Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakłady aktywności zawodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakłady aktywności zawodowej"— Zapis prezentacji:

1 Zakłady aktywności zawodowej
w systemie rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych

2 Lokalny system wsparcia
Ośrodek wsparcia (Środowiskowy dom samopomocy, Dzienny dom pomocy Klub samopomocy) Zakład aktywności zawodowej Zakład pracy chronionej Rodzina Otwarty rynek pracy Warsztat terapii zajęciowej

3 Otoczenie prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. Nr 6, poz. 77 ze zm.)

4 Cele działalności przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w otwartym środowisku pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości tych osób w efekcie: zatrudnienie na odpowiednim miejscu pracy u innego pracodawcy

5 Na terenie Polski funkcjonuje 35 ZAZ
W tym po: 6 w woj. śląskim 5 w woj. małopolskim i wielkopolskim 4 w woj. warmińsko – mazurskim 3 w woj. dolnośląskim 2 w woj. lubelskim, podkarpackim i zachodniopomorskim 1 w woj. mazowieckim, łódzkim, kujawsko– pomorskim, opolskim, pomorskim, świętokrzyskim nie utworzono ZAZ w woj. lubuskim i podlaskim  w tym 9 ZAZ finansowanych na podstawie umowy z PFRON

6 Liczba ZAZ w województwach

7 Zatrudnienie w ZAZ stan na dzień 31. 12. 05r
Zatrudnienie w ZAZ stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie w 35 ZAZ zatrudnionych było ogółem 1735 osób, w tym 1223 ze znacznym stopniem niepełnosprawności średnie zatrudnienie w 1 ZAZ: 50 (49,571) osób ogółem 35 (34,942) osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

8 Typ działalności 16 usługowa 6 usługowo-produkcyjna 4 produkcyjna
9 brak danych

9 Organizatorzy zaz 22 – organizacje pozarządowe 11 – powiaty
2 – brak danych

10 Powiat jako organizator ZAZ
art. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - w celu realizacji zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne, ale nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej więc działalność gospodarcza ZAZ zorganizowanego przez powiat powinna ograniczać się do realizacji takich zadań

11 Tworzenie zaz - kroki złożenie wniosku w urzędzie marszałkowskim
przedłożenie wniosku do opinii starosty rozpatrzenie wniosku zawarcie umowy złożenie wniosku do PIP o stwierdzenie spełniania warunków (art. 28 ustawy-wymienione dalej) - po utworzeniu zakładu złożenie wniosku do wojewody o przyznanie statusu (w przypadku odmowy przyznania statusu – zwrot środków uzyskanych na utworzenie)

12 Tworzenie zaz Art. 29. 1. Powiat, gmina oraz fundacja,stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli: posiada ona wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności do innych pracowników zatrudnionych w zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy jeżeli prowadzi działalność: x wytwórczą - 2,5 do 1 x usługową - 3,0 do 1 x wytwórczą i usługową 2,75 do 1

13 Tworzenie zaz spełnia ona następujące warunki:
x obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład: - odpowiadają przepisom oraz zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy - uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich x jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne

14 Tworzenie zaz przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności uzyska pozytywną opinię starosty

15 Koszty utworzenia i działania zaz są finansowane ze środków:
Tworzenie zaz Koszty utworzenia i działania zaz są finansowane ze środków: PFRON samorządu terytorialnego z innych źródeł Dofinansowania dokonuje samorząd województwa na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z jednostką

16 Koszty tworzenia zaz finansowane ze środków PFRON
przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń produkcyjnych i przeznaczonych na rehabilitację zakup urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego wyposażenie pomieszczeń produkcyjnych oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług zakup surowców, materiałów i narzędzi potrzebnych do rozruchu działalności gospodarczej zakup środków transportu

17 Koszty utworzenia ZAZ stan na dzień 31. 12. 05r
Koszty utworzenia ZAZ stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie Koszty utworzenia dla 33 z 35 ZAZ wynosiły , 67 zł Średni koszt utworzenia wyniósł , 32 zł (średnio 33798,38 zł na 1 pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności)

