Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.hasło Konkursu Nauka nie musi być nudna,. Prezentacja przygotowana w ramach projektu Kompetencje kluczowe drog ą do kariery wspó ł finansowanego ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.hasło Konkursu Nauka nie musi być nudna,. Prezentacja przygotowana w ramach projektu Kompetencje kluczowe drog ą do kariery wspó ł finansowanego ze."— Zapis prezentacji:

1 1.hasło Konkursu Nauka nie musi być nudna,

2 Prezentacja przygotowana w ramach projektu Kompetencje kluczowe drog ą do kariery wspó ł finansowanego ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ł ecznego wraz z logotypami Projektu, WSP TWP, Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki. Autorami pracy konkursowej s ą uczniowie zespo ł u z3c: Edyta Makar Helena Frankowska Marta Wyszowska Aleksandra Zamora Barbara Olejniczak Joanna Konop Martyna W ę sek Marcin Zarycza ń ski 1.hasło Konkursu Nauka nie musi być nudna,

3 Lokalizacja prowadzonych bada ń

4 Gryfice: woj. zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina Gryfice.

5 Miejsca poboru próbek wody naturalnej do analiz chemicznych Legenda: Próbka I – z parku ( staw miejski) Próbka II – z kąpieliska miejskiego Próbka III – z oczka wodnego w parku Próbka IV – z rzeki Regi (odc. Gryfice) Próbka V – z rzeki Regi ( odc. Płoty) I II III IV V

6 Dokumentacja fotograficzna pobierania próbek wody

7 Zaj ę cia w laboratorium – chemiczna analiza wody

8 Analiza i opracowywanie wyników bada ń próbek wody

9

10 Badane parametry jako ś ci wód naturalnych twardo ść ca ł kowita twardo ść w ę glanowa zawarto ść soli kwasu fosforowego V (fosforanów) zawarto ść jonów amonowych, azotanowych zawarto ść jonów ż elaza pH wody

11 Badanie twardo ś ci ca ł kowitej wody w próbkach – metodyka bada ń Naczynie wielokrotnie przep ł ukano wod ą przeznaczon ą do badania. Naczynie nape ł niono wod ą w ilo ś ci 5ml. Wkroplono odczynnik licz ą c krople, po ka ż dej kropli mieszano przechylaj ą c naczynie a ż gama kolorów przesz ł a od koloru czerwonego do zielonego.

12 Wyniki analizy twardo ś ci ca ł kowitej wody Wnioski: Woda twarda wyst ę puje w k ą pielisku miejskim w Gryficach i w rzece Redze na terenie P ł otów, a woda mi ę kka w stawku miejskim, oczku wodnym i Redze w Gryficach. Kontrola twardo ś ci ogólnej daje orientacj ę co do ogólnej zawarto ś ci soli w wodzie. Solami decyduj ą cymi o twardo ś ci s ą sole potasowe i magnezowe. Zawarto ść ww. soli ma istotny wp ł yw na fizjologi ę ryb (prac ę komórek i poziom magnezu we krwi).

13 Badanie twardo ś ci w ę glanowej wody w próbkach – metodyka bada ń Naczynie wielokrotnie przep ł ukano wod ą przeznaczon ą do badania. Naczynie nape ł niono wod ą w ilo ś ci 5ml. Wkroplono odczynnik licz ą c krople, po ka ż dej kropli mieszano przechylaj ą c naczynie a ż gama kolorów przesz ł a od koloru niebieskiego do ż ó ł tego lub od koloru ż ó ł tego do pomara ń czowego.

14 Wyniki analizy twardo ś ci w ę glanowej wody Numer próbkiIII III IV V Twardość węglanowej wodymiękkaśrednia miękka średnia Wnioski: Woda mi ę kka wyst ę puje w stawku miejskim w Gryficach i w rzece Redze na terenie Gryfic, a woda ś rednia w k ą pielisku miejskim, oczku wodnym i rzece Redze w P ł otach. Twardo ść w ę glanowa podlega okresowym wahaniom i rzutuje na podstawow ą równowag ę kwasow ą wzgl ę dnie na zdolno ść wody do wi ą zania kwasów. Zbyt niska warto ść mo ż e powodowa ć gwa ł towny spadek pH i wymieranie ryb, zbyt wysoka lub zbyt niska warto ść wp ł ywa niekorzystnie na wzrost ro ś lin.

