanie działań prowadzących do ustabilizowania sytuacji ekonomicznej NGO, uruchomienie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych dla NGO Pomoc NGO w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowych, innych niż samorządowe Uproszczenie procedur konkursowych w aplikowaniu NGO o środki z funduszy europejskich, sformułowanie przejrzystych zasad i kryteriów konkursowych Zapraszanie przedstawicieli NGO na posiedzenia komisji oceny projektów oraz uzasadnianie powodów odrzucania projektów

32 Ze strony jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele organizacji pozarządowych oczekują : większego wsparcia finansowego, partnerskiego traktowania, okazywania wzajemnego zaufania, doceniania prowadzonych przez NGO działań, wsłuchiwania się w potrzeby III sektora, wychodzenia z inicjatywą w stronę organizacji.

33 ANALIZA PÓL SEMANTYCZNYCH wydobycie ukrytych znaczeń i sensów zawartych w wypowiedzi próba odpowiedzi na pytanie jak respondenci definiują pewne zjawiska, stany rzeczy, jakie przypisują im znaczenie, jak funkcjonują w ich świadomości

34 Jak jest ? niedawno się zrodziła, ale rozwija się szuka rozwiązań, koncepcji wymaga dużej pracy, poświęcenia i zaangażowania musi konkurować z normalnymi podmiotami skierowana do odbiorcy społecznego nie jest nastawiona tylko na zysk działa projektowo i rynkowo zatrudnia, zarabia aktywizuje, edukuje stwarza osobom wykluczonym z życia społecznego, zawodowego szansę na powrót do społeczeństwa daje możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów na potrzeby środowiska lokalnego Jak być powinno? powinno być więcej informacji na jej temat powinna łączyć "łańcuch" wokół danego samorządu ma integrować, rozwiązywać problemy społeczne, realizować cele statutowe będzie się rozwijać w stopniu umiarkowanym powinna dobrze wykorzystać wsparcie finansowe OPIS DZIAŁAŃ PODMIOTU oznacza aktywność podmiotu (co robi), skutków które wywołuje

35 Jak jest? NGO szkolą na jej temat wiele jednostek odczuwa jej potrzebę ograniczenia prawne i finansowe podmioty ekonomii społecznej zakładają osoby nieaktywne zawodowo jej podmioty zarobkują realizuje się projekty z jej zakresu dyskutuje się o niej w środowisku nie jest powszechnie znana brak zainteresowania jej tematyką nie uświadamiania się społeczeństwu, co można dzięki niej zrobić ma na nią wpływ: wsparcie finansowe, doradztwo, klauzule społeczne, czynnik ludzki, pieniądze z UE, promowanie najważniejszym zagrożeniem jest: biurokracja, wypalenie zawodowe, konkurencja z firmami i urzędami, nieufność, brak wiedzy o niej, bezrobocie, kryzys Jak będzie? wiele osób będzie widziało w niej jakąś szansę na zarobkowe istnienie Jak być powinno? powinna być dotowana ludzie w nią zaangażowani powinni liczyć nie tylko na pieniądze, ale na osiągnięcie wartości społecznej by się rozwijała ludzie muszą wiedzieć, jaki kierunek należy obrać szansą są: idealne warunki, jakie ma woj. śląskie - komunikacja, wielu biznesmenów, bogactwo regionu, chęć pracy prospołecznej DZIAŁANIA WOBEC PODMIOTU działania, jakie podejmowane są wobec podmiotu

36 OKREŚLENIA opisują podmiot (pojęcie), ukazując jaki jest podmiot, jego cechy, sposób bycia działalność przyszłościowa rozwojowa samowystarczalna wspaniała niezależna modna alternatywna mało rozpowszechniona pojęcie różnie interpretowane coś nowego pojęcie szersze OPOZYCJE czemu podmiot (pojęcie) jest przeciwstawny, co jest jego przeciwieństwem działalność gospodarcza

37 EKWIWALENTY z czym podmiot (pojęcie) jest utożsamiany, zamienniki/wyrażenia zastępujące podmiot szansa, potencjał proces kamyczek, przyczynek działalność gospodarcza, małe przedsiębiorstwo przedsiębiorczość społeczna, gospodarka społeczna zatrudnienie wspomagane pomysł na rozwiązywanie problemów społecznych oddolne działanie element w łańcuchu wokół danego samorządu doklejka III sektora

38 ASOCJACJE skojarzenia z podmiotem, wskazują na to, z czym podmiot się wiąże, co mu towarzyszy aktywność NGO spółdzielnie socjalne, pracy fundacje sektor przedsiębiorczości społecznej, przedsiębiorstwo ekonomii społecznej stowarzyszenia prowadzące działalność odpłatną, pożytku, gospodarczą zakłady aktywności zawodowej zakłady pracy chronionej centra integracji społecznej kluby integracji społecznej towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przedsiębiorstwa społeczne finanse znamiona biznesu, przedsiębiorstwa cel społeczny i ekonomiczny działania wolnorynkowe łatwość w dostępie i ogromna możliwość pozyskiwania środków

39 DEFINICJE SEMANTYCZNE Ekonomia społeczna: czyli potencjał, szansa, oddolne działanie, to działalność przyszłościowa, rozwojowa i modna, której towarzyszy aktywność organizacji pozarządowych oraz łatwość w dostępie i ogromna możliwość pozyskiwania środków, która działa projektowo i rynkowo, szuka rozwiązań, koncepcji oraz daje możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów na potrzeby lokalnego środowiska, której potrzebę odczuwa wiele jednostek, dyskutuje się o niej, organizacje pozarządowe szkolą na jej temat i realizuje się projekty z jej zakresu a szansą dla niej są idealne warunki jakie ma woj. śląskie.

40 Ekonomia społeczna: czyli doklejka III sektora, to pojęcie różnie interpretowane i mało rozpowszechnione, której towarzyszą fundacje, stowarzyszenia prowadzące działalność odpłatną, pożytku i gospodarczą, która niedawno się zrodziła, ale rozwija się, choć jest za mało informacji na jej temat, a musi konkurować z normalnymi podmiotami, wymaga dużej pracy, poświęcenia i zaangażowania, której ograniczenia prawne i finansowe nie pozwalają na stanie się jej podmiotami w pełni, a w środowisku nie jest powszechnie znana i brak jest zainteresowania jej tematyką.

41 Ekonomia społeczna: czyli zatrudnienie wspomagane, to działalność wspaniała, której towarzyszą spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, która działa z myślą o kimś, a nie tylko o sobie, angażuje oddolnie społeczeństwo i rozwija działalność w ramach stowarzyszeń, aktywizuje, edukuje oraz stwarza osobom wykluczonym z życia społecznego, zawodowego szansę na powrót do społeczeństwa i doskonali ich umiejętności, na którą wpływ ma wsparcie finansowe, doradztwo, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, czynnik ludzki, pieniądze z UE oraz jej promowanie.

42 Dziękujemy za uwagę www.es.rops-katowice.pl Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice, tel. 32 730 68 81/85 42


Pobierz ppt "Prezentacja wyników badań jakościowych nt. ekonomii społecznej Jednostki samorządu terytorialnego wobec wyzwań sektora ekonomii społecznej w województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google