Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA UCZNIA W SZKOLE WYNIKAJĄCE Z PRAW CZŁOWIEKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA UCZNIA W SZKOLE WYNIKAJĄCE Z PRAW CZŁOWIEKA"— Zapis prezentacji:

1 PRAWA UCZNIA W SZKOLE WYNIKAJĄCE Z PRAW CZŁOWIEKA
prawo do znajomości swoich praw prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej w porozumieniu z dyrektorem prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2 prawo ucznia do pomocy materialnej o charakterze socjalnym lub motywacyjnym
prawo uczniów szczególnie uzdolnionych do indywidualnych programów nauczania wolność wypowiadania poglądów i opinii, w tym w sprawach ucznia wolność myśli, sumienia i wyznania wolność zrzeszania się wolność od poniżającego traktowania i karania prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania ochrona prywatności ucznia równe traktowanie wobec prawa szkolnego.

3 RZECZNICY PRAW UCZNIA w Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi
Rzecznikami Praw Ucznia w szkole są: Hania Dudzic (II c) oraz p. Anna Wółkowska

4 Do zadań Rzecznika Praw Ucznia należą:
Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole Zwiększanie świadomości prawnej młodzieży, rodziców i nauczycieli Inicjowanie działań w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów Rzecznik Praw Ucznia prowadzi „Rejestr Skarg i Wniosków Uczniów”. Pełni on stałe dyżury, w czasie których przyjmuje zgłoszenia uczniów o naruszeniu ich praw w szkole.

5 Prawa Rzecznika Praw Ucznia:
Prawo do działania w ramach Statutu Gimnazjum Nr 2 w Działdowie i  obowiązujących regulaminów Prawo do zapoznania się z opinią każdej ze stron sporu Prawo do uczestnictwa w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego oraz Samorządu Uczniowskiego, jeżeli charakter sporu tego wymaga Prawo do odstąpienia od interwencji w konkretnej sytuacji i przekazanie sprawy Dyrektorowi Szkoły

6 Obowiązki Rzecznika Praw Ucznia:
Znajomość Statutu Gimnazjum Nr 2 w Działdowie, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Regulaminu Gimnazjum Nr 2 w Działdowie i Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia Interweniowanie w razie naruszania podstawowych praw ucznia Udzielanie uczniom pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania Informowanie stron sporu o podjętych przez siebie działaniach Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia Reprezentowanie Gimnazjum Nr 2 w Działdowie na zewnątrz w sprawach dotyczących praw dziecka i ucznia Współpraca z Dyrektorem Szkoły i pedagogiem szkolnym Składanie sprawozdań 2 razy w roku ze swej działalności przed Radą Pedagogiczną Wszelkie informacje uzyskiwane przez Rzecznika w toku postępowania stanowią tajemnicę służbową

7 Tryb postępowania w kwestiach spornych:
1. uczeń - uczeń zapoznanie się przez Rzecznika z opiniami stron konfliktu, podjęcie mediacji ze stronami konfliktu, podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy, jeżeli wymaga tego sytuacja, uzyskanie od innych organów szkoły ustnych bądź pisemnych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia sporu, na wniosek Rzecznika ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły;

8 2. uczeń - nauczyciel zapoznanie się przez Rzecznika z opiniami stron konfliktu, podjęcie mediacji ze stronami konfliktu, na wniosek Rzecznika ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor Szkoły.

9 Tryb składania skarg przez ucznia:
Uczeń ma prawo do składania skargi w przypadku naruszenia praw ucznia Skargi składa się osobiście do Rzecznika Praw Ucznia Rzecznik powinien rozpatrzyć skargę nie później niż w ciągu 14 dni Za nie załatwienie sprawy w terminie lub nie zgodzenie się z jej postanowieniami, skarżącemu przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni po upływie terminu rozpatrzenia lub od dnia rozpatrzenia skargi Uczeń nie może być narażony na jakiekolwiek represje z powodu złożenia skargi

10 Pamiętajcie, jeżeli macie jakiś problem lub po prostu chcecie porozmawiać na ważne dla Was tematy, zapytać o radę lub podyskutować, to jesteśmy do Waszej dyspozycji. Zapraszamy na spotkania Klubu Mediatora w każdy wtorek o godz w sali nr 23.

11 Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają
SZANUJ, ŻEBY INNI SZANOWALI CIEBIE WYBACZAJ, ŻEBY KTOŚ INNY WYBACZAŁ TOBIE SŁUCHAJ, ŻEBY INNI UMIELI SŁUCHAĆ ROZMAWIAJ, ŻEBY INNI UMIELI Z TOBĄ ROZMAWIAĆ NIE BIJ NIE WYŚMIEWAJ NIE OBRAŻAJ NIE LEKCEWAŻ


Pobierz ppt "PRAWA UCZNIA W SZKOLE WYNIKAJĄCE Z PRAW CZŁOWIEKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google