Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE W ŚWIETLE PROJEKTOWANEJ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - informacja dla jednostek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE W ŚWIETLE PROJEKTOWANEJ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - informacja dla jednostek."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE W ŚWIETLE PROJEKTOWANEJ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - informacja dla jednostek samorządu terytorialnego

3 3 GŁÓWNE CELE PROJEKTU USTAWY Radykalna poprawa przejrzystości sektora finansów publicznych Rygorystyczna kontrola wydatków publicznych Zaostrzenie norm ostrożnościowych i sanacyjnych w przypadku przekroczenia określonych wielkości długu publicznego do PKB Rozwiązania sprzyjające racjonalizacji gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego

4 4 Nowe rozwiązania dla jednostek samorządu terytorialnego Likwidacja wszystkich samorządowych funduszy celowych i włączenie ich przychodów do dochodów jst Konsolidacja form prawno-organizacyjnych gospodarki pozabudżetowej Nowy kształt uchwały budżetowej Nowy wskaźnik limitujący spłatę zobowiązań jst, który będzie ustalany indywidualnie dla każdej jednostki Zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących Wzmocnienie instrumentu programów wieloletnich Nowy termin uchwalania budżetu jst Nowy tryb zatwierdzenia wykonania budżetu jst

5 5 Samorządowe fundusze celowe Fundusze samorządowe ulegają likwidacji, ich przychody staną się znaczonymi dochodami właściwych budżetów jst wojewódzkie fundusze powiatowe funduszegminne fundusze

6 6 Gospodarka pozabudżetowa zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych. LIKWIDACJA:

7 7 Zakres podmiotowy uchwały budżetowej BUDŻET UCHWAŁA BUDŻETOWA Stan obecny Budżet Zakłady budżetowe Projekt ustawy Gospodarstwa pomocnicze UCHWAŁA BUDŻETOWA Fundusze celowe Samorządowe osoby prawne Budżet Samorządowe osoby prawne Rachunki dochodów własnych

8 8 Elementy uchwały budżetowej czyli plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów m.in.. łączna kwota planowanych dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych; łączna kwota planowanych wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych; kwota planowanej nadwyżki budżetu lub planowanego deficytu i.zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu ii.prognoza kwoty długu na koniec roku i lata następne; iii.wykaz obowiązujących umów o PPP; iv.limit wydatków na programy wieloletnie

9 9 Zasada zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym*: planowane wydatki bieżące są większe niż planowane dochody bieżące nadwyżka budżetowa wolne środki Na koniec roku budżetowego*: wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące nadwyżka budżetowa wolne środki * wyjątek stanowi przypadek realizacji zadań bieżących ze środków UE; Wówczas wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją zadań bieżących ze środków UE, gdy kwota ta nie została przekazana w danym roku budżetowym

10 10 Zasada zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących Uwaga! Zasada zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2009

11 11 Audyt wykonania budżetu samorządowego Wprowadzenie obligatoryjnego badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego przez RIO; W jednostkach o liczbie mieszkańców powyżej 40 tys. mieszkańców badanie coroczne; w pozostałych JST nie rzadziej niż raz na 4 lata Regionalna Izba Obrachunkowa przekazuje organowi stanowiącemu wyniki finansowego audytu zewnętrznego.

12 12 Tryb zatwierdzania wykonania budżetu JST Uwaga! Nowe przepisy dotyczące trybu zatwierdzenia wykonania budżetu mają zastosowanie w jednostkach samorządu terytorialnego po raz pierwszy do sprawozdań za 2008 r. ! Do sprawozdań budżetowych za 2007 rok ma zastosowanie obecny przepis art. 199 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.!

13 13 Podział dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego na część bieżącą i majątkową (art. 165a ustawy o finansach publicznych)

14 14 Dochody bieżące - Wydatki bieżące Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągania wartości dodatnich może być określany jako nadwyżka operacyjna (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku ujemnego wyniku bieżącego). WYNIK BIEŻĄCY (Nadwyżka/Deficyt operacyjny) Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

15 15 Propozycje zawarte w projekcie ustawy o finansach publicznych w zakresie limitu zadłużenia

16 16 Limit zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (Raty + Odsetki) Dochody ogółem <= (Dochody bieżące + Sprzedaż majątku – Wydatki bieżące (bez odsetek)) Dochody ogółem średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat plan na rok budżetowy

17 17 Metodologia liczenia dochodów i wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Dochody majątkowe: 1)dotacje i środki otrzymane na inwestycje (paragrafy: 609, 626, 628-633, 641-643, 651-653, 661-665); 2)dochody ze sprzedaży majątku (par.: 074, 077, 081, 087); 3)dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (par.: 076). Wydatki majątkowe: 1)inwestycje i zakupy inwestycyjne (par.: 602-680); 2)zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (par.: 601);

18 18 Dochody bieżące = Dochody ogółem – Dochody majątkowe Metodologia liczenia dochodów i wydatków bieżących jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące = Wydatki ogółem – Wydatki majątkowe

19 19 Uwaga! Nowe przepisy dotyczące limitu zadłużenia mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektów uchwał budżetowych na rok 2009 r. ! Do uchwał budżetowych na rok 2008 stosuje się obecne przepisy art. 169-171 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.! Limit zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego

20 20 Ustawowo określono, że zadaniem izb jest udzielanie wyjaśnień na wystąpienia jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 nowelizowanej ustawy w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych, w których nie toczy się postępowanie kontrolne albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej na podstawie kryterium zgodności z prawem, z tym zastrzeżeniem, że w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych nadzór sprawuje minister właściwy do spraw finansów publicznych. Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność informacyjną i instruktażową ( bez obecnej działalności szkoleniowej). Zmiana ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych

21 21 Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej KONIEC


Pobierz ppt "1. 2 Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej NOWE ROZWIĄZANIA PRAWNE W ŚWIETLE PROJEKTOWANEJ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH - informacja dla jednostek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google