Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakłady aktywności zawodowej w systemie rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych osób niepełnosprawnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakłady aktywności zawodowej w systemie rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych osób niepełnosprawnych."— Zapis prezentacji:

1 Zakłady aktywności zawodowej w systemie rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych osób niepełnosprawnych

2 Rodzina Ośrodek wsparcia ( Środowiskowy dom samopomocy, Dzienny dom pomocy Klub samopomocy ) Warsztat terapii zajęciowej Zakład aktywności zawodowej Zakład pracy chronionej Otwarty rynek pracy Lokalny system wsparcia

3 Otoczenie prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. Nr 6, poz. 77 ze zm.)

4 Cele działalności przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w otwartym środowisku pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości tych osób w efekcie: zatrudnienie na odpowiednim miejscu pracy u innego pracodawcy

5 Na terenie Polski funkcjonuje 35 ZAZ W tym po: 6 w woj. śląskim 5 w woj. małopolskim i wielkopolskim 4 w woj. warmińsko – mazurskim 3 w woj. dolnośląskim 2 w woj. lubelskim, podkarpackim i zachodniopomorskim 1 w woj. mazowieckim, łódzkim, kujawsko– pomorskim, opolskim, pomorskim, świętokrzyskim nie utworzono ZAZ w woj. lubuskim i podlaskim w tym 9 ZAZ finansowanych na podstawie umowy z PFRON

6 Liczba ZAZ w województwach

7 Zatrudnienie w ZAZ stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie w 35 ZAZ zatrudnionych było ogółem 1735 osób, w tym 1223 ze znacznym stopniem niepełnosprawności średnie zatrudnienie w 1 ZAZ: 50 (49,571) osób ogółem 35 (34,942) osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

8 Typ działalności 16 usługowa 6 usługowo-produkcyjna 4 produkcyjna 9 brak danych

9 Organizatorzy zaz 22 – organizacje pozarządowe 11 – powiaty 2 – brak danych

10 Powiat jako organizator ZAZ art. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - w celu realizacji zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, ale nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej więc działalność gospodarcza ZAZ zorganizowanego przez powiat powinna ograniczać się do realizacji takich zadań

11 Tworzenie zaz - kroki 1.złożenie wniosku w urzędzie marszałkowskim 2.przedłożenie wniosku do opinii starosty 3.rozpatrzenie wniosku 4.zawarcie umowy 5.złożenie wniosku do PIP o stwierdzenie spełniania warunków (art. 28 ustawy- wymienione dalej ) - po utworzeniu zakładu 6.złożenie wniosku do wojewody o przyznanie statusu (w przypadku odmowy przyznania statusu – zwrot środków uzyskanych na utworzenie)

12 Tworzenie zaz Art Powiat, gmina oraz fundacja,stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli: posiada ona wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności do innych pracowników zatrudnionych w zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy jeżeli prowadzi działalność: x wytwórczą - 2,5 do 1 x usługową - 3,0 do 1 x wytwórczą i usługową 2,75 do 1

13 Tworzenie zaz spełnia ona następujące warunki: x obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład: - odpowiadają przepisom oraz zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy - uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich x jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne

14 Tworzenie zaz przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności uzyska pozytywną opinię starosty

15 Tworzenie zaz Koszty utworzenia i działania zaz są finansowane ze środków: PFRON samorządu terytorialnego z innych źródeł Dofinansowania dokonuje samorząd województwa na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z jednostką

16 Koszty tworzenia zaz finansowane ze środków PFRON przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych i przeznaczonych na rehabilitację zakup urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług zakup surowców, materiałów i narzędzi potrzebnych do rozruchu działalności gospodarczej zakup środków transportu

17 Koszty utworzenia ZAZ stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie Koszty utworzenia dla 33 z 35 ZAZ wynosiły , 67 zł Średni koszt utworzenia wyniósł , 32 zł (średnio 33798,38 zł na 1 pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności)

18 Koszty utworzenia ZAZ stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie WojewództwoLiczba ZAZKoszty utworzenia (w zł) Warmińsko -mazurskie ,00 Śląskie ,12 Wielkopolskie ,60 Zachodniopomorskie ,72 Dolnośląskie ,01 Małopolskie ,66 Lubelskie ,50 Podkarpackie ,00 Kujawsko-Pomorskie ,00 Świętokrzyskie ,00 Pomorskie ,00 Łódzkie ,06 Opolskie ,00 Mazowieckie ,00

19 Koszty działalności zakładu finansowane ze środków PFRON wynagrodzenia osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (do 100% najniższego wynagrodzenia) wynagrodzenia pracowników działalności obsługowo-rehabilitacyjnej koszty materiałów, energii, usług materialnych, usług niematerialnych i innych niezbędnych do realizacji rehabilitacji i obsługi koszty dowozu osób niepełnosprawnych

20 Koszty działalności zakładu finansowane ze środków PFRON koszty szkoleń osób niepełnosprawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od pracowników odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych

21 Koszty działalności zakładu finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług wynagrodzenie osób niepełnosprawnych koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej

22 Udział dofinansowania kosztów działalności stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie

23 Koszty działalności ZAZ stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie koszt działalności 34 ZAZ ,22 zł w tym: ,03 zł ze środków PFRON ,90 zł ze środków ZFA ,27 zł ze środków własnych ,59 zł z innych środków Zsumowane powyższe koszty ( ,79 zł) są wyższe niż podana kwota kosztów ogółem o ,57 zł

24 Średni koszt działalności ZAZ stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie średni koszt działalności 34 ZAZ – ,95 zł (na jednego pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności 34 ZAZ/1193 osoby ,04 zł. ) W tym średnio: ,35 zł ze środków PFRON (dane z 34 ZAZ) ,77 zł ze środków ZFA (dane na z 31 ZAZ) ,63 zł ze środków własnych (dane z 26 ZAZ)

25 Zakładowy fundusz aktywności Art. 31 ust. 4. Prowadzący zakład aktywności zawodowej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień (...) oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na zakładowy fundusz aktywności

26 Zakładowy fundusz aktywności - zwolnienia ZAZ zwolniony jest z odprowadzania: podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od nieruchomości części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych opłat (z wyjątkami)

27 Zwolnienia podatkowe stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie Łączna kwota zwolnień z podatków wynosiła ogółem ,69 zł dla 34 ZAZ Średnia kwota zwolnień dla jednego ZAZ wynosiła ,11 zł

28 Zwolnienia podatkowe stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie Podatek Kwota zwolnienia (w zł) Od nieruchomości ,65 Rolny i leśny2 921,90 Od czynności cywilnoprawnych136,00 zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych ,14

29 Zakładowy fundusz aktywności przeznacza się na: usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, wspomagające samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku pomoc w przygotowaniu osób niepełnosprawnych do pracy poza zakładem i wyrównaniu ich szans w nowym miejscu pracy

30 Zakładowy fundusz aktywności przeznacza się na: pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych, które nie znajdują oparcia we własnej rodzinie lub podejmują świadome decyzje dotyczące samodzielnego życia rekreację i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych

31 Kierunki ewentualnych zmian – podstawowe dylematy Które instrumenty są skuteczne, a które nie i dlaczego? Czego brakuje? – niezbędne uzupełnienia Co jest zbędne? Co wymaga zmiany albo uproszczenia? Uwarunkowania i ograniczenia


Pobierz ppt "Zakłady aktywności zawodowej w systemie rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych osób niepełnosprawnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google