15 Badanie pH w próbkach wody – metodyka bada ń Naczynie wielokrotnie przep ł ukano wod ą przeznaczon ą do badania. Naczynie nape ł niono wod ą w ilo ś ci 5ml. Nast ę pnie dodano 4 krople odczynnika, zamieszano i odstawiono na 3 minuty.

16 Wyniki analizy pH wody Numer próbki IIIIIIIVV pH wody7,67,4 7,6 Wnioski: Zarówno w próbce pochodz ą cej ze stawku miejskiego, oczka wodnego, k ą pieliska miejskiego, rzece Redze na terenach Gryfic, jak i P ł ot, woda wykazuje lekko zasadowy odczyn. Wyniki bada ń pH wody naturalnej wskazuj ą na pierwsz ą klas ę czysto ś ci wody. Dopuszczalne warto ś ci pH w wodach powierzchniowych w naszym kraju dla wód I klasy czysto ś ci wynosz ą - od 6,5 do 8.

17 Badanie zawarto ś ci jonów amonowych w wodzie – metodyka bada ń Dwa naczynia miernicze p ł uczemy wod ą przeznaczon ą do badania, nast ę pnie nape ł niamy wod ą w ilo ś ci 5ml. Do jednej z próbek dodajemy odczynniki w nast ę puj ą cej kolejno ś ci: a. 4 krople odczynnika 1 i dobrze mieszamy b. 4 krople odczynnika 2 i dobrze mieszamy c. 5 kropli odczynnika, dobrze mieszamy i odstawiamy na 15 minut. Obie próbki umieszczamy w bloku komparatora, próbk ę z dodatkiem odczynników umieszczamy na g ł adkim ko ń cu a próbk ę bez odczynników na naci ę tym ko ń cu bloku komparatora. Blok komparatora z próbkami przesuwamy na skali komparatora i odczytujemy zawarto ść amonu.

18 Wyniki analizy obecno ś ci jonów amonowych – metodyka badan Numer próbki IIIIIIIVV Obecność jonów amonowych 0,25 0,5 Wnioski: Zawarto ść jonów amonowych w próbkach I-IV jest stosunkowo niewielka, najwi ę ksze st ęż enie tych jonów stwierdzono w próbce V pobranej z rzeki Regi na terenie miejscowo ś ci P ł oty. Dopuszczanie st ęż enie jonów amonowych w wodach naturalnych wynosi 0,5 mg/l. Amon jest rozk ł adany przez bakterie nitryfikacyjne. Jego wysoka zawarto ść oznacza z łą filtracj ę wody. Przy pH 7 i powy ż ej wi ę ksza cz ęść amonu jest przekszta ł cana w amoniak, który jest ś miertelnym zagro ż eniem dla organizmów wodnych.

19 Badanie obecno ś ci jonów ż elaza w próbkach wody – metodyka bada ń Do dwóch wyp ł ukanych wod ą przeznaczon ą do badania naczy ń mierniczych wlewamy po 5 ml wody. Do jednej z próbek dodajemy 5 kropli odczynnika Fe, mieszamy i odstawiamy na 5 minut. Próbk ę z dodatkiem odczynników umieszczamy w komparatorze, a próbk ę bez dodatku odczynników na naci ę tym ko ń cu komparatora. Blok komparatora z obiema próbkami przesuwamy na skali a ż kolor próbki z odczynnikiem odpowiada ć b ę dzie kolorowi pod próbk ą bez dodatku odczynników. Zawarto ść ż elaza odczytujemy na naci ę ciu bloku.

20 Wyniki analizy obecno ś ci ż elaza w wodzie Wnioski: Zawarto ść ż elaza w badanych próbkach bardzo si ę ró ż ni i waha od <0,02 do 1,0. Najwi ę ksze st ęż enie jonów ż elaza wyst ę puje w wodzie z rzeki Regi pobranej w miejscowo ś ci P ł oty. Najmniejsze st ęż enie wyst ę puje w wodzie k ą pieliska miejskiego i stawku w parku w Gryficach. Dopuszczone st ęż enie jonów ż elaza w wodzie wynosi 0,5 mg/l, w próbce nr V zosta ł o ono przekroczona i wynosi 1,0 mg/l. Woda w Redze w P ł otach ma najwi ę ksze st ęż enie jonów ż elaza. Jony te sprawiaj ą, ż e woda ta ma nieprzyjemny smak i zapach. Du ż e st ęż enie jonów ż elaza wywo ł uje zmiany w uk ł adzie kr ąż enia kr ę gowców i bezkr ę gowców wodnych.

