Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. WIZJA SPOŁECZNOŚCI SPOWODOWAĆ TENDENCJĘ DŁUGOFALOWEGO MYŚLENIA O PROBLEMACH SPOŁECZNYCH SPOWODOWAĆ TENDENCJĘ DŁUGOFALOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. WIZJA SPOŁECZNOŚCI SPOWODOWAĆ TENDENCJĘ DŁUGOFALOWEGO MYŚLENIA O PROBLEMACH SPOŁECZNYCH SPOWODOWAĆ TENDENCJĘ DŁUGOFALOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

2 WIZJA SPOŁECZNOŚCI SPOWODOWAĆ TENDENCJĘ DŁUGOFALOWEGO MYŚLENIA O PROBLEMACH SPOŁECZNYCH SPOWODOWAĆ TENDENCJĘ DŁUGOFALOWEGO MYŚLENIA O PROBLEMACH SPOŁECZNYCH OSIĄGNIĘCIE OPTYMALNEGO POZIOMU UCZESTNICTWA MIESZKAŃCÓW W ŻYCIU PUBLICZNYM OSIĄGNIĘCIE OPTYMALNEGO POZIOMU UCZESTNICTWA MIESZKAŃCÓW W ŻYCIU PUBLICZNYM ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY ROZWÓJ INSTYTUCJI SPOŁECZEŃSTWA LOKALNEGO, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY ROZWÓJ INSTYTUCJI SPOŁECZEŃSTWA LOKALNEGO, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

3 POWSTAWANIE ORGANIZACJI PROFESJONALNIE DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POWSTAWANIE ORGANIZACJI PROFESJONALNIE DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DOSTĘP DO ISTOTNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ DOSTĘP DO ISTOTNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁAŃ DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

4 MIESZKAŃCY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ŚWIADOMI I AKTYWNI, ZDOLNI DO ARTYKUŁOWANIA POTRZEB I INTERESÓW GRUP SPOŁECZNYCH. MIESZKAŃCY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ŚWIADOMI I AKTYWNI, ZDOLNI DO ARTYKUŁOWANIA POTRZEB I INTERESÓW GRUP SPOŁECZNYCH. ZDOLNI WYPEŁNIAĆ FUNKCJE I REALIZOWAĆ ZADANIA SŁUŻĄCE ZASPOKOJENIU POTRZEB SPOŁECZNYCH.

5 CEL PROJEKTU REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE.

6 Centrum realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi: Centrum realizuje reintegrację zawodową i społeczną poprzez następujące usługi: kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu, kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu, nabywanie umiejętności zawodowych przez przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych, nabywanie umiejętności zawodowych przez przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych, naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą, naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą, uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

7 ANALIZA ZASOBÓW Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie CIS jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr122, poz.1143 z póź.zmianami). Zawiera ona m.in. zasady tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej, definiuje pojęcie wykluczenia społecznego, wreszcie określa warunki uczestnictwa. Wg art. 1 ustawy, osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym to osoby, które z powodu swojej sytuacji życiowej nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Konsekwencją tego jest ograniczone uczestnictwo w podstawowych sferach życia: rodzinnego, społecznego i zawodowego. Podstawą prawną umożliwiającą funkcjonowanie CIS jest ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr122, poz.1143 z póź.zmianami). Zawiera ona m.in. zasady tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej, definiuje pojęcie wykluczenia społecznego, wreszcie określa warunki uczestnictwa. Wg art. 1 ustawy, osoby zagrożone lub dotknięte wykluczeniem społecznym to osoby, które z powodu swojej sytuacji życiowej nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Konsekwencją tego jest ograniczone uczestnictwo w podstawowych sferach życia: rodzinnego, społecznego i zawodowego.

8 Najważniejszym zyskiem płynącym z uczestnictwa w CIS jest możliwość powrotu na rynek pracy na zasadach tzw. zatrudnienia wspieranego. Najważniejszym zyskiem płynącym z uczestnictwa w CIS jest możliwość powrotu na rynek pracy na zasadach tzw. zatrudnienia wspieranego.

9 Wg ustawy o zatrudnieniu socjalnym, Centrum Integracji Społecznej może utworzyć: Wg ustawy o zatrudnieniu socjalnym, Centrum Integracji Społecznej może utworzyć: wójt, burmistrz lub prezydent miasta wójt, burmistrz lub prezydent miasta organizacje pożytku publicznego. organizacje pożytku publicznego.

