Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lennestadt Saint-Amand-Montrond OTWOCK MIASTO Z DOBRYM KLIMATEM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lennestadt Saint-Amand-Montrond OTWOCK MIASTO Z DOBRYM KLIMATEM."— Zapis prezentacji:

1 Lennestadt Saint-Amand-Montrond OTWOCK MIASTO Z DOBRYM KLIMATEM

2 PODSTAWOWE DANE Położenie: centrum województwa mazowieckiego,
25 km od centrum Warszawy. Wielkość: 47 km. kw. 39,75 % obszary leśne, 23,45 % użytki rolne i tereny osiedlowe, 28,70 % tereny zurbanizowane, 8,1 % nieużytki, Ludność: w 2007 r. liczba mieszkańców przekroczyła 42 tys. i ma tendencję wzrostową.

3 PODSTAWOWE DANE Komunikacja:
Dogodne połączenia komunikacyjne w układzie regionalnym i krajowym. W granicach miasta przebiegają bezpośrednie połączenia z Puławami oraz Hrebenne (Ukraina) - krajowa 17, wojewódzka 801. Oprócz transportu drogowego, przez obszar miasta przebiega linia kolejowa pierwszorzędna zelektryfikowana Warszawa – Lublin – Chełm – granica państwa – Kijów, którą prowadzone są również relacje pociągów podmiejskich (kolej podmiejska wykonuje około 45 kursów dziennie).

4 Fot. P. Fabiszewski Stacja PKP

5 PODSTAWOWE DANE Infrastruktura społeczna:
Bogate zaplecze oświatowe (nauczanie na wszystkich poziomach, placówki publiczne i niepubliczne) i zdrowotne 18 ZOZ, w tym 14 N ZOZ, 5 szpitali różnych specjalizacji, żłobek miejski. Fot. Arch. U.M. Willa Szpinaków obecnie przedszkole Fot. W. Sobocińskiski Szpital mclcpig

6 PODSTAWOWE DANE Warunki geograficzno-przyrodnicze:
położenie na tzw. Tarasie Otwockim, nad Świdrem u jego ujścia do Wisły. Taras Otwocki zbudowany jest z przepuszczalnych piasków z uformowanymi wzniesieniami wydmowymi stanowiącymi naturalną osłonę przed wiatrem, co w połączeniu z oddziaływaniem sosnowych lasów przyczynia się do istnienia unikalnego w skali kraju mikroklimatu o walorach uzdrowiskowych działających uspokajająco i dezynfekująco. Najwyższe wzniesienie: 135,6 m. n. p. m. Obszary chronione: - Rezerwaty Przyrody, - Mazowiecki Park Krajobrazowy, - Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu,

7 Fot. A. Sękowska rzeka Świder

8 Fot. A. Sękowska Las

9 Fot. P. Fabiszewski Świder

10 HISTORIA W PIGUŁCE Powstanie miasta związane jest z uruchomieniem Nadwiślańskiej Linii Kolejowej w 1877 r., które nazywane było Otwockiem Stacyjnym, a następnie Willami Otwockimi. Pod koniec lat 70-tych XIX w. nastąpił intensywny rozwój budownictwa letniskowego, który swój unikatowy charakter zawdzięcza Michałowi Elwiro Andriolliemu malarzowi, grafikowi, twórcy ilustracji do „Pana Tadeusza”. Fot. W.. Sobociński Zdobienia Fot. W.. Sobociński Świdermajer

11 HISTORIA W PIGUŁCE Unikalne walory klimatyczne zauważone w latach 90-tych XIX w. spowodowały, że oprócz willi letniskowych, nazwanych żartobliwie przez Gałczyńskiego „świdermajerami”, w Otwocku zaczęły pojawiać się zakłady przyrodolecznicze, sanatoria i szpitale. W 1923 r. Otwock otrzymał status uzdrowiska. Na przełomie XIX i XX wieku Otwock posiadał już 600 drewnianych willi w wybudowanych w stylu nadświdrzańskim, w których w okresie letnim odpoczywało ok. 2 tys. osób. Otwock uzyskał prawa miejskie 9 listopada 1916 r., a od 1 stycznia 1999 r. znowu jest miastem powiatowym.

12 Arch. U.M. Weranda w stylu Świdermajer

13 MISJA MIASTA Zgodnie z uchwaloną w 2005 r. Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Otwocka, misja miasta przedstawia się następująco: „Otwock nowoczesnym ośrodkiem gospodarczym, leczniczym, kulturalnym, turystycznym i sportowym, stwarzającym dogodne warunki do mieszkania i inwestowania.”

