Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OTWOCK MIASTO Z DOBRYM KLIMATEM LennestadtSaint-Amand-Montrond.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OTWOCK MIASTO Z DOBRYM KLIMATEM LennestadtSaint-Amand-Montrond."— Zapis prezentacji:

1 OTWOCK MIASTO Z DOBRYM KLIMATEM LennestadtSaint-Amand-Montrond

2 PODSTAWOWE DANE Położenie: centrum województwa mazowieckiego, 25 km od centrum Warszawy. Wielkość: 47 km. kw. 39,75 % obszary leśne, 23,45 % użytki rolne i tereny osiedlowe, 28,70 % tereny zurbanizowane, 8,1 % nieużytki, Ludność: w 2007 r. liczba mieszkańców przekroczyła 42 tys. i ma tendencję wzrostową.

3 PODSTAWOWE DANE Komunikacja: Dogodne połączenia komunikacyjne w układzie regionalnym i krajowym. W granicach miasta przebiegają bezpośrednie połączenia z Puławami oraz Hrebenne (Ukraina) - krajowa 17, wojewódzka 801. Oprócz transportu drogowego, przez obszar miasta przebiega linia kolejowa pierwszorzędna zelektryfikowana Warszawa – Lublin – Chełm – granica państwa – Kijów, którą prowadzone są również relacje pociągów podmiejskich (kolej podmiejska wykonuje około 45 kursów dziennie).

4 Fot. P. Fabiszewski Stacja PKP

5 PODSTAWOWE DANE Infrastruktura społeczna: Bogate zaplecze oświatowe (nauczanie na wszystkich poziomach, placówki publiczne i niepubliczne) i zdrowotne 18 ZOZ, w tym 14 N ZOZ, 5 szpitali różnych specjalizacji, żłobek miejski. Fot. W. Sobocińskiski Szpital mclcpig Fot. Arch. U.M. Willa Szpinaków obecnie przedszkole

6 PODSTAWOWE DANE Warunki geograficzno-przyrodnicze: położenie na tzw. Tarasie Otwockim, nad Świdrem u jego ujścia do Wisły. Taras Otwocki zbudowany jest z przepuszczalnych piasków z uformowanymi wzniesieniami wydmowymi stanowiącymi naturalną osłonę przed wiatrem, co w połączeniu z oddziaływaniem sosnowych lasów przyczynia się do istnienia unikalnego w skali kraju mikroklimatu o walorach uzdrowiskowych działających uspokajająco i dezynfekująco. Najwyższe wzniesienie: 135,6 m. n. p. m. Obszary chronione: - Rezerwaty Przyrody, - Mazowiecki Park Krajobrazowy, - Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu,

7 Fot. A. Sękowska rzeka Świder

8 Fot. A. Sękowska Las

9 Fot. P. Fabiszewski Świder

10 Powstanie miasta związane jest z uruchomieniem Nadwiślańskiej Linii Kolejowej w 1877 r., które nazywane było Otwockiem Stacyjnym, a następnie Willami Otwockimi. Pod koniec lat 70-tych XIX w. nastąpił intensywny rozwój budownictwa letniskowego, który swój unikatowy charakter zawdzięcza Michałowi Elwiro Andriolliemu malarzowi, grafikowi, twórcy ilustracji do Pana Tadeusza. HISTORIA W PIGUŁCE Fot. W.. Sobociński Zdobienia Fot. W.. Sobociński Świdermajer

11 Unikalne walory klimatyczne zauważone w latach 90-tych XIX w. spowodowały, że oprócz willi letniskowych, nazwanych żartobliwie przez Gałczyńskiego świdermajerami, w Otwocku zaczęły pojawiać się zakłady przyrodolecznicze, sanatoria i szpitale. W 1923 r. Otwock otrzymał status uzdrowiska. Na przełomie XIX i XX wieku Otwock posiadał już 600 drewnianych willi w wybudowanych w stylu nadświdrzańskim, w których w okresie letnim odpoczywało ok. 2 tys. osób. Otwock uzyskał prawa miejskie 9 listopada 1916 r., a od 1 stycznia 1999 r. znowu jest miastem powiatowym. HISTORIA W PIGUŁCE

12 Arch. U.M. Weranda w stylu Świdermajer

13 Zgodnie z uchwaloną w 2005 r. Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Otwocka, misja miasta przedstawia się następująco: Otwock nowoczesnym ośrodkiem gospodarczym, leczniczym, kulturalnym, turystycznym i sportowym, stwarzającym dogodne warunki do mieszkania i inwestowania. MISJA MIASTA

