Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego „W Twoich rękach przyszłość ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie ewaluacyjne projektu systemowego „W Twoich rękach przyszłość ”"— Zapis prezentacji:

1 Badanie ewaluacyjne projektu systemowego „W Twoich rękach przyszłość ”
Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne projektu systemowego „W Twoich rękach przyszłość ” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie w ramach Poddziałania PO KL ewaluacja bieżąca

2 Badanie ewaluacyjne projektu systemowego „W Twoich rękach przyszłość ”
Projekt pod nazwą „W Twoich rękach przyszłość” w ramach umowy nr UDA-POKL /08-00, dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Badanie ewaluacyjne projektu systemowego „W Twoich rękach przyszłość ” Zespół badawczy: Zdzisław Wolny– kierownik projektu 2. Rafał Piszczek 3. Andrzej Kempa Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie Ul. Sygietyńskiego 11 Ciechanów Wykonawca: Ul. Kościuszki 32/34C4 Rybnik

3 Cel badania Celem ewaluacji była ocena jakości projektu systemowego, w tym ocena wpływu działań podejmowanych w ramach projektu na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia jego uczestników. Badanie odnosi się do połowy okresu wdrażania projektu, obejmując okres jego realizacji od r. do

4 Kryteria badawcze Trafność Skuteczność Użyteczność Trwałość
rozumiana jako ocena sposobu doboru zastosowanych w projektach systemowych instrumentów pod kątem realizacji celów projektów systemowych PUP, celu Działania 6.1 PO KL, celów szczegółowych Priorytetu VI PO KL, celu szczegółowego nr 1 PO KL, a także ocena związku między zdefiniowanymi celami a istniejącymi problemami społeczno-gospodarczymi, które mają zostać rozwiązane dzięki interwencji.

5 Kryteria badawcze Trafność Skuteczność Użyteczność Trwałość
rozumiana jako stopień, w jakim wdrażane w projektach działania, poprzez wykorzystane instrumenty rynku pracy, przyczyniają się do realizacji celów projektów systemowych PUP, celu Działania 6.1, celów szczegółowych Priorytetu VI, celu szczegółowego nr 1 PO KL – czyli w jakim stopniu zakładane cele projektu zostały zrealizowane.

6 Kryteria badawcze Trafność Skuteczność Użyteczność Trwałość
rozumiana jako wpływ zaoferowanego wsparcia na poprawę sytuacji uczestników na rynku pracy, a także ocena czy zmiany wywołane realizacją projektu są korzystne z punktu widzenia jego uczestników i do jakiego stopnia oddziaływanie projektów odpowiada potrzebom grupy docelowej.

7 Kryteria badawcze Trafność Skuteczność Użyteczność Trwałość
rozumiana jako użyteczność w dłuższym okresie czasu, a więc ocena czy i w jakim stopniu zmiany sytuacji zawodowej uczestników projektów, wywołane oddziaływaniem projektu są zauważalne w okresie co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie.

8 Metodologia badania Badanie zostało zrealizowane w okresie od września do listopada 2010 r. Techniki i narzędzia badawcze: Analiza danych zastanych. Wywiady telefoniczne (CATI) wśród uczestników projektu, którzy zakończyli udział w projekcie w roku 2009, co najmniej 6 miesięcy przed udziałem w badaniu. Dobór respondentów do wywiadu dokonany był w sposób losowy. Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) ze wskazanym pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie.