18 Koszty utworzenia (w zł)
Koszty utworzenia ZAZ stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie Województwo Liczba ZAZ Koszty utworzenia (w zł) Warmińsko -mazurskie 4 ,00 Śląskie 6 ,12 Wielkopolskie 5 ,60 Zachodniopomorskie 2 ,72 Dolnośląskie 3 ,01 Małopolskie ,66 Lubelskie ,50 Podkarpackie ,00 Kujawsko-Pomorskie 1 ,00 Świętokrzyskie ,00 Pomorskie ,00 Łódzkie ,06 Opolskie ,00 Mazowieckie ,00

19 Koszty działalności zakładu finansowane ze środków PFRON
wynagrodzenia osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (do 100% najniższego wynagrodzenia) wynagrodzenia pracowników działalności obsługowo-rehabilitacyjnej koszty materiałów, energii, usług materialnych, usług niematerialnych i innych niezbędnych do realizacji rehabilitacji i obsługi koszty dowozu osób niepełnosprawnych

20 Koszty działalności zakładu finansowane ze środków PFRON
koszty szkoleń osób niepełnosprawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od pracowników odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych lub wypłaty świadczeń urlopowych

21 Koszty działalności zakładu finansowane ze sprzedaży wyrobów i usług
wynagrodzenie osób niepełnosprawnych koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej

22 Udział dofinansowania kosztów działalności stan na dzień 31. 12. 05r
Udział dofinansowania kosztów działalności stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie

23 Koszty działalności ZAZ stan na dzień 31. 12. 05r
Koszty działalności ZAZ stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie koszt działalności 34 ZAZ ,22 zł w tym: ,03 zł ze środków PFRON ,90 zł ze środków ZFA ,27 zł ze środków własnych ,59 zł z innych środków Zsumowane powyższe koszty ( ,79 zł) są wyższe niż podana kwota kosztów ogółem o ,57 zł

24 Średni koszt działalności ZAZ stan na dzień 31. 12. 05r
Średni koszt działalności ZAZ stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie średni koszt działalności 34 ZAZ – ,95 zł (na jednego pracownika  ze znacznym stopniem niepełnosprawności 34 ZAZ/1193 osoby ,04 zł. ) W tym średnio: ,35 zł ze środków PFRON (dane z 34 ZAZ) 38 982,77 zł ze środków ZFA (dane na z 31 ZAZ) ,63 zł ze środków własnych (dane z 26 ZAZ)

25 Zakładowy fundusz aktywności
Art. 31 ust. 4. Prowadzący zakład aktywności zawodowej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień (...) oraz wpływy z dochodu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej na zakładowy fundusz aktywności

26 Zakładowy fundusz aktywności -zwolnienia
ZAZ zwolniony jest z odprowadzania: podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od nieruchomości części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych opłat (z wyjątkami)

27 Zwolnienia podatkowe stan na dzień 31. 12. 05r
Zwolnienia podatkowe stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie Łączna kwota zwolnień z podatków wynosiła ogółem ,69 zł dla 34 ZAZ Średnia kwota zwolnień dla jednego ZAZ wynosiła ,11 zł

28 Zwolnienia podatkowe stan na dzień 31. 12. 05r
Zwolnienia podatkowe stan na dzień r. źródło: urzędy marszałkowskie Podatek Kwota zwolnienia (w zł) Od nieruchomości ,65 Rolny i leśny 2 921,90 Od czynności cywilnoprawnych 136,00 zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych ,14

29 Zakładowy fundusz aktywności
przeznacza się na: usprawnienie i dodatkowe oprzyrządowanie stanowisk pracy, wspomagające samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy zakup sprzętu i wyposażenia pomagającego osobie niepełnosprawnej w samodzielnym życiu i uczestnictwie w życiu społecznym w lokalnym środowisku pomoc w przygotowaniu osób niepełnosprawnych do pracy poza zakładem i wyrównaniu ich szans w nowym miejscu pracy

30 Zakładowy fundusz aktywności
przeznacza się na: pomoc w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych, które nie znajdują oparcia we własnej rodzinie lub podejmują świadome decyzje dotyczące samodzielnego życia rekreację i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym pomoc w zaspokajaniu innych potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych

31 Kierunki ewentualnych zmian – podstawowe dylematy
Które instrumenty są skuteczne, a które nie i dlaczego? Czego brakuje? – niezbędne uzupełnienia Co jest zbędne? Co wymaga zmiany albo uproszczenia? Uwarunkowania i ograniczenia


Pobierz ppt "Zakłady aktywności zawodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google