Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ieo.pl Ciepło Energia elektryczna Biopaliwa w jednym pakiecie Aktualna sytuacja na krajowym rynku energetyki odnawialnej i perspektywy jego rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ieo.pl Ciepło Energia elektryczna Biopaliwa w jednym pakiecie Aktualna sytuacja na krajowym rynku energetyki odnawialnej i perspektywy jego rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 www.ieo.pl Ciepło Energia elektryczna Biopaliwa w jednym pakiecie Aktualna sytuacja na krajowym rynku energetyki odnawialnej i perspektywy jego rozwoju do 2020 r. w świetle najnowszego pakietu energetycznego UE Grzegorz Wiśniewski gwisniewski@ieo.pl Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) Warszawa, Gdańsk ENERGY FINANCE 2007 Inwestycje w sektorze energetycznym Gdańska Akademia Bankowa Warszawa, Hotel Holiday Inn, 14 maja 2007

2 www.ieo.pl Cele rozwoju energetyki odnawialnej przyjęte na podstawie propozycji Komisji Europejskiej (Road Map) przez Radę UE w dniach 8-9 marca 2007 Prawne zobowiązanie do redukcji emisji CO 2 o 20% do 2020 r. (jeżeli inne rozwinięte kraje przystąpią do protokołu z Kioto, cel zostanie zwiększony do 30 %) (Ostatecznie prawnie wiążące) zobowiązanie do osiągnięcia 20% udziału OZE w całkowitym zużyciu energii w UE do 2020r. Prawnie wiążące zobowiązanie do uzyskania min. 10% udziału biopaliw w całkowitej konsumpcji paliw transportowych w UE w 2020r Dodatkowy roczny koszt osiągnięcia ww. celów wyniesie 10.6 mld, co np. odpowiada kosztowi 20 na statystycznego mieszkańca UE. Ramowa dyrektywa dokona podziału celu w zakresie udziału OZE w bilansie energii pierwotnej na poszczególne kraje członkowskie UE. Pakiet energetyczny UE dla OZE: cele na 2020r (tzw. Renewable Energy Road Map) Renewable energies in the 21st century: building a more sustainable future, Approved by European Commission, Brussels, 10.1.2007, COM(2006) 848)

3 www.ieo.pl Cele ilościowe na 2010 r wg krajowej Strategii rozwoju energetyki odnawialnej (2000 r.) (kluczowa rola bioenergii i ciepła) -biopaliwa: 5%, -bioelektryczność: 18% -bio ciepło : 72% - udział bioenergii 95%

4 www.ieo.pl Produkcja energii ze źródeł odnawialnych w Polsce w latach 1995-2005, [TJ] Skala logarytmiczna Skala dziesiętna

5 www.ieo.pl Rozdysponowanie zasobów energetycznych i paliw na cele produkcji końcowych nośników energii w Polsce w 2005 r. Rozdysponowanie energii pierwotnej Rozdysponowanie zasobów odnawialnych

6 www.ieo.pl Rozdysponowanie odnawialnych zasobów energii w UE na cele produkcji energii elektrycznej, ciepła i biopaliw transportowych wg RES Road Map2007 Udział końcowych nośników z OZE w UE w 2004 r.

7 www.ieo.pl Udział poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii w bilansie konsumpcji energii w UE w 2004 (Źródło: Eurostat)

8 www.ieo.pl Uśrednione koszty zielnego ciepła i energii elektrycznej oraz biopaliw na tle cen konwencjonalnych nośników energii w (/MWh), źródło RES Road Map 2007

9 www.ieo.pl Uśrednione koszty zielnego ciepła i energii elektrycznej oraz biopaliw na tle cen konwencjonalnych nośników energii, z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, w (/MWh), źródło RES Road Map 2007

10 www.ieo.pl Scenariusz osiągnięcia celów UE na 2020r w zakresie zielonej energii elektrycznej (źródło: FORRES 2020)

11 www.ieo.pl Scenariusz osiągnięcia celów UE na 2020r w zakresie zielonego ciepła i chłodu (źródło: FORRES 2020)

12 www.ieo.pl Scenariusz osiągnięcia celów UE na 2020r w zakresie redukcji emisji CO 2 (źródło: FORRES 2020)