9 Charakterystyka uczestników badania telefonicznego (CATI)
Badanie telefoniczne przeprowadzone zostało wśród 266 uczestników. Kategoria N % Płeć Wykształcenie Kobieta 153 57,5% Niepełne podstawowe 0,0% Mężczyzna 113 42,5% Podstawowe 20 7,5% Wiek Gimnazjalne 1 0,4% 15-24 lat 49 18,4% Ponadgimnazjalne 25-34 lat 108 40,6% Zasadnicze zawodowe 52 19,5% 35-44 lat 56 21,1% Średnie zawodowe 85 32,0% 45-54 lat 46 17,3% Średnie ogólnokształcące 42 15,8% 55-64 lat 7 2,6% Wyższe 66 24,8% Liczba mieszkańców w miejscowości zamieszkania ≤19 999 116 43,6% 60  4 1,5% 80 000-99 999 40  143 53,8% 3 1,1%

10 Założenia projektu „W Twoich rękach przyszłość ”
Projekt systemowy „W Twoich rękach przyszłość ” realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie w ramach Poddziałania „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2008 roku grupę docelową projektu „W Twoich rękach przyszłość” stanowiły osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy określone w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - planowana liczba uczestników wyniosła 350 osób. W 2009 roku projekt skierowany był do 443 osób zarejestrowanych w PUP w Ciechanowie (362 osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 81 osób niespełniających kryteriów art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym 23 osób zamieszkujących tereny wiejskie), w tym w szczególności do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 w/w ustawy. .

11 Założenia projektu „W Twoich rękach przyszłość ”
Cel ogólny projektu: W 2008 roku jako cel strategiczny projektu wytyczono zwiększenie szans osób bezrobotnych, szczególnie określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na uzyskanie zatrudnienia. W 2009 roku jako cel główny wyznaczono uzyskanie zatrudnienia do końca 2009 roku przez 175 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Ciechanowie, zamieszkujących teren powiatu ciechanowskiego.

12 Założenia projektu „W Twoich rękach przyszłość ”
Cele szczegółowe: Rok 2008: Umożliwienie dotychczas niepracującym nabycia pierwszych doświadczeń zawodowych poprzez staże. Podniesienie dotychczasowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach oraz pracach interwencyjnych, a przez to zwiększenie atrakcyjności osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. Rok 2009: Uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez osoby zarejestrowane w PUP w Ciechanowie, zamieszkujące teren powiatu ciechanowskiego. Zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych przez odbycie stażu przez osoby dotychczas niepracujące, a także m.in. długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych. Samozatrudnienie osób zarejestrowanych w PUP Ciechanów, zamieszkujących teren powiatu ciechanowskiego.

13 Założenia projektu „W Twoich rękach przyszłość ”
Zadania: 1.Szkolenia 2. Staże 3.Przygotowanie zawodowe* 4.Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5.Prace interwencyjne 6.Obsługa projektu 7.Promocja projektu * - forma określona we wniosku o dofinansowanie wyłącznie w roku 2008

14 Realizacja założeń projektu
Produkty: Udział w projekcie zakończyło łącznie 761 objętych wsparciem osób, co stanowi 98,6% wielkości zakładanej. Zgodna z założeniami projektu jest liczba 204 uczestników, którzy otrzymali środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wskaźniki produktu projektu przyczyniają się bezpośrednio do realizacji celów i wskaźników Działania 6.1 PO KL.

15 Realizacja założeń projektu
Produkty:

16 Realizacja założeń projektu
Rezultaty twarde: W okresie realizacji projektu systemowego „W Twoich Rękach przyszłość ” w latach utworzono w ramach środków z EFS na podjęcie działalności gospodarczej 204 miejsc pracy, co stanowi 100,0% realizacji założeń projektu. Osiągnięte w wyniku realizacji projektu systemowego wartości wskaźników rezultatu przyczyniają się bezpośrednio do realizacji wskaźników i celów Priorytetu VI PO KL.

17 Realizacja założeń projektu
Rezultaty twarde:

18 Realizacja założeń projektu
W szczególny sposób do realizacji założeń Priorytetu VI PO KL, dotyczących zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród osób młodych, przyczynia się objęcie młodych bezrobotnych wsparciem w okresie do 100 dni od daty zarejestrowania w Urzędzie. W ramach projektu „W Twoich rękach przyszłość” udział młodych osób objętych wsparciem w okresie pierwszych 100 dni od daty zarejestrowania w Urzędzie pozostaje na niższym od zakładanego poziomie. Wsparciem takim objęte zostały 142 osoby, co stanowi 64,3% wielkości zakładanej do realizacji.

