Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawia: Pani Mirosława Raczewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawia: Pani Mirosława Raczewska"— Zapis prezentacji:

1 Przedstawia: Pani Mirosława Raczewska

2 POWSTANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BIAŁOGARDZIE
Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej (CIS) jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku (Dz. U. 2003, Nr122, poz.1143 z późn. zm.). Zawiera ona m.in. zasady tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej, definiuje pojęcie wykluczenia społecznego, wreszcie określa warunki uczestnictwa. W kwietniu 2006 roku złożono wniosek o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Wniosek spełniał wszystkie wymogi formalne i merytoryczne wynikające z ustawy o zatrudnieniu socjalnym i otrzymał pozytywną opinię Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

3 POWSTANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BIAŁOGARDZIE
W czerwcu 2006 roku z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Stowarzyszenie odebrało decyzję nadającą status Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie. Rozpoczęcie działalności Centrum: 1 października 2006 roku. Siedziba Centrum: ul. Kisielice Duże 30 Białogard

4 POWSTANIE CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BIAŁOGARDZIE
Centrum Integracji Społecznej wykonuje funkcje: - społeczno-wychowawcze- rozumiane jako aktywność w sferze reintegracji społecznej, resocjalizacji i socjalizacji; - ochronne- rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków pracy, wyżywienia oraz ekwiwalentu wynagrodzenia(świadczenia integracyjnego); - ekonomiczne- rozumiane jako statutowa działalność o charakterze produkcyjnym, handlowym lub usługowym; - edukacyjne- rozumiane jako praktyka działania w zakresie szeroko rozumianej reorientacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego; - terapeutyczne- rozumiane jako eliminowanie źródeł, objawów i skutków psychologiczno-społecznych dysfunkcji Centrum Integracji Społecznej wykonuje funkcje: - społeczno-wychowawcze- rozumiane jako aktywność w sferze reintegracji społecznej, resocjalizacji i socjalizacji; -ochronne- rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków pracy, wyżywienia oraz ekwiwalentu wynagrodzenia(świadczenia integracyjnego); -ekonomiczne- rozumiane jako statutowa działalność o charakterze produkcyjnym, handlowym lub usługowym; -edukacyjne- rozumiane jako praktyka działania w zakresie szeroko rozumianej reorientacji zawodowej oraz doskonalenia zawodowego; -terapeutyczne- rozumiane jako eliminowanie źródeł, objawów i skutków psychologiczno-społecznych dysfunkcji

5 Uczestnictwo w CIS trwa 12 miesięcy (w tym 1 miesiąc okresu próbnego)
Uczestnictwo w CIS trwa 12 miesięcy (w tym 1 miesiąc okresu próbnego). W tym czasie uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla osób bezrobotnych (pomijając okres próbny, w którym świadczenie wynosi 50% w/w zasiłku). W uzasadnionych przypadkach kierownik CIS może przedłużyć czas uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy. Zakończenie programu następuje w dniu, w którym uczestnik podjął zatrudnienie lub upłynął okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum. Czas dziennego pobytu w Centrum nie może być krótszy niż 6 godzin. REINTEGRACJA ZAWODOWA Uczestnictwo w CIS trwa 12 miesięcy (w tym 1 miesiąc okresu próbnego). W tym czasie uczestnicy otrzymują świadczenie integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla osób bezrobotnych, czyli 551,80 zł brutto (pomijając okres próbny, w którym świadczenie wynosi 50% w/w zasiłku). W uzasadnionych przypadkach kierownik CIS może przedłużyć czas uczestnictwa o kolejne 6 miesięcy. Zakończenie programu następuje w dniu, w którym uczestnik podjął zatrudnienie lub upłynął okres uczestnictwa w zajęciach w Centrum. Czas dziennego pobytu w Centrum nie może być krótszy niż 6 godzin.

