Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej CEL – profesjonalizacja III sektora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej CEL – profesjonalizacja III sektora."— Zapis prezentacji:

1 Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej CEL – profesjonalizacja III sektora

2 Zapraszamy pod parasol OWES Cała oferta OWES jest bezpłatna.

3 Założenia podstawowe Okres realizacji – Projekt partnerski z PCPR Bielsko-Biała Obszar realizacji - TYLKO subregion południowy województwa Śląskiego

4 Struktura projektu OWES TYP ITYP IITYP III szkolenia dla PES doradztwo dla PES animacja dla PES usługi marketingowe usługi prawne usługi księgowe rekrutacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szkolenia i doradztwo dla potencjalnych członków spółdzielni dotacje na uruchamianie SPS wsparcie pomostowe SPS monitoring działalności - wsparcie opiekuna spółdzielni wsparcie rozwojowe dla SPS wsparcie rozwojowe dla IWES INFORMACJABIZNESROZWÓJ

5 Inicjujemy dobre rozwiązania. TYP I szkolenia dla PES doradztwo dla PES animacje dla PES usługi marketingowe usługi prawne usługi księgowe INFORMACJA

6 Grupa docelowa Oferta skierowana jest do: Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób zaangażowanych w ich działalność, funkcjonujących na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała): Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie socjalne, Przedsiębiorstwa społeczne, Centra i Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty terapii zajęciowej, Kluby sportowe, Ochotnicze Straże Pożarne (w przypadku posiadania KRS), Koła gospodyń wiejskich ( w przypadku posiadania KRS), Zakłady Aktywności Zawodowej, Spółdzielnie pracy, Spółdzielnie inwalidów i niewidomych, Kościelne osoby prawne. Instytucji Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujących na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała) w zakresie promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej oraz rozwoju partnerstwa: Wojewódzki Urząd Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, inne instytucje pomocy i integracji społecznej, inne instytucje rynku pracy, osoby fizyczne w zakresie doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

7 Oferta OWES Subregionu Południowego OWES w Bielsku-Białej wraz z Punktami Informacyjno-Konsultacyjnymi w Żywcu i w Cieszynie, celem wzmocnienia kompetencji podmiotów ekonomii społecznej prowadzi bezpłatne, wystandaryzowane i kompleksowe usługi w zakresie: DORADZTWA indywidualnego i grupowego z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania, prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego/ działalności gospodarczej, zarządzanie organizacją i personelem, aspekty prawne, marketingowe i księgowe prowadzenia podmiotu ekonomii społecznej, SZKOLEŃ dotyczących założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ES, zarządzania finansami i personelem, poszukiwaniem źródeł finansowania, księgowości itp., USŁUG ANIMACYJNYCH na rzecz ekonomii społecznej poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów ekonomii społecznej w klastrze oraz wsparcie partnerstw, PAKIETÓW PRAWNYCH, KSIĘGOWYCH, MARKETINGOWYCH na rzecz podmiotów ekonomii społecznej,

8 BIZNES Twój pomysł, nasze wsparcie, wspólny sukces! TYP II rekrutacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym szkolenia i doradztwo dla potencjalnych członków spółdzielni dotacje na uruchamianie SPS wsparcie pomostowe SPS monitoring działalności

9 Grupa docelowa Oferta skierowana jest do: Osób fizycznych zagrożonych wykluczeniem społecznym o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej; osób bezrobotnych w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - mających trudności w znalezieniu pracy, Osób prawnych (m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) Kościelnych osób prawnych, Jednostek samorządu terytorialnego.

10 Oferta OWES Subregionu Południowego Dzięki działaniom projektowym Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej będzie wspierał będzie 48 osób (w tym 27 kobiet) mających utrudniony dostęp do rynku pracy oraz zainicjuje stworzenie i rozwój 6 spółdzielni socjalnych. Projekt przewiduje: Wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu funkcjonowania spółdzielni socjalnych; Przyznanie wsparcia finansowego na założenie spółdzielni socjalnej do 20 tys. zł na osobę, Wsparcie pomostowe finansowe połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu przyznanych środków przez okres 6 do 12 miesięcy od daty podpisania umowy o wsparcie, Wsparcie indywidualnego opiekuna spółdzielni socjalnych oraz doradztwo specjalistyczne z zakresu marketingu, rozliczania wsparcia, monitoring.

11 Inicjujemy dobre rozwiązania ! TYP III ROZWÓJ Poszukiwanie długookresowych źródeł finansowania Tworzenie ekspertyz, analiz, strategii ekonomii społecznej w oparciu o innowacje społeczne z obszaru przedsiębiorczości społecznej.

12 Grupa docelowa Oferta skierowana jest do: nowo powstałych spółdzielni socjalnych na terenie subregionu południowego, instytucji wspierających ekonomię społeczną.

13 Promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ES OWES Subregionu Południowego w ramach swoich działań prowadzi również strategię kreowania pozytywnego obrazu Ekonomii Społecznej poprzez kampanię promocyjną i działania zbliżające sektor ES do biznesu. Zapraszamy do czynnego udziału w organizowanych przez Nas: Konferencjach, Forum współpracy biznesu i sektora ES, Wydarzeniach plenerowych, a także: do ciekawych artykułów dotyczących ekonomii społecznej umieszczanych na łamach lokalnej prasy. Nasze drzwi są otwarte dla Waszych pomysłów!

14 Kontaktuj się z Nami: LIDER: STOWARZYSZENIE BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ul. Cieszyńska Bielsko-Biała Tel , Fax PARTNER: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Bielsko-Biała ul. Piastowska 40 tel fax OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ


Pobierz ppt "Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej CEL – profesjonalizacja III sektora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google