Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Tytuł projektu: Przyjaciela mam Projekt realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Kurowie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Zespół zarządzający Koordynator – Beata Rokaszewicz Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu – Wioletta Wojtysiak Specjalista ds. obsługi finansowej – Anna Sawicka Specjalista ds. promocji – Katarzyna Sroczyńska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 Akty prawne i dokumenty regulujące kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL: rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (rozporządzenie ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności), rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 (rozporządzenie wykonawcze), rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w przypadku cross-financingu, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Akty prawne i dokumenty regulujące kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL c.d: Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Szczegółowy opis Priorytetu VII, Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie 2007-2013 wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego, Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL wydane przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

6 Inicjatywa lokalna oznacza, że potrzeba realizacji danej inicjatywy nie wynika z jej narzucenia zewnętrznego. W ramach działania 7.3 realizowane będą projekty o zasięgu lokalnym, skierowane do określonej grupy docelowej (mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tyś. mieszkańców) zakładające możliwie szeroki udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i realizacji projektu. INICJATYWA LOKALNA (inicjatywa oddolna) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7 CEL OGÓLNY Celem ogólnym jest wsparcie inicjatyw lokalnych, o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym mającym na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób Niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym mieszkających na terenie gminy StareKorowo. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8 CELE SZCZEGÓŁOWE kształtowanie świadomości społecznej w zakresie dostrzegania i rozumienia problemów osób niepełnosprawnych, opracowanie i wdrażanie zasad współpracy samorządu z organizacjami na terenie gminy, profesjonalizm służb społecznych i organizacji poprzez nabycie nowych kwalifikacji oraz rozwój współpracy, poprawa umiejętności komunikacji w organizacji, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, nabycie umiejętności społecznych, zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym, przeprowadzenie kampanii promocyjno-informatycznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

9 Polega na zapobiegnięciu wykluczeniu społecznemu osób i rodzin ubogich, niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz ich integracja ze społeczeństwem. Istniejący system wsparcia społecznego jest dobrą podstawą do wprowadzenia nowych rozwiązań aktywizujących. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego odbywa się poprzez : wyzwolenie aktywności społecznej, podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji pomocowych i organizacji działających na terenie gminy, co pozwoli na rozwiązywanie zmniejszenia problemu wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym i ich rodzin w środowisku lokalnym. Priorytet Regionalnej Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 Grupę docelową projektu będą stanowić mieszkańcy gminy wiejskiej (24 osoby), w tym: 12 osób niepełnosprawnych, 12 osób ze społeczności lokalnej aktywnie działających na obszarze gminy wiejskiej na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. GRUPY DOCELOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

11 Do pierwszej grupy zakwalifikowane zostały osoby: zatrudnione/działające w podmiotach na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy wiejskiej Stare Kurowo, Do drugiej grupy zakwalifikowane zostały osoby: nieaktywne zawodowo, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, które są mieszkańcami gminy Stare Kurowo. GRUPY DOCELOWE c.d. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 DZIAŁANIA Uczestnictwo w poszczególnych działaniach pozwala odbiorcom na: obycie sobą oraz na przywrócenie wiary w siebie, oprzywrócenie wiary w siebie i we własne siły, opokazując jak wiele można osiągnąć własną pomysłowością i współpracą, poprzez realizację potrzeb wyższego rzędu takich jak przynależność do grupy oraz samostanowienia i samorealizacji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

13 Zadanie I Zastosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, która ma na celu przygotowanie lokalnych partnerów do pracy metodą Centrum Aktywności Lokalnej (CAL). Trening radzenia sobie ze stresem, Warsztaty grupowe - skuteczne komunikowanie się, Zadanie 2 Trening umiejętności społecznych, W RAMACH PROJEKTU ZOSTSNĄ PODJĘTE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14 DZIAŁANIA c.d. Zadanie 3 Działania o charakterze środowiskowym przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych, zorganizowanie Majówki, przygotowanie Śniadania według Chłopów Władysława Reymonta, wykonanie Amfiteatru, organizacja spotkań lokalnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

15 INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ www.efs.gov.pl www.mrr.gov.pl www.funduszestrukturalne.gov.pl www.efs.lubuskie.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 Dane kontaktowe: PUNKT CAL: ul. Kościuszki 77/4 66-540 Stare Kurowo Tel. (095) 78-19-579 www.opsstarekurowo.pl e-mail: sdsstarekurowo@op.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

17 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google