14 MISJA MIASTA Zgodnie z nią miasto podejmuje działania mające na celu odbudowania wizerunku Otwocka jako ośrodka lecznictwa, rekreacji i turystyki , za pomocą: poprawy warunków środowiska naturalnego, (F.S.)‏ wzbudzenia zainteresowania inwestorów funkcjonujących w obszarze: turystyka, wypoczynek, rekreacja, lecznictwo, budowy miejskich ścieżek rowerowych, oznakowania szlaków turystycznych, tworzenia punktów informacji turystycznej,

15 MISJA MIASTA realizacji cyklicznych imprez miejskich i ponadregionalnych, typu: - Mazovia MTB Marathon, - Międzynarodowy Plener Malarski, - Wystawy Biznesu, - Parkowe Popołudnia Muzyczne, - Miedzynarodowy Skok o Tyczce im. Ślusarskiego, - Integracyjny Bieg Uliczny, - Otwarty Turniej Siatkówki Plażowej, uczestnictwa w akcjach i konkursach podwyższających standard miejskich usług (Gmina Fair Play, Przejrzysta Polska, Termomodernizacja Roku)‏ pozyskania kapitału zewnętrznego na komunalne inwestycje i odbudowę świdermajerów,

16 NAJBLIŻSZE PLANY Ukończenie inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych z Funduszu Spójności – System wodno-kanalizacyjny. Projekt przewiduje modernizację i budowę systemów kanalizacji sanitarnej, modernizację oczyszczalni ścieków, modernizację i budowę stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej (ok. 100 km sieci wodociągowej). Dane na temat Projektu Okres wdrożenia – Całkowita wartość projektu € Otrzymana dotacja z Funduszu Spójności € Udział Funduszu Spójności w kosztach projektu wynosi 61% kosztów kwalifikowanych stanowiących

17 NAJBLIŻSZE PLANY Poprawa infrastruktury drogowej
- budowa ronda, sygnalizacji świetlnej, Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - budowa i modernizacja boisk szkolnych, boisk piłkarskich, - budowa skate parku, - budowa ciągów pieszo-rowerowych, - budowa ścieżek rowerowych,

18 PERSPEKTYWY W wyniku jednoczesnego zaistnienia dwóch atutów:
-położenia w obszarze metropolitarnym Warszawy -posiadania szczególnych warunków geograficzno- przyrodniczych Miasto posiada bardzo duże możliwości rozwoju zgodnego z jego misją.

19 PERSPEKTYWY Dodatkowo, wpływ na intensyfikację rozwoju mają:
projekty budowy dróg: wojewódzkiej 801 na trasie Otwock Warszawa, krajowej S-17, projekt uruchomienia Szybkiej Kolei Miejskiej relacji Otwock - Warszawa, budowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego, potencjał wynikający z zajmowanego przez miasto obszaru 47 km kw. i możliwych do wykorzystania nieruchomości, istniejąca infrastruktura techniczna: składowisko odpadów komunalnych, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnię ścieków, zakład energetyki cieplnej.

20 Arch. U.M. Stacja Uzdatniania wody

21 NIERUCHOMOŚCI Plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 33%obszaru miasta. Zgodnie z nimi oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, na terenie gminy możliwe są inwestycje o charakterze: -rekreacyjno-sportowym, -mieszkaniowym, -przemysłowym, tzw. nieuciążliwym, Możliwe do zagospodarowania nieruchomości stanowią własność: komunalną, skarbu państwa, marszałka województwa, osób fizycznych i prawnych.

22 NIERUCHOMOŚCI Pod aktywizację gospodarczą zgodnie z planami zagospodarowania mogą być przeznaczone nieruchomości położone w dzielnicach: - Wólka Mlądzka, - Świerk, - Świder (w bliskiej odległości rzeki),

23

24 NIERUCHOMOŚCI gminne przygotowane do przetargu
Położenie: ul. ŁUGI a) Obr. 31, dz.11/12 b) Obr. 31, dz.11/14 - sprzedana (objęte planem zagospodarowania) Powierzchnia: a) m2 b) m2 Przeznaczenie: Budownictwo wielorodzinne oraz usługi oświaty (szkoła i przedszkole) Uzbrojenie: Sieć elektryczna, telekomunikacyjna, wodociąg, kanalizacja, gaz. Termin przetargu: 23 kwietnia 2010 Cena wywoławcza: Informacja w wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