13 www.ieo.pl Potencjał techniczny odnawialnych zasobów energii w Polsce i stopień jego wykorzystania (2005) Aktualizacja potencjału oszacowanego w 2004r przez EC BREC dla Rządowego Centrum Studiów Strategicznych Zasoby Potencjał techniczny [PJ/rok] Wykorzystanie w 2005 r [%] Biomasa75524.7 Woda4914.3 Geotermia2200.2 Wiatr2810.2 Promieniowanie słoneczne 4450.04 RAZEM1750 (50% TPEC w PL) 11.1 (ok. 195 PJ)

14 www.ieo.pl Ocena potencjału biomasy w UE w dłuższym okresie i stopnia wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej źródło: De Witt, 2007 (REFUEL project) Polska może dostarczyć 12% ( 2200 PJ ) europejskich zdolności (17.5 EJ/rok) w zakresie biomasy energetycznej, głównie z upraw energetycznych na ziemiach uprawnych (problem konkurencji o przestrzeń rolniczą)

15 www.ieo.pl Efektywność energetyczna różnych upraw energetycznych i zapotrzebowanie na przestrzeń źródło: Harvey Jonathan, Renewable Energy World, Jan.-Feb.2007, p. 87 Uprawa Nakłady energetyczne na produkcję [MJ/ha] Energia uzyskiwana[ MJ/ha] Stosunek uzysku energii do wsadu energii output/input Miscantus9 224300 00032.5 Wierzba6 003180 00030.0 Konopie13 298112 5008.5 Pszenica (ziarno) 21 465189 3388.8 Rzepak (nasiona) 19 39072 0003.8

16 www.ieo.pl 1 sza (nieefektywna) generacja biopaliw: udziały2006 i procesy konwersji bioetanol biodiesel EU 25 Świat Polska Ethanol ETBE Fermentation Sugar crops Grain crops Fermentation Vegetable oils Methanol (FAME) BioDiesel Esterification (FAME) BioDiesel Esterification Organic residuesBiogas (CNG) Digestion and upgrading Energy crops Digestion and upgrading Etanol ETBE Fermentation Surow cukrow Surow skrob Fermentacja Oleje roślinne Metanol (FAME) BioDiesel Esterification (FAME) BioDiesel Estryfikacja Odpady organiczneBiogaz (SNG) Digestion and upgrading Uprawy rolnicze. Digestion and upgrading

17 www.ieo.pl Rodzaj biopliwaSpecjalna nazwa handlowaŹródło biomasyProces produkcji BioetanolCellulosic bioethanolLignocelulozy Zaawansowana hydroliza i fermentacja enzymatyczna Biopaliwo syntetyczne Biomass-to-liquids (BTL) Fischer-Tropsch (FT) diesel Synthetic (bio)diesel Biomethanol Heavier (mixed) alcohols Biodimethylether (Bio-DME) Lignocelulozy Zgazowanie i synteza Syntetyczny biometan SNG (Synthetic Natural Gas) Lignocelulozy Zgazowanie i synteza Biogas Lignocelulozy Fermentacja metanowa Biowodór Lignocelulozy Zgazowanie i synteza 2 ga (efektywna) generacja biopaliw: źródła biomasy i procesu konwersje (jeszcze nie obecna na rynku)

18 www.ieo.pl Prognoza konsorcjum REFUEL (2007) rozwoju tradycyjnych technologii biopaliw do 2030r maleje znacznie biodiesla, rośnie bioetanolu i biopaliw 2 giej generacji

19 www.ieo.pl Krajowe trendy w zakresie biopaliw: bidiesel i bioetanol - tylko tradycyjne biopaliwa -rozwój biodiesla kosztem bioetanolu Źródło: Raport Rynkowy OZE w Polsce 2006 EC BREC IEO 2007

20 www.ieo.pl Dochód brutto [zł/ha*rok] z uprawy wierzby energetycznej (W) i upraw wykorzystywanych do produkcji biodiesla i bioetanolu (z uwzględnieniem dopłat obszarowych WPR) Silna promocja biopaliw 1 szej generacji stanowi konkurencję dla pozyskania biomasy na cele produkcji energii elektrycznej i ciepła

21 www.ieo.pl Zintegrowane przetwarzanie biomasy na energie eklektyczną, ciepło, biopaliwa i produkty chemiczne – biorafinacja (metoda zwiększająca efektywność wykorzystania biomasy i przestrzeni produkcyjnej)

