Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemowe rozwiązania gospodarki odpadami w powiatach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemowe rozwiązania gospodarki odpadami w powiatach"— Zapis prezentacji:

1 Systemowe rozwiązania gospodarki odpadami w powiatach
dr hab. inż. Janusz Mikuła

2 Krajowy i wojewódzkie plany gospodarki odpadami określają podstawowe zasady postępowania z odpadami:
zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja; zapewnienie odzysku, głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie udało się uniknąć; unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem); 3. bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których nie da się poddać procesom odzysku lub unieszkodliwienia z powodu warunków techniczno-ekonomicznych. W „Krajowym planie gospodarki odpadami” przyjęto założenia, które winny być realizowane przez podmioty odpowiedzialne za gospodarkę odpadami. Zgodnie z przyjętymi założeniami:

3 Cele szczegółowe na lata 2003 – 2006:
1.      Objecie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich. 2.      Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 80% wytworzonych odpadów komunalnych. 3.      Skierowanie w roku 2006 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do 82% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). 4.      Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: ·       Opakowania z papieru i tektury: %, ·       Opakowania ze szkła: 35%, ·       Opakowania z tworzyw sztucznych: 22%, ·       Opakowania metalowe: 35%, ·       Opakowania wielomateriałowe: 20%, ·       Odpady wielkogabarytowe: 26%, ·       Odpady budowlane: %, ·       Odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%,

4 Cele szczegółowe na lata 2007 – 2010:
1.  Objęcie wszystkich mieszkańców woj. małopolskiego zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. 2.  Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 67% wszystkich odpadów komunalnych. 3.  Skierowanie w roku 2010 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). 4.      Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: ·       opakowania z papieru i tektury: 50%, ·       opakowania ze szkła: 45%, ·       opakowania z tworzyw sztucznych: 30%, ·       opakowania metalowe: 45%, ·       opakowania wielomateriałowe: 30%, ·       odpady wielkogabarytowe: 50%, ·       odpady budowlane: %, ·       odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50%.

5 Cele szczegółowe na lata 2011 – 2014:
1.  Deponowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 57% wszystkich odpadów komunalnych. 2.  Skierowanie w roku 2014 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 48% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995). 3.  Osiągnięcie w roku 2014 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: ·       opakowania z papieru i tektury: 55%, ·       opakowania ze szkła: 50%, ·       opakowania z tworzyw sztucznych: 35%, ·       opakowania metalowe: 50%, ·       opakowania wielomateriałowe: 35%, ·       odpady wielkogabarytowe: 54%, ·       odpady budowlane: %, ·       odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): %.

6 W gospodarce osadowej przyjmuje się następujące cele:
1.   Zmniejszenie stopnia składowania osadów ściekowych na składowiskach w zależność od uwarunkowań lokalnych. 2.   Minimalizacja magazynowania osadów na oczyszczalniach ścieków. 3.   Zwiększenie kontroli nad osadami wykorzystywanymi dla celów przyrodniczych.

7 Cele szczegółowe na lata 2003 – 2014:
Udział unieszkodliwianych odpadów przemysłowych w 2014 roku na poziomie 90% ogólnej ilości wytworzonych odpadów. Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów niebezpiecznych na środowisko.

8 Ogólne założenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi
Racjonalna gospodarka odpadami wymaga zorganizowania odpowiedniego systemu. System ten związany z gromadzeniem, odbiorem i transportem, przetwarzaniem oraz unieszkodliwianiem odpadów działa na dwóch głównych płaszczyznach: 1. organizacyjnej – określającej kompetencje, zadania, obowiązki i prawa poszczególnych uczestników systemu (jednostki samorządowej, mieszkańców oraz podmiotów świadczących usługi w ramach systemu), 2. logistyczno-technicznej – określającej kompleksowe zapotrzebowanie na środki techniczne niezbędne do realizacji wymienionych działań.

9 Działania składające się na całość systemu są ze sobą ściśle powiązane i wynikają jedne z drugich. Przyjęcie rozwiązań dotyczących gromadzenia będzie rzutowało na konieczność wyboru takich a nie innych sposobów odbioru, transportu, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów. W chwili obecnej wszelkie działania związane z gospodarką odpadami powinny być podporządkowane nowym regulacjom prawnym z tej dziedziny. Powinny one w swych założeniach za podstawę przyjmować prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów (art. 10 Ustawy o odpadach). Jest to warunek wyjściowy a zarazem nadrzędny nad innymi rozwiązaniami w gospodarce odpadami.

10 Prowadząc gospodarkę odpadami należy także brać pod uwagę stronę ekonomiczną tych działań. Powinny one być dostosowane do możliwości technicznych i finansowych danej jednostki samorządowej. Już na wstępie trzeba podkreślić, że są to działania kosztowne, wielokrotnie nie pokrywające poniesionych nakładów. Z tego też względu najbardziej wskazanym rozwiązaniem jest prowadzenie gospodarki odpadami w ramach porozumień kilku jednostek samorządowych. Pozwala to na obniżenie kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego standardu wykonywanych działań. Zaleca się w przypadkach gdy system gospodarki odpadami tworzony jest od podstaw lub wymaga gruntownej reorganizacji, realizowanie kolejnych zadań w sposób etapowy.

