Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki i możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych (EW)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki i możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych (EW)"— Zapis prezentacji:

1 Warunki i możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych (EW)

2 Uwarunkowania UE Pakiet klimatyczno-energetyczny – 3x20%, składa się z trzech celów: Redukcja do 2020 roku emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20% w odniesieniu do poziomu z 1990 roku. Zwiększenie efektywności zużycia energii pierwotnej do 2020 roku o 20%. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii o 20% w całkowitym zużyciu energii oraz zwiększenie o co najmniej 10% udziału biopaliw w całkowitym ich zużyciu w transporcie do 2020 roku.

3 Stan obecny EW Polska 1 352 MW Niemcy  28 000 MW Dania  3 800 MW
Szwecja  MW Finlandia  195 MW

4 Uwarunkowania krajowe
Pakiet klimatyczno energetyczny- „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” Główne cele polityki energetycznej w zakresie rozwoju wykorzystania OZE obejmują: Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w ciągu kolejnych lat, Osiągnięcie 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych w 2020 roku oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach Problemy z prawa emisji CO2

5 Uwarunkowania technologiczne
Rozwój mocy jednostkowej jednego wiatraka (2MW) Rozwój mocy poszczególnych farm Przyłączenie do sieci

6 Uwarunkowania ekonomiczno-finansowe
Koszty i efekty farm wiatrowych (inwestor) Koszt 1 MW wiatraka - 1,5 mln Euro

7 Uwarunkowania środowiskowe
ocena oddziaływania środowiskowego (OOŚ) (zwierzęta, nietoperze, ptaki, hałas, zacienienie) szczególny problem w zakresie strefy ekologicznej np. Natura 2000, Biotopy, Trasy przelotu ptaków, Pozostałe tereny chronione Walory krajobrazowe

8 Uwarunkowania regionalne
Strategia rozwoju energetyki w regionie: scenariusz bezpieczeństwa, scenariusz innowacyjny, scenariusz środowiskowy

9 Uwarunkowania JST Problemy: plan przestrzennego zagospodarowania, decyzje z tym planem związane Korzyści, przychody Dobra współpraca z inwestorem Wpływ farm wiatrowych na wartość gruntów Stanowisko i opinie lokalnych społeczności (zawsze można znaleźć zwolenników i przeciwników Zastosowanie każdej nowej techniki i technologii powoduje określone skutki ekonomiczne i społeczne

10 Prognoza zużycia energii elektrycznej dla Dolnego Śląska dokonana w oparciu o dane historyczne z lat

11 Scenariusz ekonomiczny i społeczny
Technologie wytwarzania energii elektrycznej przy pomocy turbin wiatrowych o mocy od 600 kW do 2 MW będą powszechnie stosowane na Dolnym Śląsku na terenach o odpowiednim potencjale „wiatrowym”.

12 Teza 9.4. Na Dolnym Śląsku 20% energii elektrycznej będzie pochodziło z zasobów rozproszonych (OŹE)

13 Koszty realizacji tezy 9.4.
Koszty pozyskania kapitału (np. kredytu) Koszty prac badawczo-rozwojowych Wysokie koszty utrzymania – eksploatacji Wysokie koszty realizacji Nadmierna ilość systemów monitorujących Podwyższenie kosztów życia obywateli Degradacja środowiska i jego krajobrazu Ujemny wpływ technologii na środowisko – wzrost zanieczyszczenia Zbyt duża ingerencja technologii w środowisko

14 Koszty realizacji tezy 9.4
Wysokie koszty realizacji. Koszty pozyskania kapitału (np. kredytu). Koszty prac badawczo-rozwojowych. Wysokie koszty utrzymania – eksploatacji. Nadmierna liczba systemów monitorujących. Podwyższenie kosztów życia obywateli. Droższa energia (elektryczna, ciepło i gaz).