19 Realizacja założeń projektu
Rezultaty miękkie rok 2008: Przed udziałem w projekcie 86% badanych potrafiło określić swoje umiejętności zawodowe, po udziale w projekcie 88%. Przed udziałem w projekcie oferty pracy pod kątem własnych kompetencji potrafiło analizować 84% ankietowanych, podczas gdy po udziale w projekcie 86%. Na pytanie dotyczące wiedzy na temat lokalnego rynku pracy przed udziałem w projekcie pozytywnie odpowiedziało 62% badanych, natomiast po udziale w projekcie 67% ogółu ankietowanych. Spośród ogółu badanych przed udziałem w projekcie znajomość usług i instrumentów rynku pracy, z których mogą skorzystać w Powiatowym Urzędzie Pracy potwierdziło 72% osób, po udziale w projekcie 74%. Przed udziałem w projekcie większość badanych (43%) odpowiadała, że ich sytuacja na rynku pracy jest niepewna, 37% ankietowanych stwierdziło że szybko znajdzie zatrudnienie. Po udziale w projekcie według 45% badanych ich sytuacja na rynku pracy jest niepewna, 38% ankietowanych twierdzi, że szybko znajdzie zatrudnienie.

20 Realizacja założeń projektu
Rezultaty miękkie rok 2009: Przed udziałem w projekcie 86% badanych potrafiło określić swoje umiejętności zawodowe, po udziale w projekcie 88%. Przed udziałem w projekcie oferty pracy pod kątem własnych kompetencji zawodowych potrafiło analizować 83% ankietowanych, podczas gdy po udziale w projekcie 87%. Na pytanie dotyczące wiedzy na temat lokalnego rynku pracy przed udziałem w projekcie pozytywnie odpowiedziało 65% badanych, natomiast po udziale w projekcie 72% ogółu ankietowanych. Spośród ogółu badanych znajomość usług i instrumentów rynku pracy, z których mogą skorzystać w Powiatowym Urzędzie Pracy przed udziałem w projekcie potwierdziło 70% osób, zaś po udziale w projekcie 77%. Przed udziałem w projekcie 20% badanych odpowiadało, że ich sytuacja na rynku pracy jest niepewna i mają małe szanse na znalezienie zatrudnienia, natomiast 38% ankietowanych stwierdziło że szybko znajdzie zatrudnienie. Po udziale w projekcie 20% badanych potwierdziło, że ich sytuacja na rynku pracy jest niepewna, 48% ankietowanych twierdzi, że szybko znajdzie zatrudnienie.

21 Cele projektu w odniesieniu do problemów lokalnego rynku pracy
Analizy dokonano w oparciu o dokumenty systemowe oraz projektowe, bilans realizacji projektu systemowego, a także diagnozę problemów lokalnego rynku pracy. Uwzględniono także cele określone dla Działania 6.1 oraz cele strategiczne Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Informacje zebrane w toku badania ewaluacyjnego potwierdzają, że zarówno dobór grup docelowych, jak i cele projektu „W Twoich Rękach przyszłość” dobrze odpowiadają specyfice problemów lokalnego rynku pracy - zarówno w odniesieniu do założeń przyjętych w momencie rozpoczęcia realizacji programu, jak i sytuacji obecnej. Zastosowane w projekcie systemowym instrumenty rynku pracy przyczyniają się bezpośrednio do realizacji celów i wskaźników Działania 6.1, Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

22 Skuteczność zastosowanego wsparcia w ocenie uczestników

23 Zarządzanie projektem: napotkane problemy
Rezygnacje uczestników okazały się jedynym problemem jaki wystąpił w trakcie realizacji projektu systemowego. Jak zostało podkreślone, w wywiadzie pogłębionym, w niektórych przypadkach bezrobotni nie wykazywali chęci uczestnictwa w formach wsparcia proponowanych przez Urząd. Zmieniające się wytyczne oraz brak jednoznacznej interpretacji tych samych przepisów to najważniejsze bariery, wskazane w czasie wywiadu pogłębionego, które przeszkadzają w skutecznej realizacji projektu.

