Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA UCZNIA W SZKOLE WYNIKAJĄCE Z PRAW CZŁOWIEKA prawo do znajomości swoich praw prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA UCZNIA W SZKOLE WYNIKAJĄCE Z PRAW CZŁOWIEKA prawo do znajomości swoich praw prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem."— Zapis prezentacji:

1 PRAWA UCZNIA W SZKOLE WYNIKAJĄCE Z PRAW CZŁOWIEKA prawo do znajomości swoich praw prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2 prawo ucznia do pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub motywacyjnym prawo uczniów szczególnie uzdolnionych do indywidualnych programów nauczania wolność wypowiadania poglądów i opinii, w tym w sprawach ucznia wolność myśli, sumienia i wyznania wolność zrzeszania się wolność od poniżającego traktowania i karania prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania ochrona prywatności ucznia równe traktowanie wobec prawa szkolnego.

3 RZECZNICY PRAW UCZNIA w Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi Rzecznikami Praw Ucznia w szkole są: Hania Dudzic (II c) oraz p. Anna Wółkowska

4 Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należą: Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole Zwiększanie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli Inicjowanie działań w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów Rzecznik Praw Ucznia prowadzi Rejestr Skarg i Wniosków Uczniów. Pełni on stałe dyżury, w czasie których przyjmuje zgłoszenia uczniów o naruszeniu ich praw w szkole.

5 Prawa Rzecznika Praw Ucznia: Prawo do działania w ramach Statutu Gimnazjum Nr 2 w Działdowie i obowiązujących regulaminów Prawo do zapoznania się z opinią każdej ze stron sporu Prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego oraz Samorządu Uczniowskiego, jeżeli charakter sporu tego wymaga Prawo do odstąpienia od interwencji w konkretnej sytuacji i przekazanie sprawy Dyrektorowi Szkoły

6 Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia: Znajomość Statutu Gimnazjum Nr 2 w Działdowie, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Regulaminu Gimnazjum Nr 2 w Działdowie i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia Interweniowanie w razie naruszania podstawowych praw ucznia Udzielanie uczniom pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania Informowanie stron sporu o podjętych przez siebie działaniach Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia Reprezentowanie Gimnazjum Nr 2 w Działdowie na zewnątrz w sprawach dotyczących praw dziecka i ucznia Współpraca z Dyrektorem Szkoły i pedagogiem szkolnym Składanie sprawozdań 2 razy w roku ze swej działalności przed Radą Pedagogiczną Wszelkie informacje uzyskiwane przez Rzecznika w toku postępowania stanowią tajemnicę służbową

7 Tryb postępowania w kwestiach spornych: 1. uczeń - uczeń zapoznanie się przez Rzecznika z opiniami stron konfliktu, podjęcie mediacji ze stronami konfliktu, podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy, jeżeli wymaga tego sytuacja, uzyskanie od innych organów szkoły ustnych bądź pisemnych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia sporu, na wniosek Rzecznika ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły;

8 2. uczeń - nauczyciel zapoznanie się przez Rzecznika z opiniami stron konfliktu, podjęcie mediacji ze stronami konfliktu, na wniosek Rzecznika ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły.

9 Tryb składania skarg przez ucznia: Uczeń ma prawo do składania skargi w przypadku naruszenia praw ucznia Skargi składa się osobiście do Rzecznika Praw Ucznia Rzecznik powinien rozpatrzyć skargę nie później niż w ciągu 14 dni Za nie załatwienie sprawy w terminie lub nie zgodzenie się z jej postanowieniami, skarżącemu przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni po upływie terminu rozpatrzenia lub od dnia rozpatrzenia skargi Uczeń nie może być narażony na jakiekolwiek represje z powodu złożenia skargi

10 Pamiętajcie, jeżeli macie jakiś problem lub po prostu chcecie porozmawiać na ważne dla Was tematy, zapytać o radę lub podyskutować, to jesteśmy do Waszej dyspozycji. Zapraszamy na spotkania Klubu Mediatora w każdy wtorek o godz. 15.30 w sali nr 23.

11 Znam swoje prawa, ale pami ę tam, ż e inni te ż je maj ą SZANUJ, ŻEBY INNI SZANOWALI CIEBIE WYBACZAJ, ŻEBY KTOŚ INNY WYBACZAŁ TOBIE SŁUCHAJ, ŻEBY INNI UMIELI SŁUCHAĆ ROZMAWIAJ, ŻEBY INNI UMIELI Z TOBĄ ROZMAWIAĆ NIE BIJ NIE WYŚMIEWAJ NIE OBRAŻAJ NIE LEKCEWAŻ


Pobierz ppt "PRAWA UCZNIA W SZKOLE WYNIKAJĄCE Z PRAW CZŁOWIEKA prawo do znajomości swoich praw prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google