15 Koszty realizacji tezy 9.4
Zwiększenie efektywności użytkowania energii przez mieszkańców (drobnych odbiorców). Wzrost efektywności, wytwarzania, przesyłu lub/i dystrybucji energii. Wzrost produktu regionalnego (wzrost gospodarczy na poziomie Dolnego Śląska). Rozwój innowacyjnych procesów wykorzystania energii. Edukacja ekologiczna. Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii. Większa dostępność energii. Oszczędzanie paliw kopalnych. Dotrzymanie standardów emisji CO2, SOx, NOx i pyłów. Wzrost udziału energii z OŹE w bilansie energii na Dolnym Śląsku. Rozwój OŹE i energii rozproszonej.

16 Bariery związane z realizacją tezy 9.4
Brak jasnej polityki rozwoju energetyki (odnawialnej i rozproszonej) na szczeblu województwa. Niespójne lub niejasne przepisy prawa (przyłączania OŹE do sieci, prawo własności). Brak odpowiednich regulacji prawnych (np. planów zagospodarowania przestrzennego). Brak jasnych kompetencji samorządów w zakresie polityki energetycznej. Niejasny lub niewystarczający system wsparcia publicznego dla nowych inwestycji energetycznych. Dostępność kapitału (np. pozyskanie kredytu). Wysokie koszty zakupu lub wdrożenia technologii wskazanej w danej tezie. Inwestycje proekologiczne są nierentowne. Brak motywacji inwestorów do rozwoju danej technologii. Brak akceptacji społecznej dla realizacji tej tezy, wynikający głównie ze stereotypów i mentalności. Brak fachowej wiedzy w zakresie danej technologii. Brak motywacji ludzi do wdrożenia rozwiązania wskazanego w rozpatrywanej tezie.

17 Cel cząstkowy 1: Bezpieczeństwo energetyczne - bieżące
Realizacja tego celu polega na planowaniu bieżących potrzeb energetycznych i opracowaniu programów zarządzania energią i środowiskiem na terenie regionu i gmin, w tym udział w operatorskim bilansowaniu popytu i podaży w czasie rzeczywistym;

18 Cel cząstkowy 2: Bezpieczeństwo energetyczne – średnioterminowe
Realizacja tego celu wyraża się w planowanie średnioterminowym, a w tym planowaniu procesów eksploatacji, planowaniu i podejmowaniu działań modernizacyjnych, poprawie zaopatrzenia w media obszaru regionu i gmin;

19 Cel cząstkowy 3: Bezpieczeństwo energetyczne – w horyzoncie strategicznym
Wyraża się w: Opracowaniu planów długoterminowych o znaczeniu strategicznym - obejmujących inwestycje infrastrukturalne, planowanie zaopatrzenia w nośniki obszarów rozwoju gminy. Zapewnieniu zgodności planów zaopatrzenia w energię na terenie JST z planami zagospodarowania przestrzennego. Zapewnieniu zgodności planów rozwoju sieci dystrybucyjnych i przesyłowych oraz OZE z planami zagospodarowania przestrzennego.

20 Działania adresowane do gmin
Planowanie i organizowanie kampanii informacyjnych i edukacyjnych, promujących racjonalne wykorzystanie energii odnawialnej. Prowadzenie polityki sprzyjającej rozwojowi energetyki wiatrowej w gminie. Opracowywanie i/lub aktualizowanie projektów założeń i/lub planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Dążenie do podwyższania kompetencji pracowników w urzędach gmin uczestniczących w procesie przygotowania i wdrożenia projektów planu zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.” Organizowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem kompetencji zawodowych pracowników w odniesieniu do energetyki gminnej jako całość. Inicjowanie i kreowanie warunków strukturalnych, i organizacyjnych do powstawania regionalnych struktur bezpieczeństwa energetycznego (energetyki kryzysowej). Uczestniczenie w tworzeniu lub organizowaniu regionalnych struktur bezpieczeństwa energetycznego (energetyki kryzysowej). Opracowanie planów wykorzystania lokalnych źródeł energii wspólnie z jednostkami badawczo-rozwojowymi (JBR) oraz przedsiębiorstwem energetycznym (w tym współtworzenie smart-grid’ów). Prowadzenie działań na rzecz zwiększania wrażliwości społecznej wobec efektywnych źródeł energii (ciepła, gazu, energii elektrycznej).

21 Dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Warunki i możliwości rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych (EW)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google