21 Badanie zawarto ś ci fosforanów w pobranych próbkach wody Probówk ę oznaczon ą symbolem PO 4 nape ł nili ś my pobran ą próbk ą wody do wysoko ś ci oznaczonej na probówce paskiem. Dodali ś my 10 kropli reagentu 1 z butelki oznaczonej symbolem PO 4, potrz ą saj ą c lekko wymieszali ś my zawarto ść probówki. Dodali ś my 1 kropl ę reagentu 2 z butelki oznaczonej symbolem PO 4, potrz ą saj ą c lekko wymieszali ś my zawarto ść probówki. Odczekali ś my 5 minut i stawiaj ą c probówk ę na odpowiednim kwadracie na arkuszu ze skalami kolorymetrycznymi, odczytali ś my warto ść badanego parametru.

22 Wyniki analizy zawarto ś ci fosforanów w pobranych próbkach wody Wnioski: Zawarto ść fosforanów w badanych próbkach wody jest niska i wskazuje na I klas ę czysto ś ci wody. St ęż enie fosforanów w I klasie czysto ś ci wody zawiera si ę w przedziale 0 – 0,2mg/l Fosfor jest pierwiastkiem niezb ę dnym do ż ycia i rozwoju ro ś lin i zwierz ą t – jego brak w wodzie ogranicza wzrost ro ś lin; aby nie dopu ś ci ć do eutrofizacji zbiorników przyjmuje si ę, ż e st ęż enie fosforu nie powinno przekracza ć 1 mg/l. Poziom fosforanów ro ś nie przy du ż ej ilo ś ci ryb, podawaniu nawozów, lub pokarmów bogatych w fosfor.

23 Badanie zawarto ś ci azotanów w pobranych próbkach wody Probówk ę oznaczon ą symbolem NO 3 nape ł nili ś my pobran ą próbk ą wody do wysoko ś ci oznaczonej na probówce paskiem. Dodali ś my 2 miarki reagentu z 1 butelki oznaczonej symbolem NO 3, potrz ą saj ą c lekko wymieszali ś my zawarto ść probówki. Dodali ś my 1 miark ę reagentu 2 z butelki oznaczonej symbolem NO 3, potrz ą saj ą c przez 1 minut ę wymieszali ś my zawarto ść probówki. Odczekali ś my 10 minut i stawiaj ą c probówk ę na odpowiednim kwadracie na arkuszu ze skalami kolorymetrycznymi, odczytali ś my i oznaczyli ś my warto ść badanego parametru.

24 Wyniki analizy zawarto ś ci azotanów w pobranych próbkach wody Wnioski: Zawarto ść azotanów we wszystkich badanych próbkach wody jest niska i wskazuje na I klas ę czysto ś ci wód. St ęż enie NO 3 w I klasie czysto ś ci wody zawiera si ę w przedziale 0 – 5,0 mg/l. Zwi ę kszanie zawarto ś ci azotanów w wodach naturalnych mo ż e by ć wywo ł ane ich sp ł ywem z pól nawo ż onych nawozami azotowymi, ź ród ł em azotanów mog ą by ś równie ż ś cieki komunalne lub przemys ł owe.

25 Jako ść wody pitnej – badania w Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gryficach. Badania wybranych parametrów wody pitnej przeprowadzili ś my w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gryficach. Dzi ę ki uprzejmo ś ci Dyrekcji i pracowników stacji poznali ś my metodyk ę bada ń chemicznych oraz przeprowadzili ś my analiz ę wybranych parametrów wody pitnej. Analizowali ś my: m ę tno ść wody przewodno ść elektryczn ą st ęż enie jonów amonowych st ęż enie jonów ż elaza pH wody

