Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA CELÓW UE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE W POLSCE Energy Forum 2008 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej www.pigeo.org.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA CELÓW UE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE W POLSCE Energy Forum 2008 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej www.pigeo.org.pl."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA CELÓW UE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE W POLSCE Energy Forum 2008 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej

2 DLACZEGO UE PROMUJE ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII? Alternatywa dla ograniczonych zasobów paliw stałych,Alternatywa dla ograniczonych zasobów paliw stałych, Alternatywa dla uzależnienia od importu paliw z państw spoza Unii Europejskiej,Alternatywa dla uzależnienia od importu paliw z państw spoza Unii Europejskiej, Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza gazów cieplarnianych,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza gazów cieplarnianych, Rozwój nowych technologii, przedsiębiorczości i usług,Rozwój nowych technologii, przedsiębiorczości i usług, Nowe miejsca pracy.Nowe miejsca pracy.

3 CELE STRATEGICZNE CELE STRATEGICZNE WG DECYZJI RADY EUROPY Z MARCA 2007 Prowadzenie polityki energetycznej pozwalającej na osiągnięcie w roku 2020 obligatoryjnego celu 3x20 20 % zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 20 % ograniczenie zużycia energii 20 % udział energii z OZE w bilansie produkowanej energii pierwotnej

4 CELE STRATEGICZNE BILANS ENERGII PIERWOTNEJ WG POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI DO ROKU 2025 Wspieranie rozwoju OZE i uzyskanie stałego 7,5% udziału energii pochodzącej z tych źródeł w bilansie energii pierwotnej. Wykorzystanie poszczególnych rodzajów OZE powinno sprzyjać konkurencji promującej źródła najbardziej efektywne ekonomicznie, tak aby nie powodowało to nadmiernego wzrostu cen energii u odbiorców. Jest to podstawowa zasada rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

5 STRUKTURA PALIW PIERWOTNYCH W POLSCE W ROKU 2004

6 CELE STRATEGICZNE BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ Udział energii elektrycznej wytwarzanej w OZE w łącznym zużyciu energii elektrycznej brutto w kraju powinien osiągnąć 7,5% w roku Jest on zgodny z indykatywnym celem ilościowym, ustalonym dla Polski w dyrektywie 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 roku w sprawie promocji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej produkowanej z OZE.

7 UDZIAŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z OZE W CAŁKOWITYM ZUŻYCIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CELE ILOŚCIOWE DYREKTYWY 2001/77/WE NA ROK 2010

8 STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE W 2005 ROKU

9 ZADANIA WYKONAWCZE Dla uzyskania wskaźnika 7,5% udziału źródeł odnawialnych w 2010 r. należałoby zainstalować, wg PE, w latach około 2000 MW w elektrowniach wiatrowych 1000 MW w energetyce biomasowej i pozyskać ok. 5 mln ton biomasy na cele energetyczne. Aby osiągnąć cele na rok 2020 wielkości te trzeba co najmniej potroić a do tego wykorzystać pełen dostępny potencjał rynkowy energetyki wodnej, słonecznej i geotermalnej.

10 CZY POSIADAMY ZASOBY POZWALAJĄCE NA SPEŁNIENIE POWYŻSZYCH CELÓW?

11 Potencjał techniczny OZE w Polsce [PJ/rok] OZE Wg dostępnych opracowań Wg KAPE SA 2007 Biomasa Energia wodna Zasoby geotermalne Energia wiatru Promieniowanie słoneczne suma Całkowite zużycie energii pierwotnej w 2006 roku 4050 Wg KAPE S.A.

12 CIEPŁOWNIE GEOTERMALNE W POLSCE źródła o stosunkowo niskiej temperaturze, wykluczającej wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej duże głębokości zwiększające koszty wydobycia problem zagospodarowania wód wykorzystanych konieczność modernizacji sieci ciepłowniczych

13 ENERGIA SŁONECZNA jest powszechnie dostępnym, całkowicie czystym i najbardziej naturalnym z dostępnych źródeł energii; wykorzystywana jest w Polsce głównie do produkcji ciepła w kolektorach słonecznych; zasoby energii słonecznej są w Polsce bardzo nierównomiernie rozłożone; najbardziej uprzywilejowanymi rejonami Polski pod względem napromieniowania słonecznego jest południowa cześć województwa lubelskiego.