10 W przypadku, gdy CIS tworzony jest przez władze gminne, projekt może być finansowany z: dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy (w tym przeznaczonych na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych), dotacji pochodzącej z dochodów własnych gminy (w tym przeznaczonych na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych), dotacji przedmiotowej dla gospodarstw pomocniczych, dotacji przedmiotowej dla gospodarstw pomocniczych, dotacji od marszałka województwa na pierwsze wyposażenie oraz działalność w ciągu trzech pierwszych miesięcy lub dotacji w formie grantu konkursowego, dotacji od marszałka województwa na pierwsze wyposażenie oraz działalność w ciągu trzech pierwszych miesięcy lub dotacji w formie grantu konkursowego, dotacji z europejskich funduszy unijnych np. PHARE, oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dotacji z europejskich funduszy unijnych np. PHARE, oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dochodów z prowadzonej przez CIS działalności: usługowej, wytwórczej, handlowej. dochodów z prowadzonej przez CIS działalności: usługowej, wytwórczej, handlowej.

11 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (PRZYKŁAD) LPŹRÓDŁO FINANSOWANIAKWOTA W ZŁOTYCH 1 ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY115.000 2 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWALKOHOLOWEGO 70.000 3 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 30.000 4 ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY – ZIELEŃ MIEJSKA 26.000 5 ŚWIADCZENIA INTEGRACYJNE – ZWROT Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY 135 500 6 ŚRODKI Z DOCHODÓW WŁASNYCH – WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 42 600 OGÓŁEM PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE 419 100

12 PUŁAPKI I WADY BRAK ZASOBÓW LOKALOWYCH NA SIEDZIBĘ CIS-U BRAK ZASOBÓW LOKALOWYCH NA SIEDZIBĘ CIS-U BRAK LIDERA ( ODPOWIEDNIEJ OSOBY DO PROWADZENIA CENTRUM) BRAK LIDERA ( ODPOWIEDNIEJ OSOBY DO PROWADZENIA CENTRUM) BRAK ZAINTERESOWANIA WŁADZ GMINNYCH OTWARCIEM CENTRUM BRAK ZAINTERESOWANIA WŁADZ GMINNYCH OTWARCIEM CENTRUM

13 CZAS REALIZACJA PROJEKTU ZALEŻNA OD POSIADANYCH ZASOBÓW ZAKŁADANY OKRES ; 2007-2008

14 LUDZIE I POLITYKA W CENTRUM MUSZĄ BYĆ ZATRUDNIENI: KIEROWNIK KIEROWNIK NAUCZYCIELE ZAWODU NAUCZYCIELE ZAWODU DORADCA ZAWODOWY DORADCA ZAWODOWY PSYCHOLOG PSYCHOLOG PRACOWNIK SOCJALNY PRACOWNIK SOCJALNY KSIĘGOWY KSIĘGOWY KASJER KASJER Osoby te mogą być zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin pracy lub na umowę zlecenie

15 LISTA LUDZI, ORGANIZACJI I GRUP INTERESU OPS OPS PUP PUP URZĄD MARSZAŁKOWSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI SAMORZĄD GMINY SAMORZĄD GMINY STOWARZYSZENIE, FUNDACJA STOWARZYSZENIE, FUNDACJA

16 BENEFICJENCI PROPONUJEMY ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ Z 30 UCZESTNIKAMI PROPONUJEMY ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ Z 30 UCZESTNIKAMI

17 UCZESTNICY PROGRAMU TO: UCZESTNICY PROGRAMU TO: długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, chorzy psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego chorzy psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej, osoby opuszczające zakład karny mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osoby opuszczające zakład karny mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uchodźcy realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uchodźcy realizujący indywidualny program integracji w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej

18 UCZESTNICY CENTRUM ZGODNIE Z KWALIFIKACJAMI ZOSTANĄ PRZYDZIELENI DO UCZESTNICY CENTRUM ZGODNIE Z KWALIFIKACJAMI ZOSTANĄ PRZYDZIELENI DO WARSZTATÓW ZAWODOWYCH WARSZTATÓW ZAWODOWYCH PO UKOŃCZENIU KTÓRYCH MOGĄ WEJŚĆ NA RYNEK PRACY PO UKOŃCZENIU KTÓRYCH MOGĄ WEJŚĆ NA RYNEK PRACY