26 Analiza zawartości żelaza w wodzie pitnej Zakres stosowania metody: metoda dla próbek laboratoryjnych spe ł niaj ą cych warunk i: zawarto ść ż elaza mie ś ci si ę w granicach 0,02 – 10,0 mg/l oznaczenie wykonane w dniu pobrania próbki Zasady metody: redukcja ż elaza trójwarto ś ciowego do dwuwarto ś ciowego po redukcji wywo ł uje si ę reakcj ę barwn ą z 1,10 fenantrolin ą intensywno ść pomara ń czowego zabarwienia jest proporcjonalna do zawarto ś ci ż elaza w próbce pomiar przeprowadzamy fotometrycznie

27 Analiza zawartości żelaza w wodzie pitnej Metodyka bada ń 100ml próby wody 3 ml roztworu HCL 2,5 ml roztworu chlorowodorku hydroksyloaminy 10 ml buforu octanowego 2 ml fenantroliny odstawi ć na 10 minut przeprowadzi ć pomiary Aparatura i przyrz ą dy: cylindry Nesslera spekrtofotomert kuwety fotometryczne

28 Zaj ę cia w laboratorium – analiza zawarto ś ci ż elaza

29 Wyniki analizy obecno ś ci ż elaza w wodzie Wnioski: Stężenie żelaza w badanych próbkach wody pitnej jest bardzo niskie. Dopuszczalne stężenie żelaza w wodzie do picia wynosi 0,2 mg/dm 3. Duża zawartość żelaza w wodzie wywołuje jej mętność, brunatną barwę i pogarsza walory smakowe. Wprowadzone ograniczenia uwzględniają właściwości organoleptyczne i kosmetyczne wody.

30 Oznaczanie pH w wodzie pitnej Zakres stosowania metody Procedur ę pomiaru stosujemy dla oznaczania pH w wodzie w zakresie 1-14. Aparatura i przyrz ą dy: pehametr laboratoryjny o dok ł adno ś ci nie mniejszej ni ż 0,1 pH z aktualnym ś wiadectwem wzorowania elektroda zespolona z aktualnym ś wiadectwem wzorowania termometr szklany 0-50 stopni C z aktualnym ś wiadectwem wzorowania

31 Oznaczanie pH w wodzie pitnej Zasady metody Oznacznie pH polega na pomiarze potencja ł u elektrycznego na elektrodzie zespolonej zanurzonej w badanym roztworze ( próbce wody). Odczynniki i roztwory wzorce do kalibracji w zakresie od 1 d0 12 z aktualnym ś wiadectwem materia ł u odniesienia roztwór KCL Przygotowanie próbki do bada ń Oznacznie pH wykonujemy po pobraniu próbki. Wynik pH zale ż y od temperatury, wp ł yw ten jest niwelowany przez kompensator wbudowany w pehametr.

32 Zaj ę cia w laboratorium – oznaczanie pH

33 Wyniki analizy pH wody Numer próbki IIIIIIIVV pH wody7, 457, 597, 697, 767,65 Wnioski: Warto ść pH w próbkach wody pitnej waha ł a si ę od 7,45 do 7,76. Zalecana warto ść pH dla wody pitnej p ł yn ą cej z naszych kranów zawiera si ę w przedziale od 6,5 do 9,5, wi ę c badana przez nas woda mie ś ci si ę w ww. przedziale.

34 Zaj ę cia w laboratorium – oznaczanie m ę tno ś ci wody

35 Oznaczanie m ę tno ś ci w wodzie pitnej Zakres stosowania metody Procedur ę pomiaru stosujemy dla ilo ś ciowego oznaczania m ę tno ś ci w wodzie w zakresie od 1-10000 FNU. Zasady metody Metoda wykorzystuje zjawisko rozpraszania ś wiat ł a przez o ś rodki m ę tne i pomiar nat ęż enia ś wiat ł a rozproszonego przez cz ą steczki pod kontem 90 stopni w stosunku do kierunku ś wiat ł a padaj ą cego.

36 Oznaczanie m ę tno ś ci w wodzie pitnej Aparatura i przyrz ą dy m ę tno ś ciomierz optyczny Odczynniki i roztwory wzorce do kalibracji w ca ł ym zakresie pomiarowym : 0,02 NTU, 10 NTU, 100 NTU, 1750 NTU, 10000NTU, posiadane aktualne ś wiadectwo wzorcowania Przygotowanie próbki do bada ń M ę tno ść oznaczamy jak najszybciej po pobraniu próbki.