24 Zarządzanie projektem: rozwiązanie problemów
Rezygnacje uczestników okazały się jedynym problemem jaki wystąpił w trakcie realizacji projektu systemowego. W zaistniałych przypadkach rekrutowano inne osoby, które zapisane były na listach rezerwowych, a które wykazywały chęci uczestniczenia w formach wsparcia proponowanych przez Urząd. Problemy te nie powodowały znaczących reperkusji - nie spowodowały wstrzymania realizacji zadań w ramach projektu. Zmieniające się wytyczne oraz brak jednoznacznej interpretacji tych samych przepisów to najważniejsze bariery, wskazane w czasie wywiadu pogłębionego, które przeszkadzają w skutecznej realizacji projektu. Rozwiązanie tych problemów leży w gestii Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

25 Zarządzanie projektem: czynniki sukcesu
W nawiązaniu do wywiadu pogłębionego o sukcesie projektu w największym stopniu decydują: pełne zaangażowanie kadry w realizację projektu współpraca pomiędzy stanowiskami merytorycznymi oraz Instytucją Pośredniczącą odpowiedni dobór uczestników do udziału w projekcie szybkie rozwiązywanie pojawiających się problemów

26 Wpływ wsparcia na sytuację zawodową uczestników
Po około 60% uczestników wywiadu telefonicznego przyznaje, że otrzymana pomoc przyczyniła się do zmian w ich życiu zawodowym, oraz że lepiej niż przedtem radzą sobie w życiu zawodowym.

27 Wpływ wsparcia na sytuację zawodową uczestników
Ponad 70% respondentów, którzy przyznają, że otrzymana pomoc wpłynęła na ich sytuację zawodową, odczuwa poprawę w porównaniu do stanu sprzed rozpoczęcia udziału w projekcie.

28 Wpływ wsparcia na sytuację zawodową uczestników
Na poprawę sytuacji zawodowej wyraźnie częściej wskazywali mężczyźni niż kobiety. Na tle wszystkich wypowiedzi, najwyższy udział osób wskazujących na poprawę sytuacji zawodowej wystąpił wśród uczestników w wieku lat oraz lat Niezależnie od sposobu postrzegania wpływu otrzymanego wsparcia na zmianę sytuacji zawodowej, ponad 61% respondentów ocenia, że po zakończeniu udziału w projekcie lepiej niż przedtem radzą sobie w życiu zawodowym. Efektu takiego nie odczuwa 17,3% badanych, 21,4% natomiast nie potrafi dokonać jednoznacznej oceny.

29 Aspekty projektu o największym znaczeniu dla uczestników

30 Podsumowanie znaczenia udziału w projekcie dla uczestników

31 Mocne i słabe strony projektu w ocenie uczestników
77,8% uczestników oceniło, że projekt nie miał żadnych punktów słabych. 18,4% uczestników oceniło, że projekt nie miał żadnych punktów mocnych.

32 Projekt w ocenie uczestników
Obszary zadowolenia Potrzeby i oczekiwania Współpraca z pracownikami Urzędu Pracy. Sposób realizacji projektu. Miejsce realizacji projektu. Zbyt mała liczba zajęć praktycznych w ramach szkoleń. Utrudnienia formalne (zawiła biurokracja). Brak gwarancji zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

33 Obecna sytuacja uczestników projektu na rynku pracy

34 Trwałość Obecnie, w co najmniej pół roku po zakończeniu udziału w projekcie systemowym, aktywnych zawodowo pozostaje około 65% jego uczestników, w tym zatrudnionych jest 25%, około 36% prowadzi własną firmę a 3,8% odbywa staż. Odsetek uczestników projektu, w przypadku których wsparcie nie jest już po upływie tego okresu odczuwalne – ich sytuacja zawodowa wróciła do stanu sprzed rozpoczęcia udziału w projekcie - należy szacować na 18%.