19 WARSZTATY ZAWODOWE - kursy będą prowadzone ( PRZYKŁADOWO) w następujących dziedzinach: krawiectwie (3 m-ce), krawiectwie (3 m-ce), gastronomii (3 m-ce), gastronomii (3 m-ce), budownictwie, budownictwie, ślusarstwie (3 m-ce), ślusarstwie (3 m-ce), stolarstwie, stolarstwie, opiece nad dzieckiem (3 m-ce), opiece nad dzieckiem (3 m-ce), opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (3 m-ce), opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (3 m-ce), handlu detalicznym (1 m-c), handlu detalicznym (1 m-c),

20 W Centrum będzie prowadzona EDUKACJA OGÓLNA obejmująca zajęcia w następujących dziedzinach: W Centrum będzie prowadzona EDUKACJA OGÓLNA obejmująca zajęcia w następujących dziedzinach: metody aktywnego poszukiwania pracy (3 m-ce), metody aktywnego poszukiwania pracy (3 m-ce), przedsiębiorczość i podstawy księgowości (3 m-ce), przedsiębiorczość i podstawy księgowości (3 m-ce), kursy językowe (1 rok), kursy językowe (1 rok), kursy komputerowe (1 m-c). kursy komputerowe (1 m-c).

21 WARSZTATY TERAPEUTYCZNE I GRUPY WSPARCIA warsztaty motywacyjne - w zakres których wchodzą. m.in. takie tematy, jak: warsztaty motywacyjne - w zakres których wchodzą. m.in. takie tematy, jak: zasady komunikacji społecznej, zasady komunikacji społecznej, wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, umiejętność radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych, umiejętność radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych, nauka zaspokajania potrzeb własnych staraniem, poprzez osiągnięcie samodzielności ekonomicznej dzięki zatrudnieniu lub działalności gospodarczej. nauka zaspokajania potrzeb własnych staraniem, poprzez osiągnięcie samodzielności ekonomicznej dzięki zatrudnieniu lub działalności gospodarczej.

22 Centrum będzie się zajmować: poradnictwem zawodowym, poradnictwem zawodowym, poszukiwaniem kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, poszukiwaniem kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, promocją tematu zatrudnienia socjalnego w mediach, promocją tematu zatrudnienia socjalnego w mediach, poradnictwem zawodowym i kształceniem w zakresie metod poszukiwania pracy, poradnictwem zawodowym i kształceniem w zakresie metod poszukiwania pracy, organizacją staży dla uczniów CIS-u, organizacją staży dla uczniów CIS-u, pomocą w tworzeniu spółdzielni socjalnych, pomocą w tworzeniu spółdzielni socjalnych, pomocą w tworzeniu własnej przedsiębiorczości, pomocą w tworzeniu własnej przedsiębiorczości, pomocą w znalezieniu zatrudnienia socjalnego. pomocą w znalezieniu zatrudnienia socjalnego.

23 PROJEKT BARDZO POZYTYWNIE WPŁYNIE NA INNE DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.

24 UCZESTNICY ZAJĘĆ MOGĄ WYKONYWAĆ PRACE NA RZECZ ; UCZESTNICY ZAJĘĆ MOGĄ WYKONYWAĆ PRACE NA RZECZ ; GMINY GMINY JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH TJ; ZUK, ZBK, PRZEDSZKOLA, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH TJ; ZUK, ZBK, PRZEDSZKOLA, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. UCZESTNICY NP. WARSZTATU ZIELENI MIEJSKIEJ MOGĄ ZAJMOWAĆ SIĘ NIE ODPŁATNIE CAŁYMI TERENAMI ZIELONYMI MIASTA I GMINY. UCZESTNICY NP. WARSZTATU ZIELENI MIEJSKIEJ MOGĄ ZAJMOWAĆ SIĘ NIE ODPŁATNIE CAŁYMI TERENAMI ZIELONYMI MIASTA I GMINY.

25

26 OPRACOWANIE: IRENA BALIKOWSKA ADRIANA ANDRZEJEWSKA DONATA IGNASIAK RENATA KĄDZIOŁKA ZYGMUNT STELMACH – LIDER GRUPY

27 DZIĘKUJEMY


Pobierz ppt "CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ. WIZJA SPOŁECZNOŚCI SPOWODOWAĆ TENDENCJĘ DŁUGOFALOWEGO MYŚLENIA O PROBLEMACH SPOŁECZNYCH SPOWODOWAĆ TENDENCJĘ DŁUGOFALOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google