Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Restrukturyzacja zobowiązań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Restrukturyzacja zobowiązań"— Zapis prezentacji:

1 Restrukturyzacja zobowiązań

2 Proces restrukturyzacji finansowej a restrukturyzacja organizacyjna
Proces restrukturyzacji finansowej winien korelować z procesem ich restrukturyzacji organizacyjnej. Procesy te są: Wzajemnie powiązane - realizacja jednego procesu jest powiązana z drugim procesem; Wzajemnie uwarunkowane – skuteczność realizacji jednego procesu warunkuje skuteczność realizacji drugiego; Wzajemnie przenikające się – zadania w ramach tych procesów nakładają się i są realizowane zarówno w celu realizacji procesu restrukturyzacji organizacyjnej jak i finansowej; Restrukturyzacja sieci usług stanowi warunek dla wdrożenia procesu systemowej restrukturyzacji finansowej.

3 Restrukturyzacja a budżet województwa
art. 114 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych jego dochodów ogółem w tym roku budżetowym art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez województwo poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupu papierów wartościowych emitowanych przez województwo, nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy jego dochodów

4 Restrukturyzacja a budżet województwa
Prowadzenie działalności gospodarczej nie jest dla Województwa Dolnośląskiego elementem definicyjnym Prowadzenie przez Województwo Dolnośląskie działalności jest ograniczone do sfery użyteczności publicznej Powyższe wyklucza udział Województwa Dolnośląskiego w spółce, której przedmiotem jest działalność w zakresie restrukturyzacji finansowej zakładów opieki zdrowotnej

5 Założenia ekonomiczne restrukturyzacji finansowej Regionu Wałbrzyskiego
Konstrukcja założeń Programu uwzględnia poręczenie przez Województwo kredytu zaciągniętego przez „Sanitas” sp. z o.o. w wysokości odpowiadającej % udziałowi zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej , uczestniczących w Programie w zadłużeniu Województwa ogółem Powyższe warunkuje zachowanie przez Województwo zdolności do poręczeń w takim samym układzie procentowym innym jednostkom w razie konieczności poszerzenia Programu lub innej pomocy dla tych jednostek.

6 Schemat programu restrukturyzacji subregionu wałbrzyskiego
legenda do schematu: wpływ należności z kontrakt wniesienie udziałów pozyskanie kredytu na część zobowiązań (przy poręczeniu UMWD) zakup części wierzytelności za uzyskaną gotówkę przelew gotówki z kredytu – zapłata za część wierzytelności emisja obligacji do wierzycieli na pozostałą wierzytelność (konwersja zadłużenia) spłata zobowiązań przez ZOZ ewentualna emisja obligacji do inwestorów i wpływ pozyskanej gotówki (w przypadku konieczności obsługi zadłużenia publiczno – prawnego) wykup i spłata obligacji 0 spłata zobowiązań kredytowych

7 Reorganizacja usług a restrukturyzacja finansowa
Restrukturyzacja organizacyjna w zakresie przeniesienia, łączenia oddziałów umożliwiają wdrożenie procesu restrukturyzacji finansowej Można przyjąć wariant powołania spółek dla poszczególnych regionów albo przeprowadzić restrukturyzację finansową w oparciu o „Sanitas” sp. z o.o. Ograniczenia możliwego angażowania środków finansowych województwa w proces restrukturyzacji podległych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pozwalają na zaangażowanie środków budżetu jedynie wobec jednostek podlegających restrukturyzacji organizacyjnej

8 Reorganizacja usług a restrukturyzacja finansowa
Restrukturyzacja organizacyjna w zakresie przeniesienia, łączenia oddziałów umożliwiają wdrożenie procesu restrukturyzacji finansowej Można przyjąć wariant powołania spółek dla poszczególnych regionów albo przeprowadzić restrukturyzację finansową w oparciu o „Sanitas” sp. z o.o. Ograniczenia możliwego angażowania środków finansowych województwa w proces restrukturyzacji podległych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pozwalają na zaangażowanie środków budżetu jedynie wobec jednostek podlegających restrukturyzacji organizacyjnej

9 Restrukturyzacja finansowa a zobowiązania publicznoprawne
Brak podstaw prawnych stosowania instytucji prawa cywilnego do zobowiązań publicznoprawnych Skuteczna restrukturyzacja finansowa zobowiązań publicznoprawnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego z uwagi na ich wysokość jest uzależniona od rozwiązań ustawowych

10 Restrukturyzacja finansowa zobowiązań publicznoprawnych
Zobowiązania publicznoprawne samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego stanowią około 41,6% zobowiązań ogółem. Największy udział stanowią zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – około 81,7% zobowiązań publicznoprawnych

11 Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne

12 Restrukturyzacja finansowa zobowiązań wobec ZUS
Uwzględniając rozwiązania ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej umorzeniem może być objęta: Połowa składek na ubezpieczenia rentowe Składki na ubezpieczenie wypadkowe Składki na Fundusz Pracy

13 Restrukturyzacja zobowiązań publicznoprawnych
Zobowiązania publicznoprawne Kwota podlegająca umorzeniu w tys. zł składki na ubezpieczenie rentowe 30.000,0 składki na ubezpieczenie wypadkowe 10.000,0 składki na Fundusz Pracy podatki 20.000,0 pozostałe zobowiązania RAZEM ,0

14 Restrukturyzacja zobowiązań pracowniczych z tytułu „ustawy 203”

15 Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych
Zobowiązania cywilnoprawne, z tytułu dostaw i usług, na koniec listopada 2004r. wynosiły ,6 tys. zł Trzy obszary konsolidacji : Jelenia Góra Legnica Wrocław Powyższe gwarantuje zachowanie równego dostępu świdczeniobiorców do usług specjalistycznych

16 Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych

17 Obligacje Zakład może, w celu uzyskania środków finansowych na restrukturyzację finansową, emitować obligacje. Środki pochodzące z emisji obligacji nie podlegają egzekucji Województwo może udzielić zakładowi poręczenia spłaty należności głównej od obligacji Zgodnie z założeniami Województwo Dolnośląskie, z uwagi na ograniczone możliwości angażowania środków finansowych mogłoby udzielić poręczenia spłaty należności głównej od obligacji wyemitowanych przez zakłady objęte działaniami reorganizacyjnymi

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Restrukturyzacja zobowiązań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google