35 Analiza SWOT dla projektu systemowego

36 Analiza SWOT dla projektu systemowego
MOCNE STRONY: Trafność wyboru celów projektu oraz określenia grup docelowych. Zastosowane narzędzia i instrumenty rynku pracy ocenione zostały przez beneficjentów jako skuteczne. Wysoki odsetek (około 60%) osób, oceniających otrzymane wsparcie jako użyteczne – projekt przyczynia się do pozytywnych zmian w życiu zawodowym beneficjentów. Przygotowanie techniczne, warunki lokalowe, zasoby kadrowe Urzędu są wystarczające do skutecznej realizacji projektu. Praca zespołu realizującego projekt po stronie Powiatowego Urzędu Pracy, wyróżniona została wśród głównych atutów projektu systemowego. Sposób komunikacji z beneficjentami w trakcie realizacji projektu oceniony został jako właściwy. Dla licznej grupy beneficjentów mocnym punktem projektu jest sposób realizacji zajęć. Znaczenie projektu dla podwyższenia kwalifikacji zawodowych beneficjentów – odpowiedź na jedną z głównych barier przed podjęciem zatrudnienia.

37 Analiza SWOT dla projektu systemowego
SŁABE STRONY: Wybrane grupy docelowe: kobiety, osoby z niskim wykształceniem odczuwają korzyści z udziału w projekcie w mniejszym stopniu. W ocenie części uczestników czas trwania szkoleń był za krótki, a liczba zajęć praktycznych w ramach tej formy wsparcia niewystarczająca. Słabym punktem dla części uczestników był tez brak możliwości przedłużenia stażu. Zastrzeżenia części uczestników wobec biurokracji i formalności w związku z realizacją projektu (głównie osoby, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej). Udział w projekcie nie stanowi gwarancji podjęcia po jego ukończeniu zatrudnienia.

38 Analiza SWOT dla projektu systemowego
SZANSE: Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu – w ocenie Urzędu Pracy, wystarczająca do realizacji zaplanowanych działań. Promocja projektu oraz działań realizowanych w ramach PO KL - rosnące zainteresowanie beneficjentów możliwościami, jakie niesie udział w projekcie. Gotowość do polecenia udziału w projekcie innym uczestnikom, wyrażana przez niemal wszystkich beneficjentów. Możliwość wkładu w rozwiązanie problemów lokalnego rynku pracy, związanych m.in. z bezrobociem wśród osób młodych, bez doświadczenia zawodowego lub bez kwalifikacji zawodowych, długotrwale pozostających bez pracy. Wzrost liczby firm działających na rynku, które w późniejszym czasie mogą zatrudnić kolejnych bezrobotnych. Możliwość ułatwienia wyjścia ze stanu bezrobocia osobom w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

39 Analiza SWOT dla projektu systemowego
ZAGROZENIA: Rezygnacja części beneficjentów z udziału w projekcie niezgodnie z przyjętą ścieżką. Zmieniające się wytyczne oraz brak jednoznacznej interpretacji tych samych przepisów – wskazane jako główne bariery w realizacji projektów systemowych w wywiadzie pogłębionym. Stosunkowo liczna grupa osób, które podzielają pogląd, że dla zdobycia zatrudnienia ważniejsza od własnego wysiłku jest rola koneksji i znajomości.