25 NIERUCHOMOŚCI gminne przygotowane do przetargu
Położenie: ul. KARCZEWSKA a) Obr. 137, dz.35/1 b) Obr. 137, dz.35/2 - sprzedana Powierzchnia: a) m2 b) m2 Przeznaczenie: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Dopuszczone budownictwo z funkcją gospodarczą lub usługową nieuciążliwą Uzbrojenie: Sieć kanalizacyjna, gazowa, energetyczna, telefoniczna Termin przetargu: czerwiec 2010 Cena wywoławcza: Informacja w wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

26 NIERUCHOMOŚCI gminne przygotowane do przetargu
Położenie: ul. TADEUSZA (róg Sułkowskiego)‏ Obr. 153, dz. 16/1 Powierzchnia: 2.500 m2 Przeznaczenie: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Dopuszczone usługi wbudowane w budynki mieszkalne (do 20% powierzchni użytkowej całego budynku)‏ Uzbrojenie: Sieć elektryczna, telekomunikacyjna Termin przetargu: Cena wywoławcza:

27 NIERUCHOMOŚCI położone na terenie gminy przeznaczone pod aktywizację gospodarczą – usługi unikatowe własność: gmina, osoby prawne, osoby fizyczne, Skarb Państwa

28 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą
Położenie: ul. CHROBREGO 30 Obr. 23, dz. 2/2 (objęte planem)‏ Powierzchnia: ha Przeznaczenie: Usługi typu: rekreacja, sport, wypoczynek turystyka. Dopuszcza się adaptację i budowę budynków mieszkalnych. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, telekomunikacyjna, energia elektryczna Własność: Osoba prawna, 2/2

29 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą
Położenie: ul. MICKIEWICZA Obr. 2, dz. 4, dz. 7 (objęta planem)‏ Powierzchnia: 3.33 ha Przeznaczenie: Usługi w krajobrazie chronionym typu: turystyka, rekreacja, sport, wypoczynek, usługi zdrowia Dopuszczona adaptacja istniejących budynków mieszkalnych Dopuszczona budownictwo mieszkaniowe (rezydencja na potrzeby mieszkaniowe właściciela obiektu)‏ Uzbrojenie: sieć telekomunikacyjna, energia elektryczna Własność: Osoba prawna dz. 4, osoba fizyczna dz. 7

30 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą
Położenie: ul. KOŁŁĄTAJA 95,97 a) Obr. 1, dz.2, dz. 3/4, dz. 4 (objęte planem)‏ Powierzchnia: ha Przeznaczenie: Usługi turystyki, rekreacji, sportu, wypoczynku Dopuszczona adaptacja budynków mieszkalnych. Uzbrojenie: sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna, energia elekrtyczna. Własność: Województwo mazowieckie (gospodarowanie Mazowiecki Zarząd Nieruchomości) dz. 2,osoby fizyczne dz. 3/4, Skarb Państwa, użytkowanie wieczyste osoby fizyczne dz. 4,

31 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą
Położenie: ul. BAGATELA 35 Obr. 101, dz. 61/2, dz. 61/1, (projekt planu)‏ Powierzchnia: ha Przeznaczenie: Usługi w zakresie turystyki, rekreacji, sportu, wypoczynku, zdrowia, hotelarstwa, administracji, handlu i wytwórczości Dopuszcza się realizację funkcji mieszkaniowej w ramach towarzyszącej usługowej na potrzeby mieszkaniowe właściciela obiektu Adaptacja zabudowy mieszkaniowej Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energię elektryczną. Własność: Osoby prawne 61/12, 61/1,

32 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą
Położenie: ul. ŻEROMSKIEGO Obr. 58, dz.11, 12, 29, 45/1, 44, 45/3, 45/7,45/8, 45/9, 45/5,45/6 45/10, 45/11 (nieobjęte planem)‏ Powierzchnia: ha Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza Uzbrojenie: sieć telekomunikacyjna, energia elektryczna Własność: Osoby fizyczne dz. 11, 12, Gmina Miasta i Uzdrowiska Otwockie 44, 45/3, osoby fizyczne (użytkowanie MCLChPiG) dz. 45/7, 45/8, 45/6, 45/10 Gmina Miasta i Uzdrowiska Otwocka (gospodarowanie MCLChPiG) dz. 45/9, Skarb Państwa –władanie, (użytkowanie MCLChPiG) 45/5, województwo mazowieckie dz. 45/11

