Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2010 W ZAKRESIE WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 6.1.2 ORAZ 6.1.3 PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2010 W ZAKRESIE WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 6.1.2 ORAZ 6.1.3 PO KL."— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2010 W ZAKRESIE WDRAŻANIA DZIAŁAŃ ORAZ PO KL

2 Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie Sposób wdrażania: Tryb konkursowy wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Tryb konkursowy wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy: Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Tryb systemowy: Tryb systemowy: Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

3 Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Kwota przewidziana do zakontraktowania na rok 2010 – zł. Poddziałanie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Kwota przewidziana do zakontraktowania na rok 2010 – zł.

4 Poddziałanie Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym: upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań. 2. Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu. Kryteria dostępu: 1.Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego. 2.Realizacja projektu rozpoczyna się w roku 2010.

5 W latach w ramach Poddziałania PO KL możliwa jest kontynuacja finansowania pracy doradców zawodowych i pośredników, którzy byli zatrudnieni w ramach projektów tego Poddziałania realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w poprzednim okresie. Podstawa ustalenia przyrostu zatrudnienia – stan na r. (poziom referencyjny) Przyrost zatrudnienia posredników pracy i doradców zawodowych netto – jest badany w skali całego okresu (lata )

6 Poddziałanie Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) finansowane ze środków Funduszu Pracy, związane z realizacją następujących form wsparcia: szkoleniami, stażami przygotowaniem zawodowym dorosłych, pracami interwencyjnymi, wyposażeniem i doposażeniem stanowiska pracy, przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem związanymi z podjęciem działalności gospodarczej. Kryteria dostępu: 1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 15 %osoby w wieku powyżej 45 roku życia, w co najmniej 15 % osoby poniżej 25 roku życia, w co najmniej 2% osoby niepełnosprawne i w co najmniej 20% długotrwale bezrobotne oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tych grup docelowych. 2. Co najmniej 40 % uczestników projektu objętych zostanie dodatkowo Indywidualnym Planem Działania.

7 Nr Działania Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2010 Działanie 6.1 Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, w tym a) Liczba osób w wieku lata 6000 b) Liczba osób w wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie 3500 c) Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych w tym liczba osób niepełnosprawnych w tym liczba osób z terenów wiejskich 5600 d) Liczba osób w wieku lata 1000 e) Liczba osób, które zastały objęte Indywidualnym Planem Działania 4000 Wskaźniki monitorowania Działania

8 Nr Działania Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2010 Działanie 6.1 Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy 80 Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej 1443 a) Liczba osób w wieku lata 320 b) Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych w tym liczba osób niepełnosprawnych 40 - w tym liczba osób z terenów wiejskich 350 c) Liczba osób w wieku lata 145 Inne wskaźniki określone przez Instytucję Pośredniczącą Wskaźniki monitorowania Działania cd.

9 Zasady sporządzania wniosków Przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie na kolejne lata, zaleca się aby numeracja i nazewnictwo zadań zostało zachowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dołączonym do umowy ramowej na pierwszy rok budżetowy. W przypadku, gdy beneficjent nie planuje realizacji danej formy wsparcia w kolejnych latach we wniosku o dofinansowanie jako koszt należy wpisać 0. Zadania jako nowe należy dopisywać kolejno pod zadaniami już istniejącymi.

10 Ewaluacja projektów w ramach Poddziałania PO KL Zgodnie z dokumentem Projekty systemowe PUP w ramach PO KL istnieje obowiązek przeprowadzenia ewaluacji co najmniej 2 razy w ciągu realizacji projektu systemowego w połowie okresu wdrażania projektu oraz na koniec jego realizacji… Założenia do ewaluacji projektów systemowych PUP określają: -Kryteria ewaluacyjne (trafność, skuteczność, spójność, użyteczność, trwałość) -Pytania ewaluacyjne -Minimalne założenia metodologicznego (desk research, wywiady telefoniczne CATI, wywiady indywidualne IDI z koordynatorem) -Budżet badania (max. 30 tys. zł dla 1 PUP, w ramach porozumienia dodatkowo 20 tys zł dla każdego kolejnego PUP)

11 Ewaluacja projektów w ramach Poddziałania PO KL cd. -Założenia organizacyjne (terminy badań, raportów) W terminie do dnia r. (w przypadku pierwszej obowiązkowej ewaluacji) oraz do dnia r. (w przypadku drugiej obowiązkowej ewaluacji). Po zakończeniu realizacji badania, PUP przekazuje raport końcowy oraz bazy danych zebranych w trakcie badań do właściwej IP2 w terminie do r. Pytania ewaluacyjne -Obowiązki zamawiającego i wykonawcy badania -Wyniki ewaluacji (ocena, wnioski, rekomendacje)


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2010 W ZAKRESIE WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 6.1.2 ORAZ 6.1.3 PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google