14 Zasoby Istotne znaczenie ma potencjał rzek: Wisły, Odry wraz z dorzeczem oraz rzeki Przymorza. Zasoby techniczne: - dorzecze Wisły: GWh/a, 77,6% - dorzecze Odry: GWh/a, 20,1% - rzeki Przymorza: 280 GWh/a, 2,3% Razem zasoby techniczne: - głównych rzek: GWh/a - mała energetyka GWh/a Główna barierą dla rozwoju energetyki wodnej są ograniczenia środowiskowe budowy dużych elektrowni wodnych oraz niejasne uwarunkowania właścicielskie obiektów wodnych dla małej energetyki wodnej. HYDROENERGETYKA Za Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej w Warszawie

15 Potencjał energetyczny biomasy leśnej w skali województw Potencjał energetyczny słomy w skali województw wg Instytutu Energii Odnawialnej

16 BIOMASA Za IEO Podstawową barierą w rozwoju energetyki opartej na biomasie jest centralizacja wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Ze względu na barierę opłacalności transportu wykorzystanie biomasy do celów energetycznych powinno mieć charakter lokalny. Do tego potrzebne są jednak inwestycje w źródła spalania w generacji rozproszonej.

17 ENERGETYKA WIATROWA Realna moc zainstalowana na lądzie może sięgnąć MW. Główne ograniczenia potencjału wynikają z uwarunkowań środowiskowych i możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Grzegorz Wiśniewski - Instytutu Energii Odnawialnej w Warszawie

18 Potencjał biogazu

19 Które OZE warto wykorzystać? Potencjał techniczny Potencjał ekonomiczny Potencjał rynkowy Potencjał teoretyczny Za IEO

20 PERSPERKTYWY ROZWOJU OZE DO 2010 I DO 2025 ROKU (wg opracowań Energoprojekt Warszawa)

21 STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OZE W ROKU 2006 Wg URE

22 PREFEROWANY MODEL PRODUKCJI ENERGII W OZE W ROKU 2010 W OPARCIU O KRAJOWE ZASOBY

23 CZY INWESTYCJE OZE SA DROGIE?

24 KOSZT INSTALACJI 1 Kw NOWEJ MOCY Instytut Energii Odnawialnej 2007 Nośnik końcowy Energii Technologia Jednostkowe koszty inwestycyjne [Euro/kW] Energie elektryczna Turbiny wiatrowe Systemy fotowoltaiczne Mała energetyka wodna Kogeneracji Biogaz Jednostka kogeneracja na biomasę Ciepło Ciepłownia geotermalna Kolektory słoneczne 800 Kocioł na biomasę 264 Paliwa transportowe Biodiesel (koszt zwiększenia zdolności produkcyjnej o 1 litr/rok) 95

25 Źródło energii Technologia uwzględniona w szacunkach kosztów Koszt w 2005r. (EUR/MWh) Koszt w 2030r. (EUR/MWh przy EUR za tonę CO2) Gaz ziemny turbina gazowa o obiegu otwartym turbina gazowa o cyklu łączonym (CCGT) Ropa naftowa silnik wysokoprężny Węgiel paliwo pyłowe z odsiarczaniem gazów odlotowych (PF) 30 – spalanie w cyrkulacyjnym łożu fluidalnym (CFBC) 35 – zintegrowane układy gazowo-parowe (IGCC) 40 – Paliwa jądrowe 40 – Biomasa elektrownie opalane biomasą 25 – Elektrownie wiatrowe lądowe 35 – morskie 60 – Elektrownie wodne duże – 90 małe (<10 MW) Energia słoneczna ogniwa fotowoltaiczne 140 – Koszty różnych źródeł energii elektrycznej Źródło: Europejska Polityka Energetyczna Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, Bruksela r. COM(2007)final.