14 Zgodnie z nią miasto podejmuje działania mające na celu odbudowania wizerunku Otwocka jako ośrodka lecznictwa, rekreacji i turystyki, za pomocą: poprawy warunków środowiska naturalnego, (F.S.) wzbudzenia zainteresowania inwestorów funkcjonujących w obszarze: turystyka, wypoczynek, rekreacja, lecznictwo, budowy miejskich ścieżek rowerowych, oznakowania szlaków turystycznych, tworzenia punktów informacji turystycznej, MISJA MIASTA

15 realizacji cyklicznych imprez miejskich i ponadregionalnych, typu: - Mazovia MTB Marathon, - Międzynarodowy Plener Malarski, - Wystawy Biznesu, - Parkowe Popołudnia Muzyczne, - Miedzynarodowy Skok o Tyczce im. Ślusarskiego, - Integracyjny Bieg Uliczny, - Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej, uczestnictwa w akcjach i konkursach podwyższających standard miejskich usług (Gmina Fair Play, Przejrzysta Polska, Termomodernizacja Roku) pozyskania kapitału zewnętrznego na komunalne inwestycje i odbudowę świdermajerów, MISJA MIASTA

16 Ukończenie inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych z Funduszu Spójności – System wodno-kanalizacyjny. Projekt przewiduje modernizację i budowę systemów kanalizacji sanitarnej, modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację i budowę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej (ok. 100 km sieci wodociągowej). Dane na temat Projektu Okres wdrożenia2005 – 2009. Całkowita wartość projektu38.257.324 Otrzymana dotacja z Funduszu Spójności19.747.206 Udział Funduszu Spójności w kosztach projektu wynosi 61% kosztów kwalifikowanych stanowiących 32.372.469 NAJBLIŻSZE PLANY

17 Poprawa infrastruktury drogowej - budowa ronda, sygnalizacji świetlnej, Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej -budowa i modernizacja boisk szkolnych, boisk piłkarskich, - budowa skate parku, - budowa ciągów pieszo-rowerowych, - budowa ścieżek rowerowych, NAJBLIŻSZE PLANY

18 PERSPEKTYWY W wyniku jednoczesnego zaistnienia dwóch atutów: -położenia w obszarze metropolitarnym Warszawy -posiadania szczególnych warunków geograficzno- przyrodniczych Miasto posiada bardzo duże możliwości rozwoju zgodnego z jego misją.

19 PERSPEKTYWY Dodatkowo, wpływ na intensyfikację rozwoju mają: projekty budowy dróg: wojewódzkiej 801 na trasie Otwock Warszawa, krajowej S-17, projekt uruchomienia Szybkiej Kolei Miejskiej relacji Otwock - Warszawa, budowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego, potencjał wynikający z zajmowanego przez miasto obszaru 47 km kw. i możliwych do wykorzystania nieruchomości, istniejąca infrastruktura techniczna: składowisko odpadów komunalnych, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnię ścieków, zakład energetyki cieplnej.

20 Arch. U.M. Stacja Uzdatniania wody

21 NIERUCHOMOŚCI Plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 33%obszaru miasta. Zgodnie z nimi oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, na terenie gminy możliwe są inwestycje o charakterze: -rekreacyjno-sportowym, -mieszkaniowym, -przemysłowym, tzw. nieuciążliwym, Możliwe do zagospodarowania nieruchomości stanowią własność: komunalną, skarbu państwa, marszałka województwa, osób fizycznych i prawnych.

22 NIERUCHOMOŚCI Pod aktywizację gospodarczą zgodnie z planami zagospodarowania mogą być przeznaczone nieruchomości położone w dzielnicach: - Wólka Mlądzka, - Świerk, - Świder (w bliskiej odległości rzeki),

23

24 Położenie: ul. ŁUGI a) Obr. 31, dz.11/12 b) Obr. 31, dz.11/14 - sprzedana (objęte planem zagospodarowania) Powierzchnia: a) 6 179 m 2 b) 2 454 m 2 Przeznaczenie: Budownictwo wielorodzinne oraz usługi oświaty (szkoła i przedszkole) Uzbrojenie: Sieć elektryczna, telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja, gaz. Termin przetargu: 23 kwietnia 2010 Cena wywoławcza: Informacja w wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska NIERUCHOMOŚCI gminne przygotowane do przetargu

