Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Transport publiczny Komunikacja autobusowa - 4 linie autobusowe (Poznań-Mrowino, Poznań-Przybroda, Poznań-Żydowo, Poznań-Suchy Las-Przecław) Komunikacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Transport publiczny Komunikacja autobusowa - 4 linie autobusowe (Poznań-Mrowino, Poznań-Przybroda, Poznań-Żydowo, Poznań-Suchy Las-Przecław) Komunikacja."— Zapis prezentacji:

1 Transport publiczny Komunikacja autobusowa - 4 linie autobusowe (Poznań-Mrowino, Poznań-Przybroda, Poznań-Żydowo, Poznań-Suchy Las-Przecław) Komunikacja kolejowa – 1 linia kolejowa i 1 stacja kolejowa ROKBUS Sp. z o.o. – Gminna komunikacja autobusowa kursująca do poznańskich węzłów przesiadkowych na Ogrodach i Piątkowie

2 Infrastruktura techniczna Sieć w km lata Oczyszczalnie ścieków: -Bytkowo -Żydowo Ujęcia wody: -Żydowo – Rostworowo -Mrowino – Zmysłowo -Napachanie

3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - obowiązujące Studium przyjęte Uchwałą Nr XIX/162/99 Rady Gminy Rokietnica z dnia r. Zmiany studium: Uchwała Nr XXV/262/2004 Rady Gminy Rokietnica z dnia r. Uchwała Nr XLVIII/458/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia r. Uchwała Nr XLVIII/459/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia r.

4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - PROJEKT Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium Uchwałą Nr VII/47/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia r. Prace nad dokumentem są w fazie końcowej, etap – po rozpatrzeniu uwag

5 Liczba obowiązujących mpzp – 78 (wraz ze zmianami) Powierzchnia terenów objęta mpzp – 734 ha, co stanowi 10 % powierzchni Gminy W opracowaniu jest 11 mpzp, które obejmują powierzchnię około 380 ha (ok. 5% powierzchni Gminy) Główne przeznaczenie w mpzp – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

6

7 Powierzchnia 8,5 ha Przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej kanalizacji, zabudowy produkcyjnej

8 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia 1,6 ha Przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej sportu i rekreacji

9 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia 3 ha Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa i tereny zieleni parkowej

10 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia 12 ha Przeznaczenie: tereny produkcyjne

11 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia 15 ha Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna i usługowa

12 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia 27 ha Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

13 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia 20 ha Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa rezydencjonalna

14 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Plany ograniczające lub uniemożliwiające zabudowę Powierzchnia 280 ha

15 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Plany ograniczające lub uniemożliwiające zabudowę Powierzchnia 36 ha

16 Decyzja o warunkach zabudowy

17 KONFLIKTY PRZESTRZENNE Brak planów miejscowych dla większości terenów gminy, Lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą, Duża ilość wniosków o decyzje o warunkach zabudowy, w tym także na więcej niż 1 budynek mieszkalny na terenach w znacznym oddaleniu od istniejącej zabudowy i terenów uzbrojonych, Decyzje o warunkach zabudowy nie zawsze są komplementarne z założeniami Studium, Niekontrolowane podziały terenów rolnych i cennych przyrodniczo, Osadnictwo przenosi się na tereny nowe, nieuzbrojone, powiększając chaos przestrzenny, dezorganizując nie tylko krajobraz, ale i sposób gospodarowania zasobami przestrzeni i mediami, co ma wpływ m.in. na efektywność wykorzystania środków finansowych, Brak programu rewitalizacji terenów PKP położonych w centrum miejscowości Rokietnica, Projektowana linia elektroenergetyczna 2x400 kV po trasie istniejącej linii 220 kV relacji Plewiska –Piła Krzewina, Możliwość ewentualnej budowy linii 400kV względnie linii wielotorowej, wielonapięciowej relacji Plewiska-Czerwonak po trasie istniejącej linii 220 kV. Problemy planistyczne gminy

18 BARIERY I PROGI ROZWOJOWE - Istniejące linie 220 kv Plewiska-Piła Krzewina i Plewiska-Czerwonak wraz z obszarem ograniczonego użytkowania - Rurociąg naftowy wysokiego ciśnienia wraz ze strefą bezpieczeństwa - Gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą bezpieczeństwa - Niewystarczająca wydajność oczyszczalni ścieków - Niewystarczająca ilość wody z istniejących ujęć - Niewielki procent dróg o nawierzchni utwardzonej - Modernizacja magistrali kolejowej polegająca na dostosowaniu jej prędkości do prędkości podróżnej od 160 km/h do 200 km/h przyczyni się do rozbicia przestrzennej struktury, szczególnie miejscowości Rokietnica i Krzyszkowo Problemy planistyczne gminy

19 Za 50, czy 100 lat, a tym bardziej za 200 nikt nie będzie pytał o minione sprawy, dlaczego dano konsens na szynk Abrahamowi Wolfowi, czy słusznie wyrzucono ze służby policyjnej Piotra Kwolika za pijaństwo, ile było krów, czy cieląt, ale każdy sądzić będzie po sposobie założenia ulic i placów, po pozostawionych urządzeniach dobra publicznego, po zachowanych budowlach. A.Kunel Zasady budowy małych miast i miasteczek Lwów, 1918

20 Gmina Rokietnica – ogniwo Aglomeracji Oryginalni lokalnie solidarni globalnie ROKIETNICKI RUMPUĆ WIELKOPOLSKI KONKURS KOSZY WIELKANOCNYCH

21 Gmina Rokietnica Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Transport publiczny Komunikacja autobusowa - 4 linie autobusowe (Poznań-Mrowino, Poznań-Przybroda, Poznań-Żydowo, Poznań-Suchy Las-Przecław) Komunikacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google