33 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą
Położenie: ul. BOROWA, KOCHANOWSKIEGO Obr. 68, dz. 5/1, 12/1, 5/2, 12/2, 5/3, 12/3 (nieobjęte planem)‏ Powierzchnia ha Przeznaczenie: niezbędne warunki zabudowy, tereny pod rekreację,sport, turystykę. Uzbrojenie: sieć telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna, energia elektryczna. Własność: Gmina Otwock, (zarząd -Zakładu Wod. i Kan.) dz. 5/1, 12/1, województwo mazowieckie (użytkowanie- Maz. Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji) 5/2, 12/2, województwo mazowieckie (gospodarowanie-Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie) dz. 5/3, 12/3

34 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą
Położenie: ul. KOCHANOWSKIEGO Obr. 72, dz. 1/2, 1/1 (nieobjęte planem)‏ Powierzchnia: ha Przeznaczenie: niezbędne warunki zabudowy, tereny pod rekreację, sport, usługi zdrowia Uzbrojenie: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energia elektryczna Własność: Skarb Państwa,, Województwo Mazowieckie, (gospodarowanie Gosp. Pom. Nr 2Starostwa Powiatowego, MCLChP iG) dz. ½, Skarb Państwa (gospodarowanie -Gosp. Pom. Nr 2 Starostwa Powiatowego) dz. 1/1

35 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą
Położenie: ul. MONIUSZKI, (przy Samorządowej)‏ Obr. 51 dz. 2/2, 2/3, 2/4, (objęte planem)‏ Powierzchnia: ha Przeznaczenie: Usługi o charakterze unikatowym z dopuszczoną lokalizacją usług zdrowia, oświaty, nauki, kultury, turystyki Uzbrojenie: sieć kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energia elektryczna Własność: Warszawski Powiatowy Związek Komunalny (użytkowanie MCLChPiG) dz. 2/2, 2/3, osoby fizyczne dz. 2/4,

36 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą
Położenie: ul. PRUSA, CYBULSKIEGO, SZLACHECKA, PRUSA Obr.78 , dz 4, 7, 5/2, 6/2. (objęte planem)‏ Powierzchnia: ha Przeznaczenie: Adaptowana zabudowa mieszkaniowa i usługowa na działkach z gruntami leśnymi Uzbrojenie: sieć wodociagowa, gazowa, energia elektryczna Własność: Skarb Państwa (użytk. SPZOZ MSWiA) dz. 4 i 7, osoba fizyczna dz. 5/2, Gmina Otwock 6/2

37 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą
Położenie: ul. PIŁSUDSKIEGO, KRASIŃSKIEGO, WARSZAWSKA Obr. 78 , dz. 9/2, 9/5, 9/6, 9/9, (objęte planem)‏ Powierzchnia: ha Przeznaczenie: Adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zabudowa z nieuciążliwymi usługami, z prawem do remontu i modernizacji Usługi unikatowe z dopuszczona zabudową kilkurodzinną Uzbrojenie: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, energia elektryczna Własność: województwo mazowieckie

38 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą
Położenie: ul. WSPÓLNA, ARMII KRAJOWEJ, PONIATOWSKIEGO Obr. 50, dz. 4, 5/1, 5/2 (objęte planem)‏ Powierzchnia: ha Przeznaczenie: Adaptacja istniejącej zabudowy zabytkowej (drewniany budynek)‏ Usługi unikatowe związane z funkcją uzdrowiskową Miasta o charakterze ponadlokalnym (zdrowie, kultura, pensjonaty, sport, turystyka, szkolnictwo, itp.)‏ Uzbrojenie: pełne Własność: Gmina Otwock (dz. 4), Skarb Państwa (dz. 5/1) i SP/Polska Fundacja Alzheimerowska wieczyste użytkowanie (5/2),

39 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą
Położenie: ul. ANDRIOLLEGO/PUŁASKIEGO, (dawniej Zieleń Miejska)‏ Obr. 139, dz. 18 (objęte planem)‏ Powierzchnia: ha Przeznaczenie: Zabudowa z usługami ponadlokalnymi w zakresie: oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji Uzbrojenie: Sieć elektryczna, telekomunikacyjna ,gazowa, wodociągowa Własność: Gmina Otwock

40 NIERUCHOMOŚCI przeznaczone pod aktywizację gospodarczą
Położenie: ul. PONIATOWSKIEGO 58 Obr. 161, dz. 23/3 (nieobjęte planem)‏ Powierzchnia: ha Przeznaczenie: konieczna warunki zabudowy, dopuszczenie zabudowy jednorodzinnej Uzbrojenie: sieć gazowa, telekomunikacyjna, energia elektryczna Własność: osoba fizyczna Opracowanie: WPRiDG Marta Woźniak


Pobierz ppt "Lennestadt Saint-Amand-Montrond OTWOCK MIASTO Z DOBRYM KLIMATEM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google