40 Wnioski i rekomendacje

41 REKOMENDACJE OPERACYJNE

42 Wnioski i rekomendacje rekomendacje operacyjne
Beneficjenci do słabych punktów projektu zaliczyli niewystarczającą ilość praktyk lub zbyt krótki czas ich trwania w ramach szkoleń. 42

43 Wnioski i rekomendacje rekomendacje operacyjne
Beneficjenci do słabych punktów projektu zaliczyli niewystarczającą ilość praktyk lub zbyt krótki czas ich trwania w ramach szkoleń. Zwiększenie liczby zajęć praktycznych w ramach szkoleń/kursów organizowanych w ramach projektu. (PUP Ciechanów ) 43

44 Wnioski i rekomendacje rekomendacje operacyjne
Beneficjenci do słabych punktów projektu zaliczyli niewystarczającą ilość praktyk lub zbyt krótki czas ich trwania w ramach szkoleń. Zastrzeżenia części uczestników dotyczące utrudnień formalnych napotykanych w czasie realizacji projektu (zawiła biurokracja). Zwiększenie liczby zajęć praktycznych w ramach szkoleń/kursów organizowanych w ramach projektu. (PUP Ciechanów ) 44

45 Wnioski i rekomendacje rekomendacje operacyjne
Beneficjenci do słabych punktów projektu zaliczyli niewystarczającą ilość praktyk lub zbyt krótki czas ich trwania w ramach szkoleń. Zastrzeżenia części uczestników dotyczące utrudnień formalnych napotykanych w czasie realizacji projektu (zawiła biurokracja). Zwiększenie liczby zajęć praktycznych w ramach szkoleń/kursów organizowanych w ramach projektu. (PUP Ciechanów ) Usprawnienie obsługi uczestników w Urzędzie. (PUP Ciechanów) 45

46 Wnioski i rekomendacje rekomendacje operacyjne
Beneficjenci do słabych punktów projektu zaliczyli niewystarczającą ilość praktyk lub zbyt krótki czas ich trwania w ramach szkoleń. Zastrzeżenia części uczestników dotyczące utrudnień formalnych napotykanych w czasie realizacji projektu (zawiła biurokracja). Zastrzeżenia części uczestników związane ze zbyt krótkim czasem trwania formy wsparcia w ramach projektu (szkolenia). Zwiększenie liczby zajęć praktycznych w ramach szkoleń/kursów organizowanych w ramach projektu. (PUP Ciechanów ) Usprawnienie obsługi uczestników w Urzędzie. (PUP Ciechanów) 46

47 Wnioski i rekomendacje rekomendacje operacyjne
Beneficjenci do słabych punktów projektu zaliczyli niewystarczającą ilość praktyk lub zbyt krótki czas ich trwania w ramach szkoleń. Zastrzeżenia części uczestników dotyczące utrudnień formalnych napotykanych w czasie realizacji projektu (zawiła biurokracja). Zastrzeżenia części uczestników związane ze zbyt krótkim czasem trwania formy wsparcia w ramach projektu (szkolenia). Zwiększenie liczby zajęć praktycznych w ramach szkoleń/kursów organizowanych w ramach projektu. (PUP Ciechanów ) Usprawnienie obsługi uczestników w Urzędzie. (PUP Ciechanów) Weryfikacja długości trwania szkoleń. . (PUP Ciechanów)

48 REKOMENDACJE KLUCZOWE

49 Wnioski i rekomendacje rekomendacje kluczowe
Na brak zatrudnienia, w co najmniej pół roku po zakończeniu udziału w projekcie, częściej wskazywały kobiety niż mężczyźni. Na poprawę sytuacji zawodowej częściej wskazują mężczyźni niż kobiety. 49

50 Wnioski i rekomendacje rekomendacje kluczowe
Na brak zatrudnienia, w co najmniej pół roku po zakończeniu udziału w projekcie, częściej wskazywały kobiety niż mężczyźni. Na poprawę sytuacji zawodowej częściej wskazują mężczyźni niż kobiety. Dbałość o jak najlepsze dopasowanie wsparcia w ramach projektu w stronę kobiet. (PUP Ciechanów) 50

51 Wnioski i rekomendacje rekomendacje kluczowe
Na brak zatrudnienia, w co najmniej pół roku po zakończeniu udziału w projekcie, częściej wskazywały kobiety niż mężczyźni. Na poprawę sytuacji zawodowej częściej wskazują mężczyźni niż kobiety. Wskaźnik realizacji założeń dotyczący udziału osób młodych objętych wsparciem w okresie pierwszych 100 dni od daty zarejestrowania w Urzędzie wyniósł 64,3%. Dbałość o jak najlepsze dopasowanie wsparcia w ramach projektu w stronę kobiet. (PUP Ciechanów) 51

