Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAŁOŻENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2010 W ZAKRESIE WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 6.1.2 ORAZ 6.1.3 PO KL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAŁOŻENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2010 W ZAKRESIE WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 6.1.2 ORAZ 6.1.3 PO KL."— Zapis prezentacji:

1 ZAŁOŻENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2010 W ZAKRESIE WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 6.1.2 ORAZ 6.1.3 PO KL

2 Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie Sposób wdrażania: Tryb konkursowy wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Tryb konkursowy wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy: Poddziałanie 6.1.2.Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Tryb systemowy: Tryb systemowy: Poddziałanie 6.1.3.Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

3 Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Kwota przewidziana do zakontraktowania na rok 2010 – 6.000.000 zł. Poddziałanie 6.1.3 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Kwota przewidziana do zakontraktowania na rok 2010 – 68. 000.000 zł.

4 Poddziałanie 6.1.2 1. Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym: upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy, szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiów podyplomowych, studiów licencjackich i studiów magisterskich uzupełniających dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań. 2. Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu. Kryteria dostępu: 1.Projekt jest realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego. 2.Realizacja projektu rozpoczyna się w roku 2010.

5 W latach 2010-2013 w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL możliwa jest kontynuacja finansowania pracy doradców zawodowych i pośredników, którzy byli zatrudnieni w ramach projektów tego Poddziałania realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w poprzednim okresie. Podstawa ustalenia przyrostu zatrudnienia – stan na 1.01.2008 r. (poziom referencyjny) Przyrost zatrudnienia posredników pracy i doradców zawodowych netto – jest badany w skali całego okresu (lata 2008-2015)

6 Poddziałanie 6.1.3 Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) finansowane ze środków Funduszu Pracy, związane z realizacją następujących form wsparcia: szkoleniami, stażami przygotowaniem zawodowym dorosłych, pracami interwencyjnymi, wyposażeniem i doposażeniem stanowiska pracy, przyznaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocą prawną, konsultacjami i doradztwem związanymi z podjęciem działalności gospodarczej. Kryteria dostępu: 1. Grupę docelową w projekcie stanowią w co najmniej 15 %osoby w wieku powyżej 45 roku życia, w co najmniej 15 % osoby poniżej 25 roku życia, w co najmniej 2% osoby niepełnosprawne i w co najmniej 20% długotrwale bezrobotne oraz wsparcie w ramach projektu zostało dostosowane do specyficznych potrzeb tych grup docelowych. 2. Co najmniej 40 % uczestników projektu objętych zostanie dodatkowo Indywidualnym Planem Działania.

7 Nr Działania Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2010 Działanie 6.1 Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, w tym 12500 a) Liczba osób w wieku 15-24 lata 6000 b) Liczba osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie 3500 c) Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 8000 - w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych 3400 - w tym liczba osób niepełnosprawnych 250 - w tym liczba osób z terenów wiejskich 5600 d) Liczba osób w wieku 50-64 lata 1000 e) Liczba osób, które zastały objęte Indywidualnym Planem Działania 4000 Wskaźniki monitorowania Działania

8 Nr Działania Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika do osiągnięcia w roku 2010 Działanie 6.1 Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy 80 Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej 1443 a) Liczba osób w wieku 15-24 lata 320 b) Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 750 - w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych 250 - w tym liczba osób niepełnosprawnych 40 - w tym liczba osób z terenów wiejskich 350 c) Liczba osób w wieku 50-64 lata 145 Inne wskaźniki określone przez Instytucję Pośredniczącą Wskaźniki monitorowania Działania cd.

9 Zasady sporządzania wniosków Przy sporządzaniu wniosku o dofinansowanie na kolejne lata, zaleca się aby numeracja i nazewnictwo zadań zostało zachowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie dołączonym do umowy ramowej na pierwszy rok budżetowy. W przypadku, gdy beneficjent nie planuje realizacji danej formy wsparcia w kolejnych latach we wniosku o dofinansowanie jako koszt należy wpisać 0. Zadania jako nowe należy dopisywać kolejno pod zadaniami już istniejącymi.

10 Ewaluacja projektów w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Zgodnie z dokumentem Projekty systemowe PUP w ramach PO KL istnieje obowiązek przeprowadzenia ewaluacji co najmniej 2 razy w ciągu realizacji projektu systemowego w połowie okresu wdrażania projektu oraz na koniec jego realizacji… Założenia do ewaluacji projektów systemowych PUP określają: -Kryteria ewaluacyjne (trafność, skuteczność, spójność, użyteczność, trwałość) -Pytania ewaluacyjne -Minimalne założenia metodologicznego (desk research, wywiady telefoniczne CATI, wywiady indywidualne IDI z koordynatorem) -Budżet badania (max. 30 tys. zł dla 1 PUP, w ramach porozumienia dodatkowo 20 tys zł dla każdego kolejnego PUP)

11 Ewaluacja projektów w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL cd. -Założenia organizacyjne (terminy badań, raportów) W terminie do dnia 30.09.2010 r. (w przypadku pierwszej obowiązkowej ewaluacji) oraz do dnia 30.09.2013 r. (w przypadku drugiej obowiązkowej ewaluacji). Po zakończeniu realizacji badania, PUP przekazuje raport końcowy oraz bazy danych zebranych w trakcie badań do właściwej IP2 w terminie do 30.12.2010 r. Pytania ewaluacyjne -Obowiązki zamawiającego i wykonawcy badania -Wyniki ewaluacji (ocena, wnioski, rekomendacje)


Pobierz ppt "ZAŁOŻENIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY NA ROK 2010 W ZAKRESIE WDRAŻANIA DZIAŁAŃ 6.1.2 ORAZ 6.1.3 PO KL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google