6 1. Do Centrum Integracji Społecznej kierowane są osoby na podstawie:
- własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego - wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Pomocy Społecznej za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego. 2. Wniosek opiniuje pracownik ośrodka pomocy społecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. 3. Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. 4. Program określa: - zakres i formy reintegracji zawodowej i społecznej -rodzaje sprawności psychofizycznych niezbędne do podjęcia pracy oraz metody ich ćwiczenia - osoby odpowiedzialne za realizację programu

7 REINTEGRACJA ZAWODOWA
Każdy z uczestników zajęć ma zapewnione: - przeprowadzenie badań lekarskich - zaopatrzenie w odzież ochronną - bezpieczne i higieniczne warunki pobytu - szkolenie bhp - jeden posiłek dziennie - ubezpieczenie z tytułu wypadków powstałych w trakcie pobytu w Centrum

8 UCZESTNICY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BIAŁOGARDZIE
Uczestnikami Centrum jest 30 osób 24 osoby bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia w instytucjach rynku pracy. 2 osoby uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego. 4 osoby po pobycie w zakładzie karnym

9 Grupy edukacyjne w zakresie: Warsztaty terapeutyczne:
REINTEGRACJA SPOŁECZNA Reintegracja społeczna uczestników realizowane jest poprzez: Grupy edukacyjne w zakresie: Warsztaty terapeutyczne: - poprawnego wysławiania się, - kultury osobistej, - aktywnego poszukiwania pracy, - obsługi urządzeń biurowych. 1 2 warsztaty motywacyjne - wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości - samorealizacja i walka z niepewnością - recepta na sukces i pozytywne myślenie warsztaty planowania życia - trening interpersonalny - techniki relaksacyjne - metody rozładowywania gniewu i agresji Za realizację tych zadań odpowiadają psycholog, pracownik socjalny, doradca społeczny i doradca zawodowy. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń praktycznych, testów, dyskusji.

10 C Reintegracja zawodowa realizowana jest poprzez:
- nabywanie przez uczestników CIS umiejętności zawodowych oraz przyuczanie do wykonywania określonych prac lub zadań zawodowych -zdobywanie wiedzy w zakresie rozpoczynania i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz zdobywanie wiedzy na temat zakładania i prowadzenia spółdzielni socjalnych W Centrum działa 6 grup zawodowych: - grupy drogowo - porządkowe - grupy opiekunek osób starszych i niepełnosprawnych - grupa pomocy kuchennej - grupa gońców - grupa monterska - grupa pielęgnacji terenów zielonych C

11 Uczestnicy Centrum zdobywają umiejętności zawodowe w:
REINTEGRACJA ZAWODOWA Uczestnicy Centrum zdobywają umiejętności zawodowe w: - Zarządzie Dróg Powiatowych w Białogardzie

12 REINTEGRACJA ZAWODOWA
Usługi w Zakresie Sprzątania w Białogardzie- prace przy usypywaniu wału przeciwpowodziowego

13 Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie
REINTEGRACJA ZAWODOWA Dom Pomocy Społecznej w Białogardzie

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie

15 Zarząd Obiektów Sportowych i Komunalnych w Białogardzie

16 Aktywizacja zawodowa możliwa jest w trzech formach:
- skierowania przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy u przedsiębiorcy w ramach wspieranego zatrudnienia socjalnego, -zatrudnienia uczestnika w Centrum na podstawie umowy o pracę, - podjęcia działalności gospodarczej przez uczestników. Najważniejszym zyskiem płynącym z uczestnictwa jest możliwość powrotu na rynek pracy na zasadach tzw. zatrudnienia wspieranego. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego pracownika przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. W zamian, otrzymuje ze środków funduszu pracy częściową refundację wynagrodzeń. Pracodawca zyskuje zwrot: -100% ponoszonych kosztów zatrudnienia, przez okres pierwszych 3 miesięcy, -80%przez kolejne 3 miesiące -60% przez następne 6 miesięcy

17 Wskaźnik zatrudnienia zaktywizowanych przez Centrum wynosi 40%
Wskaźnik zatrudnienia zaktywizowanych przez Centrum wynosi 40%. Uczestnicy zostali zatrudnieni m. in. w Domu Pomocy Społecznej, Zarządzie Dróg Powiatowych, Super Fish, Świtała International, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Centrum Integracji Społecznej w ramach zatrudnienia wspieranego po CIS. Stanowi to bardzo wysoki wskaźnik powtórnego zatrudnienia osób, które z powodu trudnej sytuacji życiowej nie były w stanie zaspokoić własnych potrzeb życiowych.

18


Pobierz ppt "Przedstawia: Pani Mirosława Raczewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google