37 Wyniki analizy m ę tno ś ci wody Numer próbki IIIIIIIVV pH wody0,240 NTU0,140 NTU0,08 NTU0,02 NTU0,250 NTU Wnioski: M ę tno ść wody pitnej w badanych próbkach wody zawiera si ę w przedziale od 0,02 do 0,250 NTU i jest zgodna z dyrektyw ą UE. Na podstawie dyrektywy UE dotycz ą cej wody pitnej warto ść graniczna wynosi 1,0 NTU.

38 Oznaczanie jonów amonowych w wodzie pitnej Zakres stosowania metody Metod ę stosujemy dla próbek, które spe ł niaj ą warunki : st ęż enie jonów amonu wynosi od 0,04 do 2,0 mg/l m ę tno ść jest mniejsza ni ż 10 mg/l barwa jest mniejsza ni ż 20,0 mg/l oznaczenie próbki wykona ć w dniu pobrania. Zasady metody Jony amonowe reaguj ą z dodanym do próbki odczynnikiem Nesslera tworz ą c zwi ą zek kompleksowy o zabarwieniu ż ó ł tobrunatnym. Intensywno ść zabarwienia okre ś lamy fotometrycznie. Pomiar absorbancji dokonuje si ę na spektrofotometrze przy d ł ugo ś ci fal 400nm.

39 Oznaczanie jonów amonowych w wodzie pitnej Aparatura i przyrz ą dy cylindry Nesslera o poj. 50 ml spektrofotometr o zakresie obejmuj ą cym d ł ugo ść fali 400nm. kuwety fotometryczna Odczynniki i roztwory Odczynnik Nesslera

40 Zaj ę cia w laboratorium – oznaczanie jonów amonu

41 Wyniki analizy st ęż enia jonów amonu Numer próbki IIIIIIIVV Absorbancja0,0030,0020,oo10,0070,006 Stężenie0,01mg/l 0,03mg/l Wnioski: St ęż enie jonów amonowych w badanych próbkach wody jest bardzo niskie i mie ś ci si ę w zakresie normy. Woda pitna mo ż e maksymalnie zawiera ć 0,5 mgNH4+/l, przy czym jeszcze do niedawna obowi ą zywa ł a norma 1,5 mg NH4+/l dla wód niechlorowanych.

42 Badanie przewodno ś ci elektrycznej w wodzie Zakres stosowania metody Metod ę stosujemy do oznaczania przewodno ś ci elektrycznej w wodzie w zakresie : 0- 199,9µS/cm 0,2-1999mS/cm Zasady metody Metoda polega na badaniu bezpo ś redniej przewodno ś ci elektrycznej roztworów wodnych za pomoc ą przyrz ą du pomiarowego. Przewodno ść jest miar ą pr ą du przewodzonego przez jony obecne w wodzie i zale ż y od st ęż enia jonów, natury jonów, temperatury roztworu i jego lepko ś ci.

43 Badanie przewodno ś ci elektrycznej w wodzie Aparatura i przyrz ą dy przyrz ą d do pomiaru przewodno ść i elektrycznej o dok ł adno ś ci nie mniejszej ni ż 0,5% czujnik konduktometryczny termometr szklany 0d 0-50 stopni C Odczynniki i roztwory roztwór wzorcowy chlorku potasu A roztwór wzorcowy chlorku potasu B

44 Zaj ę cia w laboratorium – badanie przewodno ś ci elektrycznej w wodzie

45 Wyniki analizy przewodno ś ci elektrycznej w wodzie Numer próbki IIIIIIIVV Przewodność507 µS/cm 523 µS/cm 506 µS/cm 523 µS/cm Wnioski: Przewodno ść elektryczna badanych próbek wody jest stosunkowo niska i nie przekracza normy 2500µS/cm. Na podstawie pomiaru przewodno ś ci elektrycznej badanej wody mo ż emy wnioskowa ć, ż e badana woda jest wod ą bardzo czyst ą. Im mniejsza warto ść tego wska ź nika woda jest czystsza.


Pobierz ppt "1.hasło Konkursu Nauka nie musi być nudna,. Prezentacja przygotowana w ramach projektu Kompetencje kluczowe drog ą do kariery wspó ł finansowanego ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google