Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

- informacja dla jednostek samorządu terytorialnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "- informacja dla jednostek samorządu terytorialnego"— Zapis prezentacji:

1

2 - informacja dla jednostek samorządu terytorialnego
Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE W ŚWIETLE PROJEKTOWANEJ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - informacja dla jednostek samorządu terytorialnego

3 GŁÓWNE CELE PROJEKTU USTAWY
Radykalna poprawa przejrzystości sektora finansów publicznych Rygorystyczna kontrola wydatków publicznych Zaostrzenie norm ostrożnościowych i sanacyjnych w przypadku przekroczenia określonych wielkości długu publicznego do PKB Rozwiązania sprzyjające racjonalizacji gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

4 Nowe rozwiązania dla jednostek samorządu terytorialnego
Likwidacja wszystkich samorządowych funduszy celowych i włączenie ich przychodów do dochodów jst Konsolidacja form prawno-organizacyjnych gospodarki pozabudżetowej Nowy kształt uchwały budżetowej Nowy wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań jst, który będzie ustalany indywidualnie dla każdej jednostki Zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących Wzmocnienie instrumentu programów wieloletnich Nowy termin uchwalania budżetu jst Nowy tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jst

5 Samorządowe fundusze celowe
Fundusze samorządowe ulegają likwidacji, ich przychody staną się znaczonymi dochodami właściwych budżetów jst FUNDUSZE SAMORZĄDOWE wojewódzkie fundusze powiatowe fundusze gminne fundusze Budżety województw Budżety powiatów Budżety gmin

6 Gospodarka pozabudżetowa
LIKWIDACJA: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

7 Zakres podmiotowy uchwały budżetowej
Stan obecny Projekt ustawy UCHWAŁA BUDŻETOWA UCHWAŁA BUDŻETOWA Zakłady budżetowe Zakłady budżetowe BUDŻET Gospodarstwa pomocnicze Fundusze celowe Rachunki dochodów własnych Budżet Budżet Gospodarstwa pomocnicze Samorządowe osoby prawne Samorządowe osoby prawne

8 Elementy uchwały budżetowej
Uchwała budzetowa Budżet Przepisy regulacyjne Załączniki zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu’ prognoza kwoty długu na koniec roku i lata następne; wykaz obowiązujących umów o PPP; limit wydatków na programy wieloletnie czyli plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów m.in.. łączna kwota planowanych dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych; łączna kwota planowanych wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych; kwota planowanej nadwyżki budżetu lub planowanego deficytu

9 Zasada zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących
Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym*: planowane dochody bieżące planowane wydatki bieżące są większe niż nadwyżka budżetowa wolne środki Na koniec roku budżetowego*: wykonane dochody bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane wydatki bieżące nadwyżka budżetowa wolne środki * wyjątek stanowi przypadek realizacji zadań bieżących ze środków UE; Wówczas wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków UE, gdy kwota ta nie została przekazana w danym roku budżetowym

10 Zasada zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących
Uwaga! Zasada zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2009

11 Audyt wykonania budżetu samorządowego
Wprowadzenie obligatoryjnego badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego przez RIO; W jednostkach o liczbie mieszkańców powyżej 40 tys. mieszkańców badanie coroczne; w pozostałych JST nie rzadziej niż raz na 4 lata Regionalna Izba Obrachunkowa przekazuje organowi stanowiącemu wyniki finansowego audytu zewnętrznego.

12 Tryb zatwierdzania wykonania budżetu JST
Uwaga! Nowe przepisy dotyczące trybu zatwierdzenia wykonania budżetu mają zastosowanie w jednostkach samorządu terytorialnego po raz pierwszy do sprawozdań za 2008 r. ! Do sprawozdań budżetowych za 2007 rok ma zastosowanie obecny przepis art. 199 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.!

13 Podział dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego
na część bieżącą i majątkową (art. 165a ustawy o finansach publicznych)

14 (Nadwyżka/Deficyt operacyjny)
WYNIK BIEŻĄCY (Nadwyżka/Deficyt operacyjny) Dochody bieżące - Wydatki bieżące Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągania wartości dodatnich może być określany jako nadwyżka operacyjna (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego). Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

15 Propozycje zawarte w projekcie ustawy o finansach publicznych w zakresie limitu zadłużenia

16 Limit zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
plan na rok budżetowy (Raty + Odsetki) Dochody ogółem <= średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat (Dochody bieżące + Sprzedaż majątku – Wydatki bieżące (bez odsetek)) Dochody ogółem Raty + Odsetki obejmują spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji oraz odsetki od kredytów i pożyczek i dyskonto od papierów wartościowych.

17 Metodologia liczenia dochodów i wydatków majątkowych
jednostek samorządu terytorialnego Dochody majątkowe: 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje (paragrafy: 609, 626, , , , ); 2) dochody ze sprzedaży majątku (par.: 074, 077, 081, 087); 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (par.: 076). Wydatki majątkowe: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (par.: ); 2) zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (par.: 601);

18 Metodologia liczenia dochodów i wydatków bieżących
jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące = Dochody ogółem – Dochody majątkowe Wydatki bieżące = Wydatki ogółem – Wydatki majątkowe

19 Limit zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego
Uwaga! Nowe przepisy dotyczące limitu zadłużenia mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2009 r. ! Do uchwał budżetowych na rok 2008 stosuje się obecne przepisy art ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.!

20 Zmiana ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
Ustawowo określono, że zadaniem izb jest udzielanie wyjaśnień na wystąpienia jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 nowelizowanej ustawy w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych, w których nie toczy się postępowanie kontrolne albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej na podstawie kryterium zgodności z prawem, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych nadzór sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną i instruktażową ( bez obecnej działalności szkoleniowej).

21 Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej
KONIEC


Pobierz ppt "- informacja dla jednostek samorządu terytorialnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google