26 JAK OSIĄGNĄĆ CELE UE?

27 OPŁACALNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII Z OZE PRZED ROKIEM 2005 Rodzaj OZE Rok 2004 Koszt Wytworzenia energii [zł/MWh] Cena Średnia [zł/MWh] Różnica [zł/MWh] Mała El. Wodna [<5 MW] El. Wiatrowa [30 MW] Duża El. Wodna [100 MW] Spalanie biomasy w nowej elektrociepłowni [10 MW] Współspalanie

28 NOWE PRAWO ENEGRETYCZNE (Nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne i Ustawy Prawo Ochrony Środowiska Dz.U. nr 62, poz. 552 z 2005 r.) 1.Rozdzielenie cechy fizycznej od cechy ekologicznej energii z OZE 2.Obowiązek zakupu energii z OZE po średniej cenie rynkowej 3.Nadanie praw majątkowych świadectwom pochodzenia, jako II strumień przychodów dla producenta 4.Obowiązek uzyskania i umorzenia świadectwa pochodzenia energii z OZE przez sprzedawców energii odbiorcom końcowym, w ilości określonej przez MG 5.Opłata zastępcza, jako mechanizm regulujący system i źródło zasilające NFOŚiGW środkami na wsparcie wykorzystania OZE 6.Kara za niezrealizowanie obowiązku (wpływy do NFOŚiGW) 7.Praktyczne stosowanie o 50% niższych opłat za przyłączenie OZE do sieci elektroenergetycznej 8.Nowe zasady bilansowania energii z elektrowni wiatrowych

29 OPŁACALNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII Z OZE W ROKU 2006 Technologia OZE Cena rynkowa energii elektrycznej [PLN/MWh] Górna cena PMSP [PLN/MW] Cena " zielonej" energii elektrycznej [PLN/MWh] IRR kapitału własnego [%] Mała elektrownia wodna ,18% Elektrownia wiatrowa ,79% Duża elektrownia wodna ,17% Elektrociepłownia opalana biomasą ,82% Współspalanie biomasy Elektrowni kondensacyjnej ,33% Na podstawie analizy SEO przy strukturze finansowania projektu: 35 % środki własne, 65% kredyt preferencyjny /oprocentowanie realne 1,6%

30 REALIZACJA OBOWIĄZKU EE-OZE W LATACH Rok Sprzedaż odbiorcom [MWh] Udział OZE wykonany Udział OZE wg rozp. MG [%] – 100% ,46% 3, ,808 – 3,757%3, – ok ,8 – 5,1* – 7* ,5 – 8,7* – 10,4* * próg obowiązku po zmianie rozporządzenia MG z 4 listopada 2006r.

31 OPŁACALNOŚĆ WYTWARZANIA ENERGII Z OZE OD ROKU 2007 Przy strukturze finansowania projektu: 35 % środki własne, 65% kredyt preferencyjny /oprocentowanie realne 1,6% Technologia OZE Cena rynkowa energii elektrycznej [PLN/MWh Górna cena PMSP [PLN/MW] Cena " zielonej energii elektrycznej [PLN/MWh] 119,7+238 IRR kapitału własnego [%] Mała elektrownia wodna 119, ,7 7,18% Elektrownia wiatrowa119, ,7 12,53% Duża elektrownia wodna 119, ,7 11,81% Elektrociepłownia opalana biomasą 119, ,7 26,50% Współspalanie biomasy Elektrowni kondensacyjnej 119, ,7 116,52%

32 ŚRODKI WSPARCIA DLA INWESTYCJI WIATROWYCH Na zwiększenie opłacalności inwestycji wiatrowej (IRR > 15%) może wpłynąć dotacja ze środków publicznych w wysokości 20%. źródło dotacjiprzewidywane środki Fundusz Spójności (9.4 PO IiŚ) zł Fundusze Strukturalne (RPO) zł NFOŚiGW (opłata zastępcza) zł suma zł Warunki inwestowania w energetykę wiatrową mogą się znacząco zmienić wraz ze spodziewanym wzrostem cen energii elektrycznej, który powinien nastąpić po roku 2008.

33 NAJWAŻNIEJSZE BARIERY W ROZWOJU OZE W POLSCE niedostateczny rozwój sieci elektroenergetycznych - brak wolnych mocy przesyłowych i punktów przyłączenia, blokada rozwoju generacji rozproszonej problemy lokalizacyjne – konflikty przyrodnicze, rozproszona zabudowa, słaba infrastruktura drogowa biurokracja – niejednoznaczne i długotrwałe procedury, brak wiedzy, błędne interpretacje prawa brak lokalnych rynków biomasy energetycznej problemy własnościowe obiektów wodnych problemy podatkowe (elektrownie wodne i wiatrowe) konflikty społeczne

34 Dziękuję za uwagę Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej


Pobierz ppt "REALIZACJA CELÓW UE W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE W POLSCE Energy Forum 2008 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej www.pigeo.org.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google