52 Wnioski i rekomendacje rekomendacje kluczowe
Na brak zatrudnienia, w co najmniej pół roku po zakończeniu udziału w projekcie, częściej wskazywały kobiety niż mężczyźni. Na poprawę sytuacji zawodowej częściej wskazują mężczyźni niż kobiety. Wskaźnik realizacji założeń dotyczący udziału osób młodych objętych wsparciem w okresie pierwszych 100 dni od daty zarejestrowania w Urzędzie wyniósł 64,3% Dbałość o jak najlepsze dopasowanie wsparcia w ramach projektu w stronę kobiet. (PUP Ciechanów) Zwiększenie liczby osób młodych objętych wsparciem w ramach projektu, w tym osób w okresie do 100 dni od daty zarejestrowania w Urzędzie Pracy. (PUP Ciechanów)

53 Wnioski i rekomendacje rekomendacje kluczowe
3. Osoby z wykształceniem podstawowym najczęściej spośród wszystkich grup uczestników wskazywały, że ich sytuacja zawodowa pozostała bez zmian. Zastrzeżenia wobec projektu, wyrażające się w stwierdzeniu „Bardziej skuteczna od projektu Urzędu Pracy jest pomoc rodziny i znajomych” wyrażali przeważnie beneficjenci posiadający wykształcenie podstawowe.

54 Wnioski i rekomendacje rekomendacje kluczowe
3. Osoby z wykształceniem podstawowym najczęściej spośród wszystkich grup uczestników wskazywały, że ich sytuacja zawodowa pozostała bez zmian. Zastrzeżenia wobec projektu, wyrażające się w stwierdzeniu „Bardziej skuteczna od projektu Urzędu Pracy jest pomoc rodziny i znajomych” wyrażali przeważnie beneficjenci posiadający wykształcenie podstawowe. Dbałość o jak najlepsze dopasowanie wsparcia w ramach projektu w stronę osób z niskim wykształceniem. (PUP Ciechanów)

55 Wnioski i rekomendacje rekomendacje kluczowe
4. Do aktualnych problemów lokalnego rynku pracy należy poziom bezrobocia wśród osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych(33,8% ogółu bezrobotnych) i doświadczenia zawodowego (22,5% ogółu bezrobotnych). Średnia ocena skuteczności szkoleń i staży, dokonana przez uczestników, kształtuje się na poziomie 4,0 w skali 1-5 („raczej skuteczna”)

56 Wnioski i rekomendacje rekomendacje kluczowe
4. Do aktualnych problemów lokalnego rynku pracy należy poziom bezrobocia wśród osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych(33,8% ogółu bezrobotnych) i doświadczenia zawodowego (22,5% ogółu bezrobotnych). Średnia ocena skuteczności szkoleń i staży, dokonana przez uczestników, kształtuje się na poziomie 4,0 w skali 1-5 („raczej skuteczna”) Poprawa skuteczności szkoleń i staży. (PUP Ciechanów)

57 REKOMENDACJE HORYZONTALNE
57

58 Wnioski i rekomendacje rekomendacje horyzontalne
1. Do najważniejszych barier w realizacji projektu zaliczono zmieniające się wytyczne oraz brak jednoznacznej interpretacji tych samych przepisów. 58

59 Wnioski i rekomendacje rekomendacje horyzontalne
1. Do najważniejszych barier w realizacji projektu zaliczono zmieniające się wytyczne oraz brak jednoznacznej interpretacji tych samych przepisów. Dbałość o jak największą spójność i przejrzystość stosowanych wytycznych i regulacji. (IZ PO KL) 59

60 Dziękujemy za uwagę www.biostat.com.pl
Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Badanie ewaluacyjne projektu systemowego „W Twoich rękach przyszłość ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google