25 Położenie: ul. KARCZEWSKA a) Obr. 137, dz.35/1 b) Obr. 137, dz.35/2 - sprzedana Powierzchnia: a) 3.332 m2 b) 2.650 m2 Przeznaczenie: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Dopuszczone budownictwo z funkcją gospodarczą lub usługową nieuciążliwą Uzbrojenie: Sieć kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, telefoniczna Termin przetargu: czerwiec 2010 Cena wywoławcza: Informacja w wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska NIERUCHOMOŚCI gminne przygotowane do przetargu

26 Położenie: ul. TADEUSZA (róg Sułkowskiego) Obr. 153, dz. 16/1 Powierzchnia: 2.500 m2 Przeznaczenie: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Dopuszczone usługi wbudowane w budynki mieszkalne (do 20% powierzchni użytkowej całego budynku) Uzbrojenie: Sieć elektryczna, telekomunikacyjna Termin przetargu: ------- Cena wywoławcza: -------- NIERUCHOMOŚCI gminne przygotowane do przetargu

27 położone na terenie gminy przeznaczone pod aktywizację gospodarczą – usługi unikatowe własność: gmina, osoby prawne, osoby fizyczne, Skarb Państwa NIERUCHOMOŚCI

28 Położenie: ul. CHROBREGO 30 Obr. 23, dz. 2/2 (objęte planem) Powierzchnia: 4.2298 ha Przeznaczenie: Usługi typu: rekreacja, sport, wypoczynek turystyka. Dopuszcza się adaptację i budowę budynków mieszkalnych. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, telekomunikacyjna, energia elektryczna Własność: Osoba prawna, 2/2 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą

29 Położenie: ul. MICKIEWICZA Obr. 2, dz. 4, dz. 7 (objęta planem) Powierzchnia: 3.33 ha Przeznaczenie: Usługi w krajobrazie chronionym typu: turystyka, rekreacja, sport, wypoczynek, usługi zdrowia Dopuszczona adaptacja istniejących budynków mieszkalnych Dopuszczona budownictwo mieszkaniowe (rezydencja na potrzeby mieszkaniowe właściciela obiektu) Uzbrojenie: sieć telekomunikacyjna, energia elektryczna Własność: Osoba prawna dz. 4, osoba fizyczna dz. 7 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą

30 Położenie: ul. KOŁŁĄTAJA 95,97 a) Obr. 1, dz.2, dz. 3/4, dz. 4 (objęte planem) Powierzchnia: 3.5746 ha Przeznaczenie: Usługi turystyki, rekreacji, sportu, wypoczynku Dopuszczona adaptacja budynków mieszkalnych. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, energia elekrtyczna. Własność: Województwo mazowieckie (gospodarowanie Mazowiecki Zarząd Nieruchomości) dz. 2,osoby fizyczne dz. 3/4, Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste osoby fizyczne dz. 4, NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą

31 Położenie: ul. BAGATELA 35 Obr. 101, dz. 61/2, dz. 61/1, (projekt planu) Powierzchnia: 1.8761 ha Przeznaczenie: Usługi w zakresie turystyki, rekreacji, sportu, wypoczynku, zdrowia, hotelarstwa, administracji, handlu i wytwórczości Dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej w ramach towarzyszącej usługowej na potrzeby mieszkaniowe właściciela obiektu Adaptacja zabudowy mieszkaniowej Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energię elektryczną. Własność: Osoby prawne 61/12, 61/1, NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą

32 Położenie: ul. ŻEROMSKIEGO Obr. 58, dz.11, 12, 29, 45/1, 44, 45/3, 45/7,45/8, 45/9, 45/5,45/6 45/10, 45/11 (nieobjęte planem) Powierzchnia: 3.2189 ha Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza Uzbrojenie: sieć telekomunikacyjna, energia elektryczna Własność: Osoby fizyczne dz. 11, 12, Gmina Miasta i Uzdrowiska Otwockie 44, 45/3, osoby fizyczne (użytkowanie MCLChPiG) dz. 45/7, 45/8, 45/6, 45/10 Gmina Miasta i Uzdrowiska Otwocka (gospodarowanie MCLChPiG) dz. 45/9, Skarb Państwa –władanie, (użytkowanie MCLChPiG) 45/5, województwo mazowieckie dz. 45/11 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą

33 Położenie: ul. BOROWA, KOCHANOWSKIEGO Obr. 68, dz. 5/1, 12/1, 5/2, 12/2, 5/3, 12/3 (nieobjęte planem) Powierzchnia 19.7213 ha Przeznaczenie: niezbędne warunki zabudowy, tereny pod rekreację,sport, turystykę. Uzbrojenie: sieć telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna. Własność: Gmina Otwock, (zarząd -Zakładu Wod. i Kan.) dz. 5/1, 12/1, województwo mazowieckie (użytkowanie- Maz. Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji) 5/2, 12/2, województwo mazowieckie (gospodarowanie-Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie) dz. 5/3, 12/3 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą

34 Położenie: ul. KOCHANOWSKIEGO Obr. 72, dz. 1/2, 1/1 (nieobjęte planem) Powierzchnia: 16. 782 ha Przeznaczenie: niezbędne warunki zabudowy, tereny pod rekreację, sport, usługi zdrowia Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energia elektryczna Własność: Skarb Państwa,, Województwo Mazowieckie, (gospodarowanie Gosp. Pom. Nr 2Starostwa Powiatowego, MCLChP iG) dz. ½, Skarb Państwa (gospodarowanie -Gosp. Pom. Nr 2 Starostwa Powiatowego) dz. 1/1 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą

35 Położenie: ul. MONIUSZKI, (przy Samorządowej) Obr. 51 dz. 2/2, 2/3, 2/4, (objęte planem) Powierzchnia: 2.3014 ha Przeznaczenie: Usługi o charakterze unikatowym z dopuszczoną lokalizacją usług zdrowia, oświaty, nauki, kultury, turystyki Uzbrojenie: sieć kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energia elektryczna Własność: Warszawski Powiatowy Związek Komunalny (użytkowanie MCLChPiG) dz. 2/2, 2/3, osoby fizyczne dz. 2/4, NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą

36 Położenie: ul. PRUSA, CYBULSKIEGO, SZLACHECKA, PRUSA Obr.78, dz 4, 7, 5/2, 6/2. (objęte planem) Powierzchnia: 3.4156 ha Przeznaczenie: Adaptowana zabudowa mieszkaniowa i usługowa na działkach z gruntami leśnymi Uzbrojenie: sieć wodociagowa, gazowa, energia elektryczna Własność: Skarb Państwa (użytk. SPZOZ MSWiA) dz. 4 i 7, osoba fizyczna dz. 5/2, Gmina Otwock 6/2 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą

37 Położenie: ul. PIŁSUDSKIEGO, KRASIŃSKIEGO, WARSZAWSKA Obr. 78, dz. 9/2, 9/5, 9/6, 9/9, (objęte planem) Powierzchnia: 5.6268 ha Przeznaczenie: Adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zabudowa z nieuciążliwymi usługami, z prawem do remontu i modernizacji Usługi unikatowe z dopuszczona zabudową kilkurodzinną Uzbrojenie: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energia elektryczna Własność: województwo mazowieckie NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą

38 Położenie: ul. WSPÓLNA, ARMII KRAJOWEJ, PONIATOWSKIEGO Obr. 50, dz. 4, 5/1, 5/2 (objęte planem) Powierzchnia: 2.2796 ha Przeznaczenie: Adaptacja istniejącej zabudowy zabytkowej (drewniany budynek) Usługi unikatowe związane z funkcją uzdrowiskową Miasta o charakterze ponadlokalnym (zdrowie, kultura, pensjonaty, sport, turystyka, szkolnictwo, itp.) Uzbrojenie: pełne Własność: Gmina Otwock (dz. 4), Skarb Państwa (dz. 5/1) i SP/Polska Fundacja Alzheimerowska wieczyste użytkowanie (5/2), NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą

39 Położenie: ul. ANDRIOLLEGO/PUŁASKIEGO, (dawniej Zieleń Miejska) Obr. 139, dz. 18 (objęte planem) Powierzchnia: 1. 3971 ha Przeznaczenie: Zabudowa z usługami ponadlokalnymi w zakresie: oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji Uzbrojenie: Sieć elektryczna, telekomunikacyjna,gazowa, wodociągowa Własność: Gmina Otwock NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą

40 Położenie: ul. PONIATOWSKIEGO 58 Obr. 161, dz. 23/3 (nieobjęte planem) Powierzchnia: 0.5114 ha Przeznaczenie: konieczna warunki zabudowy, dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej Uzbrojenie: sieć gazowa, telekomunikacyjna, energia elektryczna Własność: osoba fizyczna NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą Opracowanie: WPRiDG Marta Woźniak


Pobierz ppt "OTWOCK MIASTO Z DOBRYM KLIMATEM LennestadtSaint-Amand-Montrond."

Podobne prezentacje


Reklamy Google