11 Dotychczasowe doświadczenia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wykazują, że:
-   nie ma uniwersalnej metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych, każda z nich posiada wady i zalety, -   nie ma metody umożliwiającej całkowitą likwidację odpadów komunalnych, a co za tym idzie, składowanie pozostałości po stosowaniu różnych metod jest niezbędne, -    konwencjonalne metody unieszkodliwiania całej masy odpadów komunalnych prowadzą do wytwarzania nowych odpadów, wymagających kolejnego unieszkodliwiania, -    wskutek niejednorodności odpadów komunalnych tylko ich część ulega unieszkodliwieniu przy zastosowaniu jednej tylko konwencjonalnej metody.

12 W świetle powyższych uwag za właściwy uważa się kompleksowy sposób unieszkodliwiania odpadów komunalnych uwzględniający komplementarność i elastyczność technologii. Komplementarności polega na zastosowaniu kilku technologii, z których każda pozwala unieszkodliwić określoną część odpadów w sposób najefektywniejszy i najprostszy, sprowadzając końcowe produkty unieszkodliwiania do postaci najmniej szkodzących środowisku w czasie, przestrzeni i w określonych warunkach społeczno-gospodarczych.

13 Elastyczność polega na takim zestawieniu technologii i prognozowaniu możliwości ich rozwoju, aby można było dostosować prowadzenie zakładu do zmiennych warunków zewnętrznych: jakość odpadów, popyt na materiały i energię itp. Zasada komplementarności metod jest realizowana w praktyce w formie budowy oddzielnych obiektów (zakładów), bądź w formie zakładów o kilku ciągach technologicznych (odzyskiwanie surowców, kompostowanie, utylizacja termiczna itp.)

14 Selektywna zbiórka odpadów
Selektywna zbiórka polega na osobnym zbieraniu, posortowanych uprzednio, wybranych rodzajów odpadów z gospodarstw domowych, co ma umożliwić ich optymalną utylizację lub określony rodzaj przetwarzania. W tym celu, użytkownik powinien mieć do dyspozycji różne kontenery lub wiele pojemników na odpadki. Ten rodzaj zbiórki prowadzi się równolegle z tradycyjnym sposobem zbierania odpadów.

15 Zbiórka selektywna jest najlepszym sposobem odzyskiwania wybranych materiałów w ilości wystarczającej do ich recyklingu, ponieważ przy obecnym stanie techniki, sortowanie odpadów nie oczyszczonych skazane jest na niepowodzenie. Szczególną trudność sprawia bowiem przy sortowaniu mieszanina substancji wilgotnych (ulegających fermentacji) i materiałów suchych (opakowania i papier). Prowadzenie zbiórki selektywnej nie jest celem samym w sobie.

16 Powinno się przy tym przestrzegać 4 zasad:
1. Zbiórka selektywna powinna być spójna z następującym po niej przetwarzaniem, jako integralna część szerzej rozumianego systemu zagospodarowania odpadów. Skądinąd, pociąga to za sobą konieczność reorganizacji całości służb zbierających odpady. 2.   Warunki, w których będzie prowadzona zbiórka, powinny umożliwić wydzielenie jak największej ilości odpadów spełniających kryteria jakości, niezbędne do ich recyklingu. Skuteczność zbiórki jest uwarunkowana stosunkiem ilości odpadów efektywnie poddanych recyklingowi do ogólnej ilości zebranych odpadów.

17 3. Zbiórce powinna towarzyszyć kampania informacyjna, prowadzona w oparciu o proste i jasne przesłania. Tego typu akcja musi być powtarzana systematycznie, nawet wtedy, gdy wyniki operacji wskazują na bardzo dobry odbiór przedsięwzięcia przez użytkowników. 4. Pomimo selektywnej zbiórki materiałów, zebrane odpady powinny zawsze trafiać do centrum sortowania. W rzeczywistości, wśród posegregowanych odpadów systematycznie pojawiają się odpady niepożądane, które nawet w małej ilości mogą pogorszyć jakość partii odpadów, sprawiając, że nie będzie ona odpowiadała podstawowym kryteriom odbioru. Centrum sortowania służy również do określania jakości posortowanych produktów i optymalizacji ich transportu.

18 Istnieje wiele sposobów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
Istnieje wiele sposobów prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Zastosowanie jednego ze sposobów jako podstawowego wcale nie eliminuje pozostałych, które mogą być sposobami uzupełniającymi, niejednokrotnie w istotny sposób podnoszącymi efektywność segregacji. Przykładowo z jednej strony, zbiórka szkła i makulatury do kontenerów ustawionych w miejscach ogólnie dostępnych i przy drogach publicznych, z drugiej zaś, selektywna zbiórka odpadów ulegających fermentacji oraz innych, prowadzona od drzwi do drzwi.

19 Selektywna zbiórka obejmować winna następujące rodzaje odpadów:
·         surowce wtórne – odpady opakowaniowe, ·         biomasę, ·         odpady wielkogabarytowe, ·         odpady budowlano-remontowe, ·         odpady niebezpieczne.