22 www.ieo.pl Zielona energia elektryczna w Polsce w 2006r. 250 GWh -3,9% udziału w bilansie sprzedaży (cel 3,7) Biomasa: Σ 46%

23 www.ieo.pl Przykład optymistycznego szacunku potencjału współspalania biomasy z węglem w elektrowniach zawodowych [TJ/rok@ region] Źróło: Johnsson, Berndes &Berggren 2006 Wyniki: możliwość osiągnięcia 3,1% (3,4 TWh e ) w 2010; Po koszcie mniejszym niż 20/MWhe Skutki takiego scenariusza 2010: Realizacja celu jest w konflikcie z celem 2020 na udział OZE w energii pierwotnej oraz z celem na 10% udział biopaliwa ciekłych w transporcie

24 www.ieo.pl Liczba tuczarni trody chlewnej z obsadą powyżej 500 szt. Liczba kurników z obsadą powyżej 5000 szt Liczba obór z obsadą powyżej 100 krów Biogas – niewykorzystany potencjał (44 PJ) energetyczny, w szczególności rolnictwa w obiektach hodowlanych (wstęp do biorafinacji)

25 www.ieo.pl Obecna wizja osiągnięcia celów na OZE-El 2010 MG 2005*Uaktualniona wizja EC BREC IEO 2007 Biomasa4,0%2,5% Woda1,2%1,9% Wiatr2,3%2,5% Biogaz -0,6% Razem7,5%(= ok. 12 TWh) * Report of the Ministry of Economy (MG) to the European Commission, 31.08.2005 Too slow development of energy plantations and to little time remaining to 2010

26 www.ieo.pl Wcześniej szacowane cele ilościowe i prognozy rozwoju energetyki odnawialnej na lata 2010 i 2020* Dokumenty i opracowaniaEnergia pierwotna Energia elektryczna 2010202020102020 Ministerstwo Środowiska, Strategia rozwoju energetyki odnawialnej, 2000 7,514,0-- Komisja Europejska – DGXVII, TERES II Country Report. Poland, 1996 5,58,4-- EC BREC, ESD, Wykorzystanie programu SAFIRE do opracowania scenariuszy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce do roku 2020, 2001 8,211,210,813,0 ARE S.A., Opracowanie scenariusza ekologicznego rozwoju krajowego sektora energetycznego, 2002 8,413,57,711,8 Fraunhofer ISI, EEG, KEMA, ECOFYS, REC, FORRES 2020: Analysis of the renewable energys evolution up to 2020, 2003 --10,714,3 Ministerstwo Gospodarki, Założenia polityki energetycznej Polski do roku 2025, 2004 5,86,1-- *w tabeli podano wartości/prognozy górne

27 www.ieo.pl Wzrost udziałów i rynków na zieloną energię elektryczną, biopaliwa i ciepło w Polsce w latach 2006-2020 wg EC BREC IEO 4,6 Mtoe 20 Mtoe 2005r 2020r Wyzwanie: oczekiwany 4,3 krotny wzrost podaży ilości energii w stosunku do 2005, w tym: Zielona energia elektryczna…… x 40 Biopaliwa…….. x 20 Zielone ciepło.......x 2

28 www.ieo.pl Wymagane pakietem energetycznym UE i celami 2020 ew. zmiany w instrumentach wsparcia 1.Wprowadzenie jednolitych i niedyskryminujących dla żadnego z końcowych nośników energii instrumentów wsparcia dla ciepła, zielonej energii elektrycznej i biopaliw => zobowiązania ilościowe dla sprzedawców energii i handel certyfikatami (ulgi akcyzowe dla biopaliw są instrumentem krótkookresowym i z powodu różnego opodatkowania paliw w krajach członkowskich, uniemożliwiają harmonizacje systemu wsparcia w całej UE). 2.Wsparcie dla małych technologii (=>wykup certyfikatów po cenie minimalnej) i innowacyjnych technologii (=>priorytety technologiczne w dofinansowaniu do inwestycji).


Pobierz ppt "Www.ieo.pl Ciepło Energia elektryczna Biopaliwa w jednym pakiecie Aktualna sytuacja na krajowym rynku energetyki odnawialnej i perspektywy jego rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google