Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe Koncepcja funkcjonowania Mirosław Kwapiszewski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe Koncepcja funkcjonowania Mirosław Kwapiszewski."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe Koncepcja funkcjonowania Mirosław Kwapiszewski

2 Co to jest Centrum Edukacyjno –Wdrożeniowe? Lokalne ogniwo Infrastruktury dla Rozwoju Firm Innowacyjnych, mające na celu: podniesienie konkurencyjności lokalnych MSP za pomocą szkolenia i doradztwa w zaawansowanych technologiach, podniesienie konkurencyjności lokalnych MSP za pomocą szkolenia i doradztwa w zaawansowanych technologiach, kształtowanie świadomości innowacyjnej w lokalnej społeczności poprzez edukację proinnowacyjną, kształtowanie świadomości innowacyjnej w lokalnej społeczności poprzez edukację proinnowacyjną, utworzenie lokalnego punktu dostępu i doradztwa (na poziomie powiatu) w zakresie korzystania z regionalnych systemów wspierania innowacyjności, utworzenie lokalnego punktu dostępu i doradztwa (na poziomie powiatu) w zakresie korzystania z regionalnych systemów wspierania innowacyjności, utrzymywanie stałej współpracy operacyjnej z Biurem Wdrażania RIS-P utrzymywanie stałej współpracy operacyjnej z Biurem Wdrażania RIS-P

3 Potencjalni Partnerzy : JST z Powiatu Chojnickiego Politechnika Gdańska Politechnika Koszalińska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Pomorska Izba Przemysłowo – Handlowa Z uwagi na obszar działania możliwe jest włączenie podmiotów z terenu Powiatu Człuchowskiego

4 Zasoby konieczne do uruchomienia CEW: Personel: min. 1 konsultant + 1 osoba do obsługi bieżącej, Lokal: dwa pomieszczenia (sekretariat + mała salka konferencyjna/pomieszczenie dla konsultantów) wyposażone w telefon i dostęp do Internetu Wyposażenie: podstawowe meble biurowe, komputer, drukarka, ksero, fax itp.

5 Finansowanie CEW RPO WP - Oś Priorytetowa 1 Rozwój i innowacje w MŚP - Kierunek wsparcia 1.5 Rozwijanie regionalnej sieci transferu technologii, - Temat Kluczowy 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych

6 Finansowanie CEW Maksymalny poziom współfinansowania środkami EFRR 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych Całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 EUR.

7 Przykładowe koszty kwalifikowane koszty dostosowania lokali, adaptacji pomieszczeń, koszty zakupu wyposażenia niezbędnego do działania Centrum, koszty osobowe, koszty specjalistycznych szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników wspieranych instytucji, inne koszty wskazane w uszczegółowieniu RPO WP.

8 Szczegółowe cele CEW Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Pomorskiego na poziomie lokalnym. Podniesienie konkurencyjności lokalnych MSP za pomocą szkolenia i doradztwa w zaawansowanych technologiach. Podniesienie świadomości innowacyjnej wśród lokalnych społeczności, poprzez edukację proinnowacyjną. Prezentacja przykładów sukcesów regionalnych firm z wdrażania innowacji oraz informowanie o możliwościach finansowania wdrażania zaawansowanych technologii ze środków programów UE. Tworzenie infrastruktury dla rozwoju firm innowacyjnych poza aglomeracją trójmiejską. Informowanie o RIS-P, kierunkach rozwoju badań naukowych oraz możliwość ukierunkowania rozwoju innowacyjnego firm z różnych części regionu, zgodnie z RIS-P. Kreowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Ułatwianie nawiązywania kontaktów z regionalnymi jednostkami B+R.

9 Działania podejmowane przez CEW udzielanie informacji, organizacja spotkań, warsztatów i konferencji, informowanie o instytucjach wsparcia i doradztwa, organizacja spotkań z przedstawicielami świata nauki, promocja serwisu internetowego RIS-P, stworzenie podstrony Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego, promocja bezpłatnych i płatnych konsultacji z zakresu wdrażani RIS-P

10 Działania podejmowane przez CEW c.d. współpraca z Punktami Konsultacyjnymi działającymi w sieci KSU, wizyta konsultantów w firmach, opracowanie strategii innowacyjnych dla firm, promocja sukcesów firm innowacyjnych z regionów, promocja pozyskiwania finansowania na projekty innowacyjne, szkolenia dla przedstawicieli tworzonych centrów z dziedziny innowacji i strategii innowacyjnych,

11 Działania podejmowane przez CEW c.d. ankietowanie (oraz wizyty w firmach) przez przedstawicieli utworzonych Centrów celem lepszego dopasowania oferty Centrów, organizowanie spotkań i prelekcji dla dzieci i młodzieży w szkołach, organizowanie wizyt młodzieży i nauczycieli w firmach innowacyjnych, organizacja warsztatów i konkursów mających na celu kreowanie pomysłów i poszukiwanie potrzeb konsumentów, tworzenie bazy danych rzeczoznawców wydających opinie o innowacyjności produktów i procesów.

12 Orientacyjny budżet projektuLp Pozycja wydatków Koszty ogółem 1 Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne. 60 000 zł 2 Sprzęt i wyposażenie. 11 000 zł 3 Podróże służbowe. 12 280 zł 4 Zakup usług. 1 898 zł 5 Wynajem i eksploatacja pomieszczeń w celach bezpośrednio związanych z przedsięwzięciem. 3 720 zł 6 Zakup towarów w szczególności materiałów biurowych i eksploatacyjnych. 5 800 zł 7 Remonty, naprawy, adaptacja pomieszczeń. 4 000 zł 8 Działania promocyjne. 12 900 zł

13 Orientacyjny budżet projektu Razem wydatki 111 598 zł / rok Udział własny 27 899,50 zł/rok

14 DZIĘKUJE ZA UWAGĘ Mirosław Kwapiszewski


Pobierz ppt "Centrum Edukacyjno - Wdrożeniowe Koncepcja funkcjonowania Mirosław Kwapiszewski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google