20 Surowce wtórne i biomasa
Istnieje kilka opcji stosowania selektywnej zbiórki w zależności od struktury zabudowy. Rejon o dużym „natężeniu ruchu” mieszkańców (centra handlowe, rejony o zwartej wielorodzinnej zabudowie): Opcja I: 5 pojemników o poj. 1,1 m3 do selektywnego gromadzenia: ·         szkła, ·         makulatury, ·         puszek, ·         tworzyw sztucznych, ·         bioodpadów. Opcja II: zestaw składający się z 2 pojemników: ·     1 pojemnik o pojemności 3,2 m3 o podwójnej funkcji recyklingowo- reklamowej, zawierający 3 otwory do „wrzucania” szkła, plastików i puszek, ·     1 pojemnik o pojemności 1,1 m3 do gromadzenia bioodpadów.

21 Dla rejonów z zabudową jednorodzinną:
Opcja I: zestaw składający się z 2 pojemników: ·         frakcja organiczna - pojemnik 110 l, ·         frakcja sucha - pojemnik 110 l. Opcja II: zestaw składający się z 3 pojemników, w przypadku zabudowy z ogrzewaniem piecowym: ·         frakcja organiczna - pojemnik 110 l, ·         frakcja sucha - pojemnik 110 l, (szkło, makulatura, tworzywa szt., szmaty, puszki) ·         frakcja popiołowo-żużlowa - pojemnik 110 l. Opcja III: zestaw worków plastikowych o różnej kolorystyce i oznakowaniu.

22 Wybór opcji dokonywany być winien na etapie projektu technicznego dotyczącego systemu gromadzenia odpadów. Do pojemników przeznaczonych do gromadzenia frakcji organicznej kierowane winny być: ·         wszystkie odpady zielone, ·         liście drzew, ·         obierki z ziemniaków, resztki warzyw i owoców, ·         opakowania papierowe w małych ilościach, ·         suche resztki jedzenia (bez kości, mięsa, olejów).

23 Odpady wielkogabarytowe
System zbiórki odpadów wielkogabarytowych może być: okresowy odbiór tych odpadów bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako “usługa na telefon”, bezpośredni odbiór przez producenta, który dotyczy przede wszystkim zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętów gospodarstwa domowego. System ten polega na odbiorze sprzętu AGD i urządzeń elektronicznych przez producenta gdzie podlega on demontażowi i odzyskuje się niezbędne surowce wtórne. Taka forma pozyskiwania odpadów wielkogabarytowych upraszcza system zbiórki odpadów i ich usuwania. Odpady te nie zasilają ogólnego strumienia odpadów komunalnych, wymienny polegający na przekazywaniu jeszcze dobrego, ale przestarzałego konstrukcyjnie sprzętu w zamian za egzemplarz nowej generacji.

24 Odpady niebezpieczne Gminne Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) W celu ułatwienia zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców regionu oraz małych i średnich przedsiębiorstw (posiadających lub nie posiadających decyzji na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych) – takich jak: nieużyteczne lekarstwa, farby i lakiery oraz opakowania po nich, przeterminowane środki ochrony roślin wraz z opakowaniami, zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, oleje i smary, emulsje olejowe, chemikalia i rozpuszczalniki oraz inne odpady przeznaczone do unieszkodliwiania zostanie utworzona sieć Gminnych (miejskich) Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).

25 Miejsca Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych (MZWON)
Zbiórka odpadów niebezpiecznych od mieszkańców regionu oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw będzie kontynuowana i rozszerzana w wytypowanych placówkach tj.: ·        Apteki – zbiórka nieużytecznych lekarstw, ·        Szkoły – zbiórka zużytych baterii, ·   Punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne – zbiórka zużytych akumulatorów i przepracowanych olejów, ·  Specjalistyczne firmy – zbiórka lamp fluorescencyjnych, przepracowanych olejów i zużytych akumulatorów, ·     Stacje benzynowe - zbiórka zużytych akumulatorów i przepracowanych olejów, ·  Sklepy ze sprzętem elektrotechnicznym - zbiórka zużytych baterii i akumulatorów.

26 Sieć zbiórki odpadów Placówek Opieki Zdrowotnej i Placówek Opieki Weterynaryjnej
W celu zapewnienia pełnej korelacji przedstawionego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych z istniejącymi cząstkowymi systemami zbiórki przewiduje się włączenie do jego struktur sieci odbioru odpadów z Placówek Opieki Zdrowotnej z rozszerzeniem o Placówki Opieki Weterynaryjnej zbierające odpady grożące infekcją.

27 Stacje Przeładunkowe Odpadów Niebezpiecznych (SPON)
Stacje przeładunkowe odpadów niebezpiecznych mają na celu gromadzenie, identyfikację, przygotowanie do transportu oraz ekspedycję odpadów niebezpiecznych dostarczanych z Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Miejsc Zbiórki Wybranych Odpadów Niebezpiecznych oraz okazjonalnie od dużych przedsiębiorstw posiadających decyzje na wytwarzanie odpadów.


Pobierz ppt "Systemowe rozwiązania gospodarki odpadami w powiatach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google