Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P lanowanie R ozwoju I nstytucjonalnego. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI): pozwala kierownictwu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P lanowanie R ozwoju I nstytucjonalnego. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI): pozwala kierownictwu."— Zapis prezentacji:

1 P lanowanie R ozwoju I nstytucjonalnego

2 Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI): pozwala kierownictwu jednostki na analizę stanu zarządzania i potencjału własnej jednostki pozwala na planowanie zmian i ich wdrażanie Metoda PRI dokonuje standaryzacji poszczególnych narzędzi zarządczych, aby zarówno kierownictwo jednostki przeprowadzające analizę, jak również pracownicy rozumieli je tak samo i mogli świadomie dokonywać samooceny.

3 Obszary zarządzania 1.Przywództwo i strategia. 2.Zarządzanie zasobami i procesami. 3.Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji. 4.Partnerstwo. 5.Zarządzanie usługami publicznymi.

4 Obszary i kryteria zarządzania (1) ObszarKryterium I.Przywództwo i strategia 1.Przywództwo 2.Zarządzanie strategiczne II.Zarządzanie zasobami i procesami 3.Zarządzanie finansami 4.Zarządzanie mieniem 5.Zarządzanie przestrzenią 6.Zarządzanie technologiami informacyjnymi 7.Zarządzanie procesami 8.Zarządzanie projektami III.Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji 9.Planowanie, rekrutacja i selekcja 10.Motywowanie, ocena i awansowanie 11.Doskonalenie zawodowe 12.Etyka

5 ObszarKryterium IV.Partnerstwo13.Komunikacja społeczna i partnerstwo publiczno-społeczne 14.Partnerstwo publiczno-publiczne 15.Współpraca z przedsiębiorcami i partnerstwo publiczno- prywatne V.Zarządzanie usługami publicznymi 16.Usługi administracyjne 17.Usługi społeczne 18.Usługi techniczne 19.Wspieranie rozwoju gospodarczego Obszary i kryteria zarządzania (2)

6 Ogólny schemat Metody PRI ANALIZA PLAN WDROŻENIE

7 Przeprowadzanie analizy instytucjonalnej Analiza instytucjonalna jest przeprowadzana za pomocą kwestionariuszy diagnostycznych Ocena poziomu rozwoju instytucjonalnego jest dokonywana indywidualnie dla każdego kryterium zarządzania Każde z kryteriów zarządzania zawiera opis 5 stadiów rozwoju instytucjonalnego Kryteria zarządzania zostały przygotowane w oparciu o tzw. zasadę kumulacji (osiągnięcie wyższego stadium rozwoju wymaga spełnienia wszystkich warunków dla danego stadium i stadiów poprzedzających)

8 Kryterium zarządzania nr 12 Etyka

9

10

11

12

13

14 ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY INSTYTUCJONALNEJ GMINY

15 1.W metodzie PRI, podobnie jak w KZ, jednym z istotniejszych elementów jest system wyznaczania celów i zadań oraz system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań 2. Zmodyfikowana metoda PRI pozwoli na: przyporządkowanie danej JST do określonego stadium rozwoju instytucjonalnego i wskazanie konkretnych obszarów rozwoju danej JST ustalenie stanu kontroli zarządczej w danej JST Zastosowanie metody PRI do oceny stanu kontroli zarządczej

16 Przebieg procesu doskonalenia zarządzania –Krok 1: samoocena stanu zarządzania i potencjału jednostki, –Krok 2: projektowanie zmian –Krok 3: wdrożenie zmian –Krok 4: ocena efektów Standaryzacja kryteriów oceny Stopniowana ocena zarządzania Wybór poziomu dojrzałości przez jednostkę Cel: zastosowanie metody PRI do oceny stanu kontroli zarządczej Zakończenie modyfikacji PRI - II połowa 2014 r. Informacje o metodzie PRI: http://www.pri.msap.plhttp://www.pri.msap.pl PRI i jej modyfikacja

17 Prostota (elektroniczny kwestionariusz samooceny – dostępny na stronie internetowej) Dopasowanie do potrzeb każdej gminy / powiatu Możliwość porównania stanu zarządzania z innymi JST Dwie oceny: w zakresie kryteriów PRI oraz realizacji standardów kontroli zarządczej Narzędzie opracowane przy współpracy MF i przez nie zatwierdzone Zalety samooceny zmodyfikowaną metodą PRI

18 www.pri.msap.pl Baza wiedzy PRI Baza porównawcza (benchmarkingowa) JST badanych metodą PRI Inne produkty dla wszystkich JST

19 Dziękujemy za uwagę Projekt Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "P lanowanie R ozwoju I nstytucjonalnego. Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego Metoda Